Search result for

tôle

(102 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tôle-, *tôle*
English-Thai: Longdo Dictionary
lactose intolerant(adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., R. lactose intolerance, lactose maldigestion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tolerant[ADJ] ซึ่งยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น, See also: ซึ่งยอมผ่อนผันให้, Syn. broad-minded
tolerant[ADJ] ที่มีความอดทน, Syn. patient
tolerant[ADJ] ซึ่งต้านฤทธิ์ยาได้
tolerate[VT] ยอมให้เกิดขึ้น, Syn. permit
tolerate[VT] อดทนต่อความยากลำบาก, Syn. bear, undergo
tolerate[VT] ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น, Syn. accept, approve, Ant. disapprove
tolerate[VT] สามารถต้านฤทธิ์ยาได้
tolerable[ADJ] สามารถทนได้, See also: อดทน, Syn. endurable, sufferable, bearable
tolerable[ADJ] ค่อนข้างดี, Syn. fairly good, adequate, average
tolerably[ADV] อย่างสามารถทนได้, Syn. adequately, moderately, enough

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tolerable(ทอล'เลอระเบิล) adj. ทนทาน,อดทน,ดีพอสมควร,ไม่เลว, See also: tolerableness n. tolerability n. tolerably adv., Syn. endurable,fair,mediocre
tolerance(ทอล'เลอเรินซฺ) n. ความอดทน,ความทนทาน,ลักษณะใจกว้าง,การให้อภัย,อำนาจในการต้านฤทธิ์ยาหรือยาพิษ
tolerant(ทอล'เลอเรินทฺ) adj. อดทน,ทนทาน,ใจกว้าง,ให้อภัย., See also: tolerantly adv.
tolerate(ทอล'เลอเรท) vt. อดทน,ทนทาน,อดกลั้น,ทนต่อ,ต้านฤทธิ์ยา., See also: tolerative adj. tolerably adv., Syn. permit,put up with
toleration(ทอล'เลอเร'เชิน) n. ความอดทน,ความทนทาน,การมีรัฐบาลยอมให้มีการนับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาประจำชาติ., See also: tolerationism n. tolerationist n., Syn. tolerance
bractolen. กลีบเล็ก,กลีบรอง
diastole(ไดแอส'ทะลี) n. การขยายตัวตามปกติของหัวใจ
intolerable(อินทอล'เลอระเบิล) adj. เหลือที่จะทนได้,สุดที่จะทนได้,เกินไป,มากเกินไป., See also: intolerability n. intolerably adv., Syn. unendurable
intolerance(อินทอล'เลอเรินซฺ) n. การขาดความอดทน,ความไม่สามารถอดทนได้,การแพ้ยา อาหาร สารเคมีหรืออื่น ๆ ,การถือทิฐ', Syn. bigotry,rigidity ###A. tolerance
intolerant(อินทอล'เลเรินทฺ) adj. ซึ่งทนไม่ได้,ไม่อดทน,ไม่อดกลั้น,ไม่ยอม,ถือทิฐิ., Syn. narrow-minded

English-Thai: Nontri Dictionary
tolerable(adj) พอทนได้,พอประมาณ,ไม่เลว,อดทนได้
tolerance(n) ความอดกลั้น,ความใจกว้าง,ความอดทน
tolerant(adj) อดกลั้น,ยอมให้,อดทน,ใจกว้าง,ให้อภัย
tolerate(vt) ยอมให้,อดทน,อดกลั้น,ทนต่อ
toleration(n) ความอดกลั้น,ความอดทน,ความทนทาน
intolerable(adj) เหลือทน,มากเกินไป
intolerance(n) ความไม่อดทน,การแพ้ยา,การถือทิฐิ
intolerant(adj) ไม่อดกลั้น,ไม่ทน,ไม่ผ่อนปรน,ถือทิฐิ
stole(vt) pt ของ steal
stolen(vt) pp ของ steal

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
toleranceความคลาดเคลื่อนยินยอม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tolerance doseขนาดพอทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance testการทดสอบความทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, acquiredความชิน (ยาหรือสิ่งอื่น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, crossedความทนข้ามชนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, drugความชินยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, glucoseความทนกลูโคส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, inbornความทนแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance; tolerationความทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerantทนได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tolerationความอดกลั้น [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขันติธรรม[N] toleration, Syn. ความอดกลั้น, ขันติ, Example: ผู้ที่มีขันติธรรมในการดำเนินชีวิตจะประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี, Thai definition: หลักธรรมที่ว่าด้วยความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งรอบตัว
ความอดกลั้น[N] tolerance, See also: endurance, patience, sufferance, forbearance, Example: การเลิกดื่มสุราต้องใช้ความอดกลั้นและอดทนต่อความเย้ายวนของสุรา, Thai definition: ความระงับใจ, ความสะกดกลั้น
ความอดทน[N] tolerance, See also: forbearance, patience, fortitude, Syn. ความอดกลั้น, การอดใจ, Example: คนไข้ต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดจากบาดแผลด้วยความอดทน
ฝืนทน[V] tolerate, See also: be patient, suppress, endure, bear, Syn. ทน, Example: บางทีผมต้องฝืนทนและคุยไปเรื่อยเปื่อย, Thai definition: อดกลั้นไม่แสดงให้เห็น
อดกลั้น[V] tolerate, See also: be patient, suppress, endure, bear, Syn. อดทน, อดทนอดกลั้น, Example: ผมอดกลั้นไม่ให้โกรธทุกครั้งที่มีใครว่าผม, Thai definition: บังคับความรู้สึก
ทรหด[V] tolerate, See also: resolute, determine, be doughty, tough, be able to take, be able to stand up to, endure, r, Syn. อดทน, บึกบึน, ทระหด, Ant. ท้อถอย, ระย่อ, ย่อท้อ, Example: นักเขียนไทยทำงานกันค่อนข้างหนักและทรหด
กรำ[V] tolerate, See also: suffer, drudge, endure, Syn. ตรำ, ตรากตรำ, Example: แม่กรำแดดกรำฝนมาทั้งวันจนไม่สบาย
กล้ำกลืน[V] tolerate, See also: be patient, suppress, endure, bear, Syn. ทน, ฝืนใจ, อดกลั้น, ฝืนทน, Example: เด็กหญิงหัวเราะเสียงใส ส่วนเขากล้ำกลืนฝืนทนยิ้มให้ทุกคนตลอดบ่าย, Thai definition: อดกลั้นไม่แสดงให้เห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive   FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
ฝืนทน[v.] (feūnthon) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear   FR: endurer ; supporter ; tolérer
ใจกว้าง[adj.] (jaikwāng) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded   FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
จำทน[v.] (jamthon) EN: tolerate   FR: tolérer
การให้อภัย[n. exp.] (kān hai aphai) EN: forgiveness ; pardon ; excusing ; toleration   FR: pardon [m]
การอดกลั้น[n.] (kān otklan) EN: tolerance   FR: tolérance [f]
การรับของโจร[n. exp.] (kān rap khøngjōn) EN: receiving stolen goods   
ขันติธรรม[n.] (khantītham) EN: toleration ; tolerance   
คอแข็ง[adj.] (khøkhaeng) EN: alcohol-tolerant   
ของโจร[n. exp.] (khøng jōn) EN: stolen goods   

CMU English Pronouncing Dictionary
TOLE    T OW1 L
TOLEN    T OW1 L AH0 N
TOLER    T OW1 L ER0
TOLES    T OW1 L Z
TOLEDO    T AH0 L IY1 D OW0
TOLERATE    T AA1 L ER0 EY2 T
TOLERANT    T AA1 L ER0 AH0 N T
TOLERANCE    T AA1 L ER0 AH0 N S
TOLERABLE    T AA1 L ER0 AH0 B AH0 L
TOLENTINO    T OW2 L EH0 N T IY1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tolerant    (j) (t o1 l @ r @ n t)
tolerate    (v) (t o1 l @ r ei t)
tolerable    (j) (t o1 l @ r @ b l)
tolerably    (a) (t o1 l @ r @ b l ii)
tolerance    (n) (t o1 l @ r @ n s)
tolerated    (v) (t o1 l @ r ei t i d)
tolerates    (v) (t o1 l @ r ei t s)
tolerances    (n) (t o1 l @ r @ n s i z)
tolerantly    (a) (t o1 l @ r @ n t l ii)
tolerating    (v) (t o1 l @ r ei t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
やり切れない(P);遣り切れない[やりきれない, yarikirenai] (adj-i) unbearable; intolerable; too much; (P) [Add to Longdo]
イントレランス[, intoreransu] (n) intolerance [Add to Longdo]
ストール[, suto-ru] (n) (1) stole (scarf); (2) stall (of an engine or aircraft); (P) [Add to Longdo]
ストールン[, suto-run] (adj-f) stolen [Add to Longdo]
トレミー星座[トレミーせいざ, toremi-seiza] (n) (obsc) Ptolemaic constellations [Add to Longdo]
トレランス[, toreransu] (n) tolerance [Add to Longdo]
フォールトトレランス[, fo-rutotoreransu] (n) fault-tolerance [Add to Longdo]
フォールトトレラント[, fo-rutotoreranto] (adj-na) {comp} fault-tolerant [Add to Longdo]
プトレマイオス星座[プトレマイオスせいざ, putoremaiosu seiza] (n) (constellation) Ptolemy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包容[bāo róng, ㄅㄠ ㄖㄨㄥˊ, ] tolerant; forgiving; to pardon; to forgive; can contain; can hold; to tolerate; to show tolerance, #7,815 [Add to Longdo]
耐药性[nài yào xìng, ㄋㄞˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] tolerance, #26,568 [Add to Longdo]
宽厚[kuān hòu, ㄎㄨㄢ ㄏㄡˋ, / ] tolerant; generous; magnanimous; thick and broad (build); thick and deep (voice), #26,616 [Add to Longdo]
耐受性[nài shòu xìng, ㄋㄞˋ ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, ] tolerance (to heat, acid etc); resistance, #37,791 [Add to Longdo]
公差[gōng chā, ㄍㄨㄥ ㄔㄚ, ] tolerance (allowed error), #40,177 [Add to Longdo]
托莱多[Tuō lái duō, ㄊㄨㄛ ㄌㄞˊ ㄉㄨㄛ, / ] Toledo, Spain, #76,826 [Add to Longdo]
器量[qì liàng, ㄑㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, ] tolerance, #98,162 [Add to Longdo]
可容忍[kě róng rěn, ㄎㄜˇ ㄖㄨㄥˊ ㄖㄣˇ, ] tolerable [Add to Longdo]
耐受力[nài shòu lì, ㄋㄞˋ ㄕㄡˋ ㄌㄧˋ, ] tolerance; ability to survive; hardiness [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フォールトトレラント[ふぉーるととれらんと, fo-rutotoreranto] fault-tolerant (an) [Add to Longdo]
故障に強い[こしょうにこわい, koshounikowai] fault-tolerant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  tôle [tol]
     sheet metal; tin; tin plate
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top