หรือคุณหมายถึง tuße?
Search result for

tusse

(54 entries)
(0.0283 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tusse-, *tusse*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tusse มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tusse*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a damn "Tusseladd"! Move!ตัว "ทัสเซลแล็ด" หนีเร็ว Trollhunter (2010)
The subgroups are "Raglefant", "Tusseladd", "Rimtusse" ...แบ่งกลุ่มได้เป็น แร็กเกิลแฟนท์ ทัสเซแล็ดด์ ริมทัสส์ Trollhunter (2010)
I don't want any more trouble out of you!-Und die TusseGood Day at White Rock (1982)
Hey, you know that chick at the store?Weißt du, die Tusse aus dem Laden? Good Day at White Rock (1982)
A nurse was looking after M. Devigne.Eine Krankenpflegerin war bei Vater Devigne, Mademoiselle Tusseau. One Deadly Summer (1983)
- Wise broads.Arrogante Tussen. Cannonball Run II (1984)
Turn over.Damit diese alten Tussen aussehen wie... wie... als ob... Cadillac Man (1990)
You're aware of the situation across the street, the guns?- Selber, verklemmte TusseCadillac Man (1990)
What's with the skirt?- Hey, eine TusseBart's Friend Falls in Love (1992)
- No. Anything where guys... send in naked pictures of their chicks?Was, wo Typen nacktbilder von Tussen einschicken? The Otto Show (1992)
What'll you do, watch cactus grow?Beobachtest du dort die KaktusseFalling Down (1993)
(Adele) Look at all the cactuses.(Adele) Guck mal, die ganzen KaktusseKalifornia (1993)
You know what makes cactuses so strong?Weißt du, warum Kaktusse so stark sind? Kalifornia (1993)
You have beautiful cactuses, ma'am.Ihre Kaktusse sind schön, Ma'am. Kalifornia (1993)
What's embarrassing is, all the work there is to do...Und dich lässt er bei den Tussen hocken, während wir arbeiten. Fresh (1994)
I'm all over these bitches, nigger. Got me a harem here like Arabian motherfuckin' shit.Die Tussen sind mein Harem, und ich bin ihr Scheich. Fresh (1994)
- That's cold, man. - Leavin' his best friend for a girl, man.Lässt uns wegen einer Tusse sitzen... Fresh (1994)
- I got them bitches waiting, G.Meine Tussen warten. Fresh (1994)
Most niggers, they be givin' their bitches rocks, you know? Watchin' them pop off. Bang!Die meisten Nigger geben ihren Tussen Crack und gucken zu, wie sie ausrasten. Fresh (1994)
Bitch as fine as that. She always has somebody.Tussen wie sie haben immer jemand. Fresh (1994)
You just don't want me embarrassing' your ass... in front of none of them bitches, huh?Du willst dich bloß nicht vor den Tussen bloßstellen. Fresh (1994)
You look like a bitch from behind!Von hinten sieht er wie eine Tusse aus. La Haine (1995)
A nice bitch to suck me off!Ihr kleinen Tussen! Ihr Schwanzlutscherinnen! La Haine (1995)
Wait a minute...Lotusse! Ich komme gleich runter! Three Seasons (1999)
Can I have some flowers?Kann ich bitte ein paar Blumen haben? Die weißen LotusseThree Seasons (1999)
As opposed to Planet Look At Me, Look At Me.- Besser als der Planet der Tussen! 10 Things I Hate About You (1999)
Scaring a couple of chicks!Ein paar doofe Tussen erschreckt! Anatomy (2000)
Shut up, chick!Du TusseAnother Heaven (2000)
Bitch!Elende TusseHow High (2001)
These bitches ain't nobody.Die Tussen zählen nicht. How High (2001)
I'm taking you off my buddy list, bitch!Ich streiche dich von meiner Freundesliste, du TusseHow High (2001)
-Yeah, I remember that bitch.- Ja, ich erinnere mich an die TusseHow High (2001)
I think there's some freak in those geeks.Ich glaube, den seltsamen Tussen juckt's im Höschen. How High (2001)
-Yeah, the bitch is fine, isn't she?- Ja, die Tusse hat Klasse, was? How High (2001)
We came to get our bitches, but if they ain't here we gonna get those intellect bitches and start our own new stable. Feel me?Wenn wir hier unsere Nutten nicht finden, dann holen wir uns die Intelligenz-Tussen und machen einen neuen Stall auf. How High (2001)
- No chicks.- Keine Tussen. The Salton Sea (2002)
- No chicks.- Keine Tussen. The Salton Sea (2002)
No chicks?Keine Tussen? The Salton Sea (2002)
So you can be the getaway chick.Dann kannst du die Fluchtautotusse sein. The Salton Sea (2002)
He should have listened to that one-boob chick.Er hätte auf diese einbrüstige Tusse hören sollen! Kung Pow: Enter the Fist (2002)
He's been taken to pieces every day of the week, you daft, fucking hippie!Jeden einzelnen Tag reißen sie ihn in Stücke, du bekloppte Hippie-TusseAbout a Boy (2002)
Only ex-cons and welfare moms work at that plant.In der Fabrik arbeiten nur Ex-Knackis und Asi-Tussen. 8 Mile (2002)
There's nothing worse than a chick with an apple ass.Es gibt nichts schlimmeres als eine Tusse mit nem Apfelarsch. Day of the Wacko (2002)
So, Kaplan comes down and gives Renee a stack of papers to file, and you know she's gonna fall flat on her face because she's like,Kaplan kommt also runter und gibt Renee einen Stoß Akten, die sie ablegen soll. Das geht natürlich schief, denn die Tusse ist ungefähr so drauf: Loaner Car (2002)
Look, sir, I've been trying to register a complaint and this young lady, who I'd say is probably a socialist, won't even answer me.Ich versuche was zu reklamieren, aber diese Tusse hört mir gar nicht zu! Die trägt nicht nur blau, die ist sogar blau! Ein verdammt hartes Schienenbein hat sie. Mortadelo & Filemon: The Big Adventure (2003)
Give me two kir royales for those two wagons in the window.Zwei Kir Royal für die zwei Tussen. Goldfish Memory (2003)
One of those two wagons is my girlfriend.Eine der Tussen ist meine Freundin. Goldfish Memory (2003)
YEAH, I'LL TAKE CARE OF IT.Das geht natürlich schief, denn die Tusse ist ungefähr so drauf: American Idle (2003)
All you bitches get out of my apartment!Los, raus, ihr blöden Tussen. Gib das her! The Perfect Present (2003)
What the--? Termites?Eine Tusse zu sein macht so viel Spaß. Obsoletely Fabulous (2003)

CMU English Pronouncing Dictionary
TUSSEY    T AH1 S IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杜莎夫人[dù suō fū ren, ㄉㄨˋ ㄙㄨㄛ ㄈㄨ ㄖㄣ˙, ] Madame Tusseaud's (waxworks) [Add to Longdo]
蜡像馆[là xiàng guǎn, ㄌㄚˋ ㄒㄧㄤˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] waxworks (e.g. Madame Tusseaud's) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top