Search result for

trahies

(74 entries)
(1.3449 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trahies-, *trahies*, trahie , trahy
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา trahies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *trahies*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ultrahigh frequency[N] ความถี่คลื่นวิทยุ (อักษรคือ UHE หรือ uhf)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We will seed the clouds with super-cooled carbon dioxide, which our ship will also extract from the atmosphere.Wir werden die Wolken mit Trockeneis anreichern, unser Schiff wird es aus der Atmosphäre extrahieren. Space Croppers (1980)
I got a little extra help in that department.Auf dem Gebiet hab ich ein wenig Extrahilfe. Goliath: Part 1 (1983)
It was so colorless.Es war farblos, Zahlen addieren und subtrahieren. Steele Away with Me: Part 1 (1983)
it's probably jody.Nein, nein. "Subtrahieren" heißt, etwas wegzunehmen. For Your Eyes Only (1986)
It's extracting the phosphorus from the dish.Es extrahiert das Phosphorpulver. Countdown (1986)
Well, I can add and subtract.Ich kann addieren und subtrahieren. The Sicilian (1987)
She is possessed of highly abstracted reality. Lovely visions.Ihre Realitätsvorstellung ist stark abstrahiert. Home Soil (1988)
How to extract the brain of a man and apply it to his face?Wie extrahiert man ein Gehirn und hält es im Gesicht der Person fest. Camille Claudel (1988)
Your mother Strahin, was taken back by God.Deine Mutter, Strahin, wurde von Gott gerufen. Time of Violence (1988)
For that reason perhaps you don't fear anything.Wahrschienlich, deswegen fürchtest du auch nicht Strahil, weil du schon längst tot bist. Time of Violence (1988)
Look. A syringe can both extract from and inject into a human body.Mit einer Spritze kann man injizieren und extrahieren. Better Off Dead (1989)
I can't learn subtraction.Subtrahieren ist blöd. Pal Joey (1989)
- That's subtraction.- Das ist Subtrahieren. Pal Joey (1989)
Sorry, chief, but ever since yesterday, all I wanna do is subtract.Tut mir Leid, aber seit gestern will ich bloß noch Subtrahieren. Pal Joey (1989)
Now... we extract the amniotic fluid from the sac.Jetzt... extrahieren wir das Fruchtwasser aus der Blase. Bride of Re-Animator (1989)
I was to extract one decagram of myelin from 4 tons of earthworms.Ich sollte ein Dezigramm Myelin aus vier Tonnen Erdwürmern extrahieren. Awakenings (1990)
That if its cube were added to five times its square and from the result 42 times the number and 40 is subtracted the remainder is nothing.Addiert man ihren Kubus zum Fünffachen ihres Quadrats und subtrahiert man vom Ergebnis das Produkt aus der Zahl und 42 und addiert 40, ist das Ergebnis null. Little Man Tate (1991)
Let's knock off 25 million. Here we go.Subtrahieren wir 25 Mio. So. Other People's Money (1991)
He can extract digital computer data, encode it in amino-acid sequences and transfer them into a fluid in the syringe.J'Dan kann Informationen extrahieren, sie in Form von Aminosäuresequenzen enkodieren und in eine Spritze transferieren. The Drumhead (1991)
So two-sevenths from seven-sevenths is how many?Also: 2 Siebtel subtrahiert von 7 Siebteln ergibt wie viel? Fuller House (1991)
Ooh- - Freak show!Ist das verstrahIt! Bart's Friend Falls in Love (1992)
I'm afraid you have a case... of acute radiation poisoning, Mr. Scioscia.Sie haben eine akute StrahIenvergiftung. Homer at the Bat (1992)
Using sophisticated techniques, they extract the preserved blood from the mosquito, and bingo: dino DNA!Mit modernsten Techniken extrahierten sie das konservierte Blut aus dem Moskito, und Bingo: Dino-DNS! Jurassic Park (1993)
Here beauty's angel shone, here I Ioved and hoped for happinessHier erstrahIte der schöne engel, hier Iiebte ich und erwartete das glück... Mazeppa (1993)
Here beauty's angel shoneHier erstrahIte der schöne engel Mazeppa (1993)
Let's see here.Wenn ich den Kosinus von der ganzen Zahl subtrahiere, dann kann ich das Ergebnis hier einsetzen. Teenage Mutant Ninja Turtles III (1993)
Add, subtract, square roots...Addieren, Subtrahieren, Wurzel ziehen... Mauvais garçon (1993)
Gut him.Seine Eingeweide extrahieren. Cape Feare (1993)
Sir, we'll need a new dangerous emissions supervisor.Wir brauchen einen neuen Leiter für die StrahIenkontroIIe. The Last Temptation of Homer (1993)
They extract our cellular peptides.Offenbar extrahieren sie Zellpeptide. Phantasms (1993)
Cellular peptides. That's what the creatures are extracting.Zellpeptide, genau das extrahieren diese Kreaturen. Phantasms (1993)
It is the hour of the poet, who distilled the life in his heart. to extract the secret essence, embalmed, poisonous."Die Stunde des Dichters, der in seinem Herzen das Leben destillierte, um die geheimen Essenzen zu extrahieren. JLG/JLG: Self-Portrait in December (1994)
Nuke them till they glow, then shoot them in the dark.BestrahIen bis sie leuchten, dann im dunkeln erschießen. A Voice in the Wilderness: Part 2 (1994)
- lt"s an anti-radiation red.- Das ist ein Anti-StrahIungs-Rot. Screamers (1995)
- He soaked up a lot of radiation.- Er wurde verstrahIt. All Alone in the Night (1995)
Radiation poisoning.StrahIenvergiftung. All Alone in the Night (1995)
Well, if I project a beam of light at the wall you see the light on the wall.Nun, wenn ich einen LichtstrahI an die Wand projiziere, sehen Sie das Licht an der Wand. Passing Through Gethsemane (1995)
Take your entire budget, subtract your house payment, if there is one, utilities, phone, add up that total, and forget about it and buy whatever you want, huh?Gehen Sie vom Gesamtbudget aus, subtrahieren die Mietkosten, falls vorhanden, Strom, Telefon... Addieren Sie diesen Betrag und vergessen das Ganze und kaufen, was Sie wollen, ok? Doctor in the House (1995)
To extract our neural energy?Um unsere neurale Energie zu extrahieren? Cathexis (1995)
While you were unconscious, I took the liberty of extracting a sample of your DNA.Während du bewusstlos warst, habe ich eine Probe aus deiner DNA extrahiert. Maneuvers (1995)
Mostly burns, but maybe some radiation scarring.Es sind Verbrennung, vielleicht StrahIungen. Shadow Dancing (1996)
The single bright light of my existence.Der SonnenstrahI meiner Existenz. Ship of Tears (1996)
It picked up an unfamiliar ship moving on a hyperspace beacon that might be taking it toward Babylon 5.Sie ortete ein unbekanntes Schiff, das auf einem Hyperraum-LeitstrahI fliegt, möglicherweise in Richtung babylon 5. The Summoning (1996)
Picking up high levels of radiation.Empfange hohe StrahIungsmenge. War Without End: Part One (1996)
I suppose it would be like trying to extract the flour, eggs and water after you'd baked the cake.Als versuchte man, aus einem Kuchen Mehl, Eier und Wasser zu extrahieren. Tuvix (1996)
And I take away reason and accountability.Und dann subtrahiere ich Verstand und Zurechnungsfähigkeit. As Good as It Gets (1997)
To find the original coordinates, the numbers are added together. To find the permutations, they're subtracted from one another.Addieren für die Original-Koordinaten, subtrahieren für die Permutationen... Cube (1997)
And try not to fire any PPGs.Benutzen Sie nicht Ihre StrahIenpistoIen. Between the Darkness and the Light (1997)
Your PPG is military issue, chief.Ihre StrahIenpistoIe gehört zum Inventar. Conflicts of Interest (1997)
Earth beacon 11629.ErdIeitstrahI 1 1 629. Endgame (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หักหลัง[v.] (haklang) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out   FR: trahir
คิดคด[v.] (khitkhot) EN: betray ; be a traitor ; be treacherous   FR: trahir
กลับคำ[v. exp.] (klap kham) EN: go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word   FR: renier sa parole ; ne pas respecter sa parole ; trahir sa promesse ; se rétracter ; se dédire
แทงข้างหลัง[v. exp.] (thaēng khānglang) EN: betray   FR: trahir
ทรยศ[v.] (thørayot) EN: betray ; be a traitor ; stab s.o. in the back ; be treacherous ; forsake ; defect   FR: trahir ; faire défection

German-Thai: Longdo Dictionary
extrahieren(vt) |extrahierte, hat extrahiert| สกัดออกมา, แยกออกมา เช่น Daten werden regelmäßig extrahiert und in XML-Formate transformiert., Cumarin kann aus ihrer Lösung durch Äther nicht extrahiert werden.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Subtrahierwerk {n}subtracter [Add to Longdo]
Ultrakurzwellenbereich {m}ultrahigh frequency [Add to Longdo]
abstrahieren; absondernto abstract [Add to Longdo]
abstrahierendabstracting [Add to Longdo]
abstrahiertabstracts [Add to Longdo]
abstrahierungsfähigabstractive [Add to Longdo]
abziehen; schmälern; subtrahieren | abziehend; schmälernd; subtrahierend | abgezogen; geschmälert; subtrahiert | zieht ab; schmälert; subtrahiert | zog ab; schmälerte; subtrahierteto subtract | subtracting | subtracted | subtracts | subtracted [Add to Longdo]
extrahiertextracted [Add to Longdo]
extrahiertextracts [Add to Longdo]
kontrahieren; zusammenziehen (zu) | kontrahierend; zusammenziehend | kontrahiert; zusammengezogento contract (into) | contracting | contracted [Add to Longdo]
kontrahierend [math.]contractive [Add to Longdo]
subtrahierento subtract [Add to Longdo]
UHF : UltrahochfrequenzUHF : ultrahigh frequency [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
UHF[ユーエッチエフ, yu-ecchiefu] (n) ultrahigh frequency; UHF [Add to Longdo]
極超短波[ごくちょうたんぱ;きょくちょうたんぱ, gokuchoutanpa ; kyokuchoutanpa] (n) ultrahigh frequency; UHF; ultrashort waves [Add to Longdo]
超高純度[ちょうこうじゅんど, choukoujundo] (adj-na,adj-no) ultrahigh purity [Add to Longdo]
超高負荷容量[ちょうこうふかようりょう, choukoufukayouryou] (n) ultrahigh load-carrying capacity; ultrahigh load capacity [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top