ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

troc

   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -troc-, *troc*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trochee[N] จังหวะซึ่งประกอบด้วยสองพยางค์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
troche(โทร'คี) n. ยาอม,ยาเม็ด,ยาเม็ดเคลือบน้ำตาล,ยาอมเคลือบน้ำตาล
trochee(โทร'คี) n. จังหวะที่มีสองพยางค์ (พยางค์เสียงยาวและเสียงสั้น), See also: trochaic adj.
trochlear nerveเส้นประสาทของcranial nerves เส้นที่ 4 ที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อลูกตาทำให้มีการเคลื่อนไหว
atrocious(อะโทร'เชิส) adj. โหดร้าย,ชั่วร้าย,น่ากลัว,ดุร้าย, เลวร้าย,ข่มขืนใจสตรี.
atrocity(อะทรอส'ซิที) n. ความโหดร้าย,ความชั่วภัย,ความน่ากลัว,ความดุร้าย,สิ่งชั่วร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. enormity,outrage,crime
electrocardiogramn. ภาพคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ, Syn. EKG,E.K.G.,ECG,E.C.G.,cardiogram
electrocardiographn. เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ cardiograph
electrocauteryn. การเผ่าจี้ด้วยไฟฟ้า
electrocutevt. ฆ่าด้วยกระแสไฟฟ้า,ประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า, See also: electrocution n.
petrochemical(พิทระเคม'มิเคิล) n. สารที่ได้มาจากน้ำมันปิโตรเลียมเช่นน้ำมันgasoline,kerosene,petrolatumหรืออื่น ๆ adj. เกี่ยวกับสารดังกล่าว,เกี่ยวกับ petrochemistry (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
atrocious(adj) โหดร้าย,ป่าเถื่อน,ชั่วร้าย,ทารุณ,น่ากลัว,เลวร้าย
atrociously(adv) อย่างโหดร้าย,อย่างชั่วร้าย,อย่างทารุณ,อย่างเลวร้าย
atrocity(n) ความโหดร้าย,ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความทารุณ,ความร้ายกาจ
electrocute(vt) ฆ่าด้วยไฟฟ้า,ฆ่าด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า
retrocede(vt) มอบคืน,ถอยหลัง,ปลดเกษียณ,ออกจากวงการ
retrocession(n) การคืนให้,การถอยหลัง,การปลดเกษียณ,การออกจากวงการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trocarท่อแทงเจาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trochaic foot; trocheeคณะโทรคี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
trochanter; tubercle; tuberosityปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trochee; trochaic footคณะโทรคี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
trochlear nerveประสาททรอเคลียร์, ประสาทสมองเส้นที่ ๔ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trochoidโทรคอยด์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Trocar's in.ใส่เครื่องมือ trocarแล้ว The Right Stuff (2007)
Okay, I'm gonna need another trocar.โอเค ฉันต้องการโทรคาร์อีกอัน (trocar=อุปกรณ์การแพทย์ เป็นท่อนำส่งอุปกรณ์หรือสารเข้าหรือออก) Blink (2010)
Troca rápida no banheiro, e depois chegar a tempo na preparação para a pré-visualização de moda.ความเดินตอนที่แล้ว The Birkin (2012)
Ports and trocar is inserted.ท่อใส่เรียบร้อยแล้ว Critical (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยมโหด[adj.] (hīemhōt) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel   FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
เหี้ยมโหด[adv.] (hīemhōt) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly   FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
โหดร้าย[adj.] (hōtrāi) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind   FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
เคมีไฟฟ้า [n. exp.] (khēmī faifā) EN: electrochemestry   FR: électrochimie [f]
ความชั่วร้าย[n.] (khwām chūarāi) EN: malignance ; vice ; wickedness ; viciousness ; atrocity ; evilness ; harm ; badness   FR: méchanceté [f] ; malveillance [f]
ความโหดร้าย[n.] (khwām hōtrāi) EN: ferocity ; wickedness ; cruelness   FR: cruauté [f[ ; atrocité [f]
นกกระเบื้องผา[n. exp.] (nok krabeūang phā) EN: Blue Rock-Trush   FR: Monticole merle-bleu [m] ; Merle bleu [m] ; Monticole bleu ; Merle de roche bleu [m] ; Pétrocincle bleu [m] ; Merle solitaire [m]
เซลล์ไฟฟ้าเคมี [n. exp.] (sel faifā khēmī) EN: electrochemical cell   

CMU English Pronouncing Dictionary
TROCHE    T R AA1 CH
TROCKI    T R AA1 K IY0
TROCHMANN    T R AA1 CH M AE0 N
TROCHMANN    T R AA1 K M AE0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trochee    (n) trˈoukiː (t r ou1 k ii)
trochaic    (j) trˈoukˈɛɪɪk (t r ou1 k ei1 i k)
trochees    (n) trˈoukiːz (t r ou1 k ii z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扬抑格[yáng yì gé, ㄧㄤˊ ㄧˋ ㄍㄜˊ, / ] trochaic [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
trocken(adj) แห้ง เช่น Im Winter sollen die Haare ganz trocken sein, sonst gefrieren sie im Freien., See also: Related: trocknen
trocknen(vt) |trocknete, hat getrocknet| ทำให้แห้ง, ทำให้หายเปียกชื้น เช่น Wie trocknet man die Wäsche hier? ผู้คนที่นี่ทำให้ผ้าแห้งอย่างไรหรือ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trockenbatterie {f}dry battery; dry cell [Add to Longdo]
Trockenblume {f}dried flower [Add to Longdo]
Trockenboden {m}drying loft; attic drying-room [Add to Longdo]
Trockendock {n}dry dock [Add to Longdo]
Trockenei {n}dried egg [Add to Longdo]
Trockeneis {n}dry ice [Add to Longdo]
Trockenelement {n}dry cell; dry battery; dry element [Add to Longdo]
Trockenfestigkeit {f}dry strength [Add to Longdo]
Trockenfutter {n} [agro.]dry fodder [Add to Longdo]
Trockengebiet {n} [geogr.]arid region [Add to Longdo]
Trockengebiet {n}dust bowl [Add to Longdo]
Trockengemüse {n}dehydrated vegetables [Add to Longdo]
Trockengestell {n}clothes airer [Add to Longdo]
Trockengewicht {n} | absolutes Trockengewichtdry weight | bone dry weight [Add to Longdo]
Trockenhaube {f}hair dryer; hair drier [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アストロサイト[, asutorosaito] (n) astrocyte [Add to Longdo]
エレクトロセラミックス[, erekutoroseramikkusu] (n) electroceramics [Add to Longdo]
ガストロカメラ[, gasutorokamera] (n) gastrocamera [Add to Longdo]
デビトロセラミックス[, debitoroseramikkusu] (n) devitroceramics [Add to Longdo]
トローチ[, toro-chi] (n) troche [Add to Longdo]
トロコイド[, torokoido] (n) trochoid [Add to Longdo]
ニトロセルロース[, nitoroseruro-su] (n) nitrocellulose [Add to Longdo]
ニュージーランドミナミアユ[, nyu-ji-randominamiayu] (n) New Zealand grayling (Prototroctes oxyrhynchus) [Add to Longdo]
悪逆;悪虐[あくぎゃく, akugyaku] (adj-na,n) (1) atrocity; (2) (arch) (See 八虐) treason [Add to Longdo]
悪逆非道[あくぎゃくひどう, akugyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乾かす[かわかす, kawakasu] trocknen (tr) [Add to Longdo]
乾く[かわく, kawaku] trocknen, austrocknen, trocken_werden [Add to Longdo]
乾季[かんき, kanki] Trockenperiode [Add to Longdo]
乾燥器[かんそうき, kansouki] Trockenapparat, Trockner [Add to Longdo]
乾電池[かんでんち, kandenchi] Trockenbatterie [Add to Longdo]
干す[ほす, hosu] trocknen, austrinken [Add to Longdo]
干る[ひる, hiru] trocken_werden [Add to Longdo]
干潟[ひがた, higata] trockener_Strand, Strand_bei_Ebbe [Add to Longdo]
枯らす[からす, karasu] trocknen, trocknen_lassen [Add to Longdo]
[そう, sou] TROCKEN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top