Search result for

taigas

(104 entries)
(0.0278 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taigas-, *taigas*, taiga
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา taigas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *taigas*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which one of you is Narumi Taiga?ไหนว่ะ นารูมิไทกะ? Crows Zero II (2009)
Where's Narumi Taiga?นารูมิ แกอยู่ไหน? Crows Zero II (2009)
I'm Narumi Taiga!เฮ้ย! Crows Zero II (2009)
Day and night above the TaigaTag und Nacht über der Taiga Seven Invisible Men (2005)
Which one of you is Narumi Taiga? !Wer von euch ist Narumi TaigaCrows Zero II (2009)
I'm Narumi Taiga!Ich bin Narumi TaigaCrows Zero II (2009)
Now it's my time to carry on your goal!Aber in Zukunft werde ich dich vertreten, Narumi TaigaCrows Zero II (2009)
One guy we were hunting disappeared, probably somewhere in the Taiga.Ein Russe, den wir gesucht haben, ist verschwunden, irgendwohin in die TaigaRosen fallen vom Himmel (2010)
They come from Iceland and Scandinavia the Taiga and the Tundra.Aus Island. Skandinavien, Taiga und Tundra strömen sie herbei. Germany from Above (2010)
This landscape is nothing like the Siberian taiga.Die Landschaft hat nichts von der sibirischen TaigaRussland - Im Reich der Tiger, Bären und Vulkane (2011)
But even this magnificent creature can't be sure the next hunt will be successful,Auch für den König der Taiga ist Jagderfolg keine Selbstverständlichkeit, so frisst er so viel er kann. Russland - Im Reich der Tiger, Bären und Vulkane (2011)
I got myself lost in Taiga one time and leaves saved my life.Ich hab mich mal in der Taiga verlaufen und durch Blätter überlebt. Un plan parfait (2012)
I hoped for Schweinshackse and dumplings in Auerbach's Keller, and now I have to go to the taiga.Jetzt hab' ich mich gefreut auf eine Schweinshaxe mit Knödel in Auerbachs Keller, stattdessen muss ich da in der Taiga umeinandergurken. Sushi in Suhl (2012)
singing and making my rifle, and only the old taiga knowsDas Schloss meines Eisen knarrend... Wie die Köter zitterten, die liebe Taiga erinnert sich... Deadly Code (2013)
However tragic the land seems,Und in Sibirien war die Taiga, entsetzliche Not, Siberian Exile (2013)
First, it was Taiga, do you remember?Zuerst war die Bahnstation Taiga, erinnert ihr euch? Siberian Exile (2013)
Write that I have a heart, but...Schreib, dass ich ein Herz habe, es ist nur in der Taiga eingefroren. Siberian Exile (2013)
Otherwise you are court-martial.So kommst du vor Gericht. Du gehst wieder in die Taiga zurück. Siberian Exile (2013)
Taiga lshinoTaiga Ishino Miss Zombie (2013)
Deep in the green taiga where the nightingale sings, because we dreamed of the stars and a midnight blue large rocket which brings us one day with them.Tief in der grünen Taiga, wo die Nachtigall singt, da träumten wir von den Sternen und einer nachtblauen großen Rakete, die uns eines Tages zu ihnen bringt. Gagarin. Pervyy v kosmose (2013)
in the Siberian taigain der sibirischen Taiga The Sixth Part of the World (1926)
To the taiga.In die TaigaStorm Over Asia (1928)
When you live in wilds, real soon you be dead.Ihr Taiga leben - gleich umkommen. Dersu Uzala (1975)
He had a deep knowledge born of a lifetime spent in the wilds.Sie entstand im Ergebnis seines Lebens in der TaigaDersu Uzala (1975)
When he get angry, forest burn days and days.Wenn Feuer böse, Taiga viele Tage brennen. Dersu Uzala (1975)
Not lot of bottles in wilds.Wo Taiga Flasche finden? Dersu Uzala (1975)
In the morning a thick fog covered the forest.Am Morgen umhüllte ein dichter Nebel die TaigaDersu Uzala (1975)
You not got enough room in forest?Ist die Taiga nicht groß genug? ! Dersu Uzala (1975)
Plenty other fellow in wilds.Taiga sein viele Leute! Dersu Uzala (1975)
How me going live now in forest?Wie ich nun Taiga leben? ! Dersu Uzala (1975)
Kongnga spirit no want have me here.Kanga nicht wollen, dass ich Taiga leben. Dersu Uzala (1975)
It's probable that what Dersu called Amba was a manifestation of the terror the wilds now held for him, a phantom that preyed upon the imagination of a tired old man.Vielleicht war das, was Dersu Amba nannte, ein Angstgefühl vor der Taiga, ein Hirngespinst eines alten Mannes. Dersu Uzala (1975)
Does he often talk to you about the wilds?Erzählt er dir von der TaigaDersu Uzala (1975)
This fellow, we have plenty years walking together in wilds.Diese Leute mich viele Jahre Taiga begleiten. Dersu Uzala (1975)
Down below, under the wing sings the green see of the Taiga.~ Unter dem Flugzeugflügel ~ ~ Singt das grüne Meer der TaigaIroniya sudby, ili S legkim parom! (1975)
the green see of the Taiga.~ Singt das grüne Meer der TaigaIroniya sudby, ili S legkim parom! (1975)
Mother's drowned, my dad is cutting a road through the forest.Die Mutter ist ertrunken, der Vater baut in der Taiga eine Straße. Siberiade (1979)
He was the best hunter in the whole taiga.Er war der beste Jäger in der ganzen TaigaSiberiade (1979)
For nine days, Rodion, we've been on your trail through the forest.9 Tage jagen wir durch die Taiga dir nach. Siberiade (1979)
There it is, my forest. My taiga.Das ist sie, meine TaigaSiberiade (1979)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
生態学的な農業[のうたいがくてきなのうぎょう, noutaigakutekinanougyou] (n phrase) เกษตรเชิงนิเวศน์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Taigabirkenzeisig {m} [ornith.]Mealy Redpoll [Add to Longdo]
Taiga {f} (borealer Nadelwald Sibiriens und des europäischen Russlands) [geogr.]taiga [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サーベルタイガー[, sa-berutaiga-] (n) (abbr) sabre-toothed tiger (prehistoric feline, Smilodon californicus) (wasei [Add to Longdo]
シロワニ;サンドタイガーシャーク[, shirowani ; sandotaiga-sha-ku] (n) sand tiger shark (Carcharias taurus) [Add to Longdo]
タイガー[, taiga-] (n) tiger (feline, Panthera tigris) [Add to Longdo]
タイガーエンジェルフィッシュ[, taiga-enjierufisshu] (n) tiger angelfish (Apolemichthys kingi) [Add to Longdo]
タイガーシャーク[, taiga-sha-ku] (n) tiger shark (Galeocerdo cuvier) [Add to Longdo]
タイガーショベルノーズキャットフィッシュ;タイガー・ショベルノーズ・キャットフィッシュ[, taiga-shoberuno-zukyattofisshu ; taiga-. shoberuno-zu . kyattofisshu] (n) tiger shovelnose catfish (Pseudoplatystoma fasciatum); barred sorubim [Add to Longdo]
タイガース[, taiga-su] (n) Tigers (usu. sports team) [Add to Longdo]
タスマニアタイガー[, tasumaniataiga-] (n) (See 袋狼) Tasmanian tiger [Add to Longdo]
ブラックタイガー[, burakkutaiga-] (n) (See 牛海老) black tiger prawn (Penaeus monodon); giant tiger prawn [Add to Longdo]
一体型[いったいがた, ittaigata] (n) combined unit; two-in-one unit; many-in-one unit; integrated model [Add to Longdo]
一体型モニタ[いったいがたモニタ, ittaigata monita] (n) {comp} built-in monitor [Add to Longdo]
海洋生態学[かいようせいたいがく, kaiyouseitaigaku] (n) marine ecology [Add to Longdo]
額髪[ひたいがみ;ぬかがみ, hitaigami ; nukagami] (n) forelock; hair on top of the head [Add to Longdo]
寒帯林[かんたいりん, kantairin] (n) taiga; boreal forest; Arctic forest [Add to Longdo]
群集生態学[ぐんしゅうせいたいがく, gunshuuseitaigaku] (n) synecology; community ecology [Add to Longdo]
形態学[けいたいがく, keitaigaku] (n) morphology [Add to Longdo]
携帯型[けいたいがた, keitaigata] (adj-f) portable (style) [Add to Longdo]
個生態学[こせいたいがく, koseitaigaku] (n) autecology; autoecology [Add to Longdo]
個体群生態学[こたいぐんせいたいがく, kotaigunseitaigaku] (n) population ecology [Add to Longdo]
行動生態学[こうどうせいたいがく, koudouseitaigaku] (n) behavioral ecology; behavioural ecology [Add to Longdo]
子宮体癌[しきゅうたいがん, shikyuutaigan] (n) cancer of the uterine body [Add to Longdo]
自動体外式除細動器[じどうたいがいしきじょさいどうき, jidoutaigaishikijosaidouki] (n) automated external defibrillator; AED [Add to Longdo]
植物生態学[しょくぶつせいたいがく, shokubutsuseitaigaku] (n) plant ecology [Add to Longdo]
森林生態学[しんりんせいたいがく, shinrinseitaigaku] (n) forest ecology [Add to Longdo]
人間生態学[にんげんせいたいがく, ningenseitaigaku] (n) human ecology [Add to Longdo]
人体学[じんたいがく, jintaigaku] (n) somatology [Add to Longdo]
生体学[せいたいがく, seitaigaku] (n) somatology [Add to Longdo]
生態学[せいたいがく, seitaigaku] (n) ecology; (P) [Add to Longdo]
接待係[せったいがかり, settaigakari] (n) receptionist; welcoming committee [Add to Longdo]
体外[たいがい, taigai] (n,adj-no) ectogenesis; outside the body [Add to Longdo]
体外受精(P);体外授精(iK)[たいがいじゅせい, taigaijusei] (n,adj-no) in vitro fertilization; in vitro fertilisation; (P) [Add to Longdo]
体外離脱[たいがいりだつ, taigairidatsu] (n,adj-no) out of body; leaving your body [Add to Longdo]
対外[たいがい, taigai] (n) external; foreign; (P) [Add to Longdo]
対外関係[たいがいかんけい, taigaikankei] (n,adj-no) foreign (international) relations; diplomacy; external affairs [Add to Longdo]
対外資産負債残高[たいがいしさんふさいざんだか, taigaishisanfusaizandaka] (n) net international investment position [Add to Longdo]
対外取引[たいがいとりひき, taigaitorihiki] (n) overseas transactions; foreign transactions [Add to Longdo]
対外純資産[たいがいじゅんしさん, taigaijunshisan] (n) net external assets [Add to Longdo]
対外政策[たいがいせいさく, taigaiseisaku] (n) foreign policy [Add to Longdo]
対外政策に沿って[たいがいせいさくにそって, taigaiseisakunisotte] (exp) in line with the foreign policy [Add to Longdo]
対外投資[たいがいとうし, taigaitoushi] (n) foreign investment [Add to Longdo]
対岸[たいがん, taigan] (n) opposite shore; (P) [Add to Longdo]
対岸の火事[たいがんのかじ, taigannokaji] (exp) no skin off my nose; somebody else's problem; fire on the opposite shore [Add to Longdo]
対顔[たいがん, taigan] (n) meeting [Add to Longdo]
退学[たいがく, taigaku] (n,vs) dropping out of school; (P) [Add to Longdo]
退学処分[たいがくしょぶん, taigakushobun] (n) expulsion (from school) [Add to Longdo]
台顔[たいがん;だいがん, taigan ; daigan] (n) your face [Add to Longdo]
大河[たいが, taiga] (n) (See 大川) large river; (P) [Add to Longdo]
大河ドラマ[たいがドラマ, taiga dorama] (n) (See 大河小説) long-running historical drama series on NHK TV [Add to Longdo]
大河小説[たいがしょうせつ, taigashousetsu] (n) roman-fleuve [Add to Longdo]
大概[たいがい, taigai] (n-adv,n-t,adj-no) (1) in general; almost all; (2) mainly; mostly; most likely; (3) moderately; suitably; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一体型[いったいがた, ittaigata] integrated (a-no), built-in [Add to Longdo]
一体型モニタ[いったいがたモニタ, ittaigata monita] built-in monitor [Add to Longdo]
携帯型[けいたいがた, keitaigata] portable (a-no) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
反対側[はんたいがわ, hantaigawa] die_entgegengesetzte_Seite [Add to Longdo]
大河[たいが, taiga] Strom (Fluss) [Add to Longdo]
大河[たいが, taiga] Strom (Fluss) [Add to Longdo]
対岸[たいがん, taigan] gegenueberliegendes_Ufer, anderes_Ufer [Add to Longdo]
裸体画[らたいが, rataiga] -Akt, Aktbild [Add to Longdo]
退学[たいがく, taigaku] Abgang_von_der_Schule, Verweisung_von_der_Schule [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top