Search result for

umging

(161 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -umging-, *umging*, umg
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา umging มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *umging*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circumgyratevi. เดินรอบ,เคลื่อนที่รอบ,โคจร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cruveilhier-Baumgarten Syndromeกลุ่มอาการครูเวลเฮียร์-บอมการ์เตน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
perianal {adj}; in der Umgebung des Afters [med.] (adj) around the anus เกี่ยวกับทวารหนัก
See also: S. anus,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sure.Du hast den Bullen umgelegt? Beast with a Gun (1977)
Geumgang soju near the Gaema Plateau and tearing into some snake.นั่งกินกับแกล้มอยู่เลย Episode #1.9 (2010)
Try to go around along that gully, and I'll keep them with fire in this sector.Versuchen Sie eine Umgehung durch die Schlucht, Ich werden sie an diesem Abschnitt in Schach halten. Tikhiy Don (1957)
They might outflank us, then we'll be in trouble.Wenn man uns an den Flanken umgeht, wird das gefährlich. Tikhiy Don (1957)
They won't, don't worry.Uns an den Flanken umgehen? Tikhiy Don (1957)
I wish I'd finished myself off that time.Schade, dass ich mich damals nicht umgebracht habe. Tikhiy Don (1957)
While you still have a head on your shoulders.Solange man dir hier noch nicht den Hals umgedreht hat. Tikhiy Don (1957)
Keep off the street, or they'll trample you down.Geh nicht nach draußen, da wirst du umgeschubst. Tikhiy Don (1957)
Mr Rufus said the man you bumped into is Mr Ezzarus, president of Stay-Put.Mr. Rufus sagte, du hättest Mr. Ezzarus, den Vorsitzenden von Stay-Put umgerannt. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Yes. I guess up to now I've just been a bush leaguer.Ja, bisher hab ich mich eher in der Regionalliga rumgetrieben. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
However, only one witness can shed new light on this tragic riddle.Sie würden nur Gutes über seinen Charakter aussagen. Aber nur ein Mensch kann das rätselhafte Dunkel erhellen. Es umgibt diese Tragödie. Witness for the Prosecution (1957)
Try to go around along that gully, and I'll keep them with fire in this sector.Versuchen Sie eine Umgehung durch die Schlucht, Ich werden sie an diesem Abschnitt in Schach halten. Tikhiy Don II (1958)
They might outflank us, then we'll be in trouble.Wenn man uns an den Flanken umgeht, wird das gefährlich. Tikhiy Don II (1958)
They won't, don't worry.Uns an den Flanken umgehen? Tikhiy Don II (1958)
Your poor sister has killed herself.Deine Schwester, deine arme Schwester. Sie hat sich umgebracht. The Night Heaven Fell (1958)
My sister killed herself last night.Meine Schwester hat sich letzte Nacht umgebracht. The Night Heaven Fell (1958)
We were told Lamberto passed by here.Lamberto hat sich hier rumgetrieben. The Night Heaven Fell (1958)
Who knows that there's a cord around my brother's neck?Wer hat meinem Bruder die Schnur umgelegt? Premier mai (1958)
You have to be gentle with girls!Mit den Frauen musst du vorsichtig umgehen. Premier mai (1958)
- If he was killed.Wenn er überhaupt umgebracht worden ist. Fiend Without a Face (1958)
Oh, I was just glancing around...Ich habe mich nur umgeschaut... Ich habe nichts dagegen. Fiend Without a Face (1958)
A woman was killed with this.Eine Frau wurde damit umgebracht. Inspector Maigret (1958)
- But after all, I killed 4 women! - Even better reason not to wear a sign.- Aber ich habe vier Frauen umgebracht. Inspector Maigret (1958)
This guy has killed 4 times, and killed ugly.Er hat vier Frauen kaltblütig umgebracht. Inspector Maigret (1958)
- Just between us, who did your vampire kill this time?Wen hat Ihr Vampir diesmal umgebracht? - Niemanden. Inspector Maigret (1958)
- Yes. And since you're afraid of being spotted, you change suits and you go home quietly.Und um nicht erkannt zu werden, haben Sie sich umgezogen. Inspector Maigret (1958)
Well, I don't know how long I stumbled around out there, like I was drunk. I had to keep moving. If I'd have stood still, I would have froze to death for sure.Ich weiß nicht, wie lange ich da draußen herumgegeistert bin, aber ich musste mich bewegen, denn sonst wäre ich auf der Stelle erfroren. Don't Interrupt (1958)
Now, we got to be sensible about it all.Lass uns jetzt vernünftig damit umgehen. Lamb to the Slaughter (1958)
Nobody knocked him out first.Er wurde nicht umgehauen. Lamb to the Slaughter (1958)
Or unless he got knocked out during the fight and the other fellow hit him while he was lying on the floor.Oder er wurde umgehauen und der Kerl traf ihn, als er am Boden lag. Lamb to the Slaughter (1958)
Was there anybody snooping around?Hat jemand rumgeschnüffelt? Post Mortem (1958)
Well, I was taking a bath and he bumped into the electric heater and it almost fell into the tub with me.Ich habe ein Bad genommen und er hat den Elektroerhitzer umgeworfen, der beinahe in die Badewanne gefallen wäre. Post Mortem (1958)
Now, that could have killed me, couldn't it?- Das hätte mich umgebracht, oder? Post Mortem (1958)
The autopsy will be performed at once at the city's expense...Die Autopsie findet umgehend und auf Staatskosten statt. The Magician (1958)
It's the other way around.Es ist umgekehrt. Bell Book and Candle (1958)
Oh, I just sort of poked around the ranch and said howdy.Oh, ich hab mich auf der Ranch umgesehen und "Tag" gesagt. The Big Country (1958)
If you haven't found any trace of him, perhaps Misaki has been taken out by his gang... or he may not be in Japan anymore.Dass wir immer noch keinen einzigen Hinweis finden heißt wohl, Misaki wurde umgebracht? Oder er ist gar nicht mehr in Japan? The H-Man (1958)
He was screaming about this thing on his hand.Er hat da rumgebrüllt, wegen diesem Ding an seiner Hand. The Blob (1958)
Yep.- Ja. - Ich habe mich in der Nachbarschaft umgesehen. The Blob (1958)
And I'd lik e to warn him but he wouldn't understand that I can't feel anything he might be interested in because I'm surrounded by a wall.Und ich würde ihn gern warnen... aber er würde es nicht verstehen... dass ich nichts fühlen kann, woran er interessiert wäre... weil ich v on einer Mauer umgeben bin. Bonjour Tristesse (1958)
So here I am, surrounded by my wall of memory.Hier bin ich also, umgeben v on meiner Mauer aus Erinnerungen. Bonjour Tristesse (1958)
Has his business there. Mixes with educated people.Einen Geschäftsmann, der einen gebildeten Umgang hat. The Bravados (1958)
- You think Parral got our man?- Ob Parral den Mann umgebracht hat? The Bravados (1958)
- I hope they got each other.- Ich hoffe, sie haben einander umgebracht. The Bravados (1958)
He got our man. I feel better.Gut, er hat ihn umgebracht. The Bravados (1958)
Now they've killed him.Sie haben ihn umgebracht. The Bravados (1958)
Well, somebody's mighty handy with a field-piece.Jemand kann mit einer Kanone umgehen. The Buccaneer (1958)
They almost dropped dead from shock themselves.Die wären fast tot umgefallen. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Something's missing here. Why did Skipper kill himself?Warum hat sich Skipper umgebracht? Cat on a Hot Tin Roof (1958)
So that's when he killed himself?Und da hat er sich umgebracht? Cat on a Hot Tin Roof (1958)

CMU English Pronouncing Dictionary
SUMGAIT    S AH0 M G EY1 T
BAUMGART    B AA1 M G AA2 R T
BAUMGART    B AW1 M G AA2 R T
BAUMGARD    B AW1 M G ER0 D
BAUMGARD    B AA1 M G AA0 R D
BAUMGARDT    B AW1 M G AA2 R T
BAUMGARDT    B AA1 M G AA2 R T
BUMGARNER    B AH1 M G AA2 R N ER0
BUMGARDNER    B AH1 M G AA2 R D N ER0
BAUMGARTEN    B AA1 M G AA0 R T AH0 N
BAUMGARTEN    B AW1 M G AA0 R T AH0 N
BAUMGARNER    B AA1 M G AA2 R N ER0
BAUMGARNER    B AW1 M G AA2 R N ER0
BAUMGARDNER    B AW1 M G AA2 R D N ER0
BAUMGARTNER    B AW1 M G AA2 R T N ER0
BAUMGARTNER    B AA1 M G AA2 R T N ER0
BAUMGARDNER    B AA1 M G AA2 R D N ER0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苏姆盖特[Sū mǔ gài tè, ㄙㄨ ㄇㄨˇ ㄍㄞˋ ㄊㄜˋ, / ] Sumgayit, city in Azerbaijan [Add to Longdo]
金刚山[Jīn gāng shān, ㄐㄧㄣ ㄍㄤ ㄕㄢ, / ] Kumgangsan Tourist Region [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Umgebung(n) |die, pl. Umgebungen| สภาพแวดล้อม, See also: Related: die Umwelt
umgehend(adj) ในทันที, โดยทันที เช่น Wir bitten Sie um eine umgehende Antwort. ทางเราขอร้องให้คุณช่วยตอบกลับมาโดยเร็วที่สุด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auf Tageswerte umgerechnete Anschaffungskostenadjusted historical cost [Add to Longdo]
Arbeitsumgebung {f}working environment [Add to Longdo]
Ausstattung {f}; Umgebung {f}environment [Add to Longdo]
Baumgrenze {f} | Baumgrenzen {pl}timberline | timberlines [Add to Longdo]
Bekannten {pl}; Bekanntschaften {pl}; Umgang {m}acquaintances; friends [Add to Longdo]
Beziehungen {pl}; Umgang {m}dealings [Add to Longdo]
Bodengrundfilter {m} | Bodengrundfilter mit umgekehrter Flussrichtungundergravel filter (UGF) | reverse flow undergravel filter [Add to Longdo]
Dumdum {n}; Dumdumgeschoss {n}dumdum; dumdum bullet [Add to Longdo]
Entwicklungsumgebung {f}development environment [Add to Longdo]
Handel {m}; Umgang {m}; Verkehr {m}commerce [Add to Longdo]
auf Jahresbasis umgerechnetat an annual rate [Add to Longdo]
Jargon {m}; saloppe Umgangssprache {f}; Slang {m}slang [Add to Longdo]
Konsum {m}; Konsumgeschäft {n}cooperative store; co-op [Add to Longdo]
Konsumgenossenschaft {f}consumer co-operative society [Add to Longdo]
Konsumgesellschaft {f}consumer society [Add to Longdo]
Konsumgüter {pl}consumer goods [Add to Longdo]
Kontaktanordnung {f} | umgekehrte Kontaktanordnungcontact arrangement | reversed contact arrangement [Add to Longdo]
Laufzeitumgebung {f}; Ausführungsumgebung {f} [comp.]runtime environment [Add to Longdo]
Milieu {n}; soziale Umgebung {f}; Umfeld {n}milieu [Add to Longdo]
Mini-Environment {n}; Mini-Umgebung {f}minienvironment [Add to Longdo]
nahe Umgebung {f}; Nähe {f}; Umland {n}vicinity [Add to Longdo]
Problemumgehung {f}; Umgehung {f}workaround [Add to Longdo]
Programmierumgebung {f}programming environment [Add to Longdo]
Raumgeräuschpegel {m}ambient noise level [Add to Longdo]
Raumgeräuschpegel {m}room noise [Add to Longdo]
Raumgeschwindigkeit {f}space velocity [Add to Longdo]
Raumgestaltung {f}; Innenraumgestaltung {f}interior design; interior decoration [Add to Longdo]
Raumgewicht {n}density [Add to Longdo]
Reihenfolge {f} | chronologische Reihenfolge | absteigende Reihenfolge | aufsteigende Reihenfolge | die richtige Reihenfolge | in umgekehrter Reihenfolgeorder | chronological order | descending order | ascending order | the correct order | in reversed order [Add to Longdo]
Reinluftgerät {n}; Reinraumgerät {n}clean-air device [Add to Longdo]
Schaumgebäck {n} [cook.]meringue [Add to Longdo]
Schaumgummi {m}foam rubber [Add to Longdo]
Schaumgummistreifen {m}cellular rubber strip [Add to Longdo]
Stadtgraben {m}; Festungsgraben {m}; Burggraben {m}; Wallgraben {m} | Stadtgräben {pl} | von einem ...graben umgebenmoat | moats | moated [Add to Longdo]
Strafraumgrenze {f} [sport]penalty line [Add to Longdo]
Testumgebung {f}; Testumfeld {n}test environment; test bed [Add to Longdo]
an den Umgang mit Computern gewöhnt seinto be used to (using) computers [Add to Longdo]
schlechten Umgang habento keep bad company [Add to Longdo]
mit jdm. Umgang habento associate with sb. [Add to Longdo]
Umgänglichkeit {f}companionableness [Add to Longdo]
Umgänglichkeit {f}; Freundlichkeit {f}; Leutseligkeit {f}affability [Add to Longdo]
Umgänglichkeit {f}companionable qualities [Add to Longdo]
Umgangsform {f} | Umgangsformen {pl} | mit guten Umgangsformen | gute Umgangsformenmanner; behavior | manner | of good address | etiquettes [Add to Longdo]
Umgangssprachausdruck {m} | Umgangssprachausdrücke {pl}colloquialism | colloquialisms [Add to Longdo]
Umgangssprache {f}colloquial language [Add to Longdo]
Umgangssprache {f}common speech [Add to Longdo]
Umgebung {f}; Umfeld {n}surroundings; surrounding area [Add to Longdo]
Umgebung {f}adjacence [Add to Longdo]
Umgebung {f}; Umfeld {n} | Umgebungen {pl} | offenes Umfeldenvironment | environments | open-minded environment [Add to Longdo]
Umgebung {f} | die nähere Umgebung von ... | die weitere Umgebung von ...environs | the immediate environs of ... | the broader environs of ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオタ;あおた[, aota ; aota] (n) (See 葦切鮫) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
エドアブラザメ[, edoaburazame] (n) sharpnose sevengill shark (Heptranchias perlo, species of circumglobal cow shark) [Add to Longdo]
ハビレ[, habire] (n) bignose shark (Carcharhinus altimus, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
ブロードノーズ・セブンギル・シャーク;ブロードノーズセブンギルシャーク[, buro-dono-zu . sebungiru . sha-ku ; buro-dono-zusebungirusha-ku] (n) (See えびすざめ) broadnose sevengill shark (Notorynchus cepedianus, species of circumglobal cow shark with 7 gill slits) [Add to Longdo]
葦切鮫[よしきりざめ;ヨシキリザメ, yoshikirizame ; yoshikirizame] (n) (uk) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
恵比須鮫;恵美須鮫[えびすざめ;エビスザメ, ebisuzame ; ebisuzame] (n) (uk) (See ブロードノーズ・セブンギル・シャーク) broadnose sevengill shark (Notorynchus cepedianus, species of circumglobal cow shark with 7 gill slits) [Add to Longdo]
神楽鮫[かぐらざめ;カグラザメ, kagurazame ; kagurazame] (n) (uk) bluntnose sixgill shark (Hexanchus griseus, species of circumglobal cow shark) [Add to Longdo]
水鱶[みずぶか;ミズブカ, mizubuka ; mizubuka] (n) (uk) (See 葦切鮫) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
交際[こうさい, kousai] Verkehr, Umgang, Gesellschaft [Add to Longdo]
付近[ふきん, fukin] Naehe, Nachbarschaft, Umgebung [Add to Longdo]
俗語[ぞくご, zokugo] Umgangssprache [Add to Longdo]
再編成[さいへんせい, saihensei] Umgruppierung [Add to Longdo]
取り囲む[とりかこむ, torikakomu] umgeben, einschliessen, belagern [Add to Longdo]
取り巻く[とりまく, torimaku] umgeben, einschliessen, belagern [Add to Longdo]
取り扱う[とりあつかう, toriatsukau] behandeln, umgehen, umgehen_mit [Add to Longdo]
周り[まわり, mawari] Rotation, Umfang, Umgebung [Add to Longdo]
周囲[しゅうい, shuui] Umkreis, Umfang, Umgebung, Umwelt [Add to Longdo]
回避[かいひ, kaihi] das_Ausweichen, das_Umgehen [Add to Longdo]
囲い[かこい, kakoi] einschliessen, umgeben, belagern [Add to Longdo]
囲む[かこむ, kakomu] einschliessen, umgeben, belagern [Add to Longdo]
[ざい, zai] UMGEGEND (EINER STADT), -LAND, -SEIN, SICH_AUFHALTEN, ANSAESSIG [Add to Longdo]
堀り返す[ほりかえす, horikaesu] umgraben, wuehlen [Add to Longdo]
忌避[きひ, kihi] das_Umgehen, Drueckebergerei [Add to Longdo]
換わる[かわる, kawaru] umgetauscht_werden [Add to Longdo]
改鋳[かいちゅう, kaichuu] Umpraegung, Umguss [Add to Longdo]
[かん, kan] RING, UMGEBEN [Add to Longdo]
環境[かんきょう, kankyou] Umgebung, Milieu [Add to Longdo]
辺り[あたり, atari] Umgebung, Gegend, Naehe [Add to Longdo]
近所[きんじょ, kinjo] Naehe, Nachbarschaft, Umgebung [Add to Longdo]
近辺[きんぺん, kinpen] Nachbarschaft, Umgebung [Add to Longdo]
近郊[きんこう, kinkou] Vorort, naehere_Umgebung_einer_Stadt [Add to Longdo]
近郷[きんごう, kingou] Umgegend, Nachbarschaft [Add to Longdo]
[さか, saka] UMGEKEHRT, VERKEHRT, ENTGEGENGESETZT, VERRAT [Add to Longdo]
[さか, saka] umgekehrt, verkehrt [Add to Longdo]
郊外[こうがい, kougai] naehere_Umgebung_einer_Stadt, Vorstadt [Add to Longdo]
附近[ふきん, fukin] -Naehe, Umgebung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  umging /umgiŋ/
   went round

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top