หรือคุณหมายถึง tußes?
Search result for

tusses

(659 entries)
(0.0285 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tusses-, *tusses*, tusse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tusses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tusses*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
status quo (n from Latin :stātu quō ) The state of things; the way things are, as opposed to the way they could be; the existing state of affairs.

English-Thai: Longdo Dictionary
emeritus(adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tusk[N] งาช้าง
tusk[VT] แทงด้วยงา, See also: แทงด้วยเขา
fetus[N] ทารกในครรภ์, See also: ตัวอ่อนในครรภ์, Syn. embryo, unborn child
lotus[N] ดอกบัว, See also: บัว
lotus[N] ผลไม้ในตำนานกรีกโบราณที่เชื่อว่ากินแล้วทำให้เหมือนอยู่ในฝัน
lotus[N] ลวดลายดอกบัวที่ใช้ในงานศิลปะและสถาปัตยกรรม
situs[N] ตำแหน่งในร่างกาย
cactus[N] พืชจำพวกหนึ่งไม่มีใบพบมากในแถบทะเลทราย, Syn. desert flora
coitus[N] การร่วมประเวณี, See also: การมีเพศสัมพันธ์, Syn. coition, sextual intercourse
flatus[N] ีแก๊สที่เกิดจากระบบการย่อยอาหารในลำไส้ร
foetus[N] ทารกในครรภ์, See also: ลูกอ่อนในครรภ์, Syn. fetus
meatus[ADJ] ช่องเปิด, See also: รูเปิด
obtuse[ADJ] ทึ่ม, See also: โง่, ซึ่งเข้าใจช้า, Syn. dull, slow, Ant. keen, acute
obtuse[ADJ] ทื่อ, See also: ไม่คม, ไม่แหลม, ทู่, Syn. blunt, Ant. sharp
obtuse[ADJ] ซึ่งเป็นมุมป้าน (มุมมากกว่า 90 องศา แต่น้อยกว่า 180)
retuse[ADJ] ซึ่งมีด้านบนทู่ๆ และเว้าเล็กน้อย
status[N] สถานภาพ, See also: สภาพ, สถานะ
Tuscan[N] ภาษามาตรฐานของประเทศอิตาลี
tusked[ADJ] เหมือนงาช้าง
tusker[N] สัตว์ซึ่งมีงาหรือเขี้ยวยาว
tussle[VI] ดิ้นรน, See also: ต่อสู้, แย่งชิง
tussle[N] การดิ้นรน, See also: การต่อสู้, การแย่งชิง
contuse[VI] ฟกช้ำ, Syn. bruise
impetus[N] แรงกระตุ้น, See also: แรงผลัก, กำลังกระตุ้น, Syn. drive, force, impulsion, spur
quietus[N] การสิ้นสุดลง, See also: จบลง, Syn. rest
quietus[N] ช่วงเกษียนอายุ, See also: ช่วงเวลาอันเงียบสงบ, Syn. peaceful period, retired period
stratus[N] ชั้นเมฆ, Syn. cloud, cumulus
tussive[ADJ] เกี่ยวกับการไอ
tussock[N] กอหญ้า
tussock[N] ปอยผมหรือขน
afflatus[N] การดลใจ, See also: การบันดาลใจ
detritus[N] เศษซาก, See also: ซากที่เหลืออยู่, เศษขยะ, Syn. junk, debris, waste
emeritus[ADJ] ปลดเกษียณแล้วแต่ยังมีตำแหน่งเป็นเกียรติ, Syn. retired
obtusely[ADV] อย่างโง่เง่า, Syn. dully, stupidly
pruritus[N] โรคคัน, See also: อาการคันอย่างรุนแรง, Syn. itch
tinnitus[N] เสียงอื้อในหู
tuskless[ADJ] ไม่มีงา
tusklike[ADJ] เหมือนงา, See also: คล้ายงา
tussocky[ADJ] ซึ่งเป็นพุ่มหรือกลุ่ม, See also: ซึ่งเป็นปุย
apparatus[N] เครื่องมือ, See also: อุปกรณ์, เครื่องช่วย, Syn. appliance, equipment
apparatus[N] ระบบ, See also: กลไก, Syn. device
contusion[N] รอยฟกช้ำ, Syn. bruise, black-and-blue mark
pertussis[N] โรคไอกรน, Syn. whooping cough
conspectus[N] การสำรวจ, Syn. survey
eucalyptus[N] ต้นยูคาลิปตัส, See also: ต้นไม้ที่มีแหล่งกำเนิดในออสเตรเลียมีใบหยาบและมีกลิ่นหอม น้ำมันของต้นไม้ชนิดนี้สามารถ
obtuseness[N] ความโง่
prospectus[N] รายการแสดงความก้าวหน้า, See also: บทสรุปความก้าวหน้า, Syn. outline, scheme
status quo[N] สถานภาพปัจจุบัน, See also: สถานภาพที่เป็นอยู่, ฐานะที่เป็นอยู่, สภานการณ์ที่เป็นอยู่
cactus juice[SL] เหล้าแรง (ของเม็กซิโก)
tussock moth[N] ผีเสื้อราตรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด
afflatus(อะเฟล' ทัส) n. การดลใจ, การดลใจจากเบื้องสวรรค์ (divine communication)
altostratus(แอลดทสเทร' ทัส) n., (pl. -tus) ชั้นเมฆที่มีควสมสูงในระดับ 8,000-20,000 ฟุต
antitussive(แอนทีทูส' ซิฟว) adj.,n. ซึ่งบรรเทาการไอ, ยาบรรเทาการไอ, ยาแก้ไอ
apparatus(แอพพะแรท'เทิส) n., (pl. -us,-uses) เครื่องมือ,เครื่องไม้,อุปกรณ์,สิ่งช่วย,เครื่องจักร,เครื่องยนต์กลไก,กลไกของรัฐหรือหน่วยงาน, องค์การ,หมายเหตุ,เครื่องสำเร็จ
arbutus(อาร์บิว'ทัส) n., (pl. -tuses) ชื่อต้นไม้ในยุโรปมีผลสีม่วง (trailling arbutus)
cactus(แคค'ทัส) n.ตะบองเพชร, See also: cactoid adj.
cestusn. สายคาด -pl. cesti
cirrostratusn. ชั้นเมฆผลึกน้ำแข็ง มีความสูงอยู่ระหว่าง 20,000-40,000 ฟุต
coitus(โค'อิทัส) n. การสังวาส, See also: coital adj. ดูcoitus
conatus(โคเน'ทัส) n. ความพยายาม,ความเพียร -pl. conatus
conspectusn. ปริทรรศน์,การมองหรือความเห็นอย่างกว้าง ๆ ,การสำรวจ,ข้อสรุป,บทสรุป
contuse(คันทูซ') vt. ทำให้ฟกช้ำดำเขียว., See also: contusive. adj. ดูcontuse
contusion(คันทู'เชิน) n. บาดแผลฟกช้ำดำเขียว
emeritus(อิเมอ'ริเทิส) adj.,n. (ผู้) ซึ่งปลดเกษียณแล้วแต่ยังคงตำแหน่ง เป็นเกียรติยศอยู่
eucalyptus(ยูคะลิพ'ทัส) n. ต้นยูคาลิพตัส
foetus(ฟี'ทัส) n. ดูfetus ., See also: foetal adj. -pl. foetuses
fremitusn. ความสั่นสะเทือน
halitusn. ลมหายใจ,การหายใจออก,ไอ, See also: halituosity n.
hephaestusn. เทพเจ้าแห่งไฟ
hiatus(ไฮเอ'ทัส) n. รอยร้าว,รอยแตก,การหยุดชะงัก,ช่องว่าง,ส่วนที่หายไป
hortussiccusn. การเก็บรวบรวมพืชแห้ง
impetus(อิม' พิทัส) n., (pl. impetuses) แรงผลักดัน, แรงกระตุ้น, แรงดลใจ, การส่งเสริม
lotus(โล'ทัส) n. บัว,ลายบัวpl. lotuses, Syn. lotos
lotus 1-2-3เป็นชื่อโปรแกรมตารางจัดการที่โด่งดังมากโปรแกรมหนึ่ง นิยมใช้กันมากบนเครื่องพีซี ใช้ได้ทั้งกับระบบดอสและวินโดว์ บริษัทผู้ผลิตชื่อ Lotus Development Corporation
meatus(มีเอ'ทัส) n. รูเปิด,ทางเปิด,ช่องเปิด,โพรงในกระดูก pl. meatuses,meatus
obtuse(อังทิวชฺ') adj. ทื่อ,ไม่คุม,ทึ่ม,คลุมเครือ,ไม่ชัดแจ้ง,ไม่รุนแรง, (เสียง) ต่ำ,เป็นมุมป้าน, Syn. blunt,dull
prospectus(พระสเพค'ทัส) n., (pl. -tuses) รายการเกี่ยวกับโครงการในอนาคต,หนังสือชักชวนให้ซื้อหุ้น
pruritus(พรูไร'ทัส) n. โรคคัน,อาการคันอย่างแรง., See also: pruritic adj., Syn. itching
retuse(รีทูส') adj. ซึ่งมีส่วนบนป้านและเว้านิด ๆ (เช่นใบไม้บางชนิด)
status(สเท'ทัส,สแทท'ทัส) n. ฐานะ,สภาพ,สภาพการณ์,ภาวะ,ตำแหน่ง,ยศ, Syn. position,
status in quon. ฐานะที่เป็นอยู่,สภาพที่เป็นอยู่,สภาพการณ์ที่เป็นอยู่
status quon. ฐานะที่เป็นอยู่,สภาพที่เป็นอยู่,สภาพการณ์ที่เป็นอยู่
tinnitus(ทิน'นิทัส) n. เสียงอื้อ,เสียงกังวาน
tusk(ทัสคฺ) n. งาช้าง,ฟันแหลมและยาว,เขี้ยวยาว vt.,vi. ขุดด้วยงา,งัดด้วยงา,แทงด้วยงา,ฉีกด้วยเขี้ยว
tusker(ทัส'เคอะ) n. สัตว์ที่มีงา,สัตว์ที่มีเขี้ยวยาว
tussle(ทัส'เซิล) vi.,n. (การ) ดิ้นรน,ต่อสู้,แย่งชิง,ปล้ำกัน., Syn. struggle,scuffle,wrestle
tussock(ทัส'ซอค) n. พุ่มหญ้า,กลุ่มหญ้า,กลุ่มผม,ปอยผม,ปอยหญ้า,มวยผม,ปุยขน., See also: tussocked adj., Syn. tuft

English-Thai: Nontri Dictionary
apparatus(n) อุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องใช้
cactus(n) ต้นกระบองเพชร
emeritus(adj) ซึ่งปลดเกษียณ,ที่ปลดชรา,นอกตำแหน่ง
hiatus(n) ช่องว่าง,ช่องโหว่,รอยร้าว
impetus(n) แรงดัน,แรงกระตุ้น,แรงดลใจ
lotus(n) บัวหลวง
obtuse(adj) ป้าน(มุม),โง่,ทื่อ,ทู่,ทึ่ม
prospectus(n) ระเบียบการ,หนังสือแสดงโครงการ
quietus(n) การดับสูญ,ความยุติ,ความสงบ,การออกจากงาน
STATUS status quo(n) รูปการปัจจุบัน,สภาพที่เป็นอยู่
status(n) ฐานะ,สถานะ,สภาพ,ภาวะ,สถานการณ์,ยศ,ตำแหน่ง
tusk(n) งาช้าง
tussle(n) การกอดปล้ำกัน,การเบียดเสียด,การแย่งชิงกัน,การต่อสู้กัน
tussle(vi) กอดปล้ำกัน,เบียดเสียด,แย่งชิงกัน,ต่อสู้กัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pareunia; coitus; copulation; intercourse, sexual; veneryการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การสังวาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pertussis; cough, whoopingโรคไอกรน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigeon breast; chest, keeled; chest, pigeon; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigeon chest; breast, pigeon; chest, keeled; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectus๑. หน้าอก๒. ทรวงอก, อก [มีความหมายเหมือนกับ chest; thorax]๓. เต้านม [มีความหมายเหมือนกับ breast; mamma] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectus carinatum; breast, pigeon; chest, keeled; chest, pigeon; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectus excavatum; chest, funnel; pectus recurvatum; trichterbrustอกหวำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectus gallinatum; breast, pigeon; chest, keeled; chest, pigeon; pectus carinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectus recurvatum; chest, funnel; pectus excavatum; trichterbrustอกหวำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pruritus senilisอาการคันในผู้สูงอายุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pruritus vulvaeอาการคันโยนี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure sore; bedsore; ulcer, decubital; ulcer, decubitusแผลกดทับ [มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pruritus; itchingอาการคัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pruritus aniอาการคันทวารหนักเรื้อรัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parturition; accouchement; childbirth; labor; labour; partus; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partus; accouchement; childbirth; labor; labour; parturition; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prospectusหนังสือชี้ชวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lex loci actus (L.)กฎหมายแห่งถิ่นที่ทำนิติกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lex loci contractus (L.)กฎหมายแห่งถิ่นที่ทำสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lex loci situs (L.)กฎหมายแห่งถิ่นที่ทรัพย์ตั้งอยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
labor; accouchement; childbirth; labour; parturition; partus; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [ศัพท์ที่มีคำ labor ประกอบ ดูที่ labour,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour; accouchement; childbirth; labor; parturition; partus; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [ศัพท์ที่มีคำ labor ประกอบ ดูที่ labour,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
latus rectumเลตัสเรกตัม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lotus throneปัทมอาสน์, ปัทมาสน์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retuseเว้าบุ๋ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rugitus; borborygmus; sound, gurglingเสียงท้องร้อง, เสียงลำไส้บีบตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rictus๑. ร่อง, รอยแยก, รอยผ่า๒. ส่วนเปิดอ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scurvy; scorbutusโรคลักปิดลักเปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
singultus; hiccough; hiccupสะอึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supermotility; hypermotility; tumultusการเคลื่อนไหวเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
superior meatus (of nose)หลืบบน(จมูก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
superior meatus (of nose)หลืบบน(จมูก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sexual intercourse; coitus; copulation; pareunia; veneryการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การสังวาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syrigmus; sonitus; tinnitus auriumอาการมีเสียงในหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
status quo (L.)สถานะเดิม, ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
status quo ante bellum (L.)สถานะเดิมก่อนสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
status wordคำแสดงสถานภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
status, civil serviceสถานภาพข้าราชการพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
status, mentalสภาพจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
status, nutritionalภาวะโภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
situs transversus; situs inversus viscerumอวัยวะกลับข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
situsตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
situs inversus viscerum; situs transversusอวัยวะกลับข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
situs perversus๑. อวัยวะผิดที่ [มีความหมายเหมือนกับ splanchnectopia]๒. อวัยวะหลุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
situs solitusตำแหน่งปรกติ (อวัยวะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sound, gurgling; borborygmus; rugitusเสียงท้องร้อง, เสียงลำไส้บีบตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
statusสถานภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
statusสถานภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statusสถานภาพ, สถานะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
status animarumสถานภาพบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electronic apparatus and appliancesอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic apparatus and appliancesอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Waste electronic apparatus and appliancesขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Waste electric apparatus and appliancesของเสียจากเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Golgi apparatusกอลจิแอพพาราตัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Economic statusสถานภาพทางเศรษฐศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Drying apparatusเครื่องอบแห้ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Statusสถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ), สถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ)
เช่น แสดงถึงว่ากำลังรอคอยการพิจารณา การสิ้นสุดสิทธิ หรืออยู่ในความคุ้มครองอยู่ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Eucalyptus oilน้ำมันยูคาลิปตัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
emeritus professorศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้

ศาสตราจารย์ผู้นี้อาจสอนในมหาวิทยาลัยต่อไปก็ได้ แต่ไม่ใช่ศาสตราจารย์ที่ต่ออายุราชการ บางมหาวิทยาลัยจะปรากฏชื่อศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณแยก จากศาสตราจารย์ธรรมดาในคู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การเรียกชื่อศาสตาราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณนั้นขึ้นอยู่กับ พระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียกว่า ศาสตราจารย์กิตติคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Prospectusหนังสือชี้ชวน
เอกสารที่บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท และรายละเอียดของการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนั้น หนังสือชี้ชวนจะต้องแสดงข้อมูลลักษณะธุรกิจของบริษัท โครงการในอนาคต โครงสร้างการบริหารงานผู้บริหารบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการในอดีตและที่คาดการณ์ว่าจะเป็นไปในอนาคตประเภทของหุ้นที่เสนอขาย จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย และวันเวลาที่ให้จองซื้อหุ้น ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนมีความสำคัญต่อผู้ลงทุนที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในหุ้นนั้น ร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนจัดทำเผยแพร่ให้ประชาชนจองซื้อหุ้น หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารที่ บลจ. จัดทำขึ้นเพื่อชี้ชวนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม โดยหนังสือชี้ชวนจะมี 2 ส่วนคือ ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ และส่วนข้อมูลโครงการ และต้องมีรายละเอียดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด [ตลาดทุน]
Acanthus ebracteatusเหงือกปลาหมอ (พืช) [TU Subject Heading]
Apparatus and supplies ; Equipment ; Equipment and supplies ; Instrumentation ; Instrumentsเครื่องมือและอุปกรณ์ [TU Subject Heading]
Breathing apparatus ; Respiratory protective devicesอุปกรณ์ช่วยหายใจ [TU Subject Heading]
Cactusแคคตัส [TU Subject Heading]
Channa striatusปลาช่อน [TU Subject Heading]
Cirrhitusปลาสร้อย [TU Subject Heading]
Decubitus ulcerแผลกดทับ [TU Subject Heading]
Diabetes mellitusเบาหวาน [TU Subject Heading]
Diabetes mellitus, Insulin-dependentเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน [TU Subject Heading]
Diabetes mellitus, Non-insulin-dependentเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน [TU Subject Heading]
Diabetes mellitus, Type 1เบาหวานชนิดที่ 1 [TU Subject Heading]
Diabetes mellitus, Type 2เบาหวานชนิดที่ 2 [TU Subject Heading]
Dipteocarpus alatusยางนา [TU Subject Heading]
Drying apparatusเครื่องมือและอุปกรณ์ทำให้แห้ง [TU Subject Heading]
Ductus arteriosus, Patentภาวะหลอดเลือดไม่ปิดหลังคลอด [TU Subject Heading]
Electric apparatus and appliancesเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric power supplies to apparatusแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ [TU Subject Heading]
Electronic apparatus and appliancesเครื่องมือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Eucalyptusยูคาลิปตัส [TU Subject Heading]
Eucalyptus camaldulensisยูคาลิป (ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส) [TU Subject Heading]
Eucalyptus citriodorยูคาลิป (ยูคาลิปตัส ซิทริโอโดรา) [TU Subject Heading]
Eucalyptus globulusน้ำมันเขียว [TU Subject Heading]
Fetusทารกในครรภ์ [TU Subject Heading]
Health statusภาวะอนามัย [TU Subject Heading]
Health status indicatorsเครื่องชี้ภาวะอนามัย [TU Subject Heading]
Hemibagrus wyckii ; Red-tailed mystusปลากดแก้ว [TU Subject Heading]
International statusสถานภาพระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Intussusceptionโรคลำไส้กลืนกัน [TU Subject Heading]
Legal status, laws, etc.สถานภาพทางกฎหมาย [TU Subject Heading]
Lotusบัว [TU Subject Heading]
LOTUS 1-2-3 (Computer program)โลตัส 1-2-3 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Lotus Approach for Windowsโลตัส แอพพโรช สำหรับ วินโดวส์ [TU Subject Heading]
Lotus HALโลตัส แฮล [TU Subject Heading]
Lotus Notes for Windowsโลตัส โน้ต สำหรับ วินโดวส์ [TU Subject Heading]
Lotus SmartSuiteโลตัส สมาร์ทซุท [TU Subject Heading]
Lotus Symphony (Computer file)โลตัส ซิมโฟนี (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Mallotus refandusมะกายเครือ [TU Subject Heading]
Marital statusภาวะสมรส [TU Subject Heading]
Mastacembelus armatusปลากระทิงดำ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
prospectus (n ) (ธุรกิจ,การเงิน) หนังสือชี้ชวน
Serratusหมายถึงกล้ามเนื้อในลำต้น (ทรวงอก)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
FaytusFaytus The Story of Sin (1975)
You are.Tust du. It Doesn't Get Any Better Than This (1993)
Status?StatusJudge Dredd (1995)
Locutus.LocutusStar Trek: First Contact (1996)
Titus!TitusI Still Know What You Did Last Summer (1998)
Status?- StatusThe Disease (1999)
-You here?Was tust du hier? My Wife Is an Actress (2001)
What?Was tust du? Holes (2003)
Do you?Tust du's? All the Best Cowboys Have Daddy Issues (2004)
Augustus.AugustusCharlie and the Chocolate Factory (2005)
You do not!Tust Du nicht! Pilot (2007)
You .Du tust es. I Will Follow You Into the Dark (2009)
Status?Status2.0 (2010)
Yes, you are.Ja, tust du. The Princess Dowry (2012)
Titus!TitusHiver nomade (2012)
You do?Tust du? Toilet of Eden (2012)
Castus.CastusDecimation (2013)
Vires!VirtusPompeii (2014)
Titus.TitusJupiter Ascending (2015)
Do you?Tust du es? Not Tomorrow Yet (2016)
-Titus.-TitusKimmy Bites an Onion! (2017)
You do?Tust du? Visiting Hours (2017)
Titus.TitusKimmy Goes to College! (2017)
Titus?TitusKimmy's Roommate Lemonades! (2017)
Okay, we're doing a petition for landmark status... Uh, which you signedโอเค เรากำลังร้องเรียนเรื่องที่ดิน เอ่อ ไหนหละลายเซนต์เธอ Chuck in Real Life (2008)
But we're already petitioning for landmark statusแต่เรายื่นคำร้องต่อคนดูแลที่ไปแล้ว Chuck in Real Life (2008)
And lobbying for landmark status. So I was telling the truth.และล๊อบบี้ผู้คุมที่ งั้น ฉันจะบอกความจริงเธอนะ Chuck in Real Life (2008)
I went to tuscany alone. it's ancient history.ฉันเคยไปที่ทัสคานี่คนเดียว มันเป็นประวัติศาสตร์โบราณ Pret-a-Poor-J (2008)
What's the ship's status?สถานะยานเป็นยังไง Dead Space: Downfall (2008)
What is your status? Qver.สถานะของคุณเป็นยังไง, เปลี่ยน Dead Space: Downfall (2008)
It's a viral infection. It can infect the fetus.มันติดเชื้อไวรัส มันสามารถติดต่อไปยังตัวอ่อนได้ Joy (2008)
You can't give the fetus more lungs.คุณไม่สามารถ เพิ่มขนาดปอดให้ทารก Joy (2008)
Altered mental status means porphyria's more likely.อารมณ์เปลี่ยนแปลง เหมือนเป็นโรคผีดูดเลือด Emancipation (2008)
So what messes with her lungs, her mental status, and runs her blood through a wood chipper?ดังนั้นอะไรที่รบกวนปอดเธอ อารมณ์ของเธอ และทำให้เลือดเธอเหมือนขี้เลื่อย Emancipation (2008)
That don't have fetuses, bacterial and fungal infections,นั่นต้องไม่มีการตั้งครรภ์ หรือการติดเชื้อของบักเตรีหรือเชื้อรา Last Resort (2008)
Yank the fetus. If she survives the surgery, she'll be fine.โยกคลอนตัวอ่อน.ถ้าเธอรอด จากการผ่าตัด เธอจะหาย Dying Changes Everything (2008)
Fetuses have been transplanted before. Whole uteruses too.ตัวอ่อนถูกปลูกถ่ายก่อนมดลูกทั้งหมด Dying Changes Everything (2008)
Just terminating the fetus when it's glued to her intestines is high-risk surgery.แค่ทำลายตัวอ่อน เมื่อมันติดกับลำไส้เธอ เป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงมาก Dying Changes Everything (2008)
Remove the fetus. Absolutely.มีสิ เอาทารกในท้องออก Dying Changes Everything (2008)
Removing the fetus.ย้ายตัวอ่อน Dying Changes Everything (2008)
- Status. - Her heart's stabilized.ตอนนี้ หัวใจเธอคงที่แล้ว Dying Changes Everything (2008)
The patient's joints don't hurt, abdominal pain went away when the fetus did, and no palpable lymph nodes.คนไข้ไม่เจ็บข้อ อาการปวดท้องจะหายไปเมื่อตัวอ่อน และคลำไม่พบว่าต่อมน้ำเหลืองโต Dying Changes Everything (2008)
Will definitely pass! St Lotus Women's College affliated high school. Nakanishi Yuriขอให้สอบเข้า โรงเรียนหญิงเซนต์โลตัสได้ นากานิชิ ยูริ Akai ito (2008)
- Admiral, status report.-ท่านพลเรือ รายงานสถานการณ์มา Destroy Malevolence (2008)
The General is demanding a status report.ท่านนายพลต้องการการรายงาน Destroy Malevolence (2008)
What is the status of the base?สถานการณ์ที่ฐานนั่นเป็นยังไง? Rookies (2008)
Contusion from an impact injury.รอยฟกช้ำจากการกระแทกบาดเจ็บค่ะ And How Does That Make You Kill? (2008)
Captain, status reportกัปตัน รายงานสถานะด้วย Cloak of Darkness (2008)
Even if you liked him, forget it. I must protect our family's status.ถ้าเจ้าชอบเขาหล่ะก็, ลืมมันซะ ข้าต้องการที่จะปกป้องสถานภาพตระกูลของเรา Hong Gil Dong, the Hero (2008)
How about the chieftains' status?ตำเเหน่งหัวหน้าเผ่าเกี่ยวข้องอย่างไร The Kingdom of the Winds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tusToday, more and more people are changing jobs in order to get a better salary and higher social status.
tusHis was a life pursuing social status and power.
tusThe status of a doctor is very high in this community.
tusThe director boasted of his status.
tusWhen you think about it, it's all Kenny's fault for being so obtuse.
tusAtushi may have been sick.
tusIf you study in the United States, you need to get a Student visa status.
tusAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
tusPlease hurry and finish the prospectus.
tusWould you please let me know what the status is right away?
tusWe have very big lotus leaves.
tusCould you tell me the way to Madame Tussaud's?
tusI don't talk to anyone who's that status-conscious.
tusNote that the impetus for change has undergone a series of transformations in this community.
tusThe lotus blossoms diffused an inexpressibly pleasant scent.
tusAn expensive car is a status symbol.
tusSomething is wrong with the experimental apparatus.
tusA status symbol.
tusPlease let me know the status.
tusThat school is equipped with the latest gymnastics apparatus.
tusObviously, they are jealous of his wealth and status.
tusI had a cerebral contusion.
tusIt is important to overview the economic status of these groups before examining the proposed solutions.
tusBrutus stabs Caesar, and Caesar falls.
tusThe goal of education is not wealth or status, but personal development.
tusThe current low status of the elderly may be changing, however.
tusThe status of the project is as follows.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีตื้น[V] improve, See also: get better, regain (e.g. ability, status), Example: คะแนนนิยมของฝ่ายค้านเริ่มตีตื้นขึ้นมาตามลำดับ, Thai definition: ค่อยดีขึ้น (ใช้ในลักษณะเช่นการแข่งขันที่ตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบแล้วกลับฟื้นตัวขึ้น)
ยกฐานะ[V] promote, See also: raise one's position, raise one's status, Syn. เพิ่มฐานะ, เลื่อนฐานะ, Ant. ลดฐานะ, Example: ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ.2459, Thai definition: เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้น
เต็ง[N] Sharea obtusa, Example: ช่างใช้ไม้เต็งทำเป็นเสาคานตงโครงหลังคาเพราะมีความแข็งแรงมาก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Shorea obtusa Wall. ในวงศ์ Dipterocarpaceae เนื้อไม้แข็ง ใช้ในการก่อสร้าง
เครื่องประดาน้ำ[N] diving apparatus, See also: aqualung, scuba, Syn. อุปกรณ์ประดาน้ำ, เครื่องดำน้ำ
เครื่องชั่งน้ำหนัก[N] weighing apparatus
สถานภาพ[N] status
ทารกในครรภ์[N] fetus, See also: foetus, Example: มีลักษณะของพันธุกรรมหรืออิทธิพลต่างๆ ก่อนคลอด ที่มีผลต่อทารกในครรภ์
สถานภาพการทำงาน[N] work status, Example: การปฏิบัติตามบทบาทในการทำงานคือ การปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของสถานภาพการทำงานหรือตำแหน่งของตน
สถานภาพทางการศึกษา[N] educational status
เกินกำลัง[V] exceed one's power, See also: exceed one's ability, exceed one's status, Syn. เกินตัว, เกินฐานะ, Example: บริษัทใหญ่ขยายกิจการกันจนเกินกำลัง, Thai definition: เกินกำลังความสามารถ
แปรงล้างขวด[N] callistemon lanceolatus DC, Syn. ต้นแปรงล้างขวด, Example: ชาวสวนกำลังลงแปรงล้างขวดไว้, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อพรรณไม้ในวงศ์ Myrtaceae ก้านเกสรตัวผู้เป็นฝอยสีแดงที่มีลักษณะเหมือนแปรง
บุก[DET] Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne, See also: a kind of plant, Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Amorphophallus วงศ์ Araceae ในต้นฤดูฝนจะออกดอกก่อน เวลาบานจะส่งกลิ่นเหม็นมาก เมื่อดอกโรยแล้วมีใบงอกออกมาเพียงใบเดียว ก้านดอกและใบกลมยาว หน้าแล้งต้นตาย เหลือหัวอยู่ใต้ดิน
ภาวะ[N] condition, See also: state, circumstances, position, situation, status, Syn. สถานะ, สภาพความเป็นอยู่, สภาวะ, ภาวการณ์, Example: หลังจากได้ฟังคำอธิบายหรือคำแก้ตัวแล้ว สถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศักดิ์[N] rank, See also: status, prestige, Syn. ฐานะ, สถานภาพ, Example: ในกรุงเทพฯ ทุกคนต้องแย่งกันทำมาหากิน แย่งกันมีหน้ามีตา มียศ มีศักดิ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศักดินา[N] status in terms of land, counted in rai, See also: right to the possession of farmland, Example: ข้าราชการชั้นขุนนาง คือ ข้าราชการที่ถือศักดินาตั้งแต่ 400 ไร่ขึ้นไป, Thai definition: อำนาจปกครองที่นา ซึ่งเป็นเครื่องแสดงขั้นสูงต่ำของพลเมืองสมัยก่อน
สถาน[N] status, See also: state, situation, Syn. สถานะ, Example: ผู้อยู่ในวัยเรียนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับสถานและสภาพของตน
สถานภาพ[N] status, Example: ชนบทบาทและสถานภาพของหญิงสูงขึ้น ทั้งในระดับครอบครัวและระดับสังคม, Count unit: สถานภาพ, Thai definition: ฐานะ, ตำแหน่งหรือเกียรติยศของบุคคลที่ปรากฏในสังคม
ไข่หิน[N] species of water plant, See also: Nostochopsis lobatus Wood, Syn. ดอกหิน, Example: ที่บริเวณโขดหินฝั่งโน้นจะมีไข่หินจำนวนมากเกาะอยู่, Thai definition: ชื่อสาหร่ายสีเขียวชนิด Nostochopsis lobatus Wood ในวงศ์ Nostochopsidaceae ลักษณะรูปไข่ ค่อนข้างกลมเล็ก สีเขียวแก่ เกิดในน้ำใสสะอาด เกาะอยู่กับหิน กินได้
อุปกรณ์[N] tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. เครื่องมือ, วัสดุอุปกรณ์, เครื่องไม้เครื่องมือ, เครื่องใช้ไม้สอย, Example: สถาบันราชภัฏยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการศึกษาและเทคโนโลยีช่วยสอนจำนวนมาก, Thai definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน
อุปกรณ์เชิงกล[N] device, See also: apparatus, appliance, gadget, Example: การก่อสร้างทางรถไฟสมัยแรกยังไม่มีอุปกรณ์เชิงกลมาทุ่นแรง, Count unit: ชิ้น, ตัว
เครื่องมือ[N] tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. อุปกรณ์, วัสดุ, เครื่องไม้เครื่องมือ, Example: มนุษย์สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เป็น เครื่องมือมหัศจรรย์ที่แก้ปัญญาได้ทุกรูปแบบ, Count unit: ชิ้น, Thai definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน โดยปริยายหมายถึงคนหรือสิ่งที่ใช้ทำประโยชน์อย่างเครื่องมือ
เครื่อง[N] tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. เครื่องมือ, Example: มนุษย์สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วยแก้ปัญญาได้หลายรูปแบบ
งา[N] ivory, See also: tusk, Example: ช่างน่าสงสารช้างที่ถูกตัดงาเสียจริง, Count unit: กิ่ง, Thai definition: ฟันที่ออกจากปากช้างพลาย
งาช้าง[N] ivory, See also: tusk, Syn. งา, Example: ฟันฉันน่ะแข็งแรงสามารถแทะงาช้ากินก็ยังได้, Count unit: กิ่ง
ป้าน[ADJ] obtuse, Syn. ทู่, Example: องค์พระมีวงพระพักตร์เป็นสี่เหลี่ยม มีพระหนุป้านเป็นรูปคางคน พระนาสิกเป็นสันคม, Thai definition: ไม่แหลม
พุ่มดอกไม้[N] flowers arranged in lotus-shape, Example: ประตูหน้างานมีพุ่มดอกไม้จัดไว้หลากหลายสี, Count unit: พุ่ม, Thai definition: ดอกไม้ที่จัดให้เป็นพุ่ม
ฟก[ADJ] contused, See also: bruised, Syn. บวมช้ำ, ฟกช้ำ, Example: ที่ขาของนักเรียนหญิงมีรอยฟกเป็นดวงๆ อย่างเห็นได้ชัด, Thai definition: ที่เป็นรอยจ้ำๆ เพราะถูกกระทบกระแทกอย่างแรงหรือบ่อยๆ
ฟกช้ำ[ADJ] bruised, See also: contused, Syn. บวมช้ำ, ฟกช้ำดำเขียว, Example: ร่างกายของหล่อนปรากฏริ้วรอยฟกช้ำเหมือนเพิ่งผ่านการถูกรุมรังแกจากฝูงผู้แข็งแรง, Thai definition: ที่เป็นรอยจ้ำๆ เพราะถูกกระทบกระแทกอย่างแรงหรือบ่อยๆ
ปูม้า[N] horse crab, See also: genus Portunus, Portunus trituberculatus, Example: ส้มตำปูม้าต้องใช้ปูม้าที่สดจึงจะมีรสชาติอร่อย, Count unit: ตัว
มู่ทู่[V] blunt, See also: obtuse, dull, unsharpened, pointless, Syn. ป้าน, ไม่แหลม, ไม่คม, ทื่อ, ทู่, Ant. แหลม, ไม่ป้าน, Example: ผู้หญิงคนนั้นรูปร่างล่ำสันแข็งแรง และน่องมู่ทู่เหมือนผู้ชาย
มุมป้าน[N] obtuse angle, See also: angle between 90 and 180 part of circle, Count unit: มุม, Thai definition: มุมที่มีขนาดอยู่ระหว่าง 90 องศา กับ 180 องศา
ผมไฟ[N] hair present at birth, See also: the hair of lotus, Example: การโกนผมไฟให้เด็กเป็นประเพณีความเชื่อของไทยแต่โบราณ, Thai definition: ผมเดิมของทารกที่ติดมาแต่กําเนิด (ที่เรียกว่าผมไฟนั้นเพราะแต่เดิมมารดาทารกต้องอยู่ไฟ)
ผ้าถุง[N] Acrochordus granulatus, Syn. งูผ้าขี้ริ้ว, Example: เวลาลงทะเลก็ระวังจะเหยียบผ้าขี้ริ้วด้วยนะ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูทะเลชนิด Acrochordus granulatus ในวงศ์ Colubridae ตัวสีเทาลายเทาเข้มปนน้ำเงิน นุ่มนิ่มเหมือนกองผ้าขี้ริ้ว ชอบอาศัยตามทะเลโคลนมากกว่าทะเลน้ำใส ไม่มีพิษ
ศักดิ[N] status, See also: rank, Syn. ฐานะ, ตำแหน่ง, ศักดิ์, Example: เขามีศักดิเป็นอาของฉัน
สถานภาพสมรส[N] marriage status, Example: ขณะที่เขาอยู่ในสถานภาพสมรส เขาควรต้องให้เกียรติภรรยาเขา
อุปกรณ์เครื่องใช้[N] apparatus, See also: instrument, Example: อุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีของยุคสมัยนั้นๆ, Count unit: ชิ้น
อัมพุช[N] lotus, Syn. บัว, Count unit: ดอก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อัมพุชินี[N] lotus pond, Syn. สระบัว, หนองบัว, Notes: (บาลี)
ไอกรน[N] whooping cough, See also: pertussis, Syn. โรคไอกรน, Example: ไอกรนเป็นโรคที่ทำให้เกิดอาการไอได้รุนแรง และสามารถเกิดได้ตั้งแต่อายุภายใน 1 เดือน, Thai definition: โรคติดเชื้อจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งพบในเด็กที่มีไข้ ไอมาก และมักมีเสียงเกิดจากการหายใจที่ลำบากตามหลังอาการไอ
สาโรช[N] lotus, Syn. บัว, สโรช, ดอกบัว, Notes: (บาลี)
สายบัว[N] lotus stem, Example: แม่เดินหาซื้อสายบัวทั่วตลาด แต่ก็ไม่มีเจ้าไหนเอามาขายเลย, Count unit: สาย, เส้น, Thai definition: ก้านแห่งดอกบัวน้ำ (บัวสาย) ที่เป็นเส้นยาว ใช้เป็นผักได้
สัตตบรรณ[N] lotus, Syn. บัวสาย, Count unit: ดอก
สัตตบุษย์[N] sacred lotus, Syn. บัวหลวง, Count unit: ดอก, Thai definition: ชื่อบัวหลวงพันธุ์หนึ่งมีดอกสีขาว
ตามฐานะ[ADV] according to one's economic capacity, See also: according to one's status, Ant. เกินฐานะ, Example: คนเราควรดำรงชีวิตตามฐานะ คือมีความพอดี, Thai definition: มีความเหมาะสมเพียงพอตามกำลังของตัวเอง
ตะแบง[N] Dipterocarpus intricatus Dyer, See also: family of rubber tree, Syn. ต้นสะแบง, ต้นกราด, ยางกราด, เหียงกราด, ต้นตะแบง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Dipterocarpus intricatus Dyer ในวงศ์ Dipterocarpaceae ขึ้นในป่าเต็งรัง ต้นมียางเหนียว เจาะเอาน้ำมันยางได้
ตะลุมบอน[V] wrestle with, See also: tussle with, scuffle, buffet, charge, free fight, make a bayonet charge, engage in a hand, Syn. ต่อสู้, รบ, Example: พอปืนใหญ่หยุดยิงทหารก็เข้าตะลุมบอน, Thai definition: ต่อสู้กันด้วยอาวุธอย่างชุลมุน, ต่อสู้กันอย่างชุลมุน
ตะกรับ[N] Scatophagus argus, See also: fasciatus, fresh water perch-leke fish, Syn. ปลาตะกรับ, ปลาหมอช้างเหยียบ, ปลากระทะ, ปลาเสือดาว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลหรือน้ำกร่อยชนิด Scatophagus argus ในวงศ์ Scatophagidae รูปร่างสั้น แบนข้างและกว้างมาก หัวทู่ ปากเล็ก หางมน เกล็ดเล็กสากมือ สีพื้นลำตัวมีแตกต่างกันมาก
ตะไคร้[N] lemongrass, See also: Cymbopogon citratus Stapf, Example: เขาปลูกตะไคร้ไว้รอบบ้าน, Count unit: ต้น, กอ, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Cymbopogon citratus Stapf ในวงศ์ Gramineae ขึ้นเป็นกอ กลิ่นหอม ใช้ปรุงอาหารได้
ตั้งหลัก[V] establish oneself, See also: build up one's status, Syn. ตั้งตัว, สร้างฐานะ, สร้างตัว, Example: การขายสินค้าที่ระลึกทำให้ชาวบ้านตั้งหลักสามารถนำเงินไปปลดเปลื้องหนี้สินได้
ตะบองเพชร[N] cactus, See also: Cereus hexagonus, Syn. กระบองเพชร, ต้นตะบองเพชร, Example: ตะบองเพชรขึ้นอยู่ตามทะเลทราย, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มในวงศ์ Cactaceae ลำต้นสูง 3 - 5 เมตร ลำต้นและกิ่งกลม หยักเป็นร่องโดยรอบ มีหนามละเอียด ดอกใหญ่ สีขาว กลิ่นหอม บานกลางคืน มักปลูกเป็นรั้วบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบปลิว[n.] (baipliū = baipliu) EN: leaflet ; handbill   FR: imprimé [m] ; prospectus [m]
บอบช้ำ[adj.] (bøpcham) EN: bruised ; sore ; battered ; heavy   FR: contusionné ; douloureux ; grave
บัว[n.] (būa) EN: lotus ; water lily   FR: lotus [m] ; nénuphar [m]
บัวหลวง[n. exp.] (būa lūang) EN: Sacred Lotus ; Lotus   
บัวโรย[adj.] (būarōi) EN: pinkish purple ; old rose ; colour of a faded lotus   
บุณฑริก[n.] (buntharik) EN: white lotus   FR: lotus blanc [m]
บุษย์ [n.] (but) EN: lotus   
ชาเกสรบัว[n. exp.] (chā kēsøn būa) EN: lotus pollen tea   
ช้ำ[n.] (cham) EN: contusion ; bruise   FR: contusion [f] ; bleu [m]
ช้ำ[v.] (cham) EN: be bruised ; be black and blue ; be sore ; be hurt   FR: être contusionné ; avoir des bleus
ช้ำ[adj.] (cham) EN: bruised ; sore ; black and blue ; contused   FR: meurtri ; contusionné
ช้างไม่มีงา[n. exp.] (chang mai mī ngā) EN: tuskless elephant   FR: éléphant sans défense [m]; éléphant dépourvu de défense [m]
ช้างงา[n. exp.] (chāng ngā) EN: tusked elephant ; tusker   
ช้างงาเดียว[n. exp.] (chāng ngā dīo) EN: one-tusked elephant   FR: éléphant à une seule défense [m]
ดำรงฐานะ[v. exp.] (damrong thāna) EN: maintain one's status ; sustain ; hold ; bear ; lead   
ดีโมครีตุส[n. prop.] (Dīmōkhrītus) EN: Democritus   FR: Démocrite
ดอกบัว[n.] (døkbūa) EN: lotus ; water lily   FR: lotus [m]
ดอกบัวหลวง[n.] (døkbūa lūang) EN: lotus   FR: lotus [m]
ฟกช้ำ[adj.] (fokcham) EN: bruised ; contused   FR: meurtri ; contusionné
ฟกช้ำดำเขียว[adj.] (fokcham dam-khīo) EN: bruised ; black and blue   FR: contusionné ; couvert de bleus
เฮโรโดตัส[n. exp.] (Hērōdōtat) EN: Herodotus   FR: Hérodote
เห็ดปีศาจ[n.] (het pīsāt) EN: devil boletus   FR: bolet Satan [m]
โฮโมอีเร็คตัส[n. prop.] (Hōmō īrektat) EN: Homo erectus   FR: Homo erectus [m]
ห่วงโซ่อาหารแบบย่อยสลาย [n. exp.] (huangsō āhān baēp yǿisalāi) EN: detritus food chain   
หัวนอนปลายตีน[n.] (hūanønplāitīn) EN: background ; origin ; family and status ; antecedents ; person's back ground   
จ้ำ[n.] (jam) EN: bruise ; contusion ; patches ; blotches   FR: contusion [f] ; bleu [m] ; ecchymose [f] ; meurtrissure [f]
เจริญงาช้าง[X] (jaroēn ngā chāng) EN: cut off an elephant's tusk   
กาก[n.] (kāk) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue   FR: déchets [mpl] ; ordures [fpl] ; détritus [mpl] ; abats [mpl] ; résidus [mpl] ; lie [f]
กมล[n.] (kamon) EN: lotus ; lily   FR: lotus [m]
เกสรบัว[n. exp.] (kēsøn būa) EN: lotus pollen   FR: pollen de lotus [m]
ขนาย[n.] (khanāi) EN: tusk of a female elephant   
ขยะ[n.] (khaya) EN: garbage ; refuse ; rubbish ; waste ; litter ; trash   FR: ordures (ménagères) [fpl] ; déchet [m] ; détritus [m] ; immondices [fpl]
ขี้-[pref. (n.)] (khī-) EN: - (waste, dung , refuse)   FR: - (déchet, détritus)
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement   FR: appareil [m] ; ustensile [m] ; instrument [m]
เครื่องใช้[n.] (khreūangchai) EN: utensil ; equipement ; tool ; instrument ; apparatus ; appliance ;device ; machine   FR: appareil [m] ; outil [m] ; instrument [m] ; équipement [m]
เครื่องชั่งน้ำหนัก[n.] (khreūang chang nāmnak) EN: scale ; weighing apparatus   FR: balance [f] ; pèse-personne [m]
เครื่องหมาย[n.] (khreūangmāi) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker   FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]
เครื่องมือ[n.] (khreūangmeū) EN: tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment   FR: outil [m] ; outillage [m] ; instrument [m] ; appareil [m]
กลีบบัว[n. exp.] (klīp būa) EN: petal of the lotus blossom   FR: pétale de fleur de lotus [m]
กลีบดอกบัว[n. exp.] (klīp døkbūa) EN: petal of the lotus blossom ; lotus petal   FR: pétale de fleur de lotus [m]
กระบองเพชร[n. exp.] (krabøngphet) EN: Torch Thistle ; cactus   FR: cactus [m]
กระดูกแขนท่อนใน[n. exp.] (kradūk khaēn thǿn nai) EN: ulna   FR: cubitus [m]
กระดูกปลายแขนอันใน[n. exp.] (kradūk plāi khaēn an nai) EN: ulna   FR: cubitus [m]
กระดูกปลายแขนด้านใน[n. exp.] (kradūk plāi khaēn dān nai) EN: ulna   FR: cubitus [m]
กระดูกปลายแขนใน[n. exp.] (kradūk plāi khaēn nai) EN: ulna   FR: cubitus [m]
ล้าสมัย[adj.] (lāsamai) EN: out-of-date ; obsolete ; old-fashioned ; out-moded ; outdated ; behind the times ; antiquated   FR: obsolète ; démodé ; désuet ; vétuste ; périmé
ลืมตาอ้าปาก[v. exp.] (leūmtā ā pāk) EN: get better in financial status ; be getting along financially be doing all right financially ; come up in the world ; stand on one's own feet   
โลตัส [TM] (Lōtas = Lōtat) EN: Tesco Lotus   FR: Tesco Lotus
ลูกบัว[X] (lūk būa) EN: lotus seed   
ไม่สมฐานะ[v. exp.] (mai som thāna) EN: be out of keeping with one's status ; be incompatible with one's status ; be infra dig   

CMU English Pronouncing Dictionary
TUSK    T AH1 S K
TUSH    T UH1 SH
TUSA    T UW1 S AH0
LOTUS    L OW1 T AH0 S
ACTUS    AE1 K T AH0 S
CETUS    S IY1 T AH0 S
OPTUS    AA1 P T AH0 S
HUTUS    HH UW1 T UW2 Z
TITUS    T AY1 T AH0 S
TUSLA    T UW1 Z L AH0
BATUS    B AO1 T AH0 S
BATUS    B AE1 T AH0 S
MATUS    M AE1 T AH0 S
ALTUS    AE1 L T AH0 S
FETUS    F IY1 T AH0 S
TUSKS    T AH1 S K S
ARTUS    AA1 R T AH0 S
SITUS    S AY1 T AH0 S
JUSTUS    JH AH1 S T AH0 S
FRATUS    F R AE1 T AH0 S
MATUSI    M AH0 T UW1 S IY0
GUSTUS    G AH1 S T AH0 S
LOTUS'    L OW1 T AH0 S
LOFTUS    L AO1 F T AH0 S
HIATUS    HH AY0 EY1 T AH0 S
MARTUS    M AA1 R T AH0 S
TUSSLE    T AH1 S AH0 L
TUSSEY    T AH1 S IY0
TUSCAN    T AH1 S K AH0 N
FESTUS    F EH1 S T AH0 S
TUSING    T UW1 S IH0 NG
STATUS    S T AE1 T AH0 S
CACTUS    K AE1 K T AH0 S
BRUTUS    B R UW1 T AH0 S
BARTUS    B AA1 R T AH0 S
SEXTUS    S EH1 K S T AH0 S
PETTUS    P EH1 T AH0 S
RASTUS    R AE1 S T AH0 S
OBTUSE    AA0 B T UW1 S
TUSHES    T UH1 SH AH0 Z
FELTUS    F EH1 L T AH0 S
AELTUS    AE1 L T AH0 S
MOTTUS    M AA1 T AH0 S
TUSTIN    T AH1 S T IH2 N
DITTUS    D IH1 T AH0 S
STATUS    S T EY1 T AH0 S
FETUSES    F IY1 T AH0 S AH0 Z
PANTUSO    P AA0 N T UW1 S OW0
MATUSEK    M AH0 T UW1 S EH0 K
FAUSTUS    F AO1 S T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tusk    (n) (t uh1 s k)
lotus    (n) (l ou1 t @ s)
tusks    (n) (t uh1 s k s)
tutus    (n) (t uu1 t uu z)
Bantus    (n) (b a1 n t uu1 z)
Loftus    (n) (l o1 f t @ s)
cactus    (n) (k a1 k t @ s)
coitus    (n) (k ou1 i t @ s)
foetus    (n) (f ii1 t @ s)
hiatus    (n) (h ai1 ei1 t @ s)
obtuse    (j) (@1 b t y uu1 s)
status    (n) (s t ei1 t @ s)
tussle    (v) (t uh1 s l)
contuse    (v) (k @1 n t y uu1 z)
impetus    (n) (i1 m p i t @ s)
lotuses    (n) (l ou1 t @ s i z)
quietus    (n) (k w ai1 ii1 t @ s)
tussled    (v) (t uh1 s l d)
tussles    (v) (t uh1 s l z)
tussock    (n) (t uh1 s @ k)
afflatus    (n) (@1 f l ei1 t @ s)
cactuses    (n) (k a1 k t @ s i z)
contused    (v) (k @1 n t y uu1 z d)
contuses    (v) (k @1 n t y uu1 z i z)
detritus    (n) (d i1 t r ai1 t @ s)
emeritus    (j) (i1 m e1 r i t @ s)
foetuses    (n) (f ii1 t @ s i z)
hiatuses    (n) (h ai1 ei1 t @ s i z)
obtusely    (a) (@1 b t y uu1 s l ii)
tussling    (v) (t uh1 s l i ng)
tussocks    (n) (t uh1 s @ k s)
apparatus    (n) (a2 p @ r ei1 t @ s)
contusing    (v) (k @1 n t y uu1 z i ng)
contusion    (n) (k @1 n t y uu1 zh n)
quietuses    (n) (k w ai1 ii1 t @ s i z)
conspectus    (n) (k @1 n s p e1 k t @ s)
contusions    (n) (k @1 n t y uu1 zh n z)
eucalyptus    (n) (y uu2 k @ l i1 p t @ s)
impromptus    (n) (i1 m p r o1 m p t y uu z)
obtuseness    (n) (@1 b t y uu1 s n @ s)
prospectus    (n) (p r @1 s p e1 k t @ s)
status quo    (n) - (s t ei2 t @ s - k w ou1)
apparatuses    (n) (a2 p @ r ei1 t @ s i z)
lotus-eater    (n) - (l ou1 t @ s - ii t @ r)
conspectuses    (n) (k @1 n s p e1 k t @ s i z)
eucalyptuses    (n) (y uu2 k @ l i1 p t @ s i z)
lotus-eaters    (n) - (l ou1 t @ s - ii t @ z)
prospectuses    (n) (p r @1 s p e1 k t @ s i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Christus(n) |der, nur Sg.| พระเยซูคริสต์ ลูกของพระเจ้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstoß {m}; Auftrieb {m} | Anstöße {pl}; Auftriebe {pl} | Auftrieb geben; motivierenimpetus | impetuses | to give a strong impetus [Add to Longdo]
Apparat {m}; Gerät {n}; Vorrichtung {f}; Ausrüstung {f} | Apparate {pl}; Geräte {pl}; Vorrichtungen {pl}; Ausrüstungen {pl}apparatus | apparatuses [Add to Longdo]
Apparatebau {m}apparatus engineering [Add to Longdo]
Atemschutzgerät {n}breathing apparatus; respirator [Add to Longdo]
Ausleihstatus {m}loan status [Add to Longdo]
Bedarfsstandort {m}place of demand status [Add to Longdo]
Beschaffungsstatus {m}procurement status [Add to Longdo]
Bildfunkgerät {n}facsimile apparatus [Add to Longdo]
Brennspiritus {m}denatured alcohol [Add to Longdo]
Brennspiritus {m}methylated spirits [Br.] [Add to Longdo]
Büschel {n} | Büschel {pl}tussock | tussocks [Add to Longdo]
Christus {m}Christ [Add to Longdo]
Ende {n}quietus [Add to Longdo]
Erdbeerbaum {m}arbutus [Add to Longdo]
Ernährungszustand {m}nutritional status [Add to Longdo]
Eukalyptus {m} | Eukalyptuspflanzen {pl}eucalyptus | eucalyptuses [Add to Longdo]
Eukalyptusbonbon {n}eucalyptus cough sweet; cough drop [Add to Longdo]
Familienstand {m}marital status; family status [Add to Longdo]
tus {m}fetus [Am.]; foetus [Br.] [Add to Longdo]
Gehirnprellung {f}cerebral contusion [Add to Longdo]
Geräteturnen {n} [sport]apparatus gymnastics [Add to Longdo]
Geröll {n}; Mulm {m}detritus [Add to Longdo]
Gesamtstatus {m}overall status [Add to Longdo]
Gesangslage {f}; Gesangambitus {m}tessitura [Add to Longdo]
Geschlechtsakt {m}; Akt {m}coitus; sexual act [Add to Longdo]
Geschlechtsverkehr {m}; Koitus {m}sexual intercourse; coitus; coition [Add to Longdo]
Gleichstellung {f}equality; equal status [Add to Longdo]
Hauer {m} | Hauer {pl}tusk | tusks [Add to Longdo]
Hochnebel {m} [meteo.]low stratus [Add to Longdo]
Initiationsritus {m}initiation ceremony [Add to Longdo]
Inspiration {f}afflatus [Add to Longdo]
Jugendweihe {f}ceremony in which teenagers are given adult social status (esp. in East Germany) [Add to Longdo]
Kaktee {f}; Kaktus {m} [bot.] | Kakteen {pl}cactus | cactuses; cacti [Add to Longdo]
Kartusche {f}cartridge [Add to Longdo]
Kluft {f}gap; gulf; hiatus; abyss [Add to Longdo]
Kultusminister {m}minister of education and the arts [Add to Longdo]
Kultusministerium {n}ministry of education and the arts [Add to Longdo]
Laborgeräte {pl}laboratory apparatus [Add to Longdo]
Landsturm {m}posse comitatus [Add to Longdo]
Lehrprogramm {n}; Vorlesungsverzeichnis {n} (Schule)prospectus [Add to Longdo]
Lotusblume {f} [bot.]lotus flower [Add to Longdo]
Lücke {f} | Lücken {pl}hiatus | hiatuses [Add to Longdo]
Meldung {f}; Meldesignal {n}status signal [Add to Longdo]
Messapparatur {f}measuring apparatus [Add to Longdo]
Personenstand {m}; Zivilstatus {m}marital status; civilian status [Add to Longdo]
Planungsstatus {n}design status [Add to Longdo]
von Pontius zu Pilatus laufento run from pilar to post [Add to Longdo]
Prellung {f}contusion; bruise [Add to Longdo]
Professor emeritusemeritus professor [Add to Longdo]
Prognose; Ausblick; Perspektive {f} (Aktien)prospectus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はい, hai] (n) (arch) (See 蓮根) lotus root [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
おぼろ雲;朧雲[おぼろぐも, oborogumo] (n) (See 高層雲) altostratus cloud [Add to Longdo]
お互い様;御互い様;お互いさま[おたがいさま, otagaisama] (adj-na,n) we are of equal status in this regard [Add to Longdo]
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn,adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P) [Add to Longdo]
お目にかかる;お目に掛かる;御目にかかる;御目に掛かる[おめにかかる, omenikakaru] (exp,v5r) (1) (hum) (See 会う,目にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed [Add to Longdo]
お目に留まる;お目にとまる;御目に留まる[おめにとまる, omenitomaru] (exp,v5r) to be recognized (by someone of higher status); to be noticed; to get attention [Add to Longdo]
きかっけ[, kikakke] (n) (variant form of 切っ掛け) (See きっかけ) chance; start; cue; excuse; motive; impetus; occasion [Add to Longdo]
だてらに[, daterani] (suf,prt) a mere (status or characteristic); implies activity unsuited to (status or characteristic); (P) [Add to Longdo]
にして置く[にしておく, nishiteoku] (exp,v5k) (uk) (See にする・1,にする・2,にする・3,にする・4) to leave as; to view as; to maintain the status quo [Add to Longdo]
ひら茸;平茸[ひらたけ;ヒラタケ, hiratake ; hiratake] (n) (uk) oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) [Add to Longdo]
アービュタス[, a-byutasu] (n) arbutus [Add to Longdo]
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia) [Add to Longdo]
アカボウ[, akabou] (n) Bodianus cylindriatus (species of hogfish) [Add to Longdo]
アクアラング[, akuarangu] (n) aqualung; Self-Contained Underwater Breathing Apparatus; SCUBA [Add to Longdo]
アストロノータス[, asutorono-tasu] (n) marble cichlid (Astronotus ocellatus) (lat [Add to Longdo]
アメリカ大木葉木菟[アメリカおおこのはずく;アメリカオオコノハズク, amerika ookonohazuku ; amerikaookonohazuku] (n) (uk) screech owl (Otus asio) [Add to Longdo]
アメリカ鰐[アメリカわに, amerika wani] (n) (uk) American crocodile (Crocodylus acutus) [Add to Longdo]
アラスカ目抜[アラスカめぬけ;アラスカメヌケ, arasuka menuke ; arasukamenuke] (n) (uk) Pacific ocean perch (Sebastes alutus) [Add to Longdo]
イースターアイランドバタフライフィッシュ;ホワイトティップバタフライフィッシュ[, i-suta-airandobatafuraifisshu ; howaitoteippubatafuraifisshu] (n) Easter Island butterflyfish (Chaetodon litus); white-tip butterflyfish [Add to Longdo]
イエロークラウンドバタフライフィッシュ[, iero-kuraundobatafuraifisshu] (n) yellow-crowned butterflyfish (Chaetodon flavocoronatus) [Add to Longdo]
イエロースポテットソウテール[, iero-supotettosoute-ru] (n) yellowspotted sawtail (Prionurus maculatus, species of Southwest Pacific tang) [Add to Longdo]
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador) [Add to Longdo]
イエローテールスターリー・ラビットフィッシュ;イエローテールスターリーラビットフィッシュ;ブラウンスポッティドスパインフィッシュ[, iero-te-rusuta-ri-. rabittofisshu ; iero-te-rusuta-ri-rabittofisshu ; buraunsupotte] (n) brown-spotted spinefoot (Siganus stellatus, species of rabbitfish from the Indian Ocean); starspotted spinefoot; tellate rabbitfish [Add to Longdo]
イエローティアドロップバタフライフィッシュ[, iero-teiadoroppubatafuraifisshu] (n) yellow teardrop butterflyfish (Chaetodon interruptus) [Add to Longdo]
イエローティップダムゼルフィッシュ[, iero-teippudamuzerufisshu] (n) yellowtip damselfish (Stegastes pictus) [Add to Longdo]
イソスズメダイ[, isosuzumedai] (n) yellowtail sergeant (Abudefduf notatus) [Add to Longdo]
イッテンチョウチョウウオ[, ittenchouchouuo] (n) teardrop butterflyfish (Chaetodon unimaculatus); teardrop coralfish; one-spot butterfly [Add to Longdo]
イトヒキアカボウ[, itohikiakabou] (n) Bodianus thoracotaeniatus (species of hogfish) [Add to Longdo]
インディアングレゴリー[, indeianguregori-] (n) Western gregory (Stegastes obreptus) [Add to Longdo]
インディアンゴールドリングブリストルトゥース[, indeiango-rudoringuburisutorutou-su] (n) Indian gold-ring bristle-tooth (Ctenochaetus truncatus, species of bristletooth tang native to the Indian Ocean) [Add to Longdo]
インディアンバタフライフィッシュ[, indeianbatafuraifisshu] (n) Indian butterflyfish (Chaetodon mitratus) [Add to Longdo]
インディアンヴァガボンドバタフライフィッシュ;インドフウライ;クロフウライチョウチョウウオ[, indeianvagabondobatafuraifisshu ; indofuurai ; kurofuuraichouchouuo] (n) Indian vagabond butterflyfish (Chaetodon decussatus); blackened butterflyfish; black-finned vagabond [Add to Longdo]
インド孔雀[インドくじゃく;インドクジャク, indo kujaku ; indokujaku] (n) (uk) Indian peafowl; common peafowl (Pavo cristatus) [Add to Longdo]
エリンギ[, eringi] (n) king trumpet mushroom (Pleurotus eryngii); king oyster mushroom [Add to Longdo]
エントリ状況[エントリじょうきょう, entori joukyou] (n) {comp} entry-status [Add to Longdo]
オクラ[, okura] (n) okra (herb) (Abelmoschus esculentus); (P) [Add to Longdo]
オボロキンチャクダイ[, oborokinchakudai] (n) velvet angelfish (Chaetodontoplus dimidiatus); phanthom angelfish [Add to Longdo]
オレンジフェイスバタフライフィッシュ[, orenjifeisubatafuraifisshu] (n) hooded butterflyfish (Chaetodon larvatus) [Add to Longdo]
カガミチョウチョウウオ[, kagamichouchouuo] (n) Asian butterflyfish (Chaetodon argentatus) [Add to Longdo]
カクタス[, kakutasu] (n) cactus [Add to Longdo]
カクタスペア[, kakutasupea] (n) fruit of a cactus in genus Opuntia (inc. prickly pears and cholla); cactus pear [Add to Longdo]
カコミスル[, kakomisuru] (n) cacomistle (Bassariscus astutus); ring-tailed cat; ringtail; civet [Add to Longdo]
カペリン;キャペリン[, kaperin ; kyaperin] (n) (See 樺太柳葉魚) capelin; caplin (Mallotus villosus) [Add to Longdo]
カマストガリザメ[, kamasutogarizame] (n) blacktip shark (Carcharhinus limbatus, species of reef-associated requiem shark) [Add to Longdo]
カラクサオオセ[, karakusaoose] (n) ornate wobbegong (Orectolobus ornatus, species of Western Pacific carpet shark) [Add to Longdo]
ガラパゴスネコザメ[, garapagosunekozame] (n) Galapagos bullhead shark (Heterodontus quoyi) [Add to Longdo]
ガラパゴス陸イグアナ[ガラパゴスりくイグアナ;ガラパゴスリクイグアナ, garapagosu riku iguana ; garapagosurikuiguana] (n) (uk) Galapagos land iguana (Conolophus subcristatus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七带石斑鱼[qī dài shí bān yú, ㄑㄧ ㄉㄞˋ ㄕˊ ㄅㄢ ㄩˊ, / ] Epinephelus septemfasciatus [Add to Longdo]
并蒂莲[bìng dì lián, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] lit. twin lotus flowers on one stalk; fig. a devoted married couple [Add to Longdo]
仙人掌[xiān rén zhǎng, ㄒㄧㄢ ㄖㄣˊ ㄓㄤˇ, ] cactus [Add to Longdo]
低下[dī xià, ㄉㄧ ㄒㄧㄚˋ, ] low status; lowly; to lower (one's head) [Add to Longdo]
健康状况[jiàn kāng zhuàng kuàng, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, / ] health status [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, / ] apparatus; rites; appearance; present; ceremony [Add to Longdo]
内耳道[nèi ěr dào, ㄋㄟˋ ㄦˇ ㄉㄠˋ, / ] internal auditory meatus (canal in temporal bone of skull housing auditory nerves) [Add to Longdo]
出水芙蓉[chū shuǐ fú róng, ㄔㄨ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄨˊ ㄖㄨㄥˊ, ] as a lotus flower breaking the surface (成语 saw); surpassingly beautiful (of young lady's face or old gentleman's calligraphy) [Add to Longdo]
刁藩都[Diāo fān dōu, ㄉㄧㄠ ㄈㄢ ㄉㄡ, ] Diophantus of Alexandria (3rd century AD), Greek mathematician [Add to Longdo]
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, ] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees) [Add to Longdo]
前锯肌[qián jù jī, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄩˋ ㄐㄧ, / ] serratus anterior muscle (upper sides of the chest) [Add to Longdo]
副省级[fù shěng jí, ㄈㄨˋ ㄕㄥˇ ㄐㄧˊ, / ] sub-provincial (not provincial status, but independent) [Add to Longdo]
副省级城市[fù shěng jí chéng shì, ㄈㄨˋ ㄕㄥˇ ㄐㄧˊ ㄔㄥˊ ㄕˋ, / ] sub-provincial city (not provincial capital, but independent status) [Add to Longdo]
卵黄囊[luǎn huáng náng, ㄌㄨㄢˇ ㄏㄨㄤˊ ㄋㄤˊ, / ] yolk sac (ectodermal cells attaching fetus to uterus before the development of the placenta) [Add to Longdo]
卷層云[juǎn céng yún, ㄐㄩㄢˇ ㄘㄥˊ ㄩㄣˊ, / ] cirrostratus (cloud) [Add to Longdo]
古人类[gǔ rén lèi, ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ, / ] ancient humanoid species such as Homo erectus, Neanderthal man etc [Add to Longdo]
同等[tóng děng, ㄊㄨㄥˊ ㄉㄥˇ, ] equal to; having the same social class or status [Add to Longdo]
名分[míng fèn, ㄇㄧㄥˊ ㄈㄣˋ, ] a person's status [Add to Longdo]
名誉[míng yù, ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, / ] fame; reputation; honor; honorary; emeritus (of retired professor) [Add to Longdo]
呼吸器[hū xī qì, ㄏㄨ ㄒㄧ ㄑㄧˋ, ] ventilator (artificial breathing apparatus used in hospitals) [Add to Longdo]
启应祈祷[qǐ yìng qí dǎo, ㄑㄧˇ ˋ ㄑㄧˊ ㄉㄠˇ, / ] Introitus (section of Catholic mass) [Add to Longdo]
器官[qì guān, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ, ] organ (part of body tissue); apparatus [Add to Longdo]
器械[qì xiè, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄝˋ, ] special or precision equipment; apparatus [Add to Longdo]
土狼[tǔ láng, ㄊㄨˇ ㄌㄤˊ, ] aardwolf (Proteles cristatus), a small insectivorous relative of the hyena [Add to Longdo]
地位[dì wèi, ㄉㄧˋ ㄨㄟˋ, ] position; status; place [Add to Longdo]
塔斯科拉[Tǎ sī kē lā, ㄊㄚˇ ㄙ ㄎㄜ ㄌㄚ, ] Tuscola (county in Michigan) [Add to Longdo]
外耳道[wài ěr dào, ㄨㄞˋ ㄦˇ ㄉㄠˋ, ] external auditory meatus; auditory canal, between the outer ear 外耳 and tympanum 鼓膜 [Add to Longdo]
大刀会[dà dāo huì, ㄉㄚˋ ㄉㄠ ㄏㄨㄟˋ, / ] Great Sword Society, an offshoot of the White Lotus in the late Qing dynasty, involved in anti-Western activity at the time of the Boxer rebellion [Add to Longdo]
奥古斯都[Ào gǔ sī dū, ㄠˋ ㄍㄨˇ ㄙ ㄉㄨ, / ] Augustus (name) [Add to Longdo]
定标[dìng biāo, ㄉㄧㄥˋ ㄅㄧㄠ, / ] to calibrate (measure or apparatus); fixed coefficient [Add to Longdo]
宽吻海豚[kuān wěn hǎi tún, ㄎㄨㄢ ㄨㄣˇ ㄏㄞˇ ㄊㄨㄣˊ, / ] bottle-nosed dolphin (Tursiops truncatus) [Add to Longdo]
对等[duì děng, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄥˇ, / ] equal status; equal treatment; parity (under the law); equity; reciprocity [Add to Longdo]
尖牙[jiān yá, ㄐㄧㄢ ㄧㄚˊ, ] canine tooth; fang; tusk [Add to Longdo]
层云[céng yún, ㄘㄥˊ ㄩㄣˊ, / ] stratus (cloud) [Add to Longdo]
帕拉塞尔士[Pà lā sè ěr shì, ㄆㄚˋ ㄌㄚ ㄙㄜˋ ㄦˇ ㄕˋ, / ] Paracelsius (Auroleus Phillipus Theostratus Bombastus von Hohenheim, 1493-1541), Swiss alchemist and prominent early European scientist [Add to Longdo]
带动[dài dòng, ㄉㄞˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] to spur; to provide impetus; to drive [Add to Longdo]
平等的法律地位[píng děng de fǎ lǜ dì wèi, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ ㄉㄜ˙ ㄈㄚˇ ㄌㄩˋ ㄉㄧˋ ㄨㄟˋ, ] equal legal status (legal) [Add to Longdo]
庇西特拉图[Bì xī tè lā tú, ㄅㄧˋ ㄒㄧ ㄊㄜˋ ㄌㄚ ㄊㄨˊ, 西 / 西] Pisistratus (-528 BC), tyrant (ruler) of Athens at different times between 561 BC and 528 BC [Add to Longdo]
厮搏[sī bó, ㄙ ㄅㄛˊ, / ] to fight at close quarters; to tussle [Add to Longdo]
待遇[dài yù, ㄉㄞˋ ㄩˋ, ] treatment; pay; wages; treatment; status; salary [Add to Longdo]
怪胎[guài tāi, ㄍㄨㄞˋ ㄊㄞ, ] abnormal embryo; fetus with deformity [Add to Longdo]
恶搞[è gǎo, ㄜˋ ㄍㄠˇ, / ] a spoof (web based genre in PRC acquiring cult status from 2005, involving humorous, satirical or fantastical videos, photo collections, texts, poems etc) [Add to Longdo]
恶搞文化[è gǎo wén huà, ㄜˋ ㄍㄠˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] spoofing culture (web based genre in PRC acquiring cult status from 2005, involving humorous, satirical or fantastical videos, photo collections, texts, poems etc) [Add to Longdo]
爱留根纳[Ài liú gēn nà, ㄞˋ ㄌㄧㄡˊ ㄍㄣ ㄋㄚˋ, / ] Eriugena, John Scottus (c. 810-880) Irish poet, theologian, and philosopher of Neoplatonism [Add to Longdo]
折衷鹦鹉[zhé zhōng yīng wǔ, ㄓㄜˊ ㄓㄨㄥ ˇ, / ] Eclectus roratus (red-green parrot of Papua-New Guinea) [Add to Longdo]
拉青格[lā qīng gé, ㄌㄚ ㄑㄧㄥ ㄍㄜˊ, ] Ratzinger (German surname of pope Benedictus XVI) [Add to Longdo]
招股书[zhāo gǔ shū, ㄓㄠ ㄍㄨˇ ㄕㄨ, / ] prospectus (setting out share offer); offering circular [Add to Longdo]
招股说明书[zhāo gǔ shuō míng shū, ㄓㄠ ㄍㄨˇ ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨ, / ] prospectus [Add to Longdo]
卷层云[juǎn céng yún, ㄐㄩㄢˇ ㄘㄥˊ ㄩㄣˊ, / ] cirrostratus (cloud) [Add to Longdo]
掉价[diào jià, ㄉㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] drop in price; devalued; to have one's status lowered [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エントリ状況[エントリじょうきょう, entori joukyou] entry-status [Add to Longdo]
スイッチ状態条件[すいっちじょうたいじょうけん, suicchijoutaijouken] switch-status condition [Add to Longdo]
ステータス[すてーたす, sute-tasu] status [Add to Longdo]
ステータスインジケータ[すてーたすいんじけーた, sute-tasuinjike-ta] status indicater [Add to Longdo]
ステータス行[ステータスぎょう, sute-tasu gyou] status line [Add to Longdo]
チャネルステータスワード[ちゃねるすてーたすわーど, chanerusute-tasuwa-do] channel status word [Add to Longdo]
チャネル状態語[チャネルじょうたいご, chaneru joutaigo] channel status word [Add to Longdo]
プログラム状態語[プログラムじょうたいご, puroguramu joutaigo] program status word (PSW) [Add to Longdo]
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section [Add to Longdo]
基本状態[きほんじょうたい, kihonjoutai] basic state, basic status [Add to Longdo]
終了ステータス[しょうりょうステータス, shouryou sute-tasu] exit status [Add to Longdo]
状態[じょうたい, joutai] status, condition [Add to Longdo]
状態見出し語[じょうたいみだしご, joutaimidashigo] status keyword [Add to Longdo]
装置状態バイト[そうちじょうたいバイト, souchijoutai baito] DSB, Device Status Byte [Add to Longdo]
二次局状態[にじきょくじょうたい, nijikyokujoutai] secondary station status [Add to Longdo]
入出力状態[にゅうしゅつりょくじょうたい, nyuushutsuryokujoutai] i-o status [Add to Longdo]
ロータス[ろーたす, ro-tasu] Lotus [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
修正[しゅうせい, shuusei] Verbesserung, Abaenderung, Retusche [Add to Longdo]
[すみ, sumi] Tusche, schwarze_Tinte, Tuschstein [Add to Longdo]
墨汁[ぼくじゅう, bokujuu] -Tusche [Add to Longdo]
墨絵[すみえ, sumie] Tuschzeichnung [Add to Longdo]
層雲[そううん, souun] Schichtwolke, Stratuswolke [Add to Longdo]
文部省[もんぶしょう, monbushou] Kultusministerium [Add to Longdo]
昇格[しょうかく, shoukaku] Anheben_des_Status (einer Institution) [Add to Longdo]
[かく, kaku] STATUS, RANG, RICHTMASS, REGEL, -FALL [Add to Longdo]
水墨画[すいぼくが, suibokuga] Tuschzeichnung [Add to Longdo]
胎児[たいじ, taiji] Embryo, Foetus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top