Search result for

urigen

(54 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -urigen-, *urigen*
Possible hiragana form: うりげん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา urigen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *urigen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No sad faces or tears, just happiness.Keine traurigen Gesichter oder Tränen, nur Freude. Elmer Gantry (1960)
You're all goin' to the painful, stinkin', scalding', everlasting' tortures of a fiery hell, created by God for sinners, unless... unless... unless you repent!Ihr werdet alle in den schrecklichen, glühenden, ewigen Qualen der feurigen Hölle landen, die Gott für die Sünder schuf, es sei denn... Es sei denn... Es sei denn, ihr bereut! Elmer Gantry (1960)
There's a reason why they call you Fiery Hanzo. You're my grandson.Man nennt meinen Enkel nicht umsonst den feurigen Hanzo! The River Fuefuki (1960)
Once, he was nicknamed Fiery Hanzo.Früher nannte man ihn den feurigen Hanzo. The River Fuefuki (1960)
I think you're the saddest girl I ever met.Ich habe noch nie jemand so traurigen getroffen. The Misfits (1961)
All you know is the sad words.Nur deine traurigen Worte. The Misfits (1961)
You're a lousy soldier, and that goes for the rest of these poor, sick boys you want me to bottle-feed.Sie sind ein erbärmlicher Soldat, und das gilt auch für den Rest dieser armen, traurigen, empfindlichen Jungs, denen ich die Flasche geben soll. A Quality of Mercy (1961)
That horse... -Diesen feurigen Hengst? Shin no shikôtei (1962)
Miss grep, we are discussing the alteration of... of your entire future.Die lustigen Dinge, die sie sagten, oder die traurigen Sachen, oder die rührenden Dinge. The Changing of the Guard (1962)
Nothing sad, but a cΙiff with ΙittΙe churches.Keine traurigen Ruinen, nein, wissen Sie, so eine Felsküste mit kleinen Tempeln, Muriel, or the Time of Return (1963)
- With fire in your cheeks you are lovely but watch your tongue before you find yourself a slave, whipped and sold.- Mit feurigen Wangen bist du reizend... aber achte auf deine Worte, sonst endest du auf dem Sklavenmarkt. Ausgepeitscht und verkauft. The Long Ships (1964)
Now, my fellow trustees our annual meeting tonight is at once a sad and a joyous occasion.Meine werten Kuratoren-Kollegen, unsere heutige Jahresversammlung hat einen traurigen und einen freudigen Anlass. Murder Ahoy (1964)
Well, now, soon after the stranger has entered this lurid scene it becomes increasingly evident that there is a growing antagonism between him and Mr. McGrew.Kurz nachdem der Fremde an diesem schaurigen Ort erscheint, wird die wachsende Feindseligkeit zwischen ihm und Mr. McGrew spürbar. Murder Most Foul (1964)
Several months after the funeral I had to listen to the grim business details.Mehrere Monate nach der Beerdigung... musste ich mir die traurigen Details seiner Geschäfte anhören. What a Way to Go! (1964)
What a death you've chosen for yourself!Was für traurigen Tod hast du dir gewählt! Shadows of Forgotten Ancestors (1964)
Why don't you try, little sad face?- Giulietta, das ist kein Spiel. Du mit dem traurigen Gesicht, versuch's doch mal. Juliet of the Spirits (1965)
Unfotunately, those sad events will affect its value, once it's empty.Die traurigen Ereignisse werden es allerdings sehr im Preise drücken, wenn es einmal leer steht. Again the Ringer (1965)
Especially that pitiful cry for help on the back.Vor allem an den traurigen Hilfeschrei auf der Rückseite. That Darn Cat! (1965)
- Please... deliver me from this pool of sorrow.Herr, ich bitte Euch, rettet mich aus meinem traurigen Los. Irezumi (1966)
Get out of this place, this sad old house.Einfach fort von hier, diesem traurigen alten Haus. This Property Is Condemned (1966)
You know, sometimes when I see a sad movie, I want to see the end again, just hoping it'll all come out better the second time.Mitunter möchte ich das Ende eines traurigen Films noch mal sehen, in der Hoffnung, dass alles beim zweiten Mal gut ausgeht. This Property Is Condemned (1966)
And you will be the one to carry the sad tidings.Und du wirst ihm die traurigen Neuigkeiten übermitteln. A Bullet for Hedley (1967)
With you here, he won't be burning the candle at both ends.Jetzt, wo Sie hier sind, muss er nicht mehr den feurigen Liebhaber geben. Casanova Klink (1967)
Who needs her? She needs you. Didn't you see the pained expression in her eyes?- Sahen Sie nicht ihre traurigen Augen? Killer Klink (1967)
Look at it! Look at the great "Gentle Swindler" now!Seht ihn euch an, den großspurigen, tollen Mr. Flim-Flam! The Flim-Flam Man (1967)
-Did I mention the scary one?-Habe ich den Schaurigen erwähnt? Waterhole #3 (1967)
Lavinia's. Except for the scary one.Lavinia's. Außer dem SchaurigenWaterhole #3 (1967)
No sad faces.Keine traurigen Gesichter. Who Mourns for Adonais? (1967)
We breathe the air of this lonely world just like youWir atmen die Luft dieser traurigen Welt genau wie ihr Pagliacci (1968)
Haunted by the memory of his mocking melancholic eyes, ...Frederique longed to see Wilhelm again.Verfolgt von der Erinnerung an seine mokant traurigen Augen wollte Frederique Wilhelm wiedersehen. Spirits of the Dead (1968)
Our lips met in a hot kiss. I could feel your soft cheekUnsere Lippen trafen sich in einem feurigen Kuss, und ich spürte deutlich die sanfte, weiche Haut Ihrer Wangen. Where Were You When the Lights Went Out? (1968)
- Comfort of the distressed.- Trostreiche Mutter der TraurigenLucía (1968)
Don't come up with sad things now, man.Ach, hör auf von traurigen Dingen zu sprechen, alter Junge! Lucía (1968)
And what is the reason for this sad fact of dilapidation?Und was ist die Ursache dieses traurigen Verfalls? Fellini's Satyricon (1969)
The sultry bitch with the fire in her eyes.Die sinnliche Schlampe mit den feurigen Augen. MASH (1970)
I will call attention to your pitiful state... and the good-hearted citizens of Yalta will shower you with coins.Ich mache auf Ihren traurigen Zustand aufmerksam... und die gutherzigen Bürger von Jalta werden Sie mit Münzen überschütten. The Twelve Chairs (1970)
So maybe now you can understand, my dear, in light of our sad story that our fate is also worthy of some compassion.Nach dieser traurigen Geschichte wirst du vielleicht verstehen... dass wir wegen unseres Schicksals Mitleid verdienen. The Shiver of the Vampires (1971)
Not since the tragic day that Willy Wonka locked it.Seit dem traurigen Tag, an dem Willy Wonka zugemacht hat. Willy Wonka & the Chocolate Factory (1971)
It was inhabited by sinister count Dracula.Es wurde von einer schaurigen Person bewohnt, dem Grafen Dracula. Daughter of Dracula (1972)
Hail, Knight Of the Woeful Countenance~ Seid gegrüßt, Ritter von der traurigen Gestalt ~ Man of La Mancha (1972)
Knight of the Woeful Countenance~ Ritter von der traurigen Gestalt ~ Man of La Mancha (1972)
Of the Knight of the Woeful Countenance~ Des Ritters von der traurigen Gestalt ~ Man of La Mancha (1972)
Hail, Knight of the Woeful Countenance~ Seid gegrüßt, Ritter von der traurigen Gestalt ~ Man of La Mancha (1972)
Knight of the Woeful Countenance~ Ritter von der traurigen Gestalt ~ Man of La Mancha (1972)
Of the Knight of the Woeful Countenance~ Des Ritters von der traurigen Gestalt ~ Man of La Mancha (1972)
Hail, Knight - Of the Woeful Countenance - Hail, Knight- ~ Ritter von der traurigen Gestalt ~ - ~ Ritter von der traurigen Gestalt ~ Man of La Mancha (1972)
Of the Woeful Countenance Hail, Knight- ~ Ritter von der traurigen Gestalt ~ - ~ Ritter von der traurigen Gestalt ~ Man of La Mancha (1972)
Hail, Knight of the Woeful Countenance~ Ritter von der traurigen Gestalt ~ Man of La Mancha (1972)
Knight of the Woeful Countenance~ Ritter von der traurigen Gestalt ~ Man of La Mancha (1972)
Of the Knight of the Woeful Countenance~ Des Ritters von der traurigen Gestalt ~ Man of La Mancha (1972)

Japanese-English: EDICT Dictionary
数理言語学[すうりげんごがく, suurigengogaku] (n) mathematical linguistics [Add to Longdo]
物理現象[ぶつりげんしょう, butsurigenshou] (n) physical phenomenon [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top