Search result for

teert

(47 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teert-, *teert*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา teert มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *teert*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Scare the hell out of 'em, tar and feather 'em, hang 'em, burn 'em.Teert und federt sie, hängt und verbrennt sie! Shock Corridor (1963)
We gave him the molasses, now let's feed him the sulfur.Wir haben ihn geteert, jetzt wollen wir ihn federn. In Harm's Way (1965)
I'm not licked. I'm tarred and feathered, that's all.Ich wurde nicht verprügelt, sondern geteert und gefedert. Little Big Man (1970)
I've tarred and feathered my own brother!Ich habe meinen eigenen Bruder geteert und gefedert! Little Big Man (1970)
Third harvest yield.Dritter Ernteertrag. Zardoz (1974)
On his release he bought a rifle, slaughtered his herd and tarred out the white patches on their hides.Nach seiner Freilassung kaufte er ein Gewehr, brachte seine Kuhherde um und teerte die weißen Flecken auf ihrer Haut. The Falls (1980)
They tarred, but did not feather me.Ich wurde geteert, aber nicht gefedert. Rich and Famous (1981)
Didn't I always make sure you got in a good crop? Every year?Hast du nicht jedes Jahr durch meine Hilfe sehr gute Ernteerträge gehabt? Scarecrow (1988)
I produce more per acre than any man in this valley.Meine Ernteerträge sind die Größten im ganzen Tal. Merry Christmas from Grandpa (1989)
And that's how it came to pass that on the second-to-last day of the job the convict crew that tarred the factory roof in the spring of '49 wound up sitting in a row at 10:00 in the morning drinking icy-cold beer, courtesy of the hardest screw that ever walked a turn at Shawshank State Prison.So kam es, dass am vorletzten Arbeitstag die Sträflingskolonne, die das Dach der Schilderfabrik im Frühling '49 teerte, um 10 Uhr morgens da saß und eisgekühltes Bier nach böhmischer Braukunst trank, das der härteste Aufseher spendiert hatte, der je im Shawshank seine Runden gedreht hatte. The Shawshank Redemption (1994)
We could have been tarring the roof of one of our own houses.Als hätten wir unser eigenes Dach geteertThe Shawshank Redemption (1994)
"In Chestertown, they burned the customs house and tar and feathered two magistrates."In Chestertown haben sie das Zollhaus niedergebrannt... und zwei Magistratsräte geteert und gefedert. The Patriot (2000)
Because, under favorable conditions, you could realize at least 1.5 million pounds of sugar in good seasons.-Unter günstigen Voraussetzungen kannst du in einer Saison mit einem Ernteertrag von mindestens 1 1/2 Millionen Pfund Zucker rechnen. Original Sin (2001)
We can help increase your crop yields.Wir können Ihren Ernteertrag steigern helfen. Sanctuary (2004)
Before they locked them up they covered them in tar and feathers.Bevor sie eingesperrt wurden, wurden sie geteert und gefedert. Lunacy (2005)
Them fellas from Damascus come after me one night, tarred and feathered me, left me for dead.Die Typen aus Damaskus kamen eines Nachts zu mir, haben mich geteert und gefedert, mich zum Sterben liegenlassen. Outside New Canaan (2005)
Gracie gave you beet seed in exchange for 3% of your farm crop.Gracie hat Ihnen Getreidsaatgut gegeben, ... im Austausch für 3% des Ernteertrags. Winter's End (2007)
tar the bastard!Teert den Bastard! Join or Die (2008)
Pave and tar the way God intended.Pflastert und teert den Weg, den Gott uns vorgegeben hat. The Burns and the Bees (2008)
Yesterday, you were ready to have me tarred and feathered.Gestern hätten Sie mich fast geteert und gefedert. Right Here, Right Now (2009)
Okay, and I think we should end the segment with Ernie being tarred and feathered in honor of the anniversary of the Boston Tea Party.Okay, und ich denke, wir sollten damit enden, wie Ernie geteert und gefedert wird, zu Ehren der Boston Tea Party. Morning Glory (2010)
And, if anyone were to find out about it, I would be tarred, feathered, and put on one of those websites people check when buying a house.Und wenn irgendjemand davon Wind bekäme... Würde ich geteert, gefedert und auf einer Webseite auftauchen... wo Leute vor dem Hauskauf die Nachbarschaft überprüfen. Anthropology 101 (2010)
And your minstrel, Courtney, is to be tarred and feathered for unlawful association with a deviant.Und Euer Barde Courtney wird geteert und gefedert wegen gesetzeswidrigen Umgangs mit einem Perversling. Your Highness (2011)
You're tarred with the same damn brush!Ihr seid alle geteert mit der gleichen verdammten Bürste! Family Ties (2011)
Your landlord... needs stripping, covering in tar, nailing to a beam and dragging around town.Euren Vermieter... sollte man nackt, geteert und auf einem Brett klebend durch die Stadt schleppen. Wie im Western. The Robin Hoods of the Poor (2011)
I'd be drummed out, Ellen'd get shunned-- no compensation, nobody to look out after her.Ich wäre geteert und gefedert worden, Ellen hätte man ausgestoßen. Keine Entschädigung und niemand hätte auf sie aufgepasst. Una Venta (2011)
Dig you up some dirt on him, and Durant will ride him out of town on a rail.Findet raus wo er Dreck am Stecken hat... und Durant wird ihn geteert und gefiedert aus der Stadt jagen. Timshel (2012)
War. Perfectly vile to the complexion.Sie sollte geteert und gefedert werden. Somewhere Over the Rainbow (2012)
I'd be drawn and quartered if I didn't.Ich würde geteert und gefedert werden, wenn ich keine hätte. Identity Crisis (2012)
Only half the harvest, wine, wool, flocks...Nur die Hälfte aller Ernteerträge, Wein, Wolle, Herden. La démocratie contre les barbares (2013)
Tar and feather him!Teert und federt ihn! Treehouse of Horror XXIV (2013)
Tar him!Teert ihn! The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
A few more days, we'll have the keel cleared and tarred and she'll be ready to go back into the water.In ein paar Tagen ist der Kiel sauber und geteert und sie kann zurück ins Wasser. IV. (2014)
Yeah, but according to the farmers, Rebecca was only monitoring livestock and crop yields.- Ja, aber gemäß den Farmern hat Rebecca nur den Viehbestand und die Ernteerträge ermittelt. Revelation (2014)
It's been 10 years since that roof was last tarred.Dieses Dach wurde vor zehn Jahren das letzte Mal geteertFences (2016)
To be tarred and feathered?Oh, und dort wirst du geteert und gefedert, ja? Love & Friendship (2016)
By constructing a dam on the Sindhu, have we achieved anything?Hat der Bau des Sindhu-Dammes unsere Ernteerträge gesteigert? Mohenjo Daro (2016)
After Washington captured one of the deserters, the Sisterhood of the Radiant Heart tarred and bandaged the prisoner using infernal materials, thus transforming him into a creature known as the Eternal Soldier.Nachdem Washington einen Deserteur gefasst hatte... teerte und verband die Schwesternschaft des strahlenden Herzens den Gefangenen... mit höllischen Materialien... und verwandelte ihn damit in eine Kreatur, die als der Ewige Soldat bekannt ist. Dawn's Early Light (2016)
At night they set tar barrels blazing on every corner.Nachts brennen an jeder Ecke Teertonnen. Jezebel (1938)
Doggone it. You ought to be tarred and feathered, Woody. Getting yourself slung out of this outfit when things are getting exciting.Verdammt, du solltest geteert und gefedert werden, Woody, weil du rausfliegst, als es gerade interessant wird. Flying Tigers (1942)
You'll be lynched.Sonst wirst du geteert und gefedert! Shadow of a Doubt (1943)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ernteertrag {m}harvest [Add to Longdo]
Ernteertrag {m}; Ernte {f}picking [Add to Longdo]
Persenning {f} (geteertes Segeltuch); Ölzeug {n}; Plane {f} [naut.]tarpaulin [Add to Longdo]
teeren | teerend | geteert | teert | teerte | teeren und federnto tar | tarring | tarred | tars | tarred | to tar and feather [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
収穫高[しゅうかくだか, shuukakudaka] -Ernte, Ernteertrag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  teert [teːrt]
     tars
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top