Search result for

unmoralisch

(56 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unmoralisch-, *unmoralisch*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา unmoralisch มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *unmoralisch*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who'd bring me infink to this den of immoraliky?Wer bringt mein Kind in so ein unmoralisches Loch? Popeye (1980)
The point is its immoral for them to touch the end of my film.Es ist einfach unmoralisch, dass die das Ende meines Films anrühren. Stardust Memories (1980)
A group of immoral charlatans, masquerading as businessmen.Durch ein paar unmoralische scharlatane, die sich als kaufleute bezeichen. Used Cars (1980)
Oh, I shouldn't think Judge Porteus would have put anything unethical in our wills.Oh, Richter Porteus hat ganz sicher nichts Unmoralisches in unser Testament geschrieben. The Hostage (1981)
It's against God!Der Mord ist unmoralisch, er ist eine Sünde! Rasputin (1981)
We can never establish a moral society if the means we use are immoral ones.Auf der unmoralischen Weise kann man die Gesellschaft nicht verbessern. Rasputin (1981)
And you think I'm immoral shit.Und du hältst mich für unmoralisch? Scheiße! Possession (1981)
- we should be out, it's immoral.Das ist unmoralischThe Whisky Priest (1982)
You know what's goin' on in this town and what's goin' on is evil, immoral, brazen and against the law!Jeder weiß, was in dieser Stadt vorgeht. Was hier vorgeht ist böse, unmoralisch, schamlos und gesetzwidrig! The Best Little Whorehouse in Texas (1982)
I thought it was out of line when Eddie asked the rabbi... to wear black and white stripes and a whistle. That was wrong.Aber als Eddie den Rabbi bat, schwarz-weiße Streifen und eine Pfeife zu tragen, das war unmoralischDiner (1982)
Immorals!Es ist unmoralischYol (1982)
Spiriting Veronica out of that motel room was not only unethical, it was irresponsible.Veronica aus dem Motelzimmer zu zaubern, war unmoralisch und unverantwortlich. Steeling the Show (1983)
We can't be immoral.Wir können nicht unmoralisch sein. Duel to the Death (1983)
I don't wanna bad-mouth the kid, but he's a horrible, dishonest, immoral louse.Ich will nicht schlecht über das Kind reden... aber er ist eine schreckliche, unehrliche, unmoralische Laus. Broadway Danny Rose (1984)
It's so immoral working on it, it can drive you mad.Es ist so unmoralisch, daran zu arbeiten, es macht einen verrückt. Repo Man (1984)
It's immoral to slander an honest man in order to extract false evidence.Es ist unmoralisch, einen ehrlichen Menschen anzuschwärzen, um eine falsche Aussage zu erwirken. Repentance (1984)
I hope that Ms. Barateli is not the primitive creature that believes it's possible to achieve a moral objective by an immoral act, by insulting a deceased.Ich will nicht denken, dass Frau Barateli ein primitives Geschöpf ist, das glaubt, man könne mit einer unmoralischen Tat, mit der Schändung eines Toten ein moralisches Ziel erreichen. Repentance (1984)
? If the law is against loyalty, it is immoral."Das Recht ist unmoralisch, wenn es gegen die Gemeinschaft, die Loyalität und das Vertrauen ist. No End (1985)
how may i help you, sir or madam, as the case may be... alf?Es ist illegal, ein kodiertes Signal zu knacken, und außerdem unmoralisch. Was ist mit dir und Tootsie? Pennsylvania 6-5000 (1986)
to talk to the president.UnmoralischPennsylvania 6-5000 (1986)
That's disgusting, it's immoral, and I won't tolerate it, okay?Das ist Ekel erregend, unmoralisch und ich dulde das nicht. Down and Out in Beverly Hills (1986)
I'll tell her we can't communicate until I terminate my marriage. lt's immoral.Ich sage ihr, ich muss zuerst meine Ehe beenden. Das ist unmoralischHannah and Her Sisters (1986)
- You know someplace looser morally?- Kennen Sie einen unmoralischeren Ort? Legal Eagles (1986)
- That's inhumane- Das ist unmoralisch Little Shop of Horrors (1986)
It's dirty... it's immoral... it's degrading.Das ist schmutzig. Unmoralisch. Entwürdigend. Girls Just Wanna Have Fun: Part 2 (1987)
Senseless killing is immoral,... ..but killing for a purpose can be quite often ingenious.Ja, sinnloses Töten ist unmoralisch. Aber aus einem bestimmten Grund zu töten, kann dagegen sinnvoll sein. The Big Goodbye (1988)
But no matter how immoral it may be, it is not the crime of criminal solicitation to walk away from a rape.Aber wie unmoralisch es auch immer sein mag, es ist kein Delikt, wenn man darüber schweigt. The Accused (1988)
The fact is I've spent my life surrounded by immoral people.Ich habe mein Leben in unmoralischen Kreisen verbracht. Dangerous Liaisons (1988)
It's immoral for the government of this country... tax dollars to be goin' to addicts.(Rhonda) Wie unmoralisch, Steuergelder an Süchtige zu verschleudern. Talk Radio (1988)
So, you tell me, which one of us would you say has more of a problem with ethics?Jetzt sag mir doch bitte, wer von uns beiden handelt wohl unmoralischer? The Price (1989)
When you rob someone legally... Without risk, without sticking your neck out... That's immoral.Wenn man jemanden legal beraubt, ohne Risiko oder Gefahr, ist das unmoralischFamily Business (1989)
It is an immoral order, and by articles ot war I am not bound to obey it.Ein unmoralischer Befehl, der nicht der Dienstvorschrift entspricht. Glory (1989)
I have done nothing unethical.Ich habe nichts Unmoralisches getan. Seinfeld (1989)
OK, manslaughterer... who just broke parole and has only immoral purposes in mind, as far as you're concerned.Okay, dann eben mit einem Totschläger, der gerade seine Bewährung bricht und nur unmoralische Ziele hat. -Jedenfalls was dich betrifft. -Gott sei Dank! Wild at Heart (1990)
How could a million bucks be immoral?Ja...: wie kann eine Million unmoralisch sein? Harry's Will (1990)
- Kidnapping is an immoral assault.- Entführung ist unmoralischAllegiance (1990)
I know what I've done is evil, selfish, immoral, unprincipled, illegal.Ich weiß, was ich getan habe, ist böse, egoistisch, unmoralisch, charakterlos, illegal. The Most Toys (1990)
Your past does not excuse unethical or immoral behaviour.Das rechtfertigt nicht unethische oder unmoralische Taten. The Most Toys (1990)
You know, Catherine, you're completely immoral!Catherine, Sie sind ja vollkommen unmoralischLa discrète (1990)
I'm becoming dangerously amoral.Ich werde irgendwie gefährlich unmoralischFrankenhooker (1990)
It's immoral.Es ist unmoralischOther People's Money (1991)
If she was doing something immoral, a father would know about it.Wenn sie etwas Unmoralisches täte, wüsste ein Vater so etwas. Cheese, Cues, and Blood (1991)
It's immoral.Das ist unmoralischBabylon 5: The Gathering (1993)
The fact that Pudgie the parrot has a cigarette shoved into his mouth - is morally irresponsible.Pudgie eine Zigarette rauchen zu lassen, ist unmoralischMrs. Doubtfire (1993)
His mistake was in sharing it with an immoral government.Sein Fehler war, sie mit einer unmoralischen Regierung zu teilen. Ghost in the Machine (1993)
Frankenstein, I warn you what you suggest is both illegal and immoral.Ich warne Sie. Was Sie da andeuten, ist ungesetzlich und unmoralischMary Shelley's Frankenstein (1994)
You engage in an utterly immoral, selfish arrogant stunt without any regard for my feelings whatsoever.Du nahmst teil an einer äußerst... unmoralischen, egoistischen, arroganten Aktion, ohne im Geringsten meine Gefühle zu berücksichtigen. Junior (1994)
- You mean immoral.- UnmoralischShallow Grave (1994)
I shouldn't be doing this. lt's immoral.Ich kann das wirklich nicht tun. Es ist unmoralischA Chinese Torture Chamber Story (1994)
Jimmy, don't you think what you're doing is a bit unethical?Jimmy, meinst du nicht, was du da tust, ist leicht unmoralischIllusions of Grandeur (1994)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unmoralisch {adj}immoral [Add to Longdo]
unmoralisch {adv}immorally [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不倫[ふりん, furin] unsittlich, unmoralisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  unmoralisch [unmoːraːliʃ]
     immoral; immorally
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top