Search result for

toges

(719 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toges-, *toges*, toge
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา toges มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *toges*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tog[N] เสื้อผ้า (คำไม่เป็นทางการ), Syn. clothes
toga[N] เสื้อคลุมหลวมยุคโรมันโบราณ, See also: เสื้อคลุมสวมเมื่อประกอบพิธี
Togo[N] สาธารณรัฐหนึ่งในแอฟริกาตะวันตก
toggle[N] สลัก
toggle[N] เครื่องปิดเปิดวงจรกระแสไฟฟ้า, Syn. toggle switch
together[ADV] พร้อมกับคนอื่น, See also: ร่วมกัน, Syn. at the same time, concurrently
together[ADV] รวมกัน, See also: รวม, Syn. collectively, commonly, unitedly
together[ADV] อย่างเชื่อมโยงกัน, See also: อย่างสัมพันธ์กัน
together[ADV] อย่างเห็นพ้องร่วมกัน
together[ADV] อย่างต่อเนื่องกัน, See also: อย่างไม่ถูกขัดจังหวะ
together[ADV] อยู่ร่วมกัน (คำไม่เป็นทางการ), See also: แต่งงานกัน
together[ADJ] ที่มีอารมณ์มั่นคงและเชื่อมั่นในตัวเอง
autograph[N] ลายเซ็น, Syn. signature
hectogram[N] หน่วยการชั่งน้ำหนักตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 กรัม ใช้อักษรย่อ hg., See also: เฮกโตกรัม, Syn. hectogramme
hektogram[N] หน่วยการชั่งน้ำหนักตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 กรัม ใช้อักษรย่อ hg.
histogram[N] กราฟแสดงค่าของสถิติความถี่ชนิดหนึ่ง
altogether[ADV] ด้วยประการทั้งปวง, See also: โดยสิ้นเชิง
altogether[ADV] ทั้งหมด, Syn. wholly
altogether[ADV] แน่นอน
cryptogram[N] รหัสลับ, Syn. cryptograph
hectograph[N] เครื่องพิมพ์อัดสำเนา
hectograph[VT] พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์อัดสำเนา
pantograph[N] อุปกรณ์คัดลอก
photogenic[ADJ] ซึ่งเกิดจากแสง, See also: ซึ่งให้แสง
photograph[N] ภาพถ่าย, See also: รูปถ่าย, รูปภาพ, ภาพเหมือน, Syn. photo, picture, portrait, painting, snapshot
photograph[VT] บันทึกภาพ, See also: ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, Syn. snap, shoot
photograph[VI] ถูกถ่ายรูป, See also: ถูกถ่ายภาพ, Syn. snap, shoot
pictograph[N] ภาพความคิด, See also: ภาพสัญลักษณ์, Syn. hieroglyph
cartography[N] การทำแผนที่, Syn. mapmaking
cryptograph[N] เครื่องใส่หรือถอดรหัส
cryptograph[N] รหัสลับ, Syn. cryptogram
go together[PHRV] ไปเป็นเพื่อน, Syn. go with, take with
go together[PHRV] เกิดขึ้นร่วมกับ, Syn. go with
go together[PHRV] เหมาะสมกับ, See also: สอดคล้องกับ, เข้ากันได้กับ, Syn. blend with
photography[N] การถ่ายภาพ
rotogravure[N] เทคนิคการพิมพ์แบบใช้ลูกกลิ้งทองแดง
add together[PHRV] รวม, See also: บวก
cryptography[N] การศึกษาเกี่ยวกับรหัสสัญญาณ
cup together[PHRV] กอบมือ
fit together[PHRV] ต่อชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน, See also: รวมเข้าด้วยกัน, Syn. piece together
fit together[PHRV] รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
get together[PHRV] ทำสิ่งที่ดี (คำไม่เป็นทางการ), See also: จัดการได้ดี, Syn. get one's shit together
get together[IDM] ควบคุมตัวเอง, Syn. gather together, pull together
get together[PHRV] รวมตัวกัน, Syn. gather together
get together[PHRV] พบปะ, See also: พบ
get together[PHRV] รวมเงินกัน
get together[PHRV] เห็นพ้องกัน
get together[PHRV] พบปะสังสรรค์, Syn. get together
get together[PHRV] จัดให้เรียบร้อย, See also: จัดให้เป็นระเบียบ
get-together[N] การเลี้ยงสังสรรค์กันอย่างไม่เป็นทางการ (คำไม่เป็นทางการ), See also: การรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ, การพบปะกัน, Syn. informal gathering

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)
antogonistic(แอนแทก' โกนิสทิค) adj. ซึ่งต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, ไม่เป็นมิตร, Syn. hostile, opposed ###A. supportive, harmonious)
astrophotography(แอสโทรโฟทอก'กระฟี) n. การถ่ายภาพดวงดาวและวัตถุในอวกาศ. -astrophotographic adj.
autogaft(ออ'โทกราฟทฺ) n. เนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ย้ายไปเพาะที่ส่วนอื่นของร่างกายเดียวกัน, Syn. autoplast autotransplant
autogamy(ออทอก'กะมี) n. การปฎิสนธิภายในตัวเอง, การที่ดอกไม้ได้รับเกสรของตัวเอง. -autogamous, autogamic adj.
autogenesis(ออโทเจน'นิซิส) n. การเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ, ความเชื่อที่ว่าสิ่งชีวิตเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ. -autogenetic adj. (abiogenesis)
autogenous(ออทอจ'จินัส) adj. เกิดขึ้นเอง, เกี่ยวกับสารที่เกิดขึ้นเองในร่างกาย (self-generated)
autogiro(ออโทไจ'โร) n. เครื่องบินที่มีใบพัดสำหรับเคลื่อนไปข้างหน้าและมีตัวหมุนตามแนวนอนสำหรับเคลื่อนขึ้นสูง, Syn. autogyro, gyroplane (an aircraft)
autograph(ออ'โทกราฟ) n. ลายเซ็นของตัวเอง (เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์) ,สิ่งที่เขียนด้วยมือตัวเอง,ต้นฉบับ. -adj. เขียนด้วยมือตัวเอง. -vt. เซ็นชื่อตัวเองบน,เขียนด้วยมือของตัวเอง. -autographic (al) adj. -autography n.
autogravure(ออโทกระววว'เออะ) n. วิธีการแกะสลักบล๊อกภาพถ่าย
autogyro(ออโทไจ'โร) n. = autogiro
cartogramn. แผนภูมิแสดงข้อมูลสถิติ
cartographyn. การสร้างแผนที่,วิชาการทำแผนที่หรือแผนภาพ., Syn. chartography, See also: cartographer n. ดูcartography cartographic adj. ดูcartography cartographical adj. ดูcartography
cinematographn. เครื่องฉายภาพยนตร์,กล้องถ่ายภาพยนตร์.
cryptogram(คริพ'ทะแกรม) n. รหัส,คำลับ,อักษรลับ,อักษรปริศนา,คำใบ้, See also: cryptogamic adj. ดูcryptogram cryptogamous adj. ดูcryptogram
cryptograph(คริพ'ทะกราฟ) n. = cryptogram,ระบบการเขียนอักษรลับหรือรหัสลับ,เครื่องเขียนรหัสหรืออักษรลับ
cryptographyวิทยาการเข้ารหัสลับหมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการกำหนดรหัสให้แก่ข้อความต่าง ๆ ที่คนภายนอกจะไม่สามารถเข้าใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะสามารถถอดรหัสและเข้าใจความหมายได้
dittographn. คำที่ซ้ำ (เพราะเขียนหรือพิมพ์ผิด) ., See also: dittography n. ดูdittograph
ectogony(เอค'โทโกนี) n. อิทธิพลของตัวอ่อนที่มีต่อมารดา
gametogenesisn. การเกิดและเจริญของเซลล์เพศ, See also: gametogenic,gametogenous adj,
glyptographyn. ศิลปะการเจียระไนเพชรพลอย (glyptics) ,การเจียรไน เพชรพลอย., See also: glyptographer n. glyptographic adj.
haematogenousadj. ซึ่งกำเนิดในเลือด,ซึ่งสร้างเลือด
hectogram(me) (เฮค'ทะแกรม) n. หน่วย 100 กรัม.,hg., Syn. hektogram (me)
hectograph(เฮค'ทะกราฟ) n. แม่พิมพ์ยางอัดสำเนา,กระบวนการพิมพ์จากแม่พิมพ์ดังกล่าว. vt. พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ดังกล่าว
hektogram(-ทะแกรม) n. ดูhectogram
hematogenousadj. ซึ่งกำเนิดในเลือด,ซึ่งสร้างเลือด
ontogeny(ออนทอจ'จีนี) n. การพัฒนาเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
paleontography(เพลีอันทอก'กระฟี) n. ชีววิทยาเชิงพรรณาที่เกี่ยวกับชีวิตของพืชและสัตว์โบราณ, See also: paleontographic adj. paleontographical adj.
pantograph(แพน'ทะกราฟ) n. อุปกรณ์ต่อเชื่อมไฟฟ้า
photograph(โฟ'ทะกราฟ,-แกรฟ) n. ภาพถ่าย,รูปถ่าย,ความประทับใจเหมือนผ่านเหตุการณ์จริง ๆ vt.,vi. ถ่ายภาพ,ถ่ายรูป,ถูกถ่ายภาพ,ถูกถ่ายรูป., See also: photographable adj., Syn. photo,picture,take,shoot
photographer(ฟะทอก'ระเฟอะ) n. ช่างภาพ,ช่างถ่ายรูป,ผู้ถ่ายภาพ
photographic(โฟทะแกรฟ'ฟิค) adj. เกี่ยวกับการถ่ายภาพ,ซึ่งใช้หรือเกิดจากการถ่ายภาพ,เหมือนของจริง,ซึ่งสามารถจดจำสิ่งที่เห็นได้ตลอด, Syn. vivid,detailed,visual
photography(โฟทอก'กระฟี) n. การถ่ายภาพ การถ่ายรูป,เทคนิคการถ่ายภาพ
radiophotograph(เร'ดิโอโฟ'โทกราฟ) n. ภาพที่ถ่ายทอดโดยวิทยุ., See also: radiophotography n ., Syn. radiophotogram
rotogravure(โร'ทะกระเวอะ',-เกร'เวอะ) n. เทคนิคการพิมพ์แบบโรตารี่ที่เป็นลูกกลิ้งทองแดง,สิ่งที่ตีพิมพ์ด้วยเทคนิคการพิมพ์ดังกล่าว,ส่วนของหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ด้วยเทคนิคดังกล่าว
telephotograph(เทลละโฟ'โทกราฟ) n. โทรภาพ,ภาพจากการถ่ายทอด,ภาพที่เกิดจากการใช้เลนส์ถ่ายภาพในระยะไกล
tog(ทอก) n. เสื้อคลุม,togs เสื้อผ้า. vt. แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า, Syn. coat,dress
toga(โท'กะ) n. เสื้อคลุมหลวมของประชาชนชาวโรมันสมัยโบราณ,เสื้อคลุม,ตำแหน่งวุฒิสภา., See also: togaed adj. pl. togas,togae
together(ทูเกธ'เธอะ) adv. ด้วยกัน,พร้อมกัน,ร่วมกัน,เข้าด้วยกัน,ปะทะกัน,สัมพันธ์กัน,เกี่ยวข้องกัน,เวลาเดียวกัน,โดยไม่หยุดยั้ง
togetherness(ทู'เกธ'เธอะนิส) n. ความพร้อมกัน,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวข้องกัน,ภราดรภาพ,มิตรภาพอันอบอุ่น, Syn. collectiveness
toggery(ทอก'เกอรี) n. เสื้อผ้า,เสื้อคลุม
toggle(ทอก'เกิล) n. หยุดสวมห่วง,โลหะที่ต่อเป็นข้อศอก,ข้อศอก,สลัก. vt. ทำให้มีหมุดหรือข้อศอกหรือสลัก,ยึดด้วยหมุดหรือข้อศอกหรือสลัก. ,สลับไปมาหมายถึง สวิตช์แบบหนึ่งที่การกดแต่ละครั้ง จะมีผลสลับไปมาระหว่างเปิดกับปิด เหมือนกับสวิตช์เครื่องโทรทัศน์ อาจเป็นแป้นใดแป้นหนึ่งบนแผงแป้นพิมพ์ หรือคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งบนเมนูก็ได้ กล่าวคือ ถ้ากดครั้งหนึ่ง ทำงาน กดอีกครั้งหนึ่ง ก็ยกเลิก, See also: toggler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
altogether(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,โดยสิ้นเชิง,พร้อมกัน
autograph(n) ลายเซ็น,ลายมือ,ต้นฉบับ
autograph(vt) ลงชื่อ,เซ็นชื่อ
photograph(vt) ถ่ายรูป,ถ่ายภาพ
photographer(n) ช่างถ่ายรูป,ตากล้อง,ช่างภาพ
photographic(adj) เกี่ยวกับการถ่ายรูป,เกี่ยวกับการถ่ายภาพ,เหมือนจริง
photography(n) การถ่ายรูป,การถ่ายภาพ,เทคนิคการถ่ายภาพ
photogravure(n) การอัดรูป,การอัดภาพ
tog(vt) แต่งกาย,แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า
toga(n) เสื้อคลุม
together(adv) ด้วยกัน,ร่วมกัน,พร้อมกัน,ติดๆกัน
togs(n) เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pleuritogenous-ทำให้เกิดเยื่อหุ้มปอดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyrogen; pyretogenสารก่อไข้ [มีความหมายเหมือนกับ pyrectic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyrogenetic stage; stage of fervescence; stage, pyretogenicระยะไข้ขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyrogenic; febrifacient; febrific; pyretogenetic; pyretogenic-ก่อไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyrogenous; pyretogenous-เกิดจากไข้, -เหตุไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatogenous; pancreatogenic-เกิดจากตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyretogen; pyrogenสารก่อไข้ [มีความหมายเหมือนกับ pyrectic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyretogenesis๑. กำเนิดไข้๒. การก่อไข้ [มีความหมายเหมือนกับ thermacogenesis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyretogenetic; febrifacient; febrific; pyretogenic; pyrogenic-ก่อไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyretogenic; febrifacient; febrific; pyretogenetic; pyrogenic-ก่อไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyretogenic stage; stage of fervescence; stage, pyrogeneticระยะไข้ขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyretogenous; pyrogenous-เกิดจากไข้, -เหตุไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctogenic-เกิดจากไส้ตรง, -เกิดจากทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelitis, haematogenous; pyelitis, hematogenousกรวยไตอักเสบเหตุเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelitis, hematogenous; pyelitis, haematogenousกรวยไตอักเสบเหตุเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photogene; afterimageภาพติดตาชั่วขณะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photogenic; photogenous๑. -เหตุแสง๒. -เรืองแสง [มีความหมายเหมือนกับ phosphorescent] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatogenic; pancreatogenous-เกิดจากตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pantographเครื่องวาดเขียนย่อขยาย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pantographแพนโทกราฟ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
photogenous; photogenic๑. -เหตุแสง๒. -เรืองแสง [มีความหมายเหมือนกับ phosphorescent] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photogeologyธรณีวิทยาภาพถ่าย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
photogrammetryการทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protoderm; dermatogenเนื้อเยื่อเจริญกำเนิดผิว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
protogynousโพรโทจินัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parasitogenic-เกิดจากปรสิต, -เหตุปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palatoglossal arch; anterior pillarรอยนูนโค้งหน้าทอนซิล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plastoglobuleพลาสโทโกลบูล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phytogenous-เกิดจากพืช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pictogramแผนภูมิรูปภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lactagogue; galactagogue; galactogogueยาขับน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laryngograph; glottographเครื่องวัดเส้นเสียงสั่น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
live and cohabit together as husband and wifeอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
radiophotographyการถ่ายภาพรังสีวาวแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rachitogenic-ก่อโรคกระดูกอ่อนในเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splenoportographyการถ่ายภาพรังสีหลอดเลือดดำม้ามและพอร์ทัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sixth sense; sense, body; somatognosisความรู้สึกทางกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stromatogenous-เกิดในโครง, -เกิดในส่วนพยุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sense, sixth; sense, body; somatognosisความรู้สึกทางกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretogogue; secretagogue๑. เร่งการหลั่ง, เร่งการคัดหลั่ง๒. สารเร่งการหลั่ง, สารเร่งการคัดหลั่ง, ยาขับน้ำคัดหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
schistoglossiaลิ้นแฉกแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spermatogoniumเซลล์ต้นกำเนิดตัวอสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
somatogamyเส้นใยจับคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
somatognosis; sense, body; sense, sixthความรู้สึกทางกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretagogue; secretogogue๑. เร่งการหลั่ง, เร่งการคัดหลั่ง๒. สารเร่งการหลั่ง, สารเร่งการคัดหลั่ง, ยาขับน้ำคัดหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stage, pyrogenetic; stage of fervescence; stage, pyretogenicระยะไข้ขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stage, pyretogenic; stage of fervescence; stage, pyrogeneticระยะไข้ขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sense, body; sense, sixth; somatognosisความรู้สึกทางกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skeletogenous-สร้างโครงร่าง, -สร้างโครงกระดูก, -สร้างโครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skeletogenyกำเนิดโครงร่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quantum cryptographyระบบวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Public key cryptographyการเข้ารหัสลับแบบกุญแจสาธารณะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Medical photographyการถ่ายภาพทางการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Photographic interpretationการแปลภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Internet in cartographyอินเทอร์เน็ตในการทำแผนที่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Space photographyการถ่ายภาพทางอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aerial photographyการถ่ายภาพทางอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cartographyการทำแผนที่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gas chromatographyแกสโครมาโตกราฟี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chromatographic analysisโครมาโตกราฟี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chromatogramโครมาโตแกรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cytogeneticเซลล์พันธุศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thin layer chromatographyทินเลเยอร์โครมาโตกราฟี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Action photographyการถ่ายภาพเคลื่อนไหว [TU Subject Heading]
Advertising photographyการถ่ายภาพโฆษณา [TU Subject Heading]
Aerial photographsภาพถ่ายทางอากาศ [TU Subject Heading]
Aerial photographyการถ่ายภาพทางอากาศ [TU Subject Heading]
Aerial photography in forestryการถ่ายภาพทางอากาศในการป่าไม้ [TU Subject Heading]
Aerial photography in land useถ่ายภาพทางอากาศในการสำรวจการใช้ที่ดิน, การถ่ายภาพทางอากาศในการสำรวจการใช้ที่ดิน [TU Subject Heading]
Animation (Cinematography)การถ่ายภาพยนตร์การ์ตูน [TU Subject Heading]
Antineoplastic agents, Phytogenicสารต้านมะเร็งที่ได้จากพืช [TU Subject Heading]
Architectural photographyการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Art and photographyศิลปะกับการถ่ายภาพ [TU Subject Heading]
Autogenic trainingการฝึกจิต [TU Subject Heading]
Autographsลายมือเขียน [TU Subject Heading]
Black-and-white photographyการถ่ายภาพขาว-ดำ [TU Subject Heading]
Cartographyการทำแผนที่ [TU Subject Heading]
Cholangiopancreatography, Endoscopic retrogradeการส่องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อนด้วยกล้อง [TU Subject Heading]
Chromatographic analysisโครมาโทกราฟี [TU Subject Heading]
Cinematographyการถ่ายภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Color photographyการถ่ายภาพสี [TU Subject Heading]
Contours (Cartography)ความสูงต่ำ (การทำแผนที่) [TU Subject Heading]
Cryptographyการเข้ารหัส [TU Subject Heading]
Cytogeneticsเซลล์พันธุศาสตร์ [TU Subject Heading]
Documentary photographyการถ่ายภาพประกอบสารคดี [TU Subject Heading]
Erotic photographyการถ่ายภาพด้านกามารมณ์ [TU Subject Heading]
Fashion photographyการถ่ายภาพแฟชั่น [TU Subject Heading]
Gas chromatographyก๊าซโครมาโทกราฟี [TU Subject Heading]
High performance liquid chromatographyไฮ เพอร์ฟอร์แม็นซ์ ลิควิด โครมาโทกราฟี [TU Subject Heading]
Infrared photographyการถ่ายภาพอินฟราเรด [TU Subject Heading]
Landscape photographyการถ่ายภาพทิวทัศน์ [TU Subject Heading]
Liquid chromatographyลิควิดโครมาโทกราฟี [TU Subject Heading]
Listeria monocytogenesลิสเตอเรีย โมโนไซโตเจนส์ [TU Subject Heading]
Marine photographyการถ่ายภาพทะเล [TU Subject Heading]
Medical photographyการถ่ายภาพทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Nature photographyการถ่ายภาพธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Night photographyการถ่ายภาพกลางคืน [TU Subject Heading]
Odontogenic cystsถุงน้ำโอดอนโตเจนิก [TU Subject Heading]
Odontogenic tumorsเนื้องอกโอดอนโตเจนิก [TU Subject Heading]
Outdoor photographyการถ่ายภาพกลางแจ้ง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chromatograph (n ) กรรมวิธีในการวิเคราะห์ทางวิชาเคมี : เทคนิคสำหรับการแยกส่วนประกอบในสารผสม
chromatography (n ) การแยกสี
I will go get the original together with take the copy pay in slip for the propertyThank you. I will go get the original together with take the copy pay in slip for the property tax to you tomorrow.
Pantograph (jargon ) แหนบรับไฟ
photogenic (n ) ถ่ายรูปแล้วดูดี , ขึ้นกล้อง
Pull Yourself Together [พูลยัวเซลฟทูเก๊เตอร์] (vt ) สงบจิตสงบใจ, สงบอารมณ์, เตรียมตัวเตรียมใจ
Teratogenic effects (n ) ผลต่อการผิดปกติของการพัฒนาการร่างกายทารกในครรภ์ ฤทธิ์การส่งถ่ายสารเคมีสู่ทารก
To get your act together (slang ) เริ่มทำตัวให้เหมาะสม หรือทำอะไรได้เรื่องได้ราว หรือทำตัวให้เข้ารูปเข้าลอย หรือเตรียมตัวให้พร้อม ex. Get dressed, Molly, get your act together. The show will begin at 9 p.m., so we really need to go. He thought i needed to get my act together if i wanted to win.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Toga!-Toga! Animal House (1978)
Autograph?Autogramm? Mars Attacks! (1996)
Toga.Eine Toga. Charlie's Angels (2000)
Looks like we'll be spending the weekend togetherดูเหมือนว่าเรากำลังจะใช้เวลาในสุดสัปดาห์นี้ด้วยกันนะ New Haven Can Wait (2008)
The first time we came here together when we were 9.ตอนที่เรามาที่นี่ด้วยกันครั้งแรกตอนเรา9ขวบ New Haven Can Wait (2008)
We'll ride home together.เราจะกลับบ้านด้วยกัน New Haven Can Wait (2008)
Together.ด้วยกัน New Haven Can Wait (2008)
For life together. I mean, now that we're all here,เพื่อชีวิตครอบครัวจ๊ะ เพราะเราอยู่กันพร้อมหน้า Chuck in Real Life (2008)
Bart and me. We made the decision togetherบาร์ทกับแม่จ๊ะ เราปรึกษากันแล้ว Chuck in Real Life (2008)
I think we've worked together, 'cause I kind of recognize the top of your head. jenny, and yeah, 'cause I think I recognize your feet.เพราะฉันจำมุมสูงจากหัวเธอได้ ใช่ เพราะฉันคิดว่าฉันก็จำเท้าเธอได้เหมือนกัน Pret-a-Poor-J (2008)
Back together again?กลับมาด้วยกัน? There Might be Blood (2008)
I like photographing you, though.ฉันชอบถ่ายภาพเธอ คิดสิ Pret-a-Poor-J (2008)
And he's an amazing photographer.แล้วเขาก็เป็นช่างภาพที่เยี่ยมมาก ๆ Pret-a-Poor-J (2008)
Why don't we just say it together?ทำไมเราไม่พูดพร้อมกันหล่ะ Pret-a-Poor-J (2008)
He's a photographer. come on.เขาเป็นช่างถ่สยภาพนะ มาเถอะ Pret-a-Poor-J (2008)
We went to summer camp together,เราไปซัมเมอร์แคมป์ ด้วยกัน Pret-a-Poor-J (2008)
Oh, wow. you--you went to--you went to camp in europe together.ว้าวว เธอทั้งสองคนไปแคมป์ที่ยุโรปด้วยกัน Pret-a-Poor-J (2008)
We went to summer camp together.- พวกเราเคยไปเข้าค่ายช่วงซัมเมอร์ด้วยกัน There Might be Blood (2008)
I've known Chloe since the eighth grade, and... we've been through a lot together.เราก็เป็นเพื่อนกันมาตลอด ҡ͹ѹҵʹ Committed (2008)
It's easier when I find couples together.การลักพาตัวมันค่อนข้างยุ่งยาก Committed (2008)
And just what do you plan on doing alone that we can't do together?แล้วรอเช็คดูว่ามีข่าวอะไรมามั่ง Committed (2008)
Because we're meant to be together.ถ้าหากฉันนั่งอยู่ตรงนั้นกับคนอื่น Committed (2008)
In fact, you may want to start avoiding engagement parties all together.หลังจากที่เธอทำลายงานหมั้นของลาน่า Committed (2008)
Toggle your flares.เปิดไฟดีกว่า Dead Space: Downfall (2008)
You can handle it together. Come on, come on.ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร Dead Space: Downfall (2008)
You've clocked out, man. Pull it together.ล็อกเอาไว้แล้ว ตั้งสติหน่อยซิ Dead Space: Downfall (2008)
No, we'll look together.ม่ายเอา.. งั้นเราไปดูพร้อมก้ัน Adverse Events (2008)
I was thinking maybe we could get togetherผมว่าเราไปด้วยกันได้ Adverse Events (2008)
Fruit and vegetable fibers and skins Get stuck together and form a ball.เส้นใยและเปลือกของผักผลไม้\ จับรวมกันเป็นก้อนเหมือนลูกบอล Adverse Events (2008)
Multiple blood clots would tie together bowel ischemia, lungs, and the liver.เลือดติดขัด มัดทุกอย่างไว้ด้วยกัน ทั้งหลอดเลือดหัวใจตีบ ปอด และ ตับ Birthmarks (2008)
That I'd get it together.นั่นฉันก็ทำมันด้วยกันไม่ออก Birthmarks (2008)
You living together?คุณอยู่ด้วยกันเหรอ The Itch (2008)
We spend most nights together.เรามักใช้เวลาส่วนใหญ่ในตอนกลางคืน อยู่ด้วยกัน The Itch (2008)
Emotionally mature people who work together should not date.อารมณ์ปกติของมนุษย์ คนที่ทำงานด้วยกัน ไม่นัดเที่ยวกัน The Itch (2008)
I want photographs of him with the patient and today's newspaper.ผมต้องการรูปของเขากับคนไข้ และหนังสือพิมพ์วันนี้ Emancipation (2008)
It was wood nailed together.มันใช้ไม้ตอกยึดด้ยตะปู Emancipation (2008)
The two of you used to be together?คุณ 2 คนเคยอยู่ด้วยกันเหรอ? Dying Changes Everything (2008)
- together - and what happen to that shelf, Ron?- ร่วมกัน \ n การและสิ่งที่เกิดขึ้นที่ชะง่อน, Ron? Gas Pills (2008)
it collapse and then we burn it... togetherมันยุบ แล้วเราจะเผาไหม้ ... ด้วยกัน Gas Pills (2008)
see you are saying...we have this baby and what's case scenario we burn the baby and we do that togetherคุณจะเห็นคำพูด ... เราได้นี้ทารก และสิ่งที่กรณีสถานการณ์ Gas Pills (2008)
Me and Chibs will pull together all our current intel on the Mayans.ฉันและชิพจะทำร่วมกัน เราพวกเราทุกคนล้วงลึกพวกมายัน Pilot (2008)
However, the two of them together-อย่างไรก็ตาม อาการเขาทั้งสองคน Pilot (2008)
Huh? we get scolded together for bringing similar iPods.ห๊ะ? ในวันพิเศษ วันพิธีเปิดการศึกษา พวกเราก็โดนดุเรื่องเอาไอพอดมาเหมือนกันเลย Akai ito (2008)
May I be together with Mei in Sakuragawa High School 3 Miaขอให้ฉันได้อยู่กับ เมอิ ในโรงเรียนมัธยม ซากุรากาว่า 3 มีอา Akai ito (2008)
So we can live together.อย่างนั้นเราก็อยู่ด้วยกันไ้ด้สิ Akai ito (2008)
I'd want all the members of this class who have spent time together and become good friends to be here for this graduation together.ถ้าเราไม่มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่เราได้ร่วมใช้เวลาร่วมกันและมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน และมาอยู่ที่นี่สำเร็จการศึกษาไปด้วยกัน Akai ito (2008)
So he didn't want to give the reason for his transfer. they should have graduated with all of you together.ดังนั้นเค้าจึงไม่อยากบอกเหตุผลให้ทุกๆคนรู้ นิชิโนะ และ นาคางาว่า ทั้งสองคนจะได้จบการศึกษาไปพร้อมๆกับพวกเธอ Akai ito (2008)
let us all graduate together.ถึงแม้ว่าพวกเค้าจะไม่อยู่ที่นี้ เรามาฉลองด้วยกันเถอะ Akai ito (2008)
Maybe A-kun and I were fated to be together.อะคุงกับฉันอาจจะเป็นพรหมลิขิตให้มาอยู่ด้วยกันก็ได้ Akai ito (2008)
Let's stay together from now on.หลังจากนี้เราอยู่ด้วยกันนะ Akai ito (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
togShe was always pulling my leg when we worked together.
togHe wanted to publish his photographs in the newspapers.
togHe could put together words from his word list, or spell out words letter by letter.
togWe lumped all the books together and put them in the spare room.
togGlue the photograph to your application form.
togWe came together to form a group.
togThose two used to get along so well together but even with them you can sense a chill coming on.
togThey bound his legs together.
togPhotography is now considered a new form of art.
togHe gathered his books together.
togThe top favorites of each section were gathered together.
togA woman brought an old picture of her dead husband, wearing a hat, to the photographer.
togThe Dodgers and Giants, traditional rivals, arrived together.
togThat dinner they had together was delicious.
togI always thought that Shirley and Alan would get together.
togLet's decide together where to go first.
togIt took me more than a week to put the model ship together.
togAll the money put together still won't be enough.
togThe couple posed for the photograph.
togLive together in a training camp.
togOnly by prohibiting nuclear weapons altogether can we stop the arms race.
togHe explained the process of putting them together.
togThe plan was altogether spoiled by the rain.
tog"Er, that 'mixer party' thing is then ..." "Just a normal get together."
togHumpty Dumpty sat on a wall; Humpty Dumpty had a great fall; All the King's horses and all the King's men; Couldn't put Humpty Dumpty together again.
togLet's get together again!
togI had my photograph taken by my father.
togWe make it a rule to get together at regular intervals.
togLet's get together tonight.
togHope we can work together soon.
togI wonder where she had her photograph taken.
togIt is rather difficult to put a watch together.
togIf we have the chance, let's get together on another occasion.
togWe often eat lunch together.
togThat's 150 dollars altogether.
togThey worked together to put out the fire.
togI must put my ideas together before I take up my pen.
togHe gathered his toys together.
togBite together, please.
togYou aren't allowed to take photographs.
togTheory and practice do not necessarily go together.
togThere were only five person present altogether.
togI got together with her mainly because we seemed to share the same feelings about things.
tog"Isn't it about time you tried photographic people or something?" "Eh? Snapshots? I don't know ..."
togAll the church bells started ringing together.
togWhy don't we have lunch together?
togMy fellow citizens of the world: Ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.
togBill and John like to get together once a month to shoot the breeze.
togAltogether, it was a success.
togBlend milk and eggs together.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วมงาน[V] work together, Example: ในขณะที่ย้ายไปอยู่หน่วยงานระดับเหนือ ผมก็ยังร่วมงานกับเขาอยู่ในกองทัพบก, Thai definition: ทำงานด้วยกัน
รูปถ่าย[N] photograph, See also: picture, photo, shot, snap, snapshot, Syn. ภาพถ่าย, Example: รูปถ่ายของข้าพเจ้าที่ติดอยู่ข้างฝาห้องรับแขกนั่นเป็นของใหม่, Count unit: ใบ, รูป, Thai definition: ภาพที่ทำโดยให้แสงผ่านเลนส์
รวมตัว[V] assemble, See also: collect, gather together, gather into a group, rally, muster, come together to, combine in, Syn. รวมกลุ่ม, Example: เราต้องจัดการไม่ให้พวกมันรวมตัวกันได้, Thai definition: เข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม, ร่วมชุมนุมกัน
การถ่ายภาพ[N] photography
หักมุม[V] culminate, See also: have the specified final conclusion, come together, Example: นิยายเรื่องนี้หักมุมในตอนจบได้ถึงใจจริงๆ, Thai definition: ผิดแผกจากสิ่งที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้น
เป็นหนึ่งเดียว[V] unite, See also: join together, Syn. เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Ant. แตกแยก, Example: ผมต้องทำทุกอย่างเพื่อให้พนักงาน 2 กลุ่มนี้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้, Thai definition: สามัคคีกลมเกลียว
ไม่เข้ากับ[V] not match, See also: not suit, not go together, Syn. ไม่เข้ากัน, Ant. เข้ากัน, Example: พยาบาลตรวจพบว่าเลือดของเขาไม่เข้ากับคนในครอบครัวของตัวเอง, Thai definition: เหมาะกัน, พอเหมาะพอดีกัน
สังสรรค์[V] get together, Syn. คบหาสมาคม, พบปะ
สามัคคี[V] harmonize, See also: get together, accord, Ant. แตกสามัคคี
ประสานงาน[V] coordinate, See also: integrate, bring together, systematize, harmonize, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้ามากมาย ซึ่งทำงานเป็นจังหวะ และประสานงานกันเป็นระบบ, Thai definition: ทำให้งานของแต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยกันอย่างสอดคล้อง
ภาพถ่าย[N] photograph, See also: picture, photo, snap, shot, Syn. รูปถ่าย, รูป, Example: หล่อนรักการถ่ายภาพ จึงใช้ภาพถ่ายสะท้อนอารมณ์และความรู้สึก, Count unit: ภาพ, รูป, ใบ, Thai definition: ภาพบนกระดาษอัดรูป เกิดจากการนำแผ่นฟิล์มภาพเนกาทิฟ หรือแผ่นกระจกภาพเนกทิฟไปอัดถ่ายทอดภาพลงบนกระดาษอัดรูปนั้น
สมุดภาพ[N] picture album, See also: photograph album, Syn. อัลบั้ม, Example: รูปนางในวรรณคดีในสมุดภาพเล่มนั้นสวยงามมาก, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดที่เก็บรวบรวมภาพ
อยู่ร่วม[V] coexist, See also: live together, Example: ญี่ปุ่นมีผลการวิจัยมากมายในเรื่องของหุ่นยนต์ที่สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์, Thai definition: อยู่ด้วยกัน
ล้างฟิล์ม[V] develop a photographic film, Syn. ล้างรูป, Example: ช่างภาพล้างฟิล์มที่ร้านนี้เป็นประจำ
ล้างรูป[V] process photographs, Syn. ล้างฟิล์ม, Example: ร้านถ่ายรูปนี้ล้างรูปให้ผมเป็นประจำ
พร้อม[ADV] at the same time, See also: simultaneously, concurrently, together, Syn. พร้อมกัน, Example: เจ้าหน้าที่วางแผนว่าจะจัดทำซอฟท์แวร์ของเครือข่ายให้เป็นโปรแกรมใช้งานได้หลายคนพร้อมกัน, Thai definition: ในเวลาเดียวกัน
พระรูป[N] picture, See also: photo, photograph, Syn. รูปภาพ, รูปถ่าย, Example: แสตมป์พระรูป ร.9 ชุด 8 ทั้งชุดมีทั้งหมด 43 ดวง, Thai definition: รูปภาพหรือรูปถ่ายของพระมหากษัตริย์และเจ้านาย, Notes: (ราชา)
นักถ่ายรูป[N] photographer, Syn. ตากล้อง, ช่างกล้อง, Example: เขาเป็นนักถ่ายรูปที่เข้าขั้นมาตรฐานคนหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชื่นชอบการถ่ายรูป
เบ็ดเสร็จ[ADV] entirely, See also: in total, altogether, absolutely, completely, Example: เมื่อ ร.ส.ช. เข้ามายึดอำนาจการปกครองได้อย่างเบ็ดเสร็จ อดีตนายพลผู้นี้จึงไม่ได้รับการยกเว้น, Thai definition: รวมด้วยกัน, รวมทั้งหมด, ครบถ้วนทุกรูปแบบ
ปะติดปะต่อ[V] patch, See also: piece together, put together, Syn. ประสมประเส, Example: ตำรวจเอาหลักฐานมาปะติดปะต่อกันขึ้นเป็นเรื่องราวที่สมเหตุสมผล, Thai definition: เอาสิ่งเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน
ร่วมโต๊ะ[V] eat with, See also: eat together, sit together at the table, Example: เพื่อนพ้องที่นั่งร่วมโต๊ะในวันนั้นล้วนต่างก็เป็นทนายความ
รวมทั้งหมด[V] total, See also: add up, amount, come altogether to, Syn. รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมทั้งสิ้น, รวมยอด, Example: ภาพประกอบซึ่งบรรจงสร้างขึ้นโดยเทคนิคตัดกระดาษ มีภาพรวมทั้งหมด 13 ภาพ
ร่วมแรงร่วมใจ[V] be united in action and spirit, See also: pool efforts, unite, come together, Syn. พร้อมใจกัน, ช่วยกัน, Example: คนไทยทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆ ตามหน้าที่ให้สอดคล้องกันและกัน
ร่วมหัว[V] conspire, See also: put heads together, Syn. รวมหัว, Example: หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่เรียกลูกสมุนข้างกาย ร่วมหัววางแผนสังหารกัปตันผู้ทรงคุณค่าของวงการหนังสือพิมพ์, Thai definition: ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ
วิสาสะ[V] speak, See also: converse, be acquainted, associate, get together, socialize, Example: ชาวบ้านจะมีโอกาสวิสาสะกันในทางสังคม ก็ในวันตรุษสารทนี่เอง, Thai definition: สมาคม, พูดคุย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สโมสร[V] meet, See also: talk, associate, join together, congregate, Syn. สังสรรค์, Example: ตั้งแต่ย้ายมาทำงานที่นี่ เขาไม่มีเวลาสโมสรกับเพื่อนฝูงเลย, Thai definition: ร่วมชุมนุมกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หอบหิ้ว[V] live together, Ant. ทอดทิ้ง, Example: เราอยู่กันอย่างเพื่อนร่วมชีวิต ยามทุกข์ยากก็หอบหิ้วกันไป ไม่ทอดทิ้งกัน, Thai definition: ร่วมสุขร่วมทุกข์ไม่ทอดทิ้งกัน
อยู่กิน[V] live together as husband and wife, See also: cohabit as husband and wife, Example: ท่านย้ายภูมิลำเนาจากบ้านตาลไปอยู่ที่บ้านดงเย็น อยู่กินกับภรรยาจนมีบุตร 1 คน, Thai definition: ดำรงชีวิตฉันผัวเมีย
รูป[N] photograph, See also: picture, drawing, painting, illustration, image, portrait, Syn. รูปภาพ, Example: ี่ไปเที่ยวภูเก็ตกลับมา มีรูปให้พวกเราดูหรือเปล่า, Count unit: รูป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รูปภาพ[N] picture, See also: photograph, drawing, painting, illustration, image, portrait, Example: ไม่มีข้อความใดที่จะบรรยายรายละเอียดได้ดีเท่ารูปภาพ, Count unit: รูป
สมุน[N] leaves sticked together used as a temporary shelter or roofing, Count unit: ตับ, แผง, Thai definition: จาก กระแชง หรือใบไม้ที่ใช้มุงหลบหลังคา
สมัครสมาน[V] be united, See also: be harmonious, be hand in hand, hold together, Syn. สามัคคี, สมัครสมานสามัคคี, Ant. แตกแยก, Example: พระองค์ทรงรวบรวมคนไทยให้สมัครสมานกันได้อีกครั้งหนึ่ง, Thai definition: รวมกันเป็นหนึ่งเดียว
ช่วยกัน[V] help together, Example: หากทุกคนในหมู่บ้านช่วยกัน ก็คงจะสำเร็จในไม่ช้านี้, Thai definition: ส่งเสริมเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ร่วมกัน
ช่างถ่ายรูป[N] photographer, Syn. ช่างภาพ, Example: เขาเป็นช่างถ่ายรูปประจำร้านที่อยู่ตรงหัวมุมถนน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่ถ่ายรูปหรือภาพนิ่ง
งานกินเลี้ยง[N] party, See also: reception, social gathering, get-together, function, Syn. งานเลี้ยง, งานเลี้ยงสังสรรค์, งานสังสรรค์, Example: เขาไปงานกินเลี้ยงกับเพื่อนคงจะกลับดึกๆ, Count unit: งาน, Thai definition: งานที่ผู้คนมาพบปะสังสรรค์กัน มีการรับประทานอาหารร่วมกันหรืออาจมีการเต้นรำ เป็นต้น
ร่วมใจ[V] come together, See also: be united in mind, share a person's mind or views, be unanimous in opinion or decision, Syn. พร้อมใจ, Example: ทุกคนร่วมใจถวายพระพร, Thai definition: นึกคิดอย่างเดียวกัน
ร่วมมือ[V] cooperate, See also: collaborate, work together, combine, coordinate, pull together, Ant. ขัดขวาง, Example: ภาวะดังกล่าวทำให้ร่วมมือกันได้ยาก, Thai definition: พร้อมใจช่วยกัน
เข้าด้วยกัน[ADV] together, See also: altogether, Example: แม่ครัวผสมเครื่องปรุงเข้าด้วยกัน แล้วราดไปบนผักที่จัดไว้, Thai definition: อย่างรวมเข้าไว้ด้วยกัน
เข้าไม้[V] put boards together, See also: joint boards together, connect pieces of wood, dovetail pieces of wood, Syn. เข้าปากไม้, เข้าลิ้น, Example: ลุงของเขาเข้าไม้ในการประดิษฐ์เครื่องเรือนได้อย่างแนบเนียนมาก, Thai definition: นำไม้ 2 อันที่บากปากให้รับกันมาประกบให้เข้ากันสนิท
เข้าปากไม้[V] splice, See also: connect, splice two timbers, dovetail pieces of wood together, join, Syn. เข้าไม้, Example: ช่างที่ชำนาญแล้วจะเข้าปากไม้ได้สวยงามพอดี, Thai definition: นำไม้ 2 อันที่บากปากให้รับกันมาประกบให้เข้ากันสนิท
เข้าทุน[V] invest, See also: invest together, Syn. ร่วมทุน, ร่วมหุ้น, Ant. ถอนทุน, Example: ถ้ารัฐบาลเข้าทุนทำธุรกิจกับต่างชาติเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้น, Thai definition: ร่วมทุนกันเพื่อประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
รวบรวม[V] compile, See also: gather, collect, accumulate, put together, amass, Syn. สะสม, เก็บ, Example: หอวรรณกรรมรวบรวมผลงานวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน, Thai definition: นำสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเอามารวมกันได้มากๆ มารวมกันไว้
เครื่องผูก[N] a house composing parts tied together with rattan, Example: เรือนพื้นบ้านแบบชั่วคราวชนิดเรือนเครื่องผูกจะใช้วัสดุท้องถิ่นที่หามาได้ง่ายๆ ในบริเวณใกล้เคียง, Thai definition: เรียกเรือนที่มีลักษณะคุมเข้าด้วยกันด้วยวิธีผูกด้วยหวายเป็นต้นว่า เรือนเครื่องผูก, คู่กับ เรือนเครื่องสับ
เคลียคลอ[V] accompany together, See also: side by side, caress, Syn. คลอเคลีย, Example: บางคนเข้ามาตีสนิทเอามือคล้องแขนโอบสะเอวเคลียคลอเหมือนลูกแมว
ปะกำ[N] plank, See also: boards for holding things together, Syn. ไม้ปะกำ, Example: เขาใช้ปะกำหาบคานของ 2 กระจาดด้วยความหนัก, Count unit: ตัว, อัน, Thai definition: ไม้ที่ทำเป็น 2 ขาสำหรับคาบไม้อื่น
ปะติดปะต่อ[V] put together, See also: link up, join together, Example: เราเอากิ่งไม้มาปะติดปะต่อทำกระท่อมเล็กๆ บนต้นไม้ได้สำเร็จ, Thai definition: เอาสิ่งเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน
ปะติดปะต่อ[V] link up, See also: join together, piece together, Syn. ต่อ, เชื่อม, Example: ตำรวจเอาหลักฐานมาปะติดปะต่อกันขึ้นเป็นเรื่องราวที่สมเหตุสมผล, Thai definition: เอาเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน
พนม[V] put (the palms of the hands) together in salute, See also: press the hands together at the chest or forehead in sign of respect, Syn. ประนม, Example: บ่าวสาวนั่งตรงตั่งที่จัดไว้ วางแขนลงบนหมอน ยื่นมือออกไปพนมตรงขันรองน้ำ, Thai definition: ทำให้มีรูปเหมือนเป็นพุ่มยอดแหลมเหมือนดอกบัวตูม
พนมมือ[V] press the hands together at the chest or forehead in sign of respect, See also: put (the palms of the hands together) in salute, Syn. ประนมมือ, กระพุ่มมือ, Example: เขานั่งคุกเข่าลงพร้อมกับพนมมือไหว้เพื่อรับศีลรับพรจากหลวงพี่, Thai definition: ทำมือให้มีรูปเหมือนดอกบัวตูม
พร้อมกับ[CONJ] together with, Syn. กับ, พร้อมด้วย, พร้อมทั้ง, Example: เขาให้สัญญาว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับความสำเร็จในการเรียน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชลี[v.] (anchalī) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest   
บรรจบ[v.] (banjop) EN: meet ; join ; converge ; come together   FR: rejoindre ; converger ; confluer
บัดกรี[v.] (batkrī) EN: solder ; weld ; fuse together   FR: souder ; braser
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely   
บูรณาการรวมหน่วย[n. exp.] (būranā kān rūam nūay) EN: grouping separated units together ; integration   
ชักรูป[v. exp.] (chak rūp) EN: take a photograph   FR: prendre une photo
ช่างภาพ[n.] (changphāp) EN: photographer ; press photographer ; cameraman ; lensman   FR: photographe [m, f]
ช่างถ่ายภาพแฟชั่น[n. exp.] (chang thāiphāp faēchan) EN: fashion photographer   FR: photographe de mode [m]
ช่างถ่ายรูป[n.] (chang thāirūp) EN: photographer ; cameraman   FR: photographe [m]
ช่วยกัน[v. exp.] (chūay kan) EN: help one another ; help each other ; help together   FR: s'entraider ; s'épauler ; se soutenir
ได้กัน[v. exp.] (dāikan) EN: become husband and wife ; live together   
โดยพร้อมเพรียง[adv.] (dōi phrømphrīeng) EN: together   
ด้วยกัน[adv.] (dūaykan) EN: together ; in company with ; together with ; along   FR: ensemble ; conjointement
ฮิสโทแกรม [n.] (hitthōkraēm) EN: histogram   FR: histogramme [m]
อิงแอบ[v.] (ing-aēp) EN: snuggle up ; nestle ; sit close against ; press together ; press up against ; cling together   
จอภาพ[X] (jø phāp) EN: screen ; monitor   FR: viseur (d'un appareil photographique) [m] ; moniteur [m]
กัน[X] (kan) EN: one another ; each other ; mutually ; together ; jointly   FR: l'un et l'autre ; l'un l'autre ; ensemble ; entre eux ; réciproque
การถ่ายภาพ[n.] (kān thāiphāp) EN: photography   FR: photographie [f]
การถ่ายรูป[n.] (kān thāirūp) EN: photography   FR: photographie [f] ; photo [f]
กับ[conj.] (kap) EN: and ; with ; by ; together with   FR: et ; avec ; ensemble ; à
เข้าด้วยกัน [adv.] (khao dūaykan) EN: together ; altogether   
ครบ[adv.] (khrop) EN: fully ; completely ; in full ; to the full ; all ; altogether ; wholly   FR: complétement ; totalement
คุยกัน[v.] (khui kan) EN: chat together ; discuss   FR: bavarder ; discuter ; converser ; faire la causette ; tailler une bavette (inf.)
กินกัน[v.] (kinkan) EN: harmonize ; get along ; fit well together ; go together ; agree ; suit each other   FR: s'harmoniser ; s'accorder
กล้ำ[v.] (klam) EN: combine ; mix ; blend ; modulate ; bind together   
กล้อง[n.] (klǿng) EN: camera   FR: caméra [f] ; appareil photographique [m] ; appareil photo [m]
กล้อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : cameras ; binoculars ; telescopes ; microscopes]   FR: [classificateur : appareils photographiques ; jumelles ; télescopes ; microscopes]
กล้องถ่ายรูป[n.] (klǿng thāirūp) EN: camera   FR: appareil photographique [m] ; appareil photo [m]
เกาะติดกันหลายหน้า[xp] (kǿ tit kan lāi nā) EN: several pages have stuck together   
กอดคอ[v. exp.] (køtkhø) EN: put one's arm around another's shoulder ; stick closely together ; join together   FR: accoler
กระดาษอัดรูป[n. exp.] (kradāt at rūp) EN: printing paper ; photographic paper   FR: papier photographique [m]
กรอง[v.] (krøng) EN: string ; stitch together ; embroider   
ล้างฟิล์ม[v. exp.] (lāng fīm) EN: develop a photographic film   FR: développer un film (photographique)
ล้างรูป [v. exp.] (lāng rūp) EN: process photographs   FR: développer un film (photographique)
เลเวล อี[n. exp.] (Lēwēn Ī) EN: Level E (science fiction manga series by Yoshihiro Togashi)   
ลงชื่อ [v.] (longcheū) EN: sign ; autograph ; put down one's name ; enter one's name   FR: signer ; apposer sa signature ; parapher = parafer ; indiquer son nom
ลงนาม[v.] (longnām) EN: sign ; autograph ; put down one's name   FR: signer ; apposer sa signature
ลงเอยกัน[v. exp.] (long-oēi kan) EN: get together in the end   
ลงรอย[v.] (longrøi) EN: get along with ; get on well together ; be on good terms with someone ; be compatible ; come to terms ; agree ; get on well together   FR: être en bons termes (avec qqn) ; être en accord (avec)
เม้มปาก[v. exp.] (mēm pāk) EN: compress one's lips ; fold down one's lips ; press one's lips together   FR: serrer les lèvres ; se pincer les lèvres
ม้วน[n.] (mūan) EN: [classifier : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)]   FR: [classificateur : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]
น้ำยา[n.] (nāmyā) EN: solution ; liquid reagent ; photographic developer   FR: solution [f] ; réactif liquide [m]
งานพบปะสังสรรค์[n. exp.] (ngān phoppasangsan) EN: get-together ; celebration   
นกเค้าป่าสีน้ำตาล[n. exp.] (nok khao pā sī nāmtān) EN: Brown Wood Owl   FR: Chouette leptogramme [f] ; Chouette crayonnée [f]
ไปกันเถอะ[X] (pai kan thoe) EN: let's go ! ; let's go together !   FR: allons-y !
พากัน[v.] (phā kan) EN: do sth together ; join in   
พนม[v.] (phanom) EN: put the palms of the hands together in salute ; press the hands together at the chest or forehead in sign of respect ; clasp palms together in the attitude of salutation or adoration   FR: joindre les mains pour saluer
พนมมือ[v. exp.] (phanom meū) EN: put the palms of the hands together in salute ; press the hands together at the chest or forehead in sign of respect   FR: joindre les mains pour saluer
ภาพ[n.] (phāp) EN: picture ; painting ; drawing ; photograph   FR: image [f] ; illustration [f] ; photo [f] ; photographie [f] ; figure [f] ; cliché [m] ; vision [f] ; images télévisées [fpl]
ภาพระยะใกล้[n. exp.] (phāp raya klai) EN: close up   FR: macrophotographie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOGS    T AA1 G Z
TOGO    T OW1 G OW0
TOGA    T OW1 G AH0
STOGA    S T OW1 G AH0
HARTOG    HH AA1 R T AH0 G
HERTOG    HH ER1 T AA0 G
TOGGLE    T AA1 G AH0 L
TOGGLED    T AA1 G AH0 L D
TOGNINO    T AA2 G N IY1 N OW0
CYTOGEN    S AY1 T OW0 JH EH0 N
STOGNER    S T AA1 G N ER0
STOGDILL    S T AA1 G D IH2 L
SARATOGA    S EH2 R AH0 T OW1 G AH0
TOGETHER    T AH0 G EH1 DH ER0
ONTOGENY    AA0 N T AA1 JH AH0 N IY0
TOGGLING    T AA1 G L IH0 NG
BASTOGNE    B AE2 S T OW1 N
AUTOGRAPH    AO1 T AH0 G R AE2 F
STOGSDILL    S T AA1 G Z D IH2 L
TOGETHERS    T AH0 G EH1 DH ER0 Z
HISTOGRAM    HH IH1 S T AH0 G R AE2 M
SOMATOGEN    S OW2 M AE1 T AH0 JH EH0 N
DENHARTOG    D EH1 N HH AA0 R T AH0 G
CONESTOGA    K AA2 N AH0 S T OW1 G AH0
BASTOGNE'S    B AE2 S T OW1 N Z
PHOTOGENIC    F OW2 T AH0 JH EH1 N IH0 K
HISTOGRAMS    HH IH1 S T AH0 G R AE2 M Z
ALTOGETHER    AO2 L T AH0 G EH1 DH ER0
PHOTOGRAPH    F OW1 T AH0 G R AE2 F
HECTOGRAPH    HH EH1 K T AH0 G R AE2 F
AUTOGRAPHS    AO1 T AH0 G R AE2 F S
BATOGOWSKI    B AE2 T OW0 G AW1 S K IY0
PHOTOGRAPHS    F OW1 T AH0 G R AE2 F S
AUTOGRAPHED    AO1 T AH0 G R AE2 F T
PHOTOGRAPHY    F AH0 T AA1 G R AH0 F IY0
MAGNITOGORSK    M AE0 G N IH1 T AH0 G AO0 R S K
PHOTOGRAPHER    F AH0 T AA1 G R AH0 F ER0
PHOTOGRAPHED    F OW1 T AH0 G R AE2 F T
GET-TOGETHER    G EH1 T T AH0 G EH2 DH ER0
CHROMATOGRAM    K R OW0 M AE1 T AH0 G R AE0 M
OCTOGENARIAN    AA2 K T AH0 JH AH0 N EH1 R IY0 AH0 N
GET-TOGETHER    G EH1 T AH0 G EH2 DH ER0
TOGETHERNESS    T AH0 G EH1 DH ER0 N AH0 S
PHOTOGRAPHIC    F OW2 T AH0 G R AE1 F IH0 K
GET-TOGETHERS    G EH1 T T AH0 G EH2 DH ER0 Z
CHROMATOGRAMS    K R OW0 M AE1 T AH0 G R AE0 M Z
GET-TOGETHERS    G EH1 T AH0 G EH2 DH ER0 Z
PHOTOGRAPHING    F OW1 T AH0 G R AE2 F IH0 NG
PHOTOGRAPHERS    F AH0 T AA1 G R AH0 F ER0 Z
CINEMATOGRAPHY    S IH2 N AH0 M AH0 T AA1 G R AH0 F IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tog    (v) (t o1 g)
Togo    (n) (t ou1 g ou)
toga    (n) (t ou1 g @)
togs    (v) (t o1 g z)
togas    (n) (t ou1 g @ z)
togged    (v) (t o1 g d)
toggle    (n) (t o1 g l)
togging    (v) (t o1 g i ng)
toggles    (n) (t o1 g l z)
Togolese    (n) (t ou2 g @ l ii1 z)
autogiro    (n) (oo2 t ou jh ai1 @ r ou)
autogyro    (n) (oo2 t ou jh ai1 @ r ou)
together    (a) (t @1 g e1 dh @ r)
autogiros    (n) (oo2 t ou jh ai1 @ r ou z)
autograph    (v) (oo1 t @ g r aa f)
autogyros    (n) (oo2 t ou jh ai1 @ r ou z)
histogram    (n) (h i1 s t @ g r a m)
altogether    (a) (oo2 l t @ g e1 dh @ r)
autographs    (v) (oo1 t @ g r aa f s)
cryptogram    (n) (k r i1 p t @ g r a m)
histograms    (n) (h i1 s t @ g r a m z)
pantograph    (n) (p a1 n t @ g r aa f)
photogenic    (j) (f ou2 t @ jh e1 n i k)
photograph    (v) (f ou1 t @ g r aa f)
autographed    (v) (oo1 t @ g r aa f t)
cartography    (n) (k aa1 t o1 g r @ f ii)
cryptograms    (n) (k r i1 p t @ g r a m z)
pantographs    (n) (p a1 n t @ g r aa f s)
photographs    (v) (f ou1 t @ g r aa f s)
photography    (n) (f @1 t o1 g r @ f ii)
rotogravure    (n) (r ou2 t ou g r @ v y u@1 r)
autographing    (v) (oo1 t @ g r aa f i ng)
cartographer    (n) (k aa1 t o1 g r @ f @ r)
get-together    (n) - (g e1 t - t @ g e dh @ r)
octogenarian    (n) (o2 k t @ jh i n e@1 r i@ n)
photographed    (v) (f ou1 t @ g r aa f t)
photographer    (n) (f @1 t o1 g r @ f @ r)
photographic    (j) (f ou2 t @ g r a1 f i k)
photogravure    (n) (f ou2 t @ g r @ v y u@1 r)
rotogravures    (n) (r ou2 t ou g r @ v y u@1 z)
togetherness    (n) (t @1 g e1 dh @ n @ s)
cartographers    (n) (k aa1 t o1 g r @ f @ z)
get-togethers    (n) - (g e1 t - t @ g e dh @ z)
octogenarians    (n) (o2 k t @ jh i n e@1 r i@ n z)
photographers    (n) (f @1 t o1 g r @ f @ z)
photographing    (v) (f ou1 t @ g r aa f i ng)
photogravures    (n) (f ou2 t @ g r @ v y u@1 z)
cinematography    (n) (s i2 n @ m @ t o1 g r @ f ii)
telephotograph    (n) (t e2 l i f ou1 t @ g r aa f)
telephotographs    (n) (t e2 l i f ou1 t @ g r aa f s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
結びつく[むすびつく, musubitsuku] Thai: เชื่อมติดกัน English: to join together
被写体[ひしゃたい, hishatai] Thai: สิ่งที่เป็นแบบในการถ่ายภาพ English: (photographic subject
遂げる[とげる, togeru] Thai: บรรลุผลสำเร็จ English: to accomplish
語り合う[かたりあう, katariau] Thai: พูดคุยกัน English: to talk together
尖る[とがる, togaru] Thai: แหลม English: to taper to a point
尖る[とがる, togaru] Thai: แหลมคม English: to become sharp
写真[しゃしん, shashin] Thai: รูปถ่าย English: photograph
繋がる[つながる, tsunagaru] Thai: เชื่อมกันอยู่ English: tied together
組み合わせる[くみあわせる, kumiawaseru] Thai: ประกบเข้าด้วยกัน English: to join together
写る[うつる, utsuru] Thai: ถ่ายเป็นรูป English: to be photographed
併せる[あわせる, awaseru] Thai: นำมาไว้รวมกัน English: to put together

German-Thai: Longdo Dictionary
fotografieren(vi) |fotografierte, hat fotografiert| ถ่ายรูป เช่น Er hat im Urlaub viel fotografiert., See also: S. ein Foto machen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fotografie {f}still [Add to Longdo]
Aktfotografie {f}nude photography [Add to Longdo]
Aktfotografie {f} (Bild)nude photograph [Add to Longdo]
Anpressdruck {m} des Stromabnehmerspantograph pressure [Add to Longdo]
Arbeiterselbstverwaltung {f}autogestion [Add to Longdo]
Aufnahme {f} (phot.) | eine Aufnahme machen; fotografieren | Aufnahmen machentaking | to take a picture | to take pictures [Add to Longdo]
Autogenschneiden {n}gas cutting; oxyacetylene cutting [Add to Longdo]
Autogenschweißen {n}gas welding; oxyacetylene welding [Add to Longdo]
Autogepäckträger {n} [auto]car top carrier [Add to Longdo]
Autogramm {n} | Autogramme {pl}autograph | autographs [Add to Longdo]
Autogrammjäger {m}autograph hunter [Add to Longdo]
Autograph {m} | Autographen {pl} | das Originalautograph | autographs | the original autograph [Add to Longdo]
in einem Bandbound together [Add to Longdo]
Beisammensein {n}get-together [Add to Longdo]
Bildfernschreiben {n}teleautography [Add to Longdo]
Bildfernschreiber {m}teleautograph [Add to Longdo]
Bildzeichen {n}; Piktogramm {n}pictogram; pictograph [Add to Longdo]
Bohlenweg {m}togher; trackway [Add to Longdo]
Brennschneiden {n} | autogenes Brennschneidengas cutting | oxy-fuel cutting [Add to Longdo]
Bruttogewicht {n} | Bruttogewichte {pl}gross weight | gross weights [Add to Longdo]
Bruttogehalt {n}gross salary [Add to Longdo]
Bruttogewinn {m}top-line profit [Add to Longdo]
Chromatogramm {n}chromatogram [Add to Longdo]
Chromatographie {f}chromatography [Add to Longdo]
Dachstromabnehmer {m}pantograph [Add to Longdo]
Diktogrammleuchte {f}exit lighting; exit sign [Add to Longdo]
Dünnschichtchromatographie {f}thin-layer chromatography [Add to Longdo]
Eile {f}; Hast {f} | in Eile sein | überstürzte Eile {f} | nicht die geringste Eile | jdn. zur Eile treiben | in aller Eile zusammenschustern [ugs.]hurry | to be in a hurry; to be in a rush | hurry-scurry | not the slightest hurry | to make sb. hurry up | to pull together in a hurry [Add to Longdo]
Einheitlichkeit {f}togetherness [Add to Longdo]
Einholm-Dachstromabnehmer {m}single-arm pantograph [Add to Longdo]
Entschlüssler {m}cryptographer [Add to Longdo]
Farbenphotographie {f}heliochromy [Add to Longdo]
Farbfotografie {f}colour photography [Add to Longdo]
Farbphotographie {f} | Farbphotographien {pl}colour photography | colour photographies [Add to Longdo]
Filmvorführapparat {m}cinematographer [Add to Longdo]
Flüssigchromatography {f}liquid chromatography [Add to Longdo]
Fotograf {m}; Photograph {m}photographer [Add to Longdo]
Fotografie {f}; Foto {n}; Aufnahme {f}; Ablichtung {f} | Fotografien {pl}; Photographien {pl}photograph; picture | photographs [Add to Longdo]
Fotografie {f}; Foto {n}; Aufnahme {f} | Fotografien {pl}; Fotos {pl}photography; photo; photograph | photographies; photos; photographs [Add to Longdo]
Fotogrammetrie {f}photogrammetry [Add to Longdo]
Fotomontage {f}composite photograph [Add to Longdo]
Funkbild {n}radio-photogram [Add to Longdo]
im Ganzen; vollkommenaltogether [Add to Longdo]
Geheimcodepreisgabe {f}cryptographic compromise [Add to Longdo]
Geheimschrift {f} | Geheimschriften {pl} | in Geheimschrift geschrieben | in Geheimschrift geschriebensecret writing; cipher | cryptographs | cryptographic | cryptographically [Add to Longdo]
in Gemeinschaft mittogether with; jointly with [Add to Longdo]
Histogramm {n}histogram [Add to Longdo]
Infrarotfotografie {f}infrared photography [Add to Longdo]
Ionenaustauschchromatographie {f}ion-exchange chromatography [Add to Longdo]
Ionenpaarchromatographie {f}ion pair chromatography [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
Fナンバー[エフナンバー, efunanba-] (n) f-number (photography) [Add to Longdo]
X線撮影;エックス線撮影[エックスせんさつえい, ekkusu sensatsuei] (n) x-ray photography [Add to Longdo]
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
おそろ[, osoro] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See お揃い) same; matching; going together [Add to Longdo]
お伽草子;御伽草子[おとぎぞうし, otogizoushi] (n) (See 伽草子) fairy-tale book [Add to Longdo]
お伽話;御伽話;おとぎ話;御伽噺[おとぎばなし, otogibanashi] (n) (See 伽話) fairy-tale; nursery-tale [Add to Longdo]
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both [Add to Longdo]
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker [Add to Longdo]
お揃い;御揃い[おそろい, osoroi] (adj-no) same; matching; going together [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
ぎとぎと[, gitogito] (vs,adj-no) (on-mim) oily; sticky; greasy [Add to Longdo]
くつわを並べて[くつわをならべて, kutsuwawonarabete] (exp) (See 轡・くつわ) together; abreast; side-by-side [Add to Longdo]
ぐるみ[, gurumi] (suf) (together) with; -wide; including [Add to Longdo]
こ;っこ[, ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6,慣れっこ,ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small") [Add to Longdo]
こすり合わせる;擦り合わせる[こすりあわせる, kosuriawaseru] (v1) to rub together (e.g. one's hands) [Add to Longdo]
ことができる[, kotogadekiru] (exp,v1) can (do); to be able to (do); (P) [Add to Longdo]
ごっこ[, gokko] (n-suf) something done together; game of make-believe [Add to Longdo]
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
ご一緒;御一緒[ごいっしょ, goissho] (n,vs) (hon) (See 一緒) going together [Add to Longdo]
しゃりしゃり[, sharishari] (adv,vs) sound of two hard thin objects rubbing together [Add to Longdo]
し合う;為合う[しあう, shiau] (v5u,vt) (uk) (See 為る・する・1) to do together [Add to Longdo]
すり合わせる;擦り合わせる;摺り合わせる[すりあわせる, suriawaseru] (v1) to rub together [Add to Longdo]
そっくり[, sokkuri] (adj-na,adv,n) (on-mim) all; altogether; entirely; just like; the spitting image of; (P) [Add to Longdo]
そば飯;蕎麦飯[そばめし, sobameshi] (n) (uk) soba and rice cooked together along with meat, vegetables, etc. on a metal plate [Add to Longdo]
それっ切り;其れっ切り[それっきり, sorekkiri] (n,adv) (1) (uk) (stronger version of それきり) (See それ切り) no more than that; with that; on that note; altogether; (2) since then; ending there [Add to Longdo]
それ切り;其れ切り[それきり;それぎり, sorekiri ; soregiri] (n,adv) (uk) (See それっ切り) with that; on that note; altogether; ending at that point; cut off there [Add to Longdo]
ぞろり[, zorori] (adv,adv-to) (1) (arch) (on-mim) all together in a line; all together in a lump; (2) dressed sloppily; overdressed for the occasion [Add to Longdo]
ちゃんぽんに[, chanponni] (adv) (1) alternately; by turns; (2) all together [Add to Longdo]
ちり[, chiri] (n) (See ちり鍋) dish of fish (meat, etc.), tofu, vegetables boiled together and served with ponzu dipping sauce [Add to Longdo]
ちり鍋[ちりなべ, chirinabe] (n) dish of fish (meat, etc.), tofu, vegetables boiled together and served with ponzu dipping sauce; pot used to cook such a dish [Add to Longdo]
つなぎ合わせる;繋ぎ合わせる;繋ぎあわせる[つなぎあわせる, tsunagiawaseru] (v1) to connect; to join; to join or tie or knot together [Add to Longdo]
つなぎ目[つなぎめ, tsunagime] (n) joint; link; tie-together point [Add to Longdo]
てんで[, tende] (adv) (not) at all; altogether; entirely [Add to Longdo]
とぎまぎ[, togimagi] (n,vs) confusion; bewilderment; embarrassment [Add to Longdo]
とぎ汁;磨ぎ汁;磨汁[とぎじる;とぎしる, togijiru ; togishiru] (n) water that has been used to wash rice [Add to Longdo]
とぐろを巻く;塒を巻く;蜷局を巻く[とぐろをまく, togurowomaku] (exp,v5k) (1) to coil itself (e.g. a snake); (2) to loaf around [Add to Longdo]
と共に[とともに, totomoni] (exp) together with [Add to Longdo]
どかどか[, dokadoka] (adv,adv-to) (1) (on-mim) noisily; with loud footsteps; (2) in a crowd; incessantly; all together [Add to Longdo]
なえ;なえに;なへに;なべに[, nae ; naeni ; naheni ; nabeni] (adv) (arch) accompanying; at the same time as; together with [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling [Add to Longdo]
べた付く[べたつく, betatsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to be sticky; (2) to be close together [Add to Longdo]
またぎ;まとぎ[, matagi ; matogi] (n) ancient hunting communities in Tohoku [Add to Longdo]
まとめ買い;纏め買い[まとめがい, matomegai] (n,vs) collecting together and buying; doing a big shop [Add to Longdo]
まんざら夢ではない;満更夢ではない[まんざらゆめではない, manzarayumedehanai] (exp,adj-i) not altogether a dream [Add to Longdo]
もうひと頑張り;もう一頑張り[もうひとがんばり, mouhitoganbari] (n,vs) one more effort [Add to Longdo]
ろ紙クロマトグラフィー;濾紙クロマトグラフィー[ろしクロマトグラフィー, roshi kuromatogurafi-] (n) paper chromatography [Add to Longdo]
アートガラス[, a-togarasu] (n) art glass [Add to Longdo]
アートギャラリー[, a-togyarari-] (n) art gallery [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一並[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, ] variant of 一併|一并, to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
一并[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, / ] to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
一共[yī gòng, ㄧ ㄍㄨㄥˋ, ] altogether [Add to Longdo]
一同[yī tóng, ㄧ ㄊㄨㄥˊ, ] along; together [Add to Longdo]
一块[yī kuài, ㄧ ㄎㄨㄞˋ, / ] one block; one piece; one (unit of money); together; in the same place; in company [Add to Longdo]
一块儿[yī kuài er, ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄦ˙, / ] together; in the same place [Add to Longdo]
一块儿[yī kuài r, ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一塊|一块, together; in the same place; in company [Add to Longdo]
一拍即合[yī pāi jí hé, ㄧ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ, ] lit. on the beat, together now (成语 saw); Start dancing!; fig. things fit together at one go; to click together; to chime in easily [Add to Longdo]
一概而论[yī gài ér lùn, ㄧ ㄍㄞˋ ㄦˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] (saying) lump different matters together [Add to Longdo]
一起[yī qǐ, ㄧ ㄑㄧˇ, ] together [Add to Longdo]
一道[yī dào, ㄧ ㄉㄠˋ, ] together [Add to Longdo]
三人行,则必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, ze2 bi4 you3 wo3 shi1, / ] If three walk together, one of them can teach me sth (Confucius) [Add to Longdo]
三人行,必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, bi4 you3 wo3 shi1, / ] lit. If three walk together, one should be my teacher (成语 saw, from Confucian analects). You have sth to learn from everyone.; also translated as: If three of us walk together, at least one of the other two is good enough to be my teacher. [Add to Longdo]
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, / ] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge [Add to Longdo]
并坐[bìng zuò, ㄅㄧㄥˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] sit together [Add to Longdo]
并进[bìng jìn, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] advance together; advances together; keep abreast of [Add to Longdo]
[chuàn, ㄔㄨㄢˋ, ] to string together; to mix up; to conspire; to connect; a string (computing); (classifier for rows or strings) [Add to Longdo]
交汇[jiāo huì, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, / ] to flow together; confluence (of rivers, airflow, roads); (international) cooperation [Add to Longdo]
交彙[jiāo huì, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, ] variant of 交匯|交汇; to flow together; confluence (of rivers, airflow, roads); (international) cooperation [Add to Longdo]
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, ] together; same [Add to Longdo]
估量[gū liang, ㄍㄨ ㄌㄧㄤ˙, ] to estimate; to assess; (often used together with 難以|难以, difficult to assess) [Add to Longdo]
佐酒[zuǒ jiǔ, ㄗㄨㄛˇ ㄐㄧㄡˇ, ] to drink together (in company); to drink together (with food) [Add to Longdo]
偕同[xié tóng, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄨㄥˊ, ] along with; accompanied by; together with [Add to Longdo]
光线[guāng xiàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] light ray; optical line; optical cable; lighting (for a photograph) [Add to Longdo]
公两[gōng liǎng, ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄤˇ, / ] hectogram [Add to Longdo]
六书[liù shū, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄨ, / ] Six Methods of forming Chinese characters, according to Han dictionary Shuowen 說文|说文 - namely, two primary methods: 象形 (pictogram), 指事 (ideogram), two compound methods: 會意|会意 (combined ideogram), 形聲|形声 (radical plus phonetic), and two transfer methods: 假借 [Add to Longdo]
[gòng, ㄍㄨㄥˋ, ] common; general; to share; together; total; altogether [Add to Longdo]
共同[gòng tóng, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ, ] common; joint; jointly; together; collaborative [Add to Longdo]
共有[gòng yǒu, ㄍㄨㄥˋ ㄧㄡˇ, ] to have altogether; in all [Add to Longdo]
共赴[gòng fù, ㄍㄨㄥˋ ㄈㄨˋ, ] joint participation; to go together [Add to Longdo]
出份子[chū fèn zi, ㄔㄨ ㄈㄣˋ ㄗ˙, ] to club together (to offer a gift); to hold a whip-round [Add to Longdo]
分布图[fēn bù tú, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄊㄨˊ, / ] scatter diagram; distribution chart; histogram [Add to Longdo]
分布图[fēn bù tú, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄊㄨˊ, / ] scatter diagram; distribution chart; histogram [Add to Longdo]
制图[zhì tú, ㄓˋ ㄊㄨˊ, / ] cartographic; graphics [Add to Longdo]
势不两立[shì bù liǎng lì, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, / ] the two cannot exist together (成语 saw); irreconcilable differences; incompatible standpoints [Add to Longdo]
汇流[huì liú, ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] confluence; converging together [Add to Longdo]
汇聚[huì jù, ㄏㄨㄟˋ ㄐㄩˋ, / ] convergence; to come together [Add to Longdo]
卡拉[Kǎ lā, ㄎㄚˇ ㄌㄚ, ] Kara (Togo) [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] to call together; to summon; to convene [Add to Longdo]
召开[zhào kāi, ㄓㄠˋ ㄎㄞ, / ] convene (a conference or meeting); to convoke; to call together [Add to Longdo]
合不来[hé bù lái, ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ, / ] unable to get along together; incompatible [Add to Longdo]
合作[hé zuò, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, ] to cooperate; to collaborate; to work together; cooperation [Add to Longdo]
合共[hé gòng, ㄏㄜˊ ㄍㄨㄥˋ, ] altogether; in sum [Add to Longdo]
合掌[hé zhǎng, ㄏㄜˊ ㄓㄤˇ, ] to clasp hands; to put one's palms together (in prayer) [Add to Longdo]
合流[hé liú, ㄏㄜˊ ㄌㄧㄡˊ, ] to converge; to flow together; fig. to act alike; to evolve together [Add to Longdo]
合演[hé yǎn, ㄏㄜˊ ㄧㄢˇ, ] to act together; to put on a joint performance [Add to Longdo]
合而为一[hé ér wéi yī, ㄏㄜˊ ㄦˊ ㄨㄟˊ ㄧ, / ] to merge together (成语 saw); to unify disparate elements into one whole [Add to Longdo]
合葬[hé zàng, ㄏㄜˊ ㄗㄤˋ, ] to bury husband and wife together; joint interment [Add to Longdo]
合谋[hé móu, ㄏㄜˊ ㄇㄡˊ, / ] to conspire; to plot together [Add to Longdo]
合办[hé bàn, ㄏㄜˊ ㄅㄢˋ, / ] to cooperate; to do business together [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタレストグループ[いんたれすとぐるーぷ, intaresutoguru-pu] interest group [Add to Longdo]
サポートグループ[さぽーとぐるーぷ, sapo-toguru-pu] support group [Add to Longdo]
ソフト行末[そふとぎょうまつ, sofutogyoumatsu] soft line terminator [Add to Longdo]
トグル[とぐる, toguru] toggle (vs) [Add to Longdo]
ネットゲーム[ねっとげーむ, nettoge-mu] network game [Add to Longdo]
ヒストグラム[ひすとぐらむ, hisutoguramu] histogram [Add to Longdo]
プロジェクトグループ[ぷろじえくとぐるーぷ, purojiekutoguru-pu] project group [Add to Longdo]
暗号[あんごう, angou] cipher, cryptography [Add to Longdo]
暗号システム[あんごうシステム, angou shisutemu] cryptographic system, cryptosystem [Add to Longdo]
暗号化手法[あんごうかしゅほう, angoukashuhou] cryptography [Add to Longdo]
暗号技術[あんごうぎじゅつ, angougijutsu] cryptography, encryption technology [Add to Longdo]
暗号検査値[あんごうけんさち, angoukensachi] cryptographic checkvalue [Add to Longdo]
暗号手法[あんごうしゅほう, angoushuhou] cryptography, cryptographic technique [Add to Longdo]
暗号同期[あんごうどうき, angoudouki] cryptographic synchronization [Add to Longdo]
後書きラベル[あとがきラベル, atogaki raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]
磁気プリンタ[じきぷりんた, jikipurinta] magnetographic printer [Add to Longdo]
磁気印字装置[じきいんじそうち, jikiinjisouchi] magnetographic printer [Add to Longdo]
写真図書館[しゃしんとしょかん, shashintoshokan] photographic library [Add to Longdo]
焦点[しょうてん, shouten] focus, focal point, (photographic) focus [Add to Longdo]
地図作成[ちずさくせい, chizusakusei] cartography [Add to Longdo]
度数分布図[どすうぶんぷず, dosuubunpuzu] histogram [Add to Longdo]
ネットゴット[ねっとごっと, nettogotto] net.got [Add to Longdo]
ポストグレス[ぽすとぐれす, posutoguresu] Postgres [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
やり遂げる[やりとげる, yaritogeru] durchfuehren, erreichen [Add to Longdo]
事柄[ことがら, kotogara] -Sache, -Ding, Angelegenheit [Add to Longdo]
人柄[ひとがら, hitogara] Persoenlichkeit, Charakter [Add to Longdo]
人殺し[ひとごろし, hitogoroshi] Mord [Add to Longdo]
写真[しゃしん, shashin] Fotografie, Foto, Aufnahme [Add to Longdo]
戸口[とぐち, toguchi] Tuereingang [Add to Longdo]
撮影[さつえい, satsuei] Aufnahme, fotografische_Aufnahme [Add to Longdo]
映す[うつす, utsusu] (sich) spiegeln, projizieren, abschreiben, kopieren, nachahmen, schildern, fotografieren [Add to Longdo]
瀬戸際[せとぎわ, setogiwa] kritischer_Moment, entscheidender_Moment [Add to Longdo]
現像[げんぞう, genzou] (fotografische) Entwicklung [Add to Longdo]
研ぐ[とぐ, togu] schaerfen, polieren, (Reis) waschen [Add to Longdo]
糸口[いとぐち, itoguchi] Ende_eines_Fadens, Anfang, Ausgangspunkt [Add to Longdo]
糸車[いとぐるま, itoguruma] Spinnrad [Add to Longdo]
署名[しょめい, shomei] Unterschrift, Autogramm, Unterzeichnung [Add to Longdo]
肉筆[にくひつ, nikuhitsu] eigenhaendig_geschrieben, Autograph [Add to Longdo]
自筆[じひつ, jihitsu] eigene_Handschrift, Autogramm [Add to Longdo]
被写体[ひしゃたい, hishatai] (fotografisches) Objekt [Add to Longdo]
遂げる[とげる, togeru] erreichen, vollbringen, durchfuehren [Add to Longdo]
里子[さとご, satogo] Pflegekind [Add to Longdo]
里心[さとごころ, satogokoro] Heimweh [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top