Search result for

tummeln

(54 entries)
(0.0639 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tummeln-, *tummeln*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tummeln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tummeln*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But what about all those Marlboro butts?Und was ist mit all diesen Marlboro-StummelnBad Timing (1980)
So a turtle and a fish are playing under a young pine tree.Das heißt: "Unter der jungen Kiefer tummeln sich Schildkröten und Fische. Boiling Point (1990)
A turtle sings under a young pine tree and a crane starts dancing.Die Schildkröten tummeln sich, und der Kranich beginnt zu tanzen." Boiling Point (1990)
Where the gulls fly freeMöwen tummeln sich Pocahontas (1995)
Well, I got to skedaddle.Ich muss mich tummelnMidnight in the Garden of Good and Evil (1997)
Shibuya is in total panic at the moment.Auch Schaulustige tummeln sich am Ort des Geschehens. Gamera 3: Revenge of Iris (1999)
A lot of hubbub in the street.Da draußen tummeln sich 'ne Menge Leute. State and Main (2000)
Secret agents all over the place.Die Geheimdienste tummeln sich dort. The Legend of Rita (2000)
So would you please just come to this thing? I'm gonna be running around dealing with 200 drunk lawyers.Da tummeln sich 200 betrunkene Anwälte. Inner Tube (2001)
"Now let us sport us while we mayWir wollen uns tummeln 25th Hour (2002)
Yeah!Weg mit den StinkstummelnLush Life (2002)
And I actually happen to know where a couple of handy-dandy gremlins like to hang out.Und ich weiß zufällig, wo sich ein paar schnuckelige Kobolde tummelnThe Power of Three Blondes (2003)
My feet walk on its grass but my thoughts stray in fields far away.Meine Füße gehen auf hiesigem Grund, aber all meine Gedanken tummeln sich in fernen Gründen. L'amour de loin (2004)
And I only told one person, whose job is to deal exactly with this sort of thing.- Dort tummeln sich Genii-Spione. Wissen Sie das genau, oder haben Sie Vorahnungen wie Spiderman? The Gift (2005)
One of our cigarette butts must have caught on something!Eine von unseren Zigarettenstummeln muss Feuer gefangen haben. Purple Heart (2007)
If that gets out, you'll have reporters and photographers, And whoever else wants to analyze Jessi, Showing up at your door.Wenn das rauskommt, tummeln sich Reporter und Fotografen, und wer sonst noch Jessi analysieren will, gleich hier vor Ihrer Tür. The Future's So Bright, I Gotta Wear Shades (2008)
- Bunched britches, lurching loins, hot haunches, call it what you want.Aufgeregte Hosen, tummelnde Lenden, heiße Lenden, Prophecy (2008)
It is enough for society to be getting on with.Lydia und deine Mutter tummeln sich reichlich in der Gesellschaft, mein Kind. Episode #1.3 (2008)
Rally racing is a back-alley sport filled with jackals, headhunters and thugs.Rallye ist ein Hinterhofsport, da tummeln sich nur Gauner, Kopfgeldjäger und Halunken. Speed Racer (2008)
- Who do you think I am? - Gotta rush.Ich muss mich jetzt tummelnChange of Plans (2009)
- There'll be swarms of Jedi nearby.- Dort werden sich die Jedi nur so tummelnHolocron Heist (2009)
They float in your ears and make your brain go fuzzy.Sie tummeln sich in deinen Ohren und machen dich wuschig im Gehirn. Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
It is filled with baser thoughts.Sie tummeln sich in niedrigeren Gefilden. Whore (2010)
Get a move on!Ihr müsst euch tummelnRammbock (2010)
I mean, you're grinding those beautiful little teeth down to nubs.Du knirschst diese wunderbaren kleinen Zähne zu StummelnBritney/Brittany (2010)
How is it that you people have been fumbling around on this moss-covered rock for generations, and in two seconds, my men find two names on that list that don't check out?Wie kommt es, dass deine Leute sich seit Generationen auf dieser moosverseuchten Insel tummeln, und das meine Männer in zwei Sekunden zwei Namen auf der Liste fanden, die nicht koscher sind? Malama Ka Aina (2010)
Go to the bank, get 100,000 singles, and roll around naked on them, and then apologize to everybody in the bank and come home.Geh zur Bank, hol 100.000 Scheine und wir tummeln uns nackt darin, und dann entschuldigen wir uns bei der Bank und fahren heim. Moments in the Woods (2011)
It's as if you're on a desert island... while all the others swarm on a crowded beach.Es ist, als sei man auf einer einsamen Insel während alle anderen sich auf einem überfüllten Strand tummelnE-Love (2011)
At your service. Mi amor! Look who's here!Sie tummeln sich hier irgendwo rum oder wurden ins Meer geworfen. A Turtle's Tale 2: Sammy's Escape from Paradise (2012)
I think I'd rather tell you about my fantasies, like the one where I jam this gigantic crucifix up your ass, or the other one, where I take my rotting teeth... and my foul-breathed mouth... and chomp down on your dried-up...Ich erzähle Ihnen lieber von meinen Fantasien... zum Beispiel der, bei der ich Ihnen ein Kruzifix in den Arsch ramme... oder mit meinen Zahnstummeln... und mit meinem faulen Atem... in Ihr sprödes Fleisch... Unholy Night (2012)
From time to time, from atop the gazebo... I shoot at the cats which litter our roofs.Von Zeit zu Zeit schieße ich vom Belvedere aus... auf die Katzen, die sich auf unseren Dächern tummelnLe crime de l'hôtel Saint-Florentin (2013)
We don't know what nightmares lie coiled beneath Will's pillow.Wir wissen nicht, welche Alpträume sich unter Wills Kopfkissen tummelnOeuf (2013)
No, you miss the social charm of a bunch of wiseguys sitting around in the shade. Huh?Sie vermissen den Charme von ein paar Mafiosi, die sich im Schatten tummelnThe Family (2013)
As HeracIitus said, anchovies prefer swimming in Spanish waters to ending up in French trawlers.Wie Heraklit sagte: "Sardellen tummeln sich lieber in spanischen Gewässern, statt auf französischen Kuttern." The French Minister (2013)
And a hint of cigarette butt.Und eine Note von ZigarettenstummelnEpisode #1.3 (2013)
Youhaveno ideahow many fakers there today tryingto get easy sex.Ihr ahnt ja nicht, wie viele falsche Fünfziger sich in der Szene tummeln, nur um umsonst zu vögeln. Swung (2015)
You and I can get my silver's worth of the bed.Und wir tummeln uns noch in den Federn. Mythica: The Darkspore (2015)
How do you explain police forensics finding four cigarette butts with your DNA on them next to Danny's body?Wie erklären Sie die forensischen Beweise der Polizei von vier Zigarettenstummeln mit Ihrer DNA neben Dannys Leiche? Episode #2.5 (2015)
These tournaments can be a crucible for hackers, dark site trolls.- Gute Frage. Es tummeln sich Hacker und Darknet-Trolle. Kill Screen (2015)
It's the land of nasty, bitter people.Dort tummeln sich böse, verbitterte Menschen. The Woman in the Whirlpool (2015)
There are, of course, many giants in the field.Natürlich tummeln sich da viele Giganten. Nur du nicht. Pilot (2015)
All them rogues down on the avenue, the ones that ain't in jail, and Lyons is hopping in his shoes to get down there with them.Auf den Straßen tummeln sich alle Schurken nicht hinter Gittern, und der aufgeweckte Lyons flitzt ihnen munter nach. Fences (2016)
10,000 bankers in this town... all you need to turn is one.10.000 Bankleute tummeln sich hier. Du musst nur einen umdrehen. Snowden (2016)
I go into my bathroom and bump into two more. I won't stand for it, no matter who you are.Jetzt gehe ich in mein Bad, da tummeln sich 2 weitere Mörder. The Man Who Came to Dinner (1942)
I mean my mammy dear I'd give my soul if I could strollWas wär ich froh, wenn ich da so wie ein Kind mich tummeln könnt. Three Little Words (1950)
The cigarette buts, i mean.Das war von den StummelnViridiana (1961)
Burned me with cigarette butts all over and laughed when i screamed to please put an end to it, to please have mercy and kill me?Mich überall mit Zigarettenstummeln verbrannt haben und lachten, als ich geschrien habe und Sie anflehte, es zu beenden? Als ich darum bat, Erbarmen zu haben und mich zu töten? Deaths-Head Revisited (1961)
It's because you've succumbed to the propaganda of every cement-headed clod up and down this street.Weil Sie der Propaganda von diesen Zementköpfen erlegen sind, die sich in dieser Straße tummelnThe Whole Truth (1961)
We dance farandoles about him, Farandoles on his stouttum.Wirwollen unstummeln und im Reigen drehen, Wirtanzen Farandola aufseinem dicken Bauch. Chimes at Midnight (1965)
All the adults on this planet died 300 years ago but there are children in the streets.Alle Erwachsenen auf diesem Planeten starben vor 300 Jahren. Aber auf den Straßen tummeln sich Kinder. Miri (1966)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stummel {m} | Stummeln {pl}stump | stumps [Add to Longdo]
tummeln; umhertollento romp about [Add to Longdo]
sich tummelnto bustle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top