ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tissue paper

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tissue paper-, *tissue paper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tissue paper[N] กระดาษบางมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tissue papern. กระดาษบางมาก (เกือบโปร่งแสง) ที่ใช้ห่อของ tit (ทิท) n. เด็กผู้หญิง,หญิงสาว,ม้าเล็ก,ม้าแกลบ,หัวนม,เต้านม,นกกระจอก หรือนกกระจาบชนิดหนึ่ง, Syn. teat

English-Thai: Nontri Dictionary
TISSUE tissue paper(n) กระดาษสำหรับห่อของ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With that acid-free tissue paper and plastic garment bag.พร้อมกับกระดาษที่ไม่มีกรด แล้วก็ถุงพลาสติก Nice Is Different Than Good (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิชชู[N] tissue paper, See also: toilet paper, Syn. กระดาษทิชชู, กระดาษชำระ, Example: นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน มีขยะมากเกินจำเป็น และทิ้งไว้ให้เป็นภาระของชุมชนในการจัดการ เช่น กล่องโฟมใส่อาหาร ถุงพลาสติก ทิชชู เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดาษทิชชู[n. exp.] (kradāt thitchū) EN: tissue paper ; toilet paper   FR: mouchoir en papier [m]
ทิชชู[n.] (thitchū) EN: tissue paper ; toilet paper   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seidenpapier {n} | Seidenpapiere {pl}tissue paper | tissue papers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ティッシュペーパー[, teisshupe-pa-] (n) (not actual "tissue paper" in English) (See 塵紙) (a) tissue; facial tissue; facial tissues; (P) [Add to Longdo]
鼻紙(P);鼻かみ;鼻がみ;花紙[はながみ(鼻紙;鼻がみ;花紙)(P);はなかみ(鼻紙;鼻かみ), hanagami ( hanagami ; hana gami ; hana kami )(P); hanakami ( hanagami ; hana kami )] (n) tissue paper; paper handkerchief; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paper \Pa"per\ (p[=a]"p[~e]r), n. [F. papier, fr. L. papyrus
   papyrus, from which the Egyptians made a kind of paper, Gr.
   pa`pyros. Cf. {Papyrus}.]
   1. A substance in the form of thin sheets or leaves intended
    to be written or printed on, or to be used in wrapping. It
    is made of rags, straw, bark, wood, or other fibrous
    material, which is first reduced to pulp, then molded,
    pressed, and dried.
    [1913 Webster]
 
   2. A sheet, leaf, or piece of such substance.
    [1913 Webster]
 
   3. A printed or written instrument; a document, essay, or the
    like; a writing; as, a paper read before a scientific
    society.
    [1913 Webster]
 
       They brought a paper to me to be signed. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. A printed sheet appearing periodically; a newspaper; a
    journal; as, a daily paper.
    [1913 Webster]
 
   5. Negotiable evidences of indebtedness; notes; bills of
    exchange, and the like; as, the bank holds a large amount
    of his paper.
    [1913 Webster]
 
   6. Decorated hangings or coverings for walls, made of paper.
    See {Paper hangings}, below.
    [1913 Webster]
 
   7. A paper containing (usually) a definite quantity; as, a
    paper of pins, tacks, opium, etc.
    [1913 Webster]
 
   8. A medicinal preparation spread upon paper, intended for
    external application; as, cantharides paper.
    [1913 Webster]
 
   9. pl. Documents establishing a person's identity, or status,
    or attesting to some right, such as the right to drive a
    vehicle; as, the border guard asked for his papers.
    [PJC]
 
   Note: Paper is manufactured in sheets, the trade names of
      which, together with the regular sizes in inches, are
      shown in the following table. But paper makers vary the
      size somewhat.
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]
 
   Note: In the manufacture of books, etc., a sheet, of whatever
      size originally, is termed, when folded once, a folio;
      folded twice, a quarto, or 4to; three times, an octavo,
      or 8vo; four times, a sextodecimo, or 16mo; five times,
      a 32mo; three times, with an offcut folded twice and
      set in, a duodecimo, or 12mo; four times, with an
      offcut folded three times and set in, a 24mo.
      [1913 Webster]
 
   Note: Paper is often used adjectively or in combination,
      having commonly an obvious signification; as, paper
      cutter or paper-cutter; paper knife, paper-knife, or
      paperknife; paper maker, paper-maker, or papermaker;
      paper mill or paper-mill; paper weight, paper-weight,
      or paperweight, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Business paper}, checks, notes, drafts, etc., given in
    payment of actual indebtedness; -- opposed to
    accommodation paper.
 
   {Fly paper}, paper covered with a sticky preparation, -- used
    for catching flies.
 
   {Laid paper}. See under {Laid}.
 
   {Paper birch} (Bot.), the canoe birch tree ({Betula
    papyracea}).
 
   {Paper blockade}, an ineffective blockade, as by a weak naval
    force.
 
   {Paper boat} (Naut.), a boat made of water-proof paper.
 
   {Paper car wheel} (Railroad), a car wheel having a steel
    tire, and a center formed of compressed paper held between
    two plate-iron disks. --Forney.
 
   {Paper credit}, credit founded upon evidences of debt, such
    as promissory notes, duebills, etc.
 
   {Paper hanger}, one who covers walls with paper hangings.
 
   {Paper hangings}, paper printed with colored figures, or
    otherwise made ornamental, prepared to be pasted against
    the walls of apartments, etc.; wall paper.
 
   {Paper house}, an audience composed of people who have come
    in on free passes. [Cant]
 
   {Paper money}, notes or bills, usually issued by government
    or by a banking corporation, promising payment of money,
    and circulated as the representative of coin.
 
   {Paper mulberry}. (Bot.) See under Mulberry.
 
   {Paper muslin}, glazed muslin, used for linings, etc.
 
   {Paper nautilus}. (Zool.) See {Argonauta}.
 
   {Paper reed} (Bot.), the papyrus.
 
   {Paper sailor}. (Zool.) See Argonauta.
 
   {Paper stainer}, one who colors or stamps wall paper. --De
    Colange.
 
   {Paper wasp} (Zool.), any wasp which makes a nest of
    paperlike material, as the yellow jacket.
 
   {Paper weight}, any object used as a weight to prevent loose
    papers from being displaced by wind, or otherwise.
 
   {on paper}.
    (a) in writing; as, I would like to see that on paper.
    (b) in theory, though not necessarily in paractice.
    (c) in the design state; planned, but not yet put into
      practice.
 
   {Parchment paper}. See {Papyrine}.
 
   {Tissue paper}, thin, gauzelike paper, such as is used to
    protect engravings in books.
 
   {Wall paper}. Same as {Paper hangings}, above.
 
   {Waste paper}, paper thrown aside as worthless or useless,
    except for uses of little account.
 
   {Wove paper}, a writing paper with a uniform surface, not
    ribbed or watermarked.
 
   {paper tiger}, a person or group that appears to be powerful
    and dangerous but is in fact weak and ineffectual.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tissue \Tis"sue\, n. [F. tissu, fr. tissu, p. p. of tisser,
   tistre, to weave, fr. L. texere. See {Text}.]
   1. A woven fabric.
    [1913 Webster]
 
   2. A fine transparent silk stuff, used for veils, etc.;
    specifically, cloth interwoven with gold or silver
    threads, or embossed with figures.
    [1913 Webster]
 
       A robe of tissue, stiff with golden wire. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       In their glittering tissues bear emblazed
       Holy memorials.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Biol.) One of the elementary materials or fibres, having
    a uniform structure and a specialized function, of which
    ordinary animals and plants are composed; a texture; as,
    epithelial tissue; connective tissue.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term tissue is also often applied in a wider sense
      to all the materials or elementary tissues, differing
      in structure and function, which go to make up an
      organ; as, vascular tissue, tegumentary tissue, etc.
      [1913 Webster]
 
   4. Fig.: Web; texture; complicated fabrication; connected
    series; as, a tissue of forgeries, or of falsehood.
    [1913 Webster]
 
       Unwilling to leave the dry bones of Agnosticism
       wholly unclothed with any living tissue of religious
       emotion.               --A. J.
                          Balfour.
    [1913 Webster]
 
   {Tissue paper}, very thin, gauzelike paper, used for
    protecting engravings in books, for wrapping up delicate
    articles, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tissue paper
   n 1: a soft thin (usually translucent) paper [syn: {tissue},
      {tissue paper}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top