หรือคุณหมายถึง tschüß!?
Search result for

tschüss!

(55 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tschüss!-, *tschüss!*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tschüss! มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tschüss!*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Ta-ta!Und tschüss! The Duchess and the Dirtwater Fox (1976)
- Mr Chun!- Tschüss! Sing-geul-jeu (2003)
Bye.Tschüss! G.O.R.A. (2004)
- Bye!- Tschüss! To Write Love on Her Arms (2012)
- Bye.Und tschüss! Man Up (2015)
Bye!Tschüss! Moving Day (2016)
- Sure thing! See you tomorrow! - Bye!Tschüss! Premier mai (1958)
Bye.- Tschüss! Premier mai (1958)
See you...Tschüss! Big Deal on Madonna Street (1958)
Well... toodle.Na dann... Tschüss! On the Beach (1959)
Good-bye.Tschüss! Seven Thieves (1960)
Because I want to!Tschüss! Night and Fog in Japan (1960)
Bye!Tschüss! Saint-Tropez Blues (1961)
Bye!Tschüss! Through a Glass Darkly (1961)
So long!Tschüss! Mamma Roma (1962)
Bye.Tschüss! Hitch-Hike (1962)
Bye!Tschüss! Send Me No Flowers (1964)
Cheers.Tschüss! Knock Wood, Here Comes Charlie (1964)
Bye.Tschüss! My Fair Munster (1964)
Bye!Tschüss! Cat Ballou (1965)
Bye.Tschüss! Don't Bank on Herman (1965)
- Bye!- Tschüss! Very Happy Alexander (1968)
Bye-bye!Tschüss! The Italian Job (1969)
Bye!Tschüss! On Her Majesty's Secret Service (1969)
Phone us sometime.Tschüss! The Garden of the Finzi-Continis (1970)
Ciao!Tschüss! Lulu the Tool (1971)
- Good-bye.- Tschüss! Diary of a Rape (1971)
Bye, bye!Tschüss! Il venditore di morte (1971)
- Bye!- Tschüss! Rocker (1972)
Bye!Tschüss! Rocker (1972)
Bye!Tschüss! Rocker (1972)
So, until next week, cheerio.Also dann bis nächste Woche, tschüss! Mr. and Mrs. Brian Norris' Ford Popular (1972)
Goodbye!Tschüss! Scorpio (1973)
Goodbye!Tschüss! Scorpio (1973)
Goodbye!Tschüss! Scorpio (1973)
So... goodbye!Also... tschüss! La comtesse perverse (1974)
I'll see you tonight and make yourself pretty.Hör zu, Du wirst kommen! Und mach Dich schön hübsch, ja? Tschüss! The Perfume of the Lady in Black (1974)
Bye, Maurice.Tschüss! The Return of the Tall Blond Man (1974)
Find some lumber ... we'll rebuild it next Sunday.Nächsten Sonntag reparieren wir alles. - Tschüss. - Tschüss! Vincent, François, Paul and the Others (1974)
Bye!Tschüss! La città gioca d'azzardo (1975)
- Bye!- Tschüss! The Sermon (1975)
See you.Tschüss! Daguerréotypes (1976)
- Ave!Tschüss! The Twelve Tasks of Asterix (1976)
Okay, Margaret, I'll see you in a few minutes.Okay, Margarei, ich bin gleich da. Bis gleich, tschüss! Assault on Precinct 13 (1976)
- Bye-bye!- Tschüss! The Great Motorcycle Race (1976)
- Bye!- Tschüss! The Great Motorcycle Race (1976)
- Bye-bye!- Tschüss! The Great Motorcycle Race (1976)
Bye!Tschüss! The Great Motorcycle Race (1976)
Bye!Tschüss! The Pony Cart (1976)
- Bye, Flossie!- Tschüss! The Rebellion (1976)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tschüss!ลาก่อน, บ๊ายบาย, ไปล่ะ (ใช้พูดเวลาร่ำลา), See also: Auf Wiedersehen!

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tschüss!; Mach's gut!So long!; Bye bye!; Cheers!; Take care! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Tschüß! [tʃyːs]
     So long! Bye bye!
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top