Search result for

topa

(41 entries)
(0.9116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -topa-, *topa*
Possible hiragana form: とぱ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
topaz[N] บุษราคัม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
topaz(โท'แพซ) n. บุษราคัม, See also: topazine adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
topaz(n) พลอยสีเหลือง,บุษราคัม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
topaesthesia; topesthesia; topognosisการรับรู้ตำแหน่งสัมผัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
topalgia; topoalgiaอาการปวดประจำที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Topaz โทแพซ
แหล่ง - พบทั่ว ๆ ไปในแหล่งดีบุกที่เกิดจากสายเปกมาไทต์ สีขาวใส เคยพบจากเหมืองดีบุกที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พบบ่อย ๆ ในหินไรเซ่น ที่หาดส้มแป้น จังหวัดระนอง นอกจากนี้ยังได้พบที่ตำบลคลองจัง และร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประโยชน์ - เป็นแร่รัตนชาติ พลอยโทแพซสีดอกจำปานั้นนิยมมาก เรียกว่า บุษราคัม [สิ่งแวดล้อม]
topazโทแพซ, แร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกของสารประกอบอะลูมิเนียมฟลูออโรซิลิเกต สูตรเคมีคือAl2SiO44(F.OH)2 ความแข็ง 8 มีสีเหลือง ชมพู น้ำเงิน เขียว หรือไม่มีสี สีที่นิยมใช้เป็นแร่รัตนชาติ คือ สีเหลือง เรียกว่า บุษราคัม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Even a relatively complex mineral lattice like topaz, composed of ten or so atoms, can only repeat the identical atomic structure again and again.แม้จะเป็นแร่ธาตุที่ค่อนข้าง ซับซ้อนตาข่ายเช่นบุษราคัม, ประกอบด้วยสิบหรือดังนั้นอะตอม เท่านั้นที่สามารถทำซ้ำ เหมือนโครงสร้างอะตอม Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุษราคัม[N] topaz, Syn. บุษย์น้ำทอง, Thai definition: พลอยสีเหลือง
บุษย์น้ำทอง[N] topaz, Syn. บุษราคัม, Thai definition: พลอยสีเหลือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุษย์น้ำทอง[n.] (butnāmthøng) EN: topaz   
บุษราคัม[n.] (butsarākham) EN: topaz   FR: topaze [m]
พลอยสีเหลือง [n. exp.] (phløi sī leūang) EN: topaz   
พลอยสีน้ำเงิน[n. exp.] (phløi sī nāmngoen) EN: blue topaz   FR: topaze bleue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOPAZ    T OW1 P AE2 Z
TOPANGA    T AH0 P AE1 N G AH0
TOPALIAN    T AH0 P EY1 L IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
topaz    (n) (t ou1 p a z)
topazes    (n) (t ou1 p a z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Topas {m} [min.]topaz [Add to Longdo]
Topaskolibri {m} [ornith.]Crimson Topaz [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクトパス[, akutopasu] (n) octopus [Add to Longdo]
アシスタントパーサー[, ashisutantopa-sa-] (n) assistant purser [Add to Longdo]
アミューズメント・パーク;アミューズメントパーク[, amyu-zumento . pa-ku ; amyu-zumentopa-ku] (n) amusement park [Add to Longdo]
イーストパシフィックバタフライフィッシュ;スリーバンディッドバタフライフィッシュ[, i-sutopashifikkubatafuraifisshu ; suri-bandeiddobatafuraifisshu] (n) threebanded butterflyfish (Chaetodon humeralis) [Add to Longdo]
インストルメントパネル[, insutorumentopaneru] (n) instrument panel [Add to Longdo]
エキスパンションキャビネットパネル[, ekisupanshonkyabinettopaneru] (n) {comp} expansion cabinet panel [Add to Longdo]
エキゾーストパイプ[, ekizo-sutopaipu] (n) exhaust pipe [Add to Longdo]
エンハンストパラレルインタフェース[, enhansutoparareruintafe-su] (n) {comp} enhanced parallel interface [Add to Longdo]
オートパーラー[, o-topa-ra-] (n) auto parlor; auto parlour [Add to Longdo]
オートパイロット[, o-topairotto] (n) autopilot [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄玉[huáng yù, ㄏㄨㄤˊ ㄩˋ, / ] topaz [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface [Add to Longdo]
ソフトパッチ[そふとぱっち, sofutopacchi] soft patch (vs) [Add to Longdo]
ヒューレットパッカード[ひゅーれっとぱっかーど, hyu-rettopakka-do] HP, Hewlett Packard [Add to Longdo]
ビットパターン[びっとぱたーん, bittopata-n] bit-pattern [Add to Longdo]
ビットパリティ[びっとぱりてい, bittoparitei] bit parity [Add to Longdo]
ファットパイプ[ふぁっとぱいぷ, fattopaipu] fat pipe (i.e., a high bandwidth connection) [Add to Longdo]
フラットパネル[ふらっとぱねる, furattopaneru] flat panel (monitor, e.g.) [Add to Longdo]
フラットパネルディスプレイ[ふらっとぱねるでいすぷれい, furattopanerudeisupurei] flat panel display [Add to Longdo]
フラットパネルモニター[ふらっとぱねるもにたー, furattopanerumonita-] flat panel monitor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top