ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

there'

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -there'-, *there'*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
There's no smoke without fire.(idm) เรื่องครหาใดๆ ต้องมีมูล, See also: เรื่องต้องมีสาเหตุ ต้นตอของมันเสมอ, มีมูล
There's more than one way to kill a cat(idm) มีทางมากกว่าหนึ่งทางในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
there's(แธร์ซ) abbr. there is,abbr. there has

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
there'According to the weather forecast, there'll be more rain on the way.
there'Actually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
there'Among my cousins, you know, there's a girl with the most enormous breasts.
there'And as with so many aspects of British life, there's a good historical reason for it.
there'"A passionate kiss scene in a school corridor ... I've heard all about it!" "It wasn't passionate! There's exaggeration in that tale ..."
there'Apparently there's a cancellation charge of 30 percent.
there'Because there's a red-throated loon on the coin.
there'Be it ever so humble, there's no place like home. [Proverb]
there'Beware! There's a car coming!
there'But it's because there's no club activity on the day of the mocks that I walk back with Haruka, I'm thankful for that.
there'But there's only one pair of chopsticks. What shall we do?
there'But you know, there's no telling about that other world.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีใคร[mai mī khrai] (xp) EN: nobody ; there's is nobody  FR: personne ; il n'y a personne
ไม่มีทาง[mai mī thāng] (x) EN: there's no way ; it's impossible ; it can't be done ; impossible  FR: c'est impossible ; il n'y a pas moyen ; impossible
ไม่เป็นไร[mai penrai] (v, exp) EN: Don't mention it ! ; Never mind ; It doesn't matter ; That's all right ; Don't worry about it ; You're welcome ; There's no need to worry about it ; It does not really matter ; It is not a problem  FR: ce n'est rien ; de rien ; ne vous en faites pas ; ce n'est pas grave ; il n'y a pas de quoi

CMU English Pronouncing Dictionary
THERE'D DH EH1 R D
THERE'S DH EH1 R Z
THERE'LL DH EH1 R AH0 L
THERE'RE DH EH1 R ER0
THERE'VE DH EH1 R V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
there's (v) ðɛəʳz (dh e@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
来不及[lái bu jí, ㄌㄞˊ ㄅㄨ˙ ㄐㄧˊ, / ] there's not enough time (to do sth); it's too late (to do sth), #6,857 [Add to Longdo]
来得及[lái de jí, ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧˊ, / ] there's still time; able to do sth in time, #9,079 [Add to Longdo]
不忙[bù máng, ㄅㄨˋ ㄇㄤˊ, ] there's no hurry; take one's time, #31,138 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿呆に付ける薬無し[あほうにつけるくすりなし, ahounitsukerukusurinashi] (exp) (id) There's no medicine for curing a fool [Add to Longdo]
火のないところに煙は立たない[ひのないところにけむりはたたない, hinonaitokoronikemurihatatanai] (exp) There's no smoke without fire. [Add to Longdo]
完膚なきまで;完膚無きまで;完膚無き迄[かんぷなきまで, kanpunakimade] (exp) completely; thoroughly; horribly; without exception; until there's no untouched (undamaged) part [Add to Longdo]
甘い物は別腹[あまいものはべつばら, amaimonohabetsubara] (exp) there's always room for dessert; lit [Add to Longdo]
後が無い;後がない[あとがない, atoganai] (exp,adj-i) (id) There's no way out [Add to Longdo]
合間合間[あいまあいま, aimaaima] (n) between times; when there's a spare moment [Add to Longdo]
市に虎あり[いちにとらあり, ichinitoraari] (exp) (id) people will believe something false if many agree that it is true (an example of argumentum ad populum); there's a tiger in the market [Add to Longdo]
手の施しようがない[てのほどこしようがない, tenohodokoshiyouganai] (exp) beyond help; there's nothing that can be done [Add to Longdo]
人間到る所青山有り[じんかんいたるところせいざんあり, jinkan'itarutokoroseizan'ari] (exp) (id) There's room for us all in the world [Add to Longdo]
赤信号皆で渡れば怖くない[あかしんごうみんなでわたればこわくない, akashingouminnadewatarebakowakunai] (exp) "If everyone crosses against the red light, then there's nothing to be afraid of" [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 There \There\, adv. [OE. ther, AS. [eth][=ae]r; akin to D. daar,
   G. da, OHG. d[=a]r, Sw. & Dan. der, Icel. & Goth. [thorn]ar,
   Skr. tarhi then, and E. that. [root]184. See {That}, pron.]
   1. In or at that place. "[They] there left me and my man,
    both bound together." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The Lord God planted a garden eastward in Eden; and
       there he put the man whom he had formed. --Ge. ii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
   Note: In distinction from here, there usually signifies a
      place farther off. "Darkness there might well seem
      twilight here." --Milton.
      [1913 Webster]
 
   2. In that matter, relation, etc.; at that point, stage,
    etc., regarded as a distinct place; as, he did not stop
    there, but continued his speech.
    [1913 Webster]
 
       The law that theaten'd death becomes thy friend
       And turns it to exile; there art thou happy. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To or into that place; thither.
    [1913 Webster]
 
       The rarest that e'er came there.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: There is sometimes used by way of exclamation, calling
      the attention to something, especially to something
      distant; as, there, there! see there! look there! There
      is often used as an expletive, and in this use, when it
      introduces a sentence or clause, the verb precedes its
      subject.
      [1913 Webster]
 
         A knight there was, and that a worthy man.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         There is a path which no fowl knoweth. --Job
                          xxviii. 7.
      [1913 Webster]
 
         Wherever there is a sense or perception, there
         some idea is actually produced.  --Locke.
      [1913 Webster]
 
         There have been that have delivered themselves
         from their ills by their good fortune or virtue.
                          --Suckling.
      [1913 Webster]
 
   Note: There is much used in composition, and often has the
      sense of a pronoun. See {Thereabout}, {Thereafter},
      {Therefrom}, etc.
      [1913 Webster]
 
   Note: There was formerly used in the sense of where.
      [1913 Webster]
 
         Spend their good there it is reasonable.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   {Here and there}, in one place and another.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Thither}.
     [1913 Webster] Thereabout

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top