Search result for

uranes

(607 entries)
(0.0553 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uranes-, *uranes*, urane
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา uranes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *uranes*)
English-Thai: Longdo Dictionary
Quran(proper noun) คัมภีร์กุรอานของศาสนาอิสลาม, S. Koran, Kuran, Coran,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Uranus[N] ดาวเคราะห์ลำดับที่ 7 ของระบบสุริยะจักรวาล, See also: ดาวยูเรนัส
uranium[N] ยูเรเนียม, See also: ธาตุโลหะที่มีกัมมันตรังสี ใช้ผลิตพลังงานปรมาณู
saturant[N] สิ่งที่ทำให้สารอื่นอิ่มตัว
assurance[N] การรับประกัน, See also: การรับรอง, การทำให้เชื่อมั่น, Syn. guaranty, insurance
assurance[N] ความเชื่อมั่น, Syn. self-confidence, self-reliance
assurance[N] ความแน่นอน, Syn. sureness, certainty
assurance[N] คำสัญญา, Syn. promise
endurance[N] ความอดกลั้น, See also: ความอดทน, ความทนทาน, ความยั่งยืน, ความคงทน, ฐิติ, ขันติ, Syn. fortitude, patience, perserverance
insurance[N] การประกัน, See also: การประกันภัย, Syn. assurance, guarantee, indemnity, warranty
restaurant[N] ร้านอาหาร, See also: ภัตตาคาร, Syn. bistro, cafeteria
reassurance[N] การทำให้มั่นใจใหม่
reinsurance[N] การประกันใหม่
transuranic[ADJ] เกี่ยวกับธาตุที่มีจำนวนอะตอมสูงกว่าธาตุยูเรเนียม
obscurantism[N] การยับยั้งหรือต่อต้านความคิดใหม่ๆ
transuranium[ADJ] เกี่ยวกับธาตุที่มีจำนวนอะตอมสูงกว่าธาตุยูเรเนียม
restauranteur[N] ผู้จัดการของภัตตาคาร, See also: ผู้จัดการร้านอาหาร, Syn. host
life insurance[N] การประกันชีวิต
restaurant car[N] รถเข็นเสิร์ฟอาหาร, Syn. dining car
be past endurance[IDM] เกินกว่าจะทนได้, See also: สุดทน, Syn. be beyond
go past endurance[IDM] เกินกว่าจะทนได้, See also: เกินกว่าที่คาดไว้, Syn. get beyond, get past
accident insurance[N] การประกันอุบัติเหตุ
be beyond endurance[IDM] เกินกว่าจะทนได้, Syn. be past endurance, get beyond

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinouranium(แอคทิโนยูเร' เนียม) n. isotope ของ uranium มันมีกัมมันตภาพรังสี และมีมวลเท่ากับ 235 (a radioactive isotope of uranium)
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
au courant(โอคราน') fr. ทันสมัย
colourantn. สารสี,รงควัตถุ
decolourant(ดิคัล'เอละรันทฺ) n. ยาฟอกสี. ยาฟอกให้ขาว
denaturant(ดิเน'ชะรันทฺ) n. ตัวเปลี่ยนลักษณะเดิม
durance(ดู'เรินซฺ) n. การจำคุก,การกักขัง,ความอดทน,ความทนทาน, Syn. imprisonment
endurance(เอนดิว'เรินซฺ) n. ความอดทน,ความอมตะ, ความไม่ตาย,สิ่งที่ต้องอดทน, Syn. durability
fulgurantadj. โชติช่วง,สว่างไสว
insurance(อินชัว'เรินซฺ) n. การประกัน,การประกันภัย,กรมธรรม์,จำนวนเงินที่ประกัน,เบี้ยประกัน, Syn. guarnatee,assurance
insurant(อินชัว'เรินทฺ) n. ผู้ถูกประกันภัย,ผู้ได้รับการประกันภัยจากบริษัทประกันภัย
jurant(จัว'รันท) adj. ให้คำปฏิญาณ,ซึ่งสาบานไว้. n. ผู้ให้คำสาบานไว้,ผู้ให้คำปฏิญาณ
life insurancen. การประกันภัยชีวิต
obscurantism(อับสคิว'รันทิสซึม,ออบสคิวแรน'ทิสซึม) n. การปิดบัง,ความคลุมเครือ,ความไม่เด่นชัด
procurance(โพรเคียว'เรินซฺ) n. การจัดหา,การหามาได้,การเป็นตัวแทน,ค่านายหน้า,การเป็นสื่อโลกีย์
restaurant(เรส'เทอเรินทฺ) n. ภัตตาคาร,ร้านอาหาร
uraniferous(ยูระนิฟ'เฟอรัส) adj. มียูเรเนียมเจือปนอยู่
uranium(ยูเร'เนียม) n. ธาตุโลหะชนิดหนึ่งที่มีกัมมันตภาพรังส'ใช้ในการผลิตระเบิดอะตอม
urano-Pref. สวรรค์มท้องฟ้า
uranology(ยูระนอล'โลจี) n. =uranography (ดู) ,เรื่องเขียนเกี่ยวกับดวงดาวบนท้องฟ้า.
uranometryผยูระนอม'มิทรี) n. แผนที่เกี่ยวกับตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า,การวัดตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า., See also: uranometrical adj.
uranus(ยูเร'นัส) n. ดาวมฤตยู

English-Thai: Nontri Dictionary
assurance(n) ความมั่นใจ,คำมั่น,การรับรอง,การประกันภัย
endurance(n) ความทนทาน,ความอดทน,ความยืนยง
insurance(n) การประกัน,การค้ำประกัน,เบี้ยประกัน,กรมธรรม์
LIFE life insurance(n) การประกันชีวิต
reassurance(n) การรับรอง,การทำให้มั่นใจขึ้นอีก,การทำให้วางใจขึ้น
restaurant(n) ร้านอาหาร,ภัตตาคาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
primary reinsurance clauseข้อกำหนดความรับผิดต่อผู้เอาประกันภัยเริ่มแรก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
perpetual insuranceการประกันภัยแบบตลอดไป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pain, lightning; pain, fulgurant; pain, shootingอาการปวดแปลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
products liability insuranceการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional indemnity insuranceการประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
payor insuranceการประกันชีวิตผู้ชำระเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
payroll deduction insuranceมีความหมายเหมือนกับ salary savings insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
partnership insuranceการประกันชีวิตเพื่อธุรกิจ มีความหมายเหมือนกับ business insurance และ corporation insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
public liability insuranceการประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
public liability insuranceการประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal liability insuranceการประกันภัยความรับผิดส่วนบุคคล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
palate; palatum; uraniscusเพดาน(ปาก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palate, cleft; palatoschisis; uraniscochasma; uranoschisis; uranoschismเพดานโหว่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
property damage insuranceการประกันภัยความรับผิดต่อทรัพย์สิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
property insuranceการประกันภัยทรัพย์สิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent health insuranceการประกันสุขภาพแบบถาวร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
port risks insuranceการประกันภัยเรือในท่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
policy of assuranceกรมธรรม์ประกันภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proportional reinsuranceการประกันภัยต่อแบบตามสัดส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary insuranceการประกันภัยช่วงแรก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
palatorrhaphy; staphylorrhaphy; uraniscorrhaphy; uranorrhaphyศัลยกรรมซ่อมเพดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palatoschisis; palate, cleft; uraniscochasma; uranoschisis; uranoschismเพดานโหว่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palatum; palate; uraniscusเพดาน(ปาก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
profits insuranceการประกันภัยกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pro rata reinsuranceการประกันภัยต่อแบบตามสัดส่วน มีความหมายเหมือนกับ proportional reinsurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pro rata reinsuranceการประกันภัยต่อแบบตามสัดส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
palatoplasty; uraniscoplasty; uranoplasty; uranosteoplastyศัลยกรรมตกแต่งเพดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palatoplegia; uranoplegiaอัมพาตเพดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, fulgurant; pain, lightning; pain, shootingอาการปวดแปลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pluvius insuranceมีความหมายเหมือนกับ weather insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
percentage of fire loss insuranceการประกันภัยแบบร้อยละของความเสียหายอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pain, shooting; pain, fulgurant; pain, lightningอาการปวดแปลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
portfolio reinsuranceการประกันภัยต่อตามยอดรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
liability insuranceการประกันภัยความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal protection insuranceการประกันภัยคดีความ มีความหมายเหมือนกับ legal (cost and expenses) insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
long term insuranceการประกันภัยระยะยาว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
licence insuranceการประกันภัยใบอนุญาต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss of profits insuranceการประกันภัยการสูญเสียกำไร มีความหมายเหมือนกับ business interruption insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss of use insuranceการประกันภัยความเสียประโยชน์การใช้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal (costs and expenses) insuranceการประกันภัยคดีความ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lightning pain; pain, fulgurant; pain, shootingอาการปวดแปลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
legal (costs and expenses) insuranceการประกันภัยคดีความ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
life insuranceการประกันชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
life insurance companyบริษัทประกันชีวิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
life insurance trustทรัสต์ประกันชีวิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss-of-licence insuranceการประกันภัยการถูกถอนใบอนุญาต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
libel and slander insuranceการประกันภัยการหมิ่นประมาท มีความหมายเหมือนกับ defamation insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
livestock insuranceการประกันภัยปศุสัตว์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
life expectancy term insuranceการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาตามพยากรณ์ชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neuraninidaseนิวรามินิเดส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Insurance, Computerประกันคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Insurance, Agriculturalประกันปศุสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Crop insuranceประกันพืชผล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cost, Insurance and Freightประเภทของสัญญาซื้อขายน้ำมันที่ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการส่งน้ำมันไปถึงผู้ซื้อ , ประเภทของสัญญาซื้อขายน้ำมันที่ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการส่งน้ำมันไปถึงผู้ซื้อ และจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งและค่าประกันภัยแทนผู้ซื้อ [ปิโตรเลี่ยม]
Accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุ [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural insuranceการประกันภัยการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Export credit insuranceการประกันภัยสินเชื่อเพื่อการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Export insuranceการประกันภัยการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Credit insuranceการประกันภัยสินเชื่อ [เศรษฐศาสตร์]
Crop insuranceการประกันภัยพืชผล [เศรษฐศาสตร์]
Deposit insuranceการประกันเงินฝาก [เศรษฐศาสตร์]
Aviation insuranceการประกันภัยทางอากาศ [เศรษฐศาสตร์]
National health insuranceการประกันสุขภาพแห่งชาติ [เศรษฐศาสตร์]
Uraniumยูเรเนียม
ธาตุเคมี92 และสัญลักษณ์คือ U เป็นธาตุโลหะหนักกัมมันตรังสี ตามธรรมชาติมีลักษณะสีเงินวาว อยู่ในกลุ่มแอกทิไนด์ (actinide group) ไอโซโทป235U ใช้เป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์ปรมณูและอาวุธนิวเคลียร์ ตามธรรมชาติพบยูเรเนียมในปริมาณเล็กน้อยในหิน ดิน น้ำ พืช และสัตว์ รวมทั้งมนุษย์ด้วย เวลาครึ่งชีวิตของมันคือ 4.5 พันล้านปี (238U) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Depleted uraniumยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ, ยูเรเนียมที่มีองค์ประกอบของยูเรเนียม-235 น้อยกว่าร้อยละ 0.7 พบได้ในเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว หรือผลพลอยได้จากการผลิตยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ซึ่งมียูเรเนียม-235 อยู่ ร้อยละ 0.20-0.25 นอกนั้นเป็นยูเรเนียม-238 (ดู natural uranium และ spent fuel ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Uraniumยูเรเนียม, ธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นโลหะหนัก มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 92 มีน้ำหนักเชิงอะตอมเฉลี่ยประมาณ 238 ไอโซโทปที่พบในธรรมชาติ ได้แก่ ยูเรเนียม-235 ยูเรเนียม-238 และ ยูเรเนียม-234 [นิวเคลียร์]
Uranium seriesอนุกรมยูเรเนียม, อนุกรมกัมมันตรังสีของนิวไคลด์ที่เริ่มต้นจากยูเรเนียม-238 และได้ผลผลิตสุดท้ายเป็น ตะกั่ว-206 นิวไคลด์ที่มนุษย์ผลิตได้หลายชนิดจะสลายตามแบบอนุกรมนี้เช่นกัน (ดู decay radioactive, radioactive series ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Transuranic elementธาตุหลังยูเรเนียม, ธาตุในตารางพีริออดิกที่อยู่หลังธาตุยูเรเนียม มีเลขเชิงอะตอมมากกว่า 92 เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มนุษย์ผลิตขึ้น เช่น เนปทูเนียม พลูโทเนียม อะเมริเซียม คูเรียม เบอร์คีเลียม แคลิฟอร์เนียม ไอน์สไตเนียม เฟอร์เมียม เมนเดลีเวียม โนเบเลียม และลอว์เรนเซียม [นิวเคลียร์]
Transuranium elementธาตุหลังยูเรเนียม, ธาตุในตารางพีริออดิกที่อยู่หลังธาตุยูเรเนียม มีเลขเชิงอะตอมมากกว่า 92 เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มนุษย์ผลิตขึ้น เช่น เนปทูเนียม พลูโทเนียม อะเมริเซียม คูเรียม เบอร์คีเลียม แคลิฟอร์เนียม ไอน์สไตเนียม เฟอร์เมียม เมนเดลีเวียม โนเบเลียม และลอว์เรนเซียม [นิวเคลียร์]
Natural uraniumยูเรเนียมธรรมชาติ, ยูเรเนียมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ประกอบด้วยยูเรเนียม-235 ร้อยละ 0.7200 ยูเรเนียม-238 ร้อยละ 99.2745 และยูเรเนียม-234 ปริมาณเล็กน้อย
(ดู uranium และ depleted uranium ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Low enriched uraniumยูเรเนียมสมรรถนะต่ำ, แอลอียู, ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่มียูเรเนียม-235 น้อยกว่าร้อยละ 20
[นิวเคลียร์]
High enriched uraniumยูเรเนียมสมรรถนะสูง, เอชอียู, ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่มียูเรเนียม-235 ร้อยละ 20 ขึ้นไป [นิวเคลียร์]
Unit-Linked Life Insurance Policyกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตได้มีการทำสัญญาประกันชีวิตและสัญญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีการตกลงว่าผู้เอาประกันภัยจะชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันชีวิตสำหรับการให้ความคุ้มครองต่อการมรณะหรือการจ่ายเงินเมื่อมีการทรงชีพ และผู้เอาประกันภัยจะชำระเงินค่าหน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยผ่านบริษัทประกันชีวิต [ตลาดทุน]
Art, Honduranศิลปะฮอนดูรัส [TU Subject Heading]
Arts, Honduranศิลปกรรมฮอนดูรัส [TU Subject Heading]
Automobile insurance claimsข้อเรียกร้องจากประกันรถยนต์ [TU Subject Heading]
Business life insuranceประกันชีวิตเพื่อธุรกิจ [TU Subject Heading]
Chain restaurantsร้านอาหารแบบลูกโซ่ [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for restaurant and hotel personnel)บทสนทนาและวลี (สำหรับพนักงานภัตตาคารและโรงแรม) [TU Subject Heading]
Deposit insuranceประกันเงินฝาก [TU Subject Heading]
Disability insuranceประกันทุพพลภาพ [TU Subject Heading]
Disability insurance cliamsข้อเรียกร้องจากประกันทุพพลภาพ [TU Subject Heading]
Disaster insuranceประกันวินาศภัย [TU Subject Heading]
Ethnic restaurantsร้านอาหารพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Fast food restaurantsร้านอาหารสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
Furansฟิวแรน [TU Subject Heading]
Hospitalization insuranceประกันภัยค่ารักษาพยาบาล [TU Subject Heading]
Insuranceประกันภัย [TU Subject Heading]
Insurance agentsตัวแทนประกันภัย [TU Subject Heading]
Insurance businessธุรกิจประกันภัย [TU Subject Heading]
Insurance companiesบริษัทประกันภัย [TU Subject Heading]
Insurance lawกฎหมายประกันภัย [TU Subject Heading]
Insurance policiesกรมธรรม์ประกันภัย [TU Subject Heading]
Insurance premiumsเบี้ยประกันภัย [TU Subject Heading]
Insurance, Accidenประกันอุบัติเหตุ [TU Subject Heading]
Insurance, Agriculturalประกันภัยทางการเกษตร [TU Subject Heading]
Insurance, Agricultural--Cropsประกันพืชผล [TU Subject Heading]
Insurance, Agricultural--Livestockประกันปศุสัตว์ [TU Subject Heading]
Insurance, Automobileประกันรถยนต์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chain restaurant (n ) เครือข่ายร้านอาหาร, ร้านอาหารที่มีสาขา
I avail myself of this opportunity to renew to your Excellency the assurance of my hในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งมายัง ฯพณฯ ท่านด้วย
Taurantura Hawk Wasp (n name uniq ) ตัวต่อทารันทูล่า
travel insurance (n ) ประกันภัยการเดินทาง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's Durant.Das ist Durant! Immoral Mathematics (2011)
Already couldn't afford his insurance.แน่นอนไม่สามารถเบิกประกันได้ Not Cancer (2008)
Not as good as scenes from an Italian restaurant or...ฉากที่ดีในร้านอาหารอิตาเลียน Birthmarks (2008)
Woori Insurance Company.ทุกคนคือครอบครัวของเรา ชีวิตของเรา Scandal Makers (2008)
Why don't we just pay their national ensurance contributions?ทำไมเราไม่บริจาค เป็นค่าประกันต่าง ๆ ให้พวกนั้นด้วยล่ะ The Bank Job (2008)
If we hit the restaurant by mistake, we'll be knee-deep in fried chicken.ถ้าเราทุบผิดไปโผล่ที่ภัตตาคารล่ะ เราได้กินไก่ทอดมากมายแน่ The Bank Job (2008)
Do they think the temple is a restaurant?พวกเจ้าคิดว่าวัดเป็นภัตตาคารหรือไง? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Oh, right. It's a chicken soup restaurant.ครับ เป็นร้านขายซุปไก่ครับ My Sassy Girl (2008)
I'm at a chinese restaurant on the corner of the fourth in Figueroa.แต่ แน่ใจได้เลยว่านักดนตรีคนอื่น ๆ ไม่เห็นอย่างที่ฉันเห็น The Eye (2008)
All the men who wanted to be insurance salesmen or doctors or lawyers or Indian chiefs.ผู้คนทั้งหมดที่ต้องการ เป็นคนขายประกัน หรือหมอ หรือ ทนาย หรือหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Somebody told me about a restaurant I thought you might enjoy.มีคนแน่ะนำภัตตคารที่หนึ่งให้ผม ผมว่าคุณจะชอบ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Then you will fulfill your destiny and take over the restaurant!เราเป็นหมู่ชนก๋วยเตี๋ยว. น้ำซุปที่ไหลผ่านหลอดเลือดดำของเรา Kung Fu Panda (2008)
Is this assurance enough for you?นั่นทำให้เจ้ามั่นใจพอหรือยัง? The Other Boleyn Girl (2008)
Oh,just pretend I´m a customer at your restaurant. Ha.ก้อคิดว่าชั้นเป็นลูกค้าที่ร้านละกัน Shutter (2008)
I work in the restaurant, not a secretary.ผม.. ทำงานในภัตตาคาร, ไม่ใช่เลขาฯ Episode #1.7 (2008)
I brought him from the restaurant.ฉันพาเขามาจากภัตตาคาร Episode #1.8 (2008)
In a Korean restaurant nearby.ในภัตตาคารเกาหลี ใกล้ๆนี่. Episode #1.8 (2008)
Do you know Tung Kee Restaurant?คุณรู้จัก ภ้ตตาคารทังคี มัย? Episode #1.8 (2008)
Right, that is the best restaurant.ใช่สิ, มันเป็นภัตตาคารที่ดีที่สุด. Episode #1.8 (2008)
She's at the restaurant.เธออยู่ที่ร้านอาหาร Episode #1.8 (2008)
They never have to spend too much time picking a restaurant.ไม่ต้องมาัมัวเสียเวลา เลือกร้านอาหาร New York, I Love You (2008)
I have to walk back into that restaurant and sit down again in front of my husband.ฉันจะต้องเดินกลับเข้าไปในร้านอาหารนั้น แล้วก็นั่งลงต่อหน้าสามีฉันอีกครั้ง New York, I Love You (2008)
They're gonna pipe in the movie ceremonies into the restaurant;จะมีการแสดงดนตรีฉลองภาพยนตร์ที่นั่น Changeling (2008)
Insurance looking to close the deal.Insurance looking to close the deal. Quantum of Solace (2008)
But what assurances do we haveแต่มีอะไรประกันได้ว่า WarGames: The Dead Code (2008)
You know, there's a restaurant in New York called Sardi's.นายรู้มั้ย มีภัตตาคาร ในนิวยอร์คชื่อ ซาร์ดิส์ Frost/Nixon (2008)
Don't worry. I'll call from the restaurant.งั้นไม่ต้องห่วง ฉันจะโทรมาถามจากภัตตาคารละกัน Frost/Nixon (2008)
Call every insurance company in Botswana and ask them about missing fingers.โทรหาทุกๆบริษัทประกันภัยในบอตสวานา และถามพวกเขาเกี่ยวกับนิ้วมือที่ขาดหายไป The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
This is an insurance matter. Nothing for a lady detective.นี่ถึงจะเป็นเรื่องประกันภัยก็ช่างเถอะ ไม่มีอะไรให้สุภาพสตรีนักสืบหรอก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
The problem is, I called another insurance company, and last year on May 10th, also not a Wednesday, our friend Solomon lost his finger.ปัญหาก็คือ ฉันโทรหาบริษัทประกันภัยอื่นๆด้วย และปีที่แล้ววันที่10พฤษภาคม ไม่ใช่วันพุธอีกเช่นกัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Do not contact an insurance company again...อย่าติดต่อ บริษัมประกันภัยนั้นอีก... The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You slip on the ice outside of, you know, a fancy restaurant, or something like this happens.เหมือนหกล้มหน้าร้านอาหารหรูๆ - ถือว่าเป็นเรื่องดี - ถูก Burn After Reading (2008)
- Insurance.- ประกัน Pilot (2008)
My dad doesn't sell insurance.พ่อฉันไม่ได้ขายประกัน Pilot (2008)
and now had to hold on to it without further reassurance?และในตอนนั้นเขาต้องยึดมันเอาไว้ก่อน แม้จะไม่มีอะไรทำให้แน่ใจ? Doubt (2008)
I created her to save you, me, 65 years ago from that restaurant shooting.นั่นก็คือฉันได้สร้างเธอขึ้นมา เพื่อที่จะมาช่วยนาย, ซึ่งก็คือฉัน ใน65ปีก่อน จากการถูกคนร้ายยิงในร้านอาหารนั่น Cyborg Girl (2008)
It's just that I don't have the greatest insurance.ก็แค่ผมไม่ได้ทานอาหารเช้าที่ดีๆเท่านั้นเอง Pilot (2008)
- Deinococcus radiodurans.- เดโนคอคคัส เรดิโอดูแรนส์ The Day the Earth Stood Still (2008)
To reach out to the residential agency in durango.เข้าไปหาข้อมูลในหน่วยงานที่ดูแรนโก Shut Down (2008)
We're with Upper Valley Insurance.เรามาจากบริษัท อัพเพอร์ วัลลเลย์ ประกันภัย Safe and Sound (2008)
Tell me they're from the insurance Companyบอกฉันซิ ว่าพวกนั้นมาจากบริษัทประกันภัย Safe and Sound (2008)
It's an insurance policy.นี่เ้ป็นนโยบายที่จะรับประกัน The Price (2008)
Maricruz doesn't have insurance, all right?มารีครูซ ยังไม่ได้ประกันสังคม ตกลงไหม Boxed In (2008)
You suddenly see how this could all end badly and you're looking for reassurance.แม่รับรู้มันได้จากน้ำเสียงของลูก จู่ ๆ ลูกก็เห็นว่ามันจะจบลงแบบเลวร้ายได้ขนาดไหน Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
You could've told us this in a restaurant.แม่น่าจะบอกตั้งแต่ตอนที่อยู่ในร้าน Chapter Ten '1961' (2009)
Every morning we meet Rube at a restaurant called Der Waffle Haus, where he would review the list which has who's to die, when and where, which he writes out on a Post-it and then passes on to all the grim reapers.ในทุกๆเช้าเราจะมาพบรู้บที่ เดอ วัฟเฟิล ฮัท ที่ซึ่งเขาจะบอกรายชื่อคนตาย รวมทั้งเวลาและสถานที่ โดยจะเขียนมันลงในกระดาษเตือนความจำ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Fond farewell to a shitty little restaurant.ไว้อาลัยให้ร้านกัน Dead Like Me: Life After Death (2009)
Change can be welcomed or feared, or it can come to you in a black limo and take you to a fancy restaurant.หรืออาจจะมากับรถลิมูซีน พาคุณไปภัตตาคารอันหรูหรา Dead Like Me: Life After Death (2009)
Right now your main thrust is reassurance.เวลานี้ ประเด็นสำคัญเราจะต้องให้ความมั่นใจ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I want a personal assurance.ผมต้องการคำยืนยัน จากคุณ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uranThe restaurant doesn't do lunch.
uranAre there any Japanese restaurants near here?
uranI'm not satisfied with the restaurant's service.
uranThe hungry boys made for the restaurant.
uranThat restaurant usually serves good food at lower prices.
uranI had lunch with Mike at that restaurant.
uranHis laziness is past the margin of endurance.
uranAre there any types of cuisine or restaurants that you could recommend?
uranHe put his eldest daughter in charge of his second restaurant.
uranThe damage was covered by insurance.
uranI found a good Mexican restaurant.
uranInto this broad category fall companies that run money lending and insurance businesses.
uranYou can get a good food for a modest sum at the restaurant.
uranYou are very fond of the lunch menu of this restaurant.
uranOh no! I wasn't paying attention and left my cell phone in the restaurant!
uranOutside of a restaurant on 42 street.
uranInsurance is a good idea - just in case.
uranThis restaurant can't be matched for good service.
uranLet's all go to an all-you-can-eat Yakiniku restaurant.
uranAt lunchtime today, our usual restaurant was closed because of a funeral in the family.
uranHow much is it including insurance and tax?
uranHaving been living in New York for three years, he knows many good restaurants there.
uranHe took a job with an insurance company.
uranWhat time does this restaurant close?
uranCan I use my medical insurance?
uranThis restaurant provides good meals.
uranIt is not the case that the discount can be used for all goods or all restaurants.
uranI once worked in a restaurant.
uranI happened upon Bernard at a restaurant yesterday.
uranI entered a restaurant and had lunch.
uranThe food is sensational at that new restaurant.
uranThis is the restaurant where we had dinner last week.
uranI wish you would take me to a restaurant for a change.
uranThis restaurant is famous for its excellent cuisine.
uranSo I ran to my father's restaurant.
uranThey all went to the restaurant.
uranDuring my last spring vacation I took a job in a restaurant to help pay the costs of my trip abroad.
uranThey serve wonderful Chinese at that restaurant.
uranThere is a restaurant on the top floor.
uranOther restaurants serve chicken without anything that makes it stand out.
uranThe insurance company will compensate her for the loss.
uranThe company provides health care and life insurance benefits for all of its employees.
uranThat restaurant serves excellent food.
uranThey serve a very good dinner at that restaurant.
uranThe insurance of his violin costs $ 200 a year.
uranWhen you're fed up with the school cafe you can buy something at Bellfa or eat at a family restaurant.
uranAre there any good restaurants around here?
uranThe service in this restaurant is none too fast.
uranA welcome party took place in the restaurant.
uranThe new restaurant was making the owners money hand over fist.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบบประกันคุณภาพ[N] quality assurance, See also: QA
หลักประกัน[N] security, See also: promise, assurance, Example: การตั้งคณะกรรมการโรงเรียนขึ้นมาคัดเลือกครูนั้น ไม่มีหลักประกันใดที่จะรับรองว่าจะไม่มีการใช้อิทธิพลจากนักการเมืองท้องถิ่น, Thai definition: หลักที่ยืนยันเพื่อความมั่นคง หรือปลอดภัย
เบี้ยประกัน[N] insurance premium, Example: ผู้เอาประกันสามารถจ่ายเบี้ยประกันเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้, Thai definition: ู้เงินที่ผู้เอาประกันจ่ายให้แก่บริษัทรับประกัน
ภัตตาคาร[N] restaurant, Syn. ร้านอาหาร, Example: ลูกค้าคนหนึ่งมีทัศนคติทางลบต่อพนักงานเสิร์ฟอาหาร ที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ, Count unit: แห่ง, Thai definition: อาคารจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม, ที่ขายอาหาร
ร้านอาหาร[N] restaurant, Syn. ห้องอาหาร, Example: ในตอนนั้นใครๆ ก็คิดว่าร้านของผมเป็นร้านอาหารที่สูงและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, Count unit: ร้าน, Thai definition: ที่ขายอาหาร
ห้องอาหาร[N] dining-room, See also: eating-room, restaurant, Syn. ร้านอาหาร, Example: หล่อนเรียนหนังสือไปพร้อมๆ กับทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในห้องอาหารของโรงแรมแห่งหนึ่ง, Count unit: ห้อง, Thai definition: สถานที่สำหรับรับประทานอาหารในบ้านเรือน หรือสำนักงาน
เหลืออดเหลือทน[ADV] beyond endurance, See also: beyond all bearing, Syn. เหลืออด, Example: พ่อระเบิดเสียงขึ้นมาอย่างเหลืออดแล้วบ้านทั้งหลังก็เงียบกริบไม่ได้ยินแม้เสียงลมพัด, Thai definition: สุดที่จะทนได้, สุดที่จะกลั้นได้
เหลา[N] restaurant, See also: bistro, diner, Syn. ภัตตาคาร, Example: ตะพาบน้ำเป็นอาหารที่เหลาหลายๆ แห่งจัดเป็นเมนูพิเศษ, Count unit: แห่ง, Notes: (จีน)
มะนาว[N] lemon, See also: lime, Citrus aurantifolia, Syn. ลูกมะนาว, ผลมะนาว, Example: เธอช่วยผ่ามะนาวให้ฉันอีกซีกหนึ่งด้วย, Count unit: ลูก, ผล, ใบ, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Citrus aurantifolia Swing. ในวงศ์ Rutaceae ผลเล็กๆ รสเปรี้ยว ใช้ปรุงอาหาร
ขันติ[N] patience, See also: forbearance, endurance, Syn. ความอดกลั้น, ความอดทน, Example: คุณจะต้องมีขันติมากกว่านี้จึงจะทำงานนี้ได้สำเร็จ, Thai definition: ความอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พอใจ
ขี้เกรงใจ[ADJ] diffident, See also: modest, timid, lacking in self-assurance, lacking confidence, Example: หัวหน้างานที่เป็นคนขี้เกรงใจมักไม่ค่อยกล้ามอบหมายงานให้ลูกน้องไปทำ, Thai definition: ที่ไม่อยากจะให้ผู้อื่นรู้สึกลำบากเดือดร้อนรำคาญใจ
ความอดกลั้น[N] tolerance, See also: endurance, patience, sufferance, forbearance, Example: การเลิกดื่มสุราต้องใช้ความอดกลั้นและอดทนต่อความเย้ายวนของสุรา, Thai definition: ความระงับใจ, ความสะกดกลั้น
ความมั่นคง[N] stability, See also: durability, endurance, Example: ความขัดแย้งในตัวบุคคลอาจจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงทางจิตใจได้
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม[N] the harry durance foundation for education in Thailand, See also: foundation/charity/philanthropy for education, Syn. องค์กรการศึกษา
เบี้ยประกันภัย[N] insurance premium, See also: premium, Example: จดหมายจากบริษัทประกันแจ้งมาว่า เบี้ยประกันของเขาผ่านกำหนดการชำระไปแล้ว 1 เดือน, Thai definition: จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่ผู้รับประกันภัยตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทน เมื่อตนเสียชีวิตหรือเมื่อได้รับความเสียหายตามชนิดของภัยที่ได้เอาประกันภัยไว้, Notes: (กฎหมาย)
ประกันวินาศภัย[N] insurance against loss, See also: insurance against fire or any other damage, Example: ตึกสร้างใหม่ควรทำประกันวินาศภัย, Thai definition: ชื่อสัญญาประกันภัยชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างใดๆ ที่พึงประมาณเป็นเงินได้
ประกันภัย[N] insurance, Syn. สัญญาประกันภัย, Example: คุณจะได้สินไหมทดแทนเมื่อเกิดวินาศภัยหากคุณทำประกันภัยไว้, Thai definition: ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ในกรณีที่หากมีวินาศภัยขึ้นหรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังได้ระบุไว้ในสัญญา
ประกันชีวิต[N] life insurance, Syn. สัญญาประกัน, สัญญาประกันชีวิต, Example: กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจประกันชีวิต และประกันวินาศภัย เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2536, Count unit: ฉบับ, เล่ม, แผ่น, Thai definition: ชื่อสัญญาประกันภัยชนิดหนึ่ง ซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้รับประโยชน์โดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง และในการนี้ผู้เอาประกันภัยตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย ให้แก่ผู้รับประกันภัย
มฤตยู[N] Uranus, Syn. ดาวยูเรนัส, Count unit: ดวง, Thai definition: ชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ 7 ในระบบสุริยะ มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า อยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ 2,870 ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 50,800 กิโลเมตร
ฐิติ[N] stability, See also: durability, endurance, Syn. ความมั่นคง, ความอดทน
ฐิติ[N] stability, See also: durability, endurance, Syn. ความมั่นคง, ความอดทน
กรมการประกันภัย[N] Department of Insurance, Example: กรมการประกันภัยมีนโยบายใหม่ โดยปรับเบี้ยประกันรถยนต์ขึ้นอีก 2 เปอร์เซ็นต์, Count unit: กรม
กรมธรรม์[N] insurance policy, See also: contract, document binding, Example: การประกันภัยใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกรายละเอียดของกรมธรรม์, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เอกสารซึ่งทาสลูกหนี้ยินยอมให้กรมการอำเภอทำให้ไว้แก่เจ้าหนี้นายเงิน
กรมธรรม์ประกันภัย[N] casualty insurance policy, See also: property insurance policy, insurance policy, insurance, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ตราสารที่มีรายชื่อของผู้รับประกันภัยและมีรายการแสดงวัตถุที่เอาประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัย ชื่อผู้เอาประกันภัย ชื่อผู้รับประกันภัย วันที่สัญญาเริ่มต้นและสิ้น และอื่นๆ ตามที่กฎหมายบังคับตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับประโยชน์สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกัน
การรับประกัน[N] guarantee, See also: assurance, insurance, Syn. การรับรอง, การยืนยัน, Example: สินค้าแต่ละประเภทมีการรับประกันไม่เหมือนกัน, Thai definition: การยืนยัน, การรับรองค่าเสียหาย
ความเชื่อมั่นในตนเอง[N] self-confidence, See also: confidence, assurance, self-possession, Syn. ความมั่นใจในตนเอง, Example: หล่อนเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง
ความยืนยง[N] endurance, See also: bearableness, steadfastness, Syn. ความคงทนถาวร, ความทนทาน, ความคงทน, ความยั่งยืน
โทษจำ[N] imprisonment, See also: incarceration, custody, confinement, captivity, isolation, duress, durance, bondage
เหลือทน[V] be unbearable, See also: be beyond toleration, be intolerable, be beyond endurance, Syn. เหลืออด, เหลืออดเหลือทน, Example: เขาทำร้ายผมจนผมเหลือทนแล้ว คราวนี้ต้องตอบโต้กลับไปบ้าง, Thai definition: สุดที่จะทนได้, เกินกว่าที่จะทนได้
เหลือทน[ADV] intolerably, See also: unbearably, beyond toleration, beyond endurance, Syn. เหลืออด, เหลืออดเหลือทน, Example: เขาโพล่งออกมาอย่างเหลือทน จนเพื่อนๆ ในห้องเงียบกริบ, Thai definition: สุดที่จะทนได้, เกินกว่าที่จะทนได้
เหลืออด[V] be beyond endurance, See also: lose control of oneself, explode, be unbearable, be intolerable, Syn. เหลือทน, เหลืออดเหลือทน, Example: ปกติฝ่ายสามีมักจะทนฟัง นอกจากเขาจะเหลืออดจริงๆ, Thai definition: ทนไม่ไหว, สุดที่จะกลั้นได้
เหลืออด[ADV] beyond endurance, See also: unbearably, intolerably, Syn. เหลือทน, เหลืออดเหลือทน, Example: เขาร้องโวยวายออกมาอย่างเหลืออด, Thai definition: ทนไม่ไหว, สุดที่จะกลั้นได้
ความทนทาน[N] durability, See also: endurance, stability, permanence, Syn. ความทน, Ant. ความเปราะบาง, Example: ภาชนะนี้มีความทนทานต่อความร้อนสูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราการบริโภคน้ำมัน [n. exp.] (attrā kān børiphōk namman) FR: niveau de consommation de carburant [m]
บัญชีเดินสะพัด[n. exp.] (banchī doēnsaphat) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account   FR: compte courant [m]
บัญชีกระแสรายวัน[n. exp.] (banchī krasaērāiwan) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account   FR: compte courant [m]
บัญชีรายวัน[n. exp.] (banchī rāiwan) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account   FR: compte courant [m]
บัตรประกันสุขภาพ[n. exp.] (bat prakan sukkhaphāp) EN: insurance card   
เบี้ยประกัน[n. exp.] (bīa prakan) EN: insurance premium   FR: prime d'assurance [f]
บอกให้ทราบ[v. exp.] (bøk hai sāp) EN: indicate   FR: informer ; mettre au courant ; indiquer
บริษัทประกัน[n. exp.] (børisat prakan) FR: compagnie d'assurance [f]
บริษัทประกันชีวิต[n. exp.] (børisat prakan chīwit) EN: life assurance company ; life insurance company   
บริษัทประกันภัย[n. exp.] (børisat prakanphai) EN: insurance company   
เชื้อเพลิง[n.] (cheūaphloēng) EN: fuel ; combustible ; kindling   FR: carburant [m] ; combustible [m]
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: swift ; rapid ; turbulent ; torrential ; strong   FR: rapide ; courant ; turbulent ; fort
ชั่ว[prep.] (chūa) EN: during ; for a length of time ; throughout ; in every part of   FR: durant ; à travers
ดาวมฤตยู[n. prop.] (dāo Mareuttayū) EN: Uranus   FR: Uranus
ดาวยูเรนัส[n. prop.] (dāo Yūrēnas) EN: planet Uranus   FR: planète Uranus [f]
เอกสารการประกันภัย[n. exp.] (ēkkasān kān prakanphai) EN: insurance documents ; insurance papers   FR: papiers d'assurance [mpl]
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive   FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
อึด[X] (eut) EN: enduring ; persevering ; persistent ; tough   FR: endurant ; fort ; tenace ; impassible
ไฟดับ[n. exp.] (fai dap) EN: power failure   FR: panne de courant [f] ; coupure de courant [f]
ไฟฟ้า [n.] (faifā) EN: electricity ; electric current   FR: électricité [f] ; courant électrique [m]
ไฟฟ้ากระแส[n. exp.] (faifā krasaē) EN: electric current   FR: courant électrique [m]
ไฟฟ้ากระแสสลับ[n. exp.] (faifā krasaē salap) EN: alternating current ; A.C.   FR: courant alternatif [m]
ไฟสลับ[n. exp.] (fai salap) EN: alternating current   FR: courant alternatif [m]
การค้ำประกันความซื่อสัตย์[n. exp.] (kān khamprakan khwām seūsat) EN: fidelity guarantee insurance   
การผลิตกระแสไฟฟ้า[n. exp.] (kān phalit krasaē faifā) FR: production de courant électrique [f] ; production d'électricité [f]
การประกัน[n.] (kān prakan) EN: insurance ; guarantee   FR: assurance [f] ; garantie [m] ; couverture [f]
การประกันอัคคีภัย[n. exp.] (kān prakan akkhīphai) EN: fire insurance   FR: assurance incendie [f]
การประกันการว่างงาน[n. exp.] (kān prakan kān wāng-ngān) EN: unemployment insurance   FR: assurance chômage [f]
การประกันภัย[n.] (kān prakanphai) EN: insurance   
การประกันภัยบุคคลที่สาม = การประกันภัยบุคคลที่ 3[n. exp.] (kān prakanphai bukkhon thī sām) EN: personal liability insurance   
การประกันภัยบุคคลที่สาม = การประกันภัยบุคคลที่ 3[n. exp.] (kān prakanphai bukkhon thī sām) EN: third party insurance   
การประกันภัยขนส่งสินค้า[n. exp.] (kān prakanphai khonsong sinkhā) EN: transport insurance   
การประกันภัยรถยนต์[n. exp.] (kān prakanphai rotyon) EN: car insurance   FR: assurance automobile [f]
การประกันภัยสงคราม[n. exp.] (kān prakanphai songkhrām) EN: war insurance   
การประกันภัยต่ำกว่ามูลค่า[n. exp.] (kān prakanphai tam kwā mūnlakhā) EN: underinsurance   FR: sous-assurance [f]
การประกันภัยทางทะเล[n. exp.] (kān prakanphai thāng thalē) EN: maritime insurance   
การประกันภัยต่อ[n. exp.] (kān prakanphai tø) EN: reinsurance   
การประกันสังคม[n. exp.] (kān prakan sangkhom) EN: social security ; social security insurance   FR: sécurité sociale [f] ; couverture sociale [f]
การประกันทรัพย์สิน[n. exp.] (kān prakan sapsin) EN: property insurance   
การประกันสินเชื่อ[n. exp.] (kān prakan sincheūa) EN: credit insurance   FR: assurance crédit [f]
การประกันสุขภาพ[n. exp.] (kān prakan sukkhaphāp) EN: health insurance   FR: assurance maladie [f]
การประกันอุบัติเหตุ[n. exp.] (kān prakan ubattihēt = kān prakan ubatthēt) EN: accident insurance   FR: assurance accident [f]
ค่าใช้จ่ายประจำ[n. exp.] (khāchaijāi prajam) EN: running expenses ; running costs ; regular expenses   FR: dépenses courantes [fpl]
ค่าพรีเมียมประกัน[n. exp.] (khā phrīmīem prakan) EN: insurance premium   
ค่าโสหุ้ยประจำ[n. exp.] (khā sōhui prajam) EN: running expenses ; daily expenses   FR: dépenses courantes [fpl]
เขตราษฎร์บูรณะ[n. prop.] (Khēt Rāt Būrana) EN: Rat Burana district   
ขี้กลัว[adj.] (khīklūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless   FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ขี้ราด[v. exp.] (khī rāt) EN: have diarrhoea   FR: avoir la diarrhée ; avoir la colique ; avoir la turista = tourista (fam.) ; avoir la courante (pop.) ; avoir la chiasse (vulg.)
คลังน้ำมัน[n. exp.] (khlang nām man) EN: oil depot ; fuel depot   FR: dépôt de carburants [m]
ครึ่งผีครึ่งคน[adj.] (khreung phī khreung khon) EN: near death ; on the brink of death ; extremely weak ; of fatal end   FR: à l'article de la mort ; mourant ; agonisant ; à moitié mort

CMU English Pronouncing Dictionary
DURAN    D ER0 AE1 N
JURAN    Y UH0 R AA1 N
BURAN    B Y UW1 R AH0 N
URANUS    Y UW1 R AH0 N AH0 S
DURANT    D UH1 R AH0 N T
MURANO    M UH0 R AA1 N OW0
DURANG    D ER0 AE1 NG
URANUS    Y ER1 AH0 N AH0 S
TURANO    T UH0 R AA1 N OW0
AURAND    AO1 R AH0 N D
URANGA    ER0 AA1 NG G AH0
DURANTE    D UH0 R AA1 N T IY0
URANIUM    Y ER0 EY1 N IY0 AH0 M
JURANEK    JH UH1 R AH0 N IH0 K
DURANGO    D ER0 AE1 NG G OW0
DURAN'S    D ER0 AE1 N S
BURANDT    B Y UW1 R AH0 N T
COURANT    K UH1 R AH0 N T
DURANDO    D UH0 R AA1 N D OW0
LAURANCE    L AO1 R AH0 N S
KURANARI    K UH2 R AH0 N AA1 R IY0
MURANAGA    M ER0 R AH0 N AA1 G AH0
HONDURAN    HH AA0 N D UH1 R AH0 N
TURANDOT    T ER0 AE1 N D AH0 T
DURANT'S    D ER0 AE1 N T S
BONDURANT    B OW0 N D UH1 R AH0 N T
MARTURANO    M AA0 R T UH0 R AA1 N OW0
LIEURANCE    L UW1 R AH0 N S
ASSURANCE    AH0 SH UH1 R AH0 N S
ENDURANCE    EH1 N D ER0 AH0 N S
DANDURAND    D AE1 N D ER0 AH0 N D
HONDURANS    HH AA0 N D UH1 R AH0 N Z
INSURANCE    IH2 N SH UH1 R AH0 N S
ASSURANCES    AH0 SH UH1 R AH0 N T S AH0 Z
INSURANCES    IH2 N SH UH1 R AH0 N S AH0 Z
RESTAURANT    R EH1 S T ER0 AA2 N T
TOURANGEAU    T UH1 R EY0 NG G OW0
ASSURANCES    AH0 SH UH1 R AH0 N S AH0 Z
RESTAURANT    R EH1 S T R AA2 N T
RESTAURANTS    R EH1 S T R AA2 N T S
INSURANCE'S    IH2 N SH UH1 R AH0 N S AH0 Z
RESTAURANTS    R EH1 S T ER0 AA2 N T S
COINSURANCE    K OW2 IH2 N SH ER1 AH0 N S
REINSURANCE    R IY2 IH2 N SH UH1 R AH0 N S
REASSURANCE    R IY2 AH0 SH UH1 R AH0 N S
RESTAURANTS'    R EH1 S T ER0 AA2 N T S
REASSURANCES    R IY2 AH0 SH UH1 R AH0 N S AH0 Z
RESTAURANT'S    R EH1 S T ER0 AA2 N T S
RESTAURANTS'    R EH1 S T R AA2 N T S
RESTAURANT'S    R EH1 S T R AA2 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Uranus    (n) (y u1 r ei1 n @ s)
durance    (n) (d y u@1 r @ n s)
uranium    (n) (y u1 r ei1 n i@ m)
Honduran    (n) (h o1 n d y u@1 r @ n)
Hondurans    (n) (h o1 n d y u@1 r @ n z)
assurance    (n) (@1 sh u@1 r @ n s)
endurance    (n) (i1 n d y u@1 r @ n s)
insurance    (n) (i1 n sh u@1 r @ n s)
assurances    (n) (@1 sh u@1 r @ n s i z)
insurances    (n) (i1 n sh u@1 r @ n s i z)
restaurant    (n) (r e1 s t r o n t)
reassurance    (n) (r i@2 sh uu1 r @ n s)
reinsurance    (n) (r ii2 i n sh uu1 r @ n s)
restaurants    (n) (r e1 s t r o n t s)
obscurantism    (n) (o2 b s k y u r a1 n t i z @ m)
obscurantist    (n) (o2 b s k y u r a1 n t i s t)
reassurances    (n) (r i@2 sh uu1 r @ n s i z)
reinsurances    (n) (r ii2 i n sh uu1 r @ n s i z)
obscurantists    (n) (o2 b s k y u r a1 n t i s t s)
restauranteur    (n) (r e2 s t r o n t @@1 r)
restauranteurs    (n) (r e2 s t r o n t @@1 z)
self-assurance    (n) - (s e1 l f - @ sh u@1 r @ n s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
桜んぼ[さくらんぼ, sakuranbo] (n) ลูกเชอร์รี่
鞦韆[ぶらんこ, buranko] (n) ชิงช้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
動乱[どうらん, douran] ความวุ่นวาย โกลาหล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
占う[うらなう, uranau] Thai: ทำนาย English: to forecast
保険[ほけん, hoken] Thai: การประกัน English: insurance
貫く[つらぬく, tsuranuku] Thai: ทำจนตลอด English: to go through

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitslosenversicherung {f} | Arbeitslosenversicherungen {pl} | Gesetzliche Arbeitslosenversicherung {f}unemployment insurance | unemployment insurances | Public Unemployment Insurance [Add to Longdo]
Assekuranz {f}assecurance; asecurance company [Add to Longdo]
Ausdauer {f}endurance [Add to Longdo]
Ausdauer {f}endurances [Add to Longdo]
Ausdauer {f}; Geduld {f}endurance [Add to Longdo]
Ausdauertraining {n}endurance training [Add to Longdo]
Ausstellungsversicherung {f}exhibition insurance [Add to Longdo]
Autorestaurant {n}drive inn [Add to Longdo]
Berufsgenossenschaft {f}(German) employer's liability insurance association [Add to Longdo]
Betriebskrankenkasse {f}company sickness insurance scheme; employer-based health insurance [Add to Longdo]
Dauer {f}endurance [Add to Longdo]
Dauerhaftigkeitsprüfung {f}endurance test [Add to Longdo]
Dauerlauf {m} | Dauerläufe {pl}endurance run | endurance runs [Add to Longdo]
Dauertest {m}; Belastungsprobe {f}endurance test [Add to Longdo]
Direktversicherung {f}direct insurance [Add to Longdo]
Dunkelmann {m} | Dunkelmänner {pl}obscurantist | obscurantists [Add to Longdo]
Erscheinung {f}occurance [Add to Longdo]
Festwertversicherung {f}agreed value insurance [Add to Longdo]
Feuerversicherung {f} | Feuerversicherungen {pl}fireinsurance | fireinsurances [Add to Longdo]
Feuerversicherungsgesellschaft {f}fire insurance company [Add to Longdo]
Frechheit {f}; Dreistigkeit {f}assurance [Add to Longdo]
Funktionserhaltkabel {n}functional endurance cable [Add to Longdo]
Gasthaus {n} | Gasthäuser {pl}tavern; inn; hotel; restaurant | taverns [Add to Longdo]
Gastwirtschaft {f}restaurant [Add to Longdo]
Gebäudeversicherung {f}building insurance; insurance of buildings [Add to Longdo]
Generalversicherung {f}all-inclusive insurance [Add to Longdo]
Gesamtversicherung {f}all in insurance [Add to Longdo]
Gesamtversicherung {f}all loss insurance [Add to Longdo]
Gütesicherung {f}quality assurance [Add to Longdo]
Haft {f}durance [Add to Longdo]
Haftpflichtversicherung {f} [auto]third party insurance [Add to Longdo]
Haftpflichtversicherung {f} | gesetzliche Haftpflichtversicherung | private Haftpflichtversicherung {f}liability insurance | legally required liability insurance | personal liability insurance [Add to Longdo]
Hausratversicherung {f}household insurance; household contents insurance [Add to Longdo]
Insassenversicherung {f}passenger insurance [Add to Longdo]
Invalidenversicherung {f}disability insurance [Add to Longdo]
Kantine {f} | Kantinen {pl}canteen; staff restaurant | canteens [Add to Longdo]
Kaskoversicherung {f} [naut.] | Kaskoversicherungen {pl}insurance on hull | insurances on hull [Add to Longdo]
Kellerlokal {n}cellar restaurant [Add to Longdo]
Konjunkturanstieg {f}; Aufwärtstrend {m}upward trend [Add to Longdo]
Kraftverkehrsversicherung {f}automobile insurance [Add to Longdo]
Krankenkasse {f}health insurance [Add to Longdo]
Krankenschein {m}health insurance certificate [Add to Longdo]
Krankenversicherung {f} | gesetzliche Krankenversicherung | private Krankenversicherung | soziale Krankenversicherunghealth insurance; medical insurance | statutory health insurance | private health insurance | national health insurance; state health insurance [Add to Longdo]
Lebensversicherung {f} | eine Lebensversicherung abschließen | Lebens- und Krankenversicherunglife insurance; life assurance | to take out a life insurance policy | life and health insurance; L&H insurance [Add to Longdo]
Lebensversicherungsgesellschaft {f}assurance company [Add to Longdo]
Literaturangabe {f}; Literaturliste {f}bibliographical reference; bibliography [Add to Longdo]
Literaturangabe {f}reference [Add to Longdo]
Luftfahrtversicherung {f}aviation insurance [Add to Longdo]
Luftfrachtversicherung {f}air cargo insurance [Add to Longdo]
Luftversicherung {f}air risk insurance [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
c'est monnaie courante(phrase) สกุลเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お会計[おかいけい, okaikei] (n) (restaurant) bill [Add to Longdo]
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
さよならホームラン;さようならホームラン[, sayonara ho-muran ; sayounara ho-muran] (n) game-ending home run (baseball) [Add to Longdo]
ちゃんこ屋[ちゃんこや, chankoya] (n) chanko restaurant, often owned by former sumo wrestler [Add to Longdo]
ぬらぬら[, nuranura] (adv,n,vs) (on-mim) slimy; slippery [Add to Longdo]
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n,vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage [Add to Longdo]
アークランプ[, a-kuranpu] (n) arc lamp; arc light [Add to Longdo]
アーズラナイト[, a-zuranaito] (n) arzrunite [Add to Longdo]
アーバンプランナー[, a-banpuranna-] (n) urban planner [Add to Longdo]
アイスプラント[, aisupuranto] (n) ice plant (Mesembryanthemum crystallinum) [Add to Longdo]
アイスランドキャットシャーク[, aisurandokyattosha-ku] (n) Iceland catshark (Apristurus laurussonii, an Atlantic species) [Add to Longdo]
アイスランドポピー[, aisurandopopi-] (n) Iceland poppy (Papaver nudicaule); Icelandic poppy [Add to Longdo]
アイスランド語[アイスランドご, aisurando go] (n) Icelandic (language) [Add to Longdo]
アイスランド苔;イスランド苔[アイスランドごけ(アイスランド苔);イスランドごけ(イスランド苔), aisurando goke ( aisurando koke ); isurando goke ( isurando koke )] (n) (obsc) Iceland moss (Cetraria islandica); Iceland lichen [Add to Longdo]
アイルランド語[アイルランドご, airurando go] (n) Irish (language); Erse [Add to Longdo]
アイルランド人[アイルランドじん, airurando jin] (n) Irish (person) [Add to Longdo]
アウケノグラニスオッキデンタリス[, aukenoguranisuokkidentarisu] (n) bubu (Auchenoglanis occidentalis); giraffe catfish [Add to Longdo]
アウロノカラスチュアートグランティ[, auronokarasuchua-togurantei] (n) flavescent peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara stuartgranti) [Add to Longdo]
アウロノクラヌスデウィンドティ[, auronokuranusudeuindotei] (n) Aulonocranus dewindti (cichlid fish endemic to Lake Tanganyika in E. Africa) [Add to Longdo]
アカウントプランナー[, akauntopuranna-] (n) account planner [Add to Longdo]
アクションプラン[, akushonpuran] (n) action plan [Add to Longdo]
アシュアランス[, ashuaransu] (n) assurance [Add to Longdo]
アストロノマー;アストゥラノマ[, asutoronoma-; asutouranoma] (n) astronomer [Add to Longdo]
アストロノミー;アストゥラノミィ[, asutoronomi-; asutouranomii] (n) astronomy [Add to Longdo]
アブラナ科;油菜科[アブラナか(アブラナ科);あぶらなか(油菜科), aburana ka ( aburana ka ); aburanaka ( abura na ka )] (n) Brassicaceae (cabbage family of plants) [Add to Longdo]
アベックホームラン[, abekkuho-muran] (n) back-to-back homeruns (baseball) (wasei [Add to Longdo]
アメスラン[, amesuran] (n) Ameslan; American sign language [Add to Longdo]
アメリカンブルックランプリ[, amerikanburukkuranpuri] (n) American brook lamprey (Lampetra appendix) [Add to Longdo]
アメリカンプラン[, amerikanpuran] (n) American plan [Add to Longdo]
アラームランプ[, ara-muranpu] (n) {comp} alarm lamp [Add to Longdo]
アルコールランプ[, aruko-ruranpu] (n) alcohol lamp [Add to Longdo]
イートイン[, i-toin] (n) eat in (as in at a fast food restaurant) [Add to Longdo]
イタ飯[イタはん, ita han] (n) Italian food; Italian restaurant [Add to Longdo]
イルドフランス[, irudofuransu] (n) Ile de France (region around Paris) [Add to Longdo]
イングランド[, ingurando] (n,adj-no) (also written as 英蘭) England; (P) [Add to Longdo]
イングランド銀行[イングランドぎんこう, ingurando ginkou] (n) Bank of England [Add to Longdo]
インシュアランス[, inshuaransu] (n) insurance [Add to Longdo]
インターネット閲覧ソフト[インターネットえつらんソフト, inta-netto etsuran sofuto] (n) {comp} Web browser; Web-browsing software [Add to Longdo]
インプラント[, inpuranto] (n,vs) implant (esp. dental) [Add to Longdo]
インプラント義歯[インプラントぎし, inpuranto gishi] (n) dental implant; implant denture [Add to Longdo]
ウイニングラン[, uininguran] (n) winning run [Add to Longdo]
ウエルカムプラン21[ウエルカムプランにじゅういち, uerukamupuran nijuuichi] (n) Welcome Plan 21 [Add to Longdo]
ウォーニングランプ[, uo-ninguranpu] (n) warning lamp [Add to Longdo]
ウラニウム(P);ウラン(P)[, uraniumu (P); uran (P)] (n) uranium (U) (ger [Add to Longdo]
ウラノス;ウラヌス[, uranosu ; uranusu] (n) Uranus [Add to Longdo]
ウラン235;ウラン二三五[ウランにひゃくさんじゅうご, uran nihyakusanjuugo] (n) uranium-235 (U-235) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国餐馆症候群[Zhōng guó cān guǎn zhèng hòu qún, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄢ ㄍㄨㄢˇ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, / ] Chinese restaurant syndrome [Add to Longdo]
中餐馆[Zhōng cān guǎn, ㄓㄨㄥ ㄘㄢ ㄍㄨㄢˇ, / ] Chinese restaurant [Add to Longdo]
二氧化铀[èr yǎng huà yóu, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˊ, / ] brown oxidier; uranium dioxide [Add to Longdo]
亚伯拉罕[Yà bó lā hǎn, ㄧㄚˋ ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄏㄢˇ, / ] Abraham (name); Abraham, father of Judaism and Islam in the Bible and Quran; same as Ibrahim 易卜拉辛 [Add to Longdo]
人寿保险[rén shòu bǎo xiǎn, ㄖㄣˊ ㄕㄡˋ ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, 寿 / ] life insurance [Add to Longdo]
低浓缩铀[dī nóng suō yóu, ㄉㄧ ㄋㄨㄥˊ ㄙㄨㄛ ㄧㄡˊ, / ] low-enriched uranium [Add to Longdo]
作出[zuò chū, ㄗㄨㄛˋ ㄔㄨ, ] to put out; to come up with; to make (a choice, decision, proposal, response, comment etc); to issue (a permit, statement, explanation, apology, reassurance to the public etc); to draw (conclusion); to deliver (speech, judgment); to devise (explanation); [Add to Longdo]
侃侃而谈[kǎn kǎn ér tán, ㄎㄢˇ ㄎㄢˇ ㄦˊ ㄊㄢˊ, / ] speak frankly with assurance [Add to Longdo]
保险[bǎo xiǎn, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, / ] insurance; to insure; safe; secure; be sure; be bound to [Add to Longdo]
保险公司[bǎo xiǎn gōng sī, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] insurance company [Add to Longdo]
保险单[bǎo xiǎn dān, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄢ, / ] an insurance policy [Add to Longdo]
保险费[bǎo xiǎn fèi, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄈㄟˋ, / ] insurance fee [Add to Longdo]
健康保险[jiàn kāng bǎo xiǎn, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, / ] health insurance [Add to Longdo]
入座[rù zuò, ㄖㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, ] to seat (sb in a restaurant etc); to take one's seat [Add to Longdo]
全聚德[Quán jù dé, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄩˋ ㄉㄜˊ, ] Quanjude (famous Chinese restaurant) [Add to Longdo]
六氟化铀[liù fú huà yóu, ㄌㄧㄡˋ ㄈㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˊ, / ] uranium hexafluoride (UF6) [Add to Longdo]
劳埃德[láo āi dé, ㄌㄠˊ ㄞ ㄉㄜˊ, / ] Lloyds (London-base insurance group) [Add to Longdo]
包房[bāo fáng, ㄅㄠ ㄈㄤˊ, ] compartment (of train, ship etc); private room at restaurant; rented room for karaoke; hotel room rented by the hour [Add to Longdo]
友邦保险公司[Yǒu bāng bǎo xiǎn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄅㄤ ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] American International Group (AIG), insurance company [Add to Longdo]
受保人[shòu bǎo rén, ㄕㄡˋ ㄅㄠˇ ㄖㄣˊ, ] the insured person; the person covered by an insurance policy [Add to Longdo]
古兰经[gǔ lán jīng, ㄍㄨˇ ㄌㄢˊ ㄐㄧㄥ, / ] Koran (Islamic scripture); Quran [Add to Longdo]
可兰经[Kě lán jīng, ㄎㄜˇ ㄌㄢˊ ㄐㄧㄥ, / ] Quran (Islamic scripture) [Add to Longdo]
[fū, ㄈㄨ, ] see 呋喃 furan or 呋喃西林 furacilinum [Add to Longdo]
呋喃[fū nán, ㄈㄨ ㄋㄢˊ, ] furan (furfuran, used in making nylon) [Add to Longdo]
四氟化铀[sì fú huà yóu, ㄙˋ ㄈㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˊ, / ] uranium tetrafluoride (UF4) [Add to Longdo]
埋单[mái dān, ㄇㄞˊ ㄉㄢ, / ] to pay the bill in a restaurant [Add to Longdo]
寿险[shòu xiǎn, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄢˇ, 寿 / ] life insurance; abbr. for 人壽保險|人寿保险 [Add to Longdo]
外卖[wài mài, ㄨㄞˋ ㄇㄞˋ, / ] to go; take out (relates to food bought at a restaurant) [Add to Longdo]
天然铀[tiān rán yóu, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄧㄡˊ, / ] natural uranium [Add to Longdo]
天王星[Tiān wáng xīng, ㄊㄧㄢ ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ, ] Uranus (planet) [Add to Longdo]
崔亚琳[Cuī Yà lín, ㄘㄨㄟ ㄧㄚˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] Charles Yah Lin Trie (Arkansas restauranteur) [Add to Longdo]
川菜厅[chuān cài tīng, ㄔㄨㄢ ㄘㄞˋ ㄊㄧㄥ, / ] a Sichuan restaurant [Add to Longdo]
店家[diàn jiā, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, ] proprietor of a shop or restaurant; landlord [Add to Longdo]
怪事[guài shì, ㄍㄨㄞˋ ㄕˋ, ] strange occurances [Add to Longdo]
打包[dǎ bāo, ㄉㄚˇ ㄅㄠ, ] (H.K. term) doggie bag; take-home bag from a restaurant [Add to Longdo]
把握[bǎ wò, ㄅㄚˇ ㄨㄛˋ, ] grasp; seize; hold; assurance; certainty [Add to Longdo]
料理[liào lǐ, ㄌㄧㄠˋ ㄌㄧˇ, ] to arrange; to handle; the ordinary Japanese word for cooking; cuisine (esp. foreign restaurants) [Add to Longdo]
旋转餐厅[xuán zhuǎn cān tīng, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄘㄢ ㄊㄧㄥ, / ] revolving restaurant [Add to Longdo]
氧化铀[yǎng huà yóu, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˊ, / ] uranium oxide [Add to Longdo]
浓缩铀[nóng suō yóu, ㄋㄨㄥˊ ㄙㄨㄛ ㄧㄡˊ, / ] enriched uranium [Add to Longdo]
浓集铀[nóng jí yóu, ㄋㄨㄥˊ ㄐㄧˊ ㄧㄡˊ, / ] enriched uranium [Add to Longdo]
沥青铀矿[lì qīng yóu kuàng, ㄌㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄧㄡˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] pitchblende (uranium ore) [Add to Longdo]
无把握[wú bǎ wò, ˊ ㄅㄚˇ ㄨㄛˋ, / ] uncertain; without assurance [Add to Longdo]
营业时候[yíng yè shí hou, ˊ ㄧㄝˋ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] opening hours (shop, bank, restaurant) [Add to Longdo]
百胜餐饮[bǎi shèng cān yǐn, ㄅㄞˇ ㄕㄥˋ ㄘㄢ ˇ, / ] Tricon Global Restaurants (incl. Pizza Hut and KFC) [Add to Longdo]
白胜餐饮集团[bǎi shèng cān yǐn jí tuán, ㄅㄞˇ ㄕㄥˋ ㄘㄢ ˇ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Tricon Global Restaurants (incl. Pizza Hut and KFC) [Add to Longdo]
磨炼[mó liàn, ㄇㄛˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] same as 磨練|磨练, to temper oneself; to steel oneself; self-discipline; endurance [Add to Longdo]
磨练[mó liàn, ㄇㄛˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] to temper oneself; to steel oneself; self-discipline; endurance [Add to Longdo]
社保[shè bǎo, ㄕㄜˋ ㄅㄠˇ, ] social insurance; abbr. for 社會保險|社会保险 [Add to Longdo]
社会服务[shè huì fú wù, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄈㄨˊ ˋ, / ] social security (pensions, medical insurance) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アラームランプ[あらーむらんぷ, ara-muranpu] alarm lamp [Add to Longdo]
クランクバック[くらんくばっく, kurankubakku] crankback [Add to Longdo]
グランド[ぐらんど, gurando] ground [Add to Longdo]
スクランブル[すくらんぶる, sukuranburu] scramble (vs) [Add to Longdo]
スタティックランダムアクセスメモリ[すたていっくらんだむあくせすめもり, sutateikkurandamuakusesumemori] static random access memory (SRAM) [Add to Longdo]
セルスクランブル[せるすくらんぶる, serusukuranburu] cell scrambling [Add to Longdo]
ディスケットドライブランプ[でいすけっとどらいぶらんぷ, deisukettodoraiburanpu] diskette light [Add to Longdo]
バックグランド[ばっくぐらんど, bakkugurando] background [Add to Longdo]
フォアグランドジョブ[ふぉあぐらんどじょぶ, foagurandojobu] foreground job [Add to Longdo]
フランステレコム[ふらんすてれこむ, furansuterekomu] France Telecom [Add to Longdo]
ブランキング[ぶらんきんぐ, burankingu] blanking [Add to Longdo]
ブランチ[ぶらんち, buranchi] branch [Add to Longdo]
ブランド名[ブランドめい, burando mei] brand name [Add to Longdo]
一様乱数[いちようらんすう, ichiyouransuu] uniform random number, uniformly distributed random number [Add to Longdo]
広告欄[こうこうらん, koukouran] advertising space [Add to Longdo]
出現回数[しゅつげんかいすう, shutsugenkaisuu] number of occurances [Add to Longdo]
品質保証[ひんしつほしょう, hinshitsuhoshou] quality assurance, QA [Add to Longdo]
揺らん籃期本[ようらんきぼん, yourankibon] incunabulum [Add to Longdo]
要覧[ようらん, youran] directory [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万博[ばんぱく, banpaku] Weltausstellung, Abk.f.bankoku hakurankai [Add to Longdo]
[てい, tei] RESTAURANT, PAVILLON, LAUBE [Add to Longdo]
倉荷[くらに, kurani] Lagerware, Lagergut [Add to Longdo]
博覧会[はくらんかい, hakurankai] Ausstellung [Add to Longdo]
占う[うらなう, uranau] wahrsagen [Add to Longdo]
料亭[りょうてい, ryoutei] (japanisches) Restaurant [Add to Longdo]
星占い[ほしうらない, hoshiuranai] Astrologie, Horoskop [Add to Longdo]
桜んぼ[さくらんぼ, sakuranbo] Kirsche [Add to Longdo]
桜肉[さくらにく, sakuraniku] Pferdefleisch [Add to Longdo]
浦波[うらなみ, uranami] (sich ueberschlagende) Wellen am Strand) [Add to Longdo]
狂乱[きょうらん, kyouran] Raserei, Tobsucht [Add to Longdo]
空欄[くうらん, kuuran] unbedruckte_Spalte, leere_Spalte [Add to Longdo]
貫き通す[つらぬきとおす, tsuranukitoosu] (seinen_Willen) durchsetzen [Add to Longdo]
貫く[つらぬく, tsuranuku] durchstechen, durchdringen, durchsetzen [Add to Longdo]
連なる[つらなる, tsuranaru] in_einer_Reihe_stehen [Add to Longdo]
連ねる[つらねる, tsuraneru] verbinden, aneinanderreihen [Add to Longdo]
遊覧船[ゆうらんせん, yuuransen] Ausflugsschiff, Vergnuegungsschiff [Add to Longdo]
錯乱[さくらん, sakuran] Verwirrung, (geistige) Stoerung [Add to Longdo]
閲覧[えつらん, etsuran] sorgfaeltig_durchlesen, sorgfaeltig_durchsehen [Add to Longdo]
閲覧室[えつらんしつ, etsuranshitsu] Lesezimmer [Add to Longdo]
食堂[しょくどう, shokudou] Speisezimmer, Restaurant [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top