Search result for

uriniere

(56 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uriniere-, *uriniere*
Possible hiragana form: うりにえれ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา uriniere มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *uriniere*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have to urinate.Ich muß urinieren. The Right Stuff (1983)
Urinate?Urinieren? The Right Stuff (1983)
Urinate?Urinieren? The Right Stuff (1983)
"completely beyond control till he finally collapses, exhausted. "Often defecating and urinating,"...bis er erschöpft kollabiert, oft mit Urinieren und Einkoten." Down and Out in Beverly Hills (1986)
You must learn how to urinate at night without waking them all up.Sie müssen lernen, nachts zu urinieren, ohne sie alle aufzuwecken. The Last Emperor (1987)
They don't urinate on people's lawns.Sie urinieren nicht in fremde Gärten. Suspect (1987)
There's nothing quite like urinating out in the open air.Es geht nichts über das Urinieren an der frischen Luft. Episode #2.10 (1990)
Harry, I really have to urinate.Harry, ich muss dringendst urinieren. Episode #1.2 (1990)
I'm urinating.Urinieren. Doc Hollywood (1991)
Relax, they know not to urinate in the water.Nur die Ruhe, sie urinieren nicht in's Wasser. Medicine Man (1992)
They'd go out to Homeland Cemetery and urinate on your grave.Dann würden hinaus auf den Friedhof gehen und auf Ihr Grab urinieren. Needful Things (1993)
One of the good squirrels of Tromaville mutated Into a giant, disgusting, belching, farting, urinatingeines der handzahmen Eichhörnchen von Tromaville mutierte zu einem widerwärtigen, rülpsenden, furzenden, urinierenden Monster-Eichhörnchen. Class of Nuke 'Em High Part 3: The Good, the Bad and the Subhumanoid (1994)
It hurts when I urinate.Es tut weh, wenn ich uriniereApollo 13 (1995)
Racehorses do not urinate more frequently... or at greater length than non-racing horses... or, for that matter, any mammal of comparable size.Rennpferde urinieren nicht häufiger... oder länger als Nicht-Rennpferde,... oder, was das angeht, als irgendein Säugetier vergleichbarer Größe. Schizopolis (1996)
While urinating over the sides of boats, they lose their balance, fall in and drown.Sie verlieren beim Urinieren das Gleichgewicht, fallen ins Wasser, aus! Quagmire (1996)
"No jokes dealing with flatulence, "excretion, urination, ejaculation, or other bodily functions."Exkremente, Urinieren, Ejakulation oder andere Körperfunktionen." Private Parts (1997)
They urinate in there.Die urinieren darein. The Comeback (1997)
You peed on our antifascist wall, you peed on our country where Ernest Halmann comes from, not to mention thousands of his comrades.Sie urinieren auf den antifaschistischen Schutzwall? Sie urinieren auf unseren Staat? Dafür sind Ernst Thälmann und Tausende seiner Genossen hingerichtet worden. Sun Alley (1999)
You have not shown respect to graves of those thanks to whom you can live and learn in a free country.Und Sie urinieren auf ihre Gräber? Auf die Gräber derer, denen Sie Ihre kostenlose Ausbildung und ein Leben in Frieden und Wohlstand verdanken? Sun Alley (1999)
I can vomit or urinate.Ich könnte kotzen oder urinieren. My Three Suns (1999)
(Urinating)(Urinieren) Manny's First Day (2000)
- Pain while urinating.- Schmerzen beim Urinieren. Wit (2001)
For years now, she has insisted that I sit when I urinate.Seit Jahren besteht sie darauf, dass ich beim Urinieren sitze. About Schmidt (2002)
And I have this burning sensation when I urinate...Und dieses Brennen beim Urinieren... Analyze That (2002)
So what? Problems with urination?Na was, Schwierigkeiten mit dem Urinieren? Day of the Wacko (2002)
And, of course, the wild, uncontrollable urination.Und das wilde, unkontrollierte Urinieren. My New Coat (2002)
Having your purse stolen, random public urination and seeing a gay friend's boyfriend in a Broadway revue.Eine gestohlene Handtasche, Urinieren in der Öffentlichkeit und den Freund eines schwulen Freundes in einer Revueshow sehen. Critical Condition (2002)
[BABBLING]Direkt ins Gesicht, ihr liegenden Urinierer. Obsoletely Fabulous (2003)
Urinating in public.Urinieren in der Öffentlichkeit. Around the World in 80 Days (2004)
Remove cap and urinate on the absorbent end for five seconds."Kappe abnehmen und fünf Sekunden auf das saugfähige Ende urinieren." Kill Bill: Vol. 2 (2004)
Remove the cap and urinate on the absorbent end.""Kappe abnehmen und auf das saugfähige Ende urinieren." Kill Bill: Vol. 2 (2004)
Don't piss on the streetUrinieren auf der Straße ist verboten. Windstruck (2004)
Dogs urinate on wood.Hunde urinieren gegen Holz. Raincoats and Recipes (2004)
He's the urinator.Er ist der Urinierer. Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Urinator!Urinierer! Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Women don't urinate on the side of the road.Frauen urinieren nicht am Straßenrand. The Good Samaritan (2004)
♪ ... Left behind among the living ♪"In Gegenwart von Fremden konnte ich nicht mehr urinieren." The Best Man (2005)
Public urination.Öffentliches Urinieren. Belly Full of Turkey (2005)
Who gets arrested for public urination?Wer wird für öffentliches Urinieren verhaftet? Belly Full of Turkey (2005)
Public urination.Öffentliches Urinieren. Belly Full of Turkey (2005)
If you are in a public place and see a man hiding his penis with his hand while urinating the man is probably circumcised. And he's a Judaiser!Seht Ihr auf einem öffentlichen Platz einen Mann, der seinen Penis beim Urinieren mit der Hand bedeckt, ist er wahrscheinlich beschnitten und jüdischen Glaubens. Goya's Ghosts (2006)
This dick can be used a clean tidy standing urinary device."Dieser Penis dient zum sauberen Urinieren im Stehen. Latecomer (2006)
Only drunk and disorderlies and squeegee boys, graffiti artists, and public urinators, and here we come in with a pair of felony burglaries.All diese Festnahmen wegen Trunkenheit und Ruhestörung,... Graffiti und öffentlichen Urinierens,... und dann kommen wir mit einem Einbruchdiebstahl. Misgivings (2006)
Badly want to urinate!Muss dringend urinieren! Futurama: Bender's Big Score (2007)
Are you urinating?Bist du am urinieren? Futurama: Bender's Big Score (2007)
Oliver. Here to urinate? Pull up some porcelain.Zum Urinieren hier, ziehen Sie sich eine Schüssel ran. Netherbeast Incorporated (2007)
No pain on urination.Kein Schmerz beim Urinieren. Frozen (2008)
Looks like he has to urinate.Er muss wohl urinieren... The Chaser (2008)
No urinating in the stairwell.Nicht ins Treppenhaus urinieren. Just Business (2008)
From now on, Ólafur, you will sit while urinating!Von jetzt an, Ólafur, wirst du dich beim Urinieren hinsetzen! Episode #1.4 (2008)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Urinieren {n}urination [Add to Longdo]
urinieren | urinierend | uriniert | uriniert | urinierteto urinate | urinating | urinated | urinates | urinated [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
排尿[はいにょう, hainyou] das_Urinieren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  uriniere [uːriːniːrə]
     urinate
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top