Search result for

tué

(66 entries)
(0.0641 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tué-, *tué*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Tuesday[N] อังคาร
Tuesday[N] วันอังคาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tuesday(ทิวซ'เด) n. วันอังคาร
constituency(คันสทิช'ชุเอินซี) n. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตหนึ่ง,เขตเลือกตั้ง
constituent(คันสทิช'ชุเอินทฺ) adj. เป็นส่วนประกอบ,เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ n. องค์ประกอบ, Syn. intrinsic ###A. extrinsic
natural virtueคุณความดีของคน
statue(สแทช'ชุ) n. รูปปั้น,รูปสลัก,รูปแกะสลัก,รูปหล่อ,ผลงานศิลปะสามมิติที่จำลองรูปคนหรือสัตว์, Syn. sculpture,figure
statue of libertyn. อนุสาวรีย์เทพธิดาแห่งเสรีภาพบนเกาะ Liberty ในอ่าวท่าเรือนิวยอร์ค
substituent(ซับสทิช'ชูเอินทฺ) n. อะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่แทนที่อะตอมหรือกลุ่มอะตอมอื่นในโมเลกุลของสารประกอบเดิม. adj. แทนที่ได้,สามารถแทนที่ได้
virtue(เวอ'ชุ) n. คุณงามความดี,คุณความดี,ศีลธรรม,ความถูกต้อง,ความบริสุทธิ์,พรหมจรรย์,คุณสมบัติที่ดีหรือน่าสรรเสริญ,, See also: virtues n.,pl. อันดับของฑูตสวรรค์,กำลังวังชาของชาย. virtueless adj., Syn. rectitude,merit,value

English-Thai: Nontri Dictionary
Tuesday(n) วันอังคาร
constituency(n) ผู้ลงคะแนนเสียง,ผู้เลือกตั้ง,เขตเลือกตั้ง
constituent(adj) สำคัญ,เป็นส่วนประกอบ,เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
constituent(n) ส่วนสำคัญ,ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ,ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
statue(n) รูปปั้น,รูปหล่อ,รูปแกะสลัก,งานประติมากรรม
statuesque(adj) งดงาม,สง่างาม,เหมือนรูปปั้น
statuette(n) รูปหล่อเล็กๆ,รูปปั้นเล็กๆ
virtue(n) คุณงามความดี,คุณธรรม,ความดี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อังคาร[N] Tuesday, Syn. วันอังคาร, Example: คนงานรวมตัวปิดกั้นถนนบางนา-ตราดมาตั้งแต่วันอังคาร จนทำให้การจราจรติดขัด, Count unit: วัน, Thai definition: ชื่อวันที่ 3 ของสัปดาห์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอคิว[n.] (aikhiu) EN: IQ (intelligence quotient,)   FR: QI (quotient intellectuel) [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: senior monk   FR: mâitre spirituel [m]
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually   FR: habituellement
อานิสงส์[n.] (ānisong) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result   FR: mérite [m] ; valeur [f]
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ[n. prop.] (Anusāwarī Thēphī Sērīphāp) EN: Statue of Liberty   
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
บาง-[pref. (prep.)] (bāng-) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway   FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
บรรลุผล[adj.] (banluphon) FR: fructueux ; profitable
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
เบิกเงิน[v. exp.] (boēk ngoen) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal   FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent

CMU English Pronouncing Dictionary
TUE    T UW1
TUEL    T UW1 L
TUELL    T UW1 L
TUESDAY    T UW1 Z D IY0
TUESDAY    T Y UW1 Z D EY2
TUESDAY    T UW1 Z D EY2
TUESDAYS    T UW1 Z D EY2 Z
TUESDAYS    T UW1 Z D IY0 Z
TUESDAYS    T Y UW1 Z D EY2 Z
TUESDAY'S    T Y UW1 Z D EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Tues    (n) (t y uu1 z d ei)
Tuesday    (n) (t y uu1 z d ii)
Tuesdays    (n) (t y uu1 z d i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
aktuell(adj) ที่ทันสมัย, ล่าสุด, ที่ใช้กันในปัจจุบัน เช่น eine aktuelle Nachricht ข่าวล่า

French-Thai: Longdo Dictionary
intellectuel(n) |m| ปัญญาชน

Japanese-English: EDICT Dictionary
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) [Add to Longdo]
しいさあ;シーサー[, shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil [Add to Longdo]
シチセンムスメベラ[, shichisenmusumebera] (n) Batu coris (Coris batuensis); variegated wrasse; Dapple coris (Coris variegata) [Add to Longdo]
スーパーチューズデイ[, su-pa-chu-zudei] (n) Super Tuesday [Add to Longdo]
スタチュー[, sutachu-] (n) statue [Add to Longdo]
スチューベル[, suchu-beru] (n) Stueber [Add to Longdo]
チューズデー[, chu-zude-] (n) Tuesday [Add to Longdo]
トルースタイト[, toru-sutaito] (n) troostite (transitional constituent of steel) [Add to Longdo]
ハチ公[ハチこう, hachi kou] (n) statue of Hachiko (a dog) at Shibuya station [Add to Longdo]
モアイ[, moai] (n) moai (Easter Island statues) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周二[zhōu èr, ㄓㄡ ㄦˋ, / ] Tuesday, #5,859 [Add to Longdo]
星期二[xīng qī èr, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄦˋ, ] Tuesday, #14,137 [Add to Longdo]
屯门[Tún Mén, ㄊㄨㄣˊ ㄇㄣˊ, / ] Tuen Mun [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
構成体[こうせいたい, kouseitai] constituent [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[と, to] Tuer [Add to Longdo]
戸口[とぐち, toguchi] Tuereingang [Add to Longdo]
[とびら, tobira] Tuer, Titelblatt [Add to Longdo]
敏腕[びんわん, binwan] tuechtig, geschickt [Add to Longdo]
玄関番[げんかんばん, genkanban] Tuerwaechter, Pfoertner, Portier [Add to Longdo]
能吏[のうり, nouri] tuechtiger_Beamter [Add to Longdo]
表札[ひょうさつ, hyousatsu] Tuerschild [Add to Longdo]
酒仙[しゅせん, shusen] tuechtiger_Trinker, Saeufer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top