Search result for

télé

(139 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -télé-, *télé*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
teleportation[เท-เล-พอ-เท-ชั่น] (n ) การเคลื่อนย้ายสสาร

English-Thai: Longdo Dictionary
telegraphic transfer(n) การโอนเงินโดยทางโทรเลข เช่น When you wish to make a payment from your account whether by Telegraphic Transfer or by Currency Draft you will need to visit an Abbey branch., S. wire transfer
platelet(n) เกล็ดเลือด
bush telegraph(slang) พูดกันให้แซ่ด(มักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตำรวจที่จะจับผู้ต้องสงสัยที่ซ่อนตัวอยู่(เปรียบเปรยดังเช่น ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้)) เช่น The police are baffled by the number and activity of the bush telegraphs.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tele[PRF] ไกล
telex[N] โทรเลข, See also: การส่งโทรเลขโดยผู้ใช้โดยตรง
telex[N] ข้อความทางโทรเลข
telecast[N] การออกอากาศทางโทรทัศน์, See also: การแพร่ภาพทางโทรทัศน์, การถ่ายทอดทางโทรทัศน์, Syn. braodcast, newscast, transmission
telecast[VT] ออกอากาศทางโทรทัศน์, See also: แพร่ภาพทางโทรทัศน์, ถ่ายทอดทางโทรทัศน์
telegram[N] โทรเลข, Syn. wire cable, telegraphic message
televise[VI] ถ่ายทอดโทรทัศน์, Syn. send, communicate
televise[VT] ถ่ายทอดโทรทัศน์, Syn. send, communicate
telegraph[N] ระบบการส่งโทรเลข, Syn. electric telegraph, wireless, radio telegraph
telegraph[VI] ส่งโทรเลข, See also: ส่งสัญญาณทางไกล, Syn. wire, flash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tele-Pref. ='ไกล', Syn. tel-,telo-
tele-educationการศึกษาทางไกลหมายถึง การศึกษาทางไกลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนสามารถมองเห็นอาจารย์ผู้สอนได้ทั้งที่ผู้สอนอยู่ไกลออกไปโดยมองเห็นผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ และใช้เทคโนโลยีที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเหมือนมีครูอยู่ในห้องเรียน สามารถโต้ตอบไต่ถามครูได้เหมือนอยู่ในห้องเรียนธรรมดา
telecommunication(เทลลีคอมมิวนิเค'เชิน) n. วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีทางการสื่อสาร โดยโทรศัพท์ โทรเลขและอื่น ๆ
teleconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์หมายถึง การประชุมหรือการสัมมนาผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกัน แต่คุยกันได้ มองเห็นกันได้โดยผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่งของจอภาพ อาจแบ่งไว้เป็นที่สำหรับเขียนข้อความหรือภาพ หรือแสดงข้อมูลจากโปรแกรมที่เตรียมไว้ ลักษณะการทำงานเป็นระบบเครือข่าย (network) มีความหมายเหมือน videoconference
telegram(เทล'ละแกรม) n. โทรเลข, See also: telegrammic adj. telegrammatic adj.
telegraph(เทล'ละกราฟ) n. เครื่องส่งโทรเลข,เครื่องส่งสัญญาณทางไกล. vt.,vi. ส่งโทรเลข,ส่งสัญญาณทางไกล., See also: telegrapher n. telegraphist n. telegraphic adj. telegraphical adj.
telegraphy(ทะเลก'กระฟี) n. เทคนิคการส่งโทรเลข,เทคนิคของระบบโทรเลข
telepathy(ทะเลพ'พะธี) n. โทรจิต,การถ่ายทอดจิต,การติดต่อกันทางใจ, See also: telepathic adj.
telephone(เทล'ลีโฟน) n.,vt.,vi. โทรศัพท์, See also: telephoner n. telephonic adj.
telephone polen. เสาโทรศัพท์

English-Thai: Nontri Dictionary
telegram(n) โทรเลข
telegraph(n) เครื่องส่งโทรเลข,เครื่องส่งสัญญาณทางไกล
telegraph(vi) ส่งโทรเลข,ส่งสัญญาณทางไกล
telepathy(n) การติดต่อกันทางจิต
telephone(n) โทรศัพท์
telephone(vi) พูดโทรศัพท์,โทรศัพท์
telescope(n) กล้องโทรทรรศน์,กล้องส่องทางไกล
telescope(vt) เกยกัน,ย่อ,เสียบเข้ากัน,สวมเข้ากัน,ทำให้ข้น
telescopic(adj) ดูด้วยกล้องโทรทรรศน์,เห็นได้ไกล
television(n) วิทยุโทรภาพ,โทรทัศน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tele-; tel(o)-ไกล, ปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tele-educationโทรศึกษา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tele-educationโทรศึกษา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
telebankingโทรธนกิจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
telebankingโทรธนกิจ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
telebinocularกล้องฝึกแก้ตาเหล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
telecanthusหัวตาห่างเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
teleceptor; teloreceptorตัวรับโทรสัมผัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
telecommunicationโทรคมนาคม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
telecommunicationsโทรคมนาคม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Telecommunicationโทรคมนาคม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Telecommunicationโทรคมนาคม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Telecommunicationโทรคมนาคม [TU Subject Heading]
Telecommunication cablesเคเบิลโทรคมนาคม [TU Subject Heading]
Telecommunication engineersวิศวกรโทรคมนาคม [TU Subject Heading]
Telecommunication equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์โทรคมนาคม [TU Subject Heading]
Telecommunication in educationโทรคมนาคมในการศึกษา [TU Subject Heading]
Telecommunication in higher educationโทรคมนาคมในการศึกษาขั้นอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Telecommunication in medicineการแพทย์ทางไกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Telecommunication in medicineโทรคมนาคมในการแพทย์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
telecommunications (n ) การสื่อสารทางไกลโดยใช้โทรศัพท์ เคเบิล โทรทัศน์ วิทยุและโทรเลข
telecopyสำเนาทางไกล
telekinesis[てれきねしす] (n) พลังโทรจิต, การใช้พลังจิตในการเลื่อนสิ่งของได้ในระยะไกล
See also: R. kinesis

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าโทรศัพท์[N] telephone bill, See also: telephone charge, telephone statement, Example: ธนาคารให้บริการชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมให้แก่ส่วนราชการและองค์การต่างๆ, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์
จอรับภาพ[N] television set, See also: television receptor/receiver, Syn. จอภาพ, Example: จอรับภาพมีลักษณะคล้ายจอโทรทัศน์
ทศท.[N] Telephone Organization of Thailand, See also: TOT, Syn. องศ์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ทีโอที[N] Telephone Organization of Thailand, See also: TOT, Syn. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
รายการโทรทัศน์[N] television programmes, See also: programs
อุปกรณ์โทรคมนาคม[N] telecommunication, Example: ภายในยานจะติดตั้งอุปกรณ์สำหรับนำทางและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่สำคัญไว้คอยติดต่อกับภาคพื้นดิน, Thai definition: เครื่องมือที่ใช้ในการส่งและรับสัญญาณโดยอาศัยระบบสายวิทยุสื่อสารหรือระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอื่นๆ
ข่ายโทรศัพท์[N] telephone network, Syn. เครือข่ายโทรศัพท์, Example: การนำเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาเชื่อมโยงกันผ่านข่ายโทรศัพท์ ทำให้เกิดการประยุกต์ใช้งานใหม่ๆ ขึ้น คือ การเรียกใช้โปรแกรมจากระยะไกล
คู่สายโทรศัพท์[N] telephone line, Example: องค์การโทรศัพท์ประกาศเพิ่มคู่สายโทรศัพท์ใหม่จำนวน 100 สาย เพื่อให้ประชาชนได้มีโทรศัพท์ใช้มากขึ้น, Thai definition: สายที่ใช้ประกอบการสื่อสารทางโทรศัพท์ 2 เส้น ต่อจากห้องเครื่องชุมสายโทรศัพท์ไปยังบ้านผู้ใช้โทรศัพท์
สถานีโทรทัศน์[N] television station, Example: ประเทศไทยมีสถานีโทรทัศน์ทั้งหมด 5 สถานี, Count unit: สถานนี, แห่ง, Thai definition: สถานที่ที่ทำการเผยแพร่กระจายสัญญาณภาพไปสู่โทรทัศน์
สื่อโทรทัศน์[N] television media, Example: รัฐมนตรีฯ คลัง แถลงมาตรการฟื้นฟูความมั่นคงทางสื่อโทรทัศน์ร่วม 1 ชั่วโมง, Thai definition: การทำให้ผู้คนเห็นหรือทราบข้อความ โดยผ่านทางโทรทัศน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรโทรศัพท์[n. exp.] (bat thōrasap) EN: phone card   FR: carte de téléphone [f]
เบอร์โทรศัพท์[n. exp.] (boē thōrasap) EN: telephone number   FR: numéro de téléphone [m]
บริการลูกค้า[n. exp.] (børikān lūkkhā) EN: customer service   FR: service à la clientèle [m]
ช่างซ่อมโทรทัศน์[n. exp.] (chang sǿm thōrathat) EN: television repairman   FR: réparateur de télévision [m]
ชืด[adj.] (cheūt) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid   FR: fade ; insipide ; sans saveur
ช่องโทรทัศน์[n. exp.] (chǿng thōrathat) EN: TV channel   FR: chaîne de télévision [f]
ชุมสายโทรศัพท์[n. exp.] (chumsāi thōrasap) EN: telephone exchange ; switched board   
ดาวน์โหลด[v.] (dāolōt) EN: download   FR: télécharger
ดาวน์โหลดโปรแกรม[v. exp.] (dāolōt prōkraēm) FR: télécharger un logiciel
ดาวเทียมสื่อสาร[n. exp.] (dāothīem seūsān) EN: communication satellite   FR: satellite de télécommunications [m] ; satellite-relais [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TELE    T EH1 L IY0
TELE    T EH1 L AH0
TELEX    T EH1 L EH2 K S
TELEFON    T EH1 L AH0 F AA2 N
TELESAT    T EH1 L AH0 S AE0 T
TELESCO    T EH0 L EH1 S K OW0
TELEKOM    T EH1 L AH0 K AA0 M
TELEXES    T EH1 L EH2 K S AH0 S
TELESIS    T EH1 L AH0 S IH2 S
TELENET    T EH1 L AH0 N EH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Tele    (n) (t e1 l ii)
telex    (n) (t e1 l e k s)
Telesis    (n) (t e1 l ii s i s)
telexes    (n) (t e1 l e k s i z)
Telerate    (n) (t e1 l i r ei t)
telecast    (v) (t e1 l i k aa s t)
telegram    (n) (t e1 l i g r a m)
televise    (v) (t e1 l i v ai z)
telecasts    (v) (t e1 l i k aa s t s)
telegrams    (n) (t e1 l i g r a m z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Telefonbuch(n) |das, pl. Telefonbücher| สมุดโทรศัพท์
Telefongespräch[เท-เล-โฟน-เก-ฉะ-เปรค] (n) |das, pl. Telefongespräche| การสนทนาทางโทรศัพท์

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Telefon (n ) |das, pl. Telefone | โทรศัพท์
telefonieren (vt ) พูดโทรศัพท์
Telefonnummerเบอร์โทรศัพท์
Telefonnummer (n ) เบอร์โทรศัพท์

Japanese-English: EDICT Dictionary
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
NTT[エヌティーティー, enutei-tei-] (n) (See 日本電信電話株式会社) Nippon Telegraph and Telephone Corporation; NTT [Add to Longdo]
いのちの電話[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service [Add to Longdo]
かすかす[, kasukasu] (adj-na,adj-no,adv,vs) (1) dry (and tasteless); (adv,vs) (2) barely; just [Add to Longdo]
ながら族;乍ら族[ながらぞく, nagarazoku] (n) people who study or work while listening to the radio (or watching television, etc.) [Add to Longdo]
ぼそぼそ[, bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless [Add to Longdo]
アウトテイク[, autoteiku] (n) outtake (of a film, television program, etc.) [Add to Longdo]
アドオン電話[アドオンでんわ, adoon denwa] (n) add-on telephone [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传心术[chuán xīn shù, ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄕㄨˋ, / ] telepathy [Add to Longdo]
报务员[bào wù yuán, ㄅㄠˋ ˋ ㄩㄢˊ, / ] telegraph operator; radio operator [Add to Longdo]
拨号盘[bō hào pán, ㄅㄛ ㄏㄠˋ ㄆㄢˊ, / ] telephone dial [Add to Longdo]
望远镜[wàng yuǎn jìng, ㄨㄤˋ ㄩㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] telescope [Add to Longdo]
望远镜座[wàng yuǎn jìng zuò, ㄨㄤˋ ㄩㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] Telescopium (constellation) [Add to Longdo]
泰卢固语[Tài Lú gù yǔ, ㄊㄞˋ ㄌㄨˊ ㄍㄨˋ ㄩˇ, / ] Telegu, the official language of Andhra Pradesh, India [Add to Longdo]
耳机[ěr jī, ㄦˇ ㄐㄧ, / ] telephone receiver; headphones; earphones [Add to Longdo]
遥测[yáo cè, ㄧㄠˊ ㄘㄜˋ, / ] telemetry [Add to Longdo]
银屏[yín píng, ˊ ㄆㄧㄥˊ, / ] television; TV screen; the silver screen [Add to Longdo]
电信[diàn xìn, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ, / ] telecommunications [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ケーブルテレビ[けーぶるてれび, ke-buruterebi] cable television [Add to Longdo]
コードレステレフォニー[こーどれすてれふぉにー, ko-doresuterefoni-] cordless telephony [Add to Longdo]
シンガポールテレコム[しんがぽーるてれこむ, shingapo-ruterekomu] Singapore Telecom [Add to Longdo]
スイステレコム[すいすてれこむ, suisuterekomu] Swiss Telecom [Add to Longdo]
テレコミューティング[てれこみゅーていんぐ, terekomyu-teingu] telecommuting [Add to Longdo]
テレコムネットワーク[てれこむねっとわーく, terekomunettowa-ku] telecom network [Add to Longdo]
テレコムベンダー[てれこむべんだー, terekomubenda-] telecom vendor [Add to Longdo]
テレコムマレーシア[てれこむまれーしあ, terekomumare-shia] Telecom Malaysia [Add to Longdo]
テレチョイス[てれちょいす, terechoisu] Telechoice [Add to Longdo]
テレビ信号[テレビしんごう, terebi shingou] television signal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
外電[がいでん, gaiden] Telegramm_aus_dem_Ausland [Add to Longdo]
電報[でんぽう, denpou] Telegramm [Add to Longdo]
電柱[でんちゅう, denchuu] Telegrafenmast [Add to Longdo]
電話[でんわ, denwa] Telefon [Add to Longdo]
電話帳[でんわちょう, denwachou] Telefonbuch [Add to Longdo]
頼信紙[らいしんし, raishinshi] Telegrammformular [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top