Search result for

tali

(93 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tali-, *tali*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
talisman[N] เครื่องราง, See also: ของดี, ของขลัง, สิ่งนำโชค, Syn. fetish, amulet, mascot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
talisman(แทล'ลิสเมิน) n. เครื่องลาง,ผ้ายันต์,ยันต์., See also: talismanicadj. talismanical adj. pl. talismans, Syn. amulet,charm,fetish
battalion(บะแทล'เยิน) n. กองพัน,กองกำลังใหญ่
brutalisevt. ดูbrutalize
brutality(บรูแทล'ลิที) n. ความโหดร้าย,ความทารุณ,การกระทำที่โหดร้าย,การกระทำที่ทารุณ, Syn. cruelty
brutalize(บรู'ทัลไลซ) {brutalized,brutalizing,brutalizes} vt. กระทำการทารุณโหดร้าย, See also: brutalization n.
capitalise(แคพ'พิทัลไลซ) vt. ดู capitalize
capitalism(แคพ'พิทัลลิสซึม) n. ระบบนายทุน,ระบบทุนนิยม
capitalist(แคพ'พิทัลลิสทฺ) n. นายทุน,นักทุนนิยม,เศรษฐีที่ลงทุนในกิจการ
capitalist imperialism)n. จักรวรรดินิยมของทุนนิยม
capitalistic(แคพพิทัลลิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับทุนหรือนายทุนหรือระบบทุนนิยม

English-Thai: Nontri Dictionary
talisman(n) เครื่องราง,ยันต์,ของขลัง
battalion(n) กองพัน,กองทัพ
brutality(n) ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความโหดเหี้ยม
capitalism(n) ลัทธินายทุน,ระบบทุนนิยม
capitalist(n) นายทุน,คนมั่งคั่ง,คนมั่งมี
capitalistic(adj) แบบนายทุน,ของคนมั่งมี,เกี่ยวกับนายทุน
capitalization(n) การใช้ทุน,การใช้ประโยชน์
capitalize(vt) ใช้ให้เกิดประโยชน์,ใช้เป็นทุน,เขียนตัวโต
fatality(n) เคราะห์กรรม,อุบัติเหตุ,โชคชะตา,อุปัทวเหตุ
hospitality(n) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,การต้อนรับขับสู้,ความมีน้ำใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
taliped๑. -เท้าปุก [มีความหมายเหมือนกับ clubfooted; talipedic]๒. คนเท้าปุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipedic; clubfooted-เท้าปุก [มีความหมายเหมือนกับ taliped ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes calcaneovalgusเท้าปุกลงส้นบิดเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes calcaneusเท้าปุกลงส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes cavusเท้าปุกโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes equinovalgusเท้าปุกเขย่งบิดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes equinovarusเท้าปุกเขย่งบิดเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes equinusเท้าปุกเขย่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes planovalgusเท้าปุกแบนบิดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes valgusเท้าส้นเบ้ออก [มีความหมายเหมือนกับ splayfoot ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Talismansของขลัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But with the Krankies and slightly more Taliban.พวกตาลิบัน กับพวกทหารอาหรับ Cook (2009)
A witch's talisman is a powerful tool.เครื่องรางของแม่มด เป็นสิ่งทรงพลัง 162 Candles (2009)
Grams said she was a powerful witch back in the civil war days and that this medallion was hers, a witch's talisman.ยายบอกว่าเธอมีพลังแม่มด ย้อนกลับไปในช่วงสงครามกลางเมือง และการประดับเหรียญ ให้นี่ก็คือเธอ เครื่องรางของแม่มด History Repeating (2009)
Stop! You'll destroy the talisman!คุณจะทำลายยันต์ 9 (2009)
We need to take the talisman from the machine.เราจำเป็นต้องใช้เครื่องรางเหนือ เครื่อง มันสามารถใช้กับมัน ลดให้ฉัน 9 (2009)
So I think this... should lead us right out to Al Ben Abi Talib Street... and we can get a cab back to the hotel and go.ฉันคิดว่าทางนี้... น่าไปออกถนน อัลเบน อาบี ทาหลิบ เราขึ้นแท็กซี่ต่อไปโรงแรมแล้วไปเลย Sex and the City 2 (2010)
Taliban?ตาลิบัน? Goodbye Yellow Brick Road (2010)
The Taliban controlled the area, and I was going in to interview one of the leaders.และพวกตาลีบันควบคุมพื้นที่อยู่ และฉันได้เข้าไปสัมภาษณ์ ผู้นำของพวกเขาคนหนึ่ง The Couple in the Cave (2010)
I mean, not that we're gonna need any talismans.ไม่ได้หมายถึงเครื่องลางพรรค์นั้นนะ Special Education (2010)
The personal items will act as a talisman.ของส่วนตัวนี้ เป็นเหมือนเครื่องราง The Sacrifice (2010)
Between a talisman and a spell?เครื่องรางกับคาถาไหม? By the Light of the Moon (2010)
So, uh, what's this mysterious talisman we're unbinding?งั้น อืม งั้นนี่คงเป็นผู้ชายลึกลับมีหาง เี่รากำลังแกะอยู่ใช่ไหม By the Light of the Moon (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
taliNow there are charms and talismans for your pet that you can have blessed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาลปัตร[N] talipot fan, Syn. พัดเปรียญ, พัดยศ, ตาลิปัตร, Example: ในการแห่นาค บิดาเป็นคนอุ้มบาตรและถือตาลปัตร ส่วนมารดาอุ้มไตรจีวร, Count unit: เล่ม, Thai definition: พัดใบตาล มีด้ามยาว สำหรับพระใช้ในพิธีกรรม เช่น ในเวลาให้ศีล ต่อมาอนุโลมเรียกพัดที่ทำด้วยผ้าหรือไหมซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้นว่า ตาลปัตรด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอชายแดน[n. exp.] (amphoē chāidaēn) FR: ville frontalière [f]
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อัตราการเกิด[n. exp.] (attrā kān koēt) EN: birth rate   FR: taux de natalité [f]
อัตราการตาย[n. exp.] (attrā kān tāi) EN: death rate   FR: taux de mortalité [m]
บรรดา[X] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various   FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
ชายชาวอิตาลี[n. exp.] (chāichāo Itālī) EN: Italian   FR: Italien [m]
ชาวอิตาลี[n. prop.] (Chāo Itālī) EN: Italian   FR: Italien [m] ; ressortissant italien [m] ; citoyen italien [m]
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh   FR: améliorer
อิตาลี[n. prop.] (Itālī) EN: Italy   FR: Italie [f]
จำนวนตายของทารก[n. exp.] (jamnūan tāi khøng thārok) EN: infant mortality   FR: mortalité infantile [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TALIBAN    T AE1 L AH0 B AE2 N
TALITHA    T AE1 L AH0 DH AH0
TALIGENT    T AE1 L AH0 JH EH0 N T
TALISMAN    T AE1 L AH0 S M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
talisman    (n) (t a1 l i z m @ n)
talismans    (n) (t a1 l i z m @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Italien(uniq) ประเทศอิตาลี, See also: Related: italienisch
Wegwerfmentalität(n) |die| ทัศนคติหรือความคิดของมนุษ์ในการทิ้งของหรือวัตถุที่ยังสามารถใช้การได้ เช่น Mehrere Schweizer Städte und Gemeinden wollen der zunehmenden Wegwerfmentalität entgegenwirken.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Talisman {m}(lucky) charm; mascot [Add to Longdo]
Talisman {m}talisman [Add to Longdo]
Talisman {m}; Glücksbringer {m}mojo [Add to Longdo]
Taliabueule {f} [ornith.]Sula Masked Owl [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Italie|f| ประเทศอิตาลี, See also: Related: italien
italien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศอิตาลี

Japanese-English: EDICT Dictionary
おばたりあん[, obatarian] (n) (col) generally obnoxious middle-aged woman (from aunt and battalion) [Add to Longdo]
おセンチ;おせんち[, o senchi ; osenchi] (n,adj-na) (uk) (col) (abbr) (See センチメンタル) sentimental; sentimentality [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お構い;御構い[おかまい, okamai] (n) (1) (pol) (See お構いなく) entertainment; hospitality; (2) banishment (Edo period) [Add to Longdo]
お持て成し[おもてなし, omotenashi] (n) (uk) (See 持て成し) hospitality; entertainment; service; (P) [Add to Longdo]
かき氷(P);掻き氷(oK);欠き氷;欠氷[かきごおり, kakigoori] (n) shaved ice (usually served with flavored simple syrup); Italian ice; Sno-cone; snow cone; (P) [Add to Longdo]
しいさあ;シーサー[, shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil [Add to Longdo]
しっぺ返し;竹箆返し;竹篦返し[しっぺがえし;しっぺいがえし(竹箆返し;竹篦返し), shippegaeshi ; shippeigaeshi ( take hera kaeshi ; take sukigushi kaeshi )] (n) returning tit for tat; retaliating [Add to Longdo]
しめ縄;注連縄;七五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil [Add to Longdo]
そそられる[, sosorareru] (v1,vt) to be interesting; to be fascinating; to be tantalizing; to be intriguing; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
塔利班[tǎ lì bān, ㄊㄚˇ ㄌㄧˋ ㄅㄢ, ] Taliban [Add to Longdo]
贝多罗树[bèi duō luó shù, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨˋ, / ] Talipot palm (Corypha umbraculifera), whose leaves were used as writing media [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データリンク[でーたりんく, de-tarinku] datalink [Add to Longdo]
メタライズ[めたらいず, metaraizu] metalize (vs) [Add to Longdo]
金属被膜加工[きんぞくひまくかこう, kinzokuhimakukakou] metalization (vs) [Add to Longdo]
伝送制御拡張[でんそうせいぎょかくちょう, densouseigyokakuchou] datalink escape (DLE) [Add to Longdo]
表記法の許容性[ひょうきほうのきょようせい, hyoukihounokyoyousei] hospitality of notation [Add to Longdo]
表記法の展開性[ひょうきほうのてんかいせい, hyoukihounotenkaisei] hospitality of notation [Add to Longdo]
タリスマン[たりすまん, tarisuman] Talisman [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
護符[ごふ, gofu] Talisman, Amulett [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Talus \Ta"lus\, n.; pl. {Tali}. [L., the ankle, the ankle bone.]
   1. (Anat.) The astragalus.
    [1913 Webster]
 
   2. (Surg.) A variety of clubfoot ({Talipes calcaneus}). See
    the Note under {Talipes}.
    [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 collateral
 
 1. yan yana olan
 2. aynı eğilimde ve etkide olan
 3. aynı sonuca yönelen
 4. ikincil, tali
 5. munzam, yardımcı, tamamlayıcı
 6. aynı soydan gelen.
 7. A.B.D karşılıklı teminat
 8. maddi teminat
 9. soydaş
 10. yardımcı olay, durum veya kısım. collateral evidence müekkit şahadet. collateral security karşılıklı teminat. collaterally yan yana durarak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 secondary
 
 1. ikincil, tali, ikinci derecede olan, ikinci gelen
 2. sonraki
 3. (min.) evvelce teşekkül etmiş kaya içinde toplanan taş veya maden kabilinden
 4. (elek.) tali (cereyan)
 5. murahhas, delege
 6. yardımcı, muavin
 7. kuş kanadının ikinci mafsalındaki tüy
 8. (astr.) tali yıldız. secondary accent uzun bir kelimede ikinci derecedeki vurgu. secondary battery (elek.) akümülatör. secondary consideration ikinci derecede önemi olan mesele. secondary education ortaöğretim. secondary rays röntgen ışınları etkisiyle meydana gelen ışınlar. secondary road tali yol. secondary rocks başka kayalardan veya taş ve madenlerden oluşan kaya veya taş. secondary school orta ve lise seviyesinde okul. secondarily ikinci derecede, ikinci olarak secondariness ikinci derecede olma.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top