Search result for

türmen

(71 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -türmen-, *türmen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา türmen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *türmen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've been afraid of storms since I was little.Ich habe seit meiner Kindheit Angst vor StürmenFriday the 13th (1980)
Weather forecasters predict more snow and heavy winds tonight and tomorrow with temperatures dropping well below zero.Mit starkem Temperaturrückgang bis unter minus 20 Grad sowie mit orkanartigen Stürmen ist zu rechnen. The Shining (1980)
Or maybe you shouldn't have bolted out of the hall just now.Oder vielleicht hättest Du gleich türmen müssen, aus dem Saal. Ein Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott (1980)
That idea you had about turning the Gullfire around 180 degrees and flying off to Canada.Damit Sie nicht wieder türmen, wie damals, als Sie die Gullfire drehten und wegflogen nach Kanada... Escape from New York (1981)
I will not rush in.Ich werde nicht reinstürmenOutland (1981)
Cattle can smell water miles away, and the herds'll take off for it any way they can, anywhere their noses lead them.Rinder wittern das Wasser über Meilen hinweg... und die Herden werden dorthin stürmen, egal wo lang, immer der Nase nach. Not a Drop to Drink (1982)
I'm on the lam.Ich muss türmenHanky Panky (1982)
-Would they dare to storm the castle?-Wagen sie es, das Schloss zu stürmenIvanhoe (1982)
Then we must storm the castle.Dann müssen wir das Schloss stürmenIvanhoe (1982)
-l say we storm the castle.-ich sage, wir stürmen die Burg. Ivanhoe (1982)
The yeomen are ready to storm the castle.Die Freibauern sind bereit, die Burg zu stürmenIvanhoe (1982)
If you look to the towers of the preceptory, you will see the royal standard of England instead of your temple banner.Wenn ihr zu den Türmen der Ordenshalle seht, seht ihr das königliche Wappen Englands statt Eures Templerwappens. Ivanhoe (1982)
CAPMAC will be heard, the guillotine will come back.Capmac kommt durch! Zurück zur Guillotine! In 5 Minuten stürmen wir. Légitime violence (1982)
I'm sure you can understand, doing the kind of show I'm doing, it's mind-boggling. There's so much stuff that comes down, you can'! keep your head clear.Sie verstehen doch sicher, dass so eine Show einen wahnsinnig machen kann - es stürmen so viele Dinge auf einen ein, dass einem der Kopf dröhnt. The King of Comedy (1982)
Fancy that!Europas und Amerikas stürmen wird! Dracula of Exarcheia (1983)
If this thing goes by the numbers, those goons will be storming this place at sunrise.Wenn das hier läuft, wie ich glaube, stürmen diese Idioten bei Sonnenaufgang rein. Diamonds 'n Dust (1983)
- Then let's storm the joint.Stürmen wir den Laden! A Steele at Any Price (1983)
Well, then, let's storm the joint.Stürmen wir den Laden! A Steele at Any Price (1983)
Not tonight. The Remington Steele Agency was hired to find Veronica Kirk, not to abscond with her.Remington Steele sollte Veronica Kirk finden, nicht mit ihr türmenSteeling the Show (1983)
The Remington Steele Agency was hired to find Veronica Kirk, not to abscond with her.Die Detektei Remington Steele sollte Veronica Kirk finden, nicht mit ihr türmenSteeling the Show (1983)
I'll summon our fighting men. We'll raid the Convention and kill the leaders.Ich hole bewaffnete Sektionen, die Massen stürmen den Konvent und erledigen die Mitglieder. Danton (1983)
We must storm the apartment!Wir müssen die Wohnung stürmenConrad: The Factory-Made Boy (1983)
So we have all these possibilities before we stampede towards the clitoris, Watson.Wir haben also all diese Möglichkeiten bevor wir... auf die Klitoris losstürmen, Watson. The Meaning of Life (1983)
[ Revving Engine ]Alle Einheiten, stürmen Sie. Kode Rot! One Eyed Jack (1984)
We shouldajust rifled her room.Wir hätten einfach ihr Zimmer stürmen sollen. Romancing the Stone (1984)
To storm the wire of the camps.Die Zäune der Lager zu stürmenThe Terminator (1984)
Fine, we'll move in and wipe him out.Sehr gut. Wir werden jetzt stürmen und ihn ausräuchern. The Toxic Avenger (1984)
This man is no traitor.Wir stürmen das Haus! Episode #1.6 (1985)
Why not just blow in with a SWAT team... and search the place from top to bottom?Warum stürmen wir nicht die Botschaft und krempeln alles von unten nach oben? Knight Sting (1985)
What, are you John Wayne?Sind wir genug, um sein Haus zu stürmenWhatever Works (1985)
Any minute, they'll come blasting through the doors.Sie stürmen jede Minute die Tür! Dancer, Prancer, Donner and Steele (1985)
The night my brother was killed, I saw you and two men charge into our offices.Ich habe Sie und Ihre Kollegen neulich Abend unser Büro stürmen sehen. Life of the Party (1985)
- Then let's rush the building.- Dann stürmen wir das Gebäude. The Littlest Dragon (1985)
If we can penetrate the hold, it will shut down the power source.Wenn wir die Brücke stürmen, bricht die Stromversorgung zusammen. The Return (1985)
The enemy will burst in the open gates, our children will die.Der Feind kann hineinstürmen. Kinder werden sterben. The Legend of Suram Fortress (1985)
It felt like twister weather.Es war wie vor WirbelstürmenThe Color Purple (1985)
And I hope you make a move so I can stop your clock.Versuch doch zu türmen. Tust du's, dann knall ich dich ab. Runaway Train (1985)
It's like sitting amongst lighthouses.Als säße man inmitten von Leuchttürmen... A Zed & Two Noughts (1985)
He's surely up on the alp. With his little towers - before the snow comes.Der ist ganz sicher noch einmal auf den Berg zu seinen Türmen, bevor der Schnee kommt. Alpine Fire (1985)
If he catches us in the wilderness, we'll have to fight him.Wir stürmen Städte, Ländereien, Fabriken. May 1864 - Late Autumn 1864 (1986)
Sub-level 3, under the main cooling towers.Untere Ebene 3, unter den HauptkühltürmenAliens (1986)
- Is it too late to get a transfer?- Die stürmen auf uns ein. Asterix in Britain (1986)
We go in 60 seconds.Wir stürmen in 60 Sekunden. The Delta Force (1986)
We go in... 60 seconds.Wir stürmen in... 60 Sekunden. The Delta Force (1986)
- Commandos are gonna storm the plane.Die Kommandos stürmen das Flugzeug. The Delta Force (1986)
All right, you devil dogs, let's take that fucking hill!Gut, ihr Teufelskerle, stürmen wir den beschissenen Hügel. Heartbreak Ridge (1986)
I gave the order to take this hill, sir.Ich befahl, den Hügel zu stürmen, Sir. Heartbreak Ridge (1986)
-Over the top, boys!Erstürmen wir den Hügel. One Crazy Summer (1986)
Are you tired of bill piling up?"Haben Sie genug von sich türmenden Rechnungen? Short Circuit (1986)
Put in hack twice by me with a history of high-speed passes - - Over five air control towers and one admiral's daughter!Auf lhrem Konto stehen Geschwindigkeitsüberschreitungen über fünf Kontrolltürmen und einer Admiralentochter. Top Gun (1986)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zinnen {pl} (einer Burg) | mit Zinnen (und Türmen)battlements | castellated [Add to Longdo]
anstürmendassailing [Add to Longdo]
sich auftürmen; sich erheben (über; bis)to tower (above; to) [Add to Longdo]
bestürmen; anstürmen | bestürmend; anstürmend | bestürmt; angestürmt | bestürmt | bestürmteto assail | assailing | assailed | assails | assailed [Add to Longdo]
bestürmendsieging [Add to Longdo]
bilderstürmendiconoclastic [Add to Longdo]
erstürmendstorming [Add to Longdo]
sich heimlich davon machen; sich aus dem Staub machen; türmen (vor); flüchten (vor) | türmen; flüchtend | getürmt; geflüchtet | türmt; flüchtet | türmte; flüchteteto abscond (from) | absconding | absconded | absconds | absconded [Add to Longdo]
loskommen; türmento getaway [Add to Longdo]
losstürmendbarraging [Add to Longdo]
rasend; stürmendraging [Add to Longdo]
stürmento squall [Add to Longdo]
stürmento storm [Add to Longdo]
stürmend; stürmisch; tosend {adj}; Sturm...wuthering [Add to Longdo]
türmento bunk [Add to Longdo]
türmen nachto make a bolt for [Add to Longdo]
sich türmento tower up [Add to Longdo]
vorstürmen | vorstürmendto rush forward | rushing forward [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  türmen [tɵrmən]
     to bunk
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top