หรือคุณหมายถึง sürs?
Search result for

suers

(101 entries)
(0.0654 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suers-, *suers*, suer
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา suers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *suers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suer[N] ผู้ฟ้องร้อง, See also: ผู้เรียกร้อง, Syn. courter, suitor
suer[N] ผู้ขอความรัก, See also: ผู้เกี้ยว, Syn. suitor, wooer
pursuer[N] ผู้ล่า, Syn. hunter

English-Thai: Nontri Dictionary
pursuer(n) ผู้ติดตาม,ผู้เจริญรอยตาม,ผู้ตามหา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Buena suerte.Buena suerte. Dirt Nap (2008)
Buena suerte.Buena suerte (โชคดี) Crawl Space (2011)
Draw the spear and javelin against my pursuers;ปาหอกและทวน กับผู้ที่ไล่ล่าข้า A King's Ransom (2013)
Well, when you're being chased, your subconscious wants you to run home, but your conscious mind doesn't want to lead your pursuers there.คือว่า ถ้าคุณถูกไล่ตามจับ จิตใต้สำนึกคุณต้องการจะให้คุณหนีกลับบ้าน แต่จิตสำนึกของคุณ The Greybar Hotel (2014)
Our pursuers might be on our track so pretend to be a boy for a while Sureข้างนอนอาจมีทหารมาตามจับเราอีก ช่วงนี้เจ้าต้องแต่งตัวเป็นผู้ชายก่อน รู้มั้ย The Great Jang-Geum (2003)
Buena suerte, ladies.โชคดี คุณผู้หญิง Bandidas (2006)
From Don Quixote, pursuer of lofty but impractical ideals.ดอนกิโฮเต้แสวงหาความฝันอันสูงส่ง แต่ไม่มีทางเป็นจริง The Wicker Man (2006)
"Bueno suerte," what's that mean?"Buena suerte" นั่นแปลว่าอะไร Sona (2007)
Bueno suerte? Good luck."Buena suerte" โชคดี Sona (2007)
You have pursuers.มีคนตามคุณอยู่ Eagle Eye (2008)
- Suerth.- Suerth. Crossroads (2001)
Suerth Jr.Suerth, Jr. Crossroads (2001)
Buena suerte, ladies!Buena suerte, Ladies. Bandidas (2006)
Es tu día de mala suerte.Es tu día de mala suerte. Crocodile (2006)
Okay, you.. the hair.Ok, Frisuer weitermachen Crush Girl Love Panic (2006)
You will find her here.Sie finden sie hier. Buena suerte. Panama (2007)
- Bueno suerte-Bueno suerte. Sona (2007)
Bueno suerte.Bueno suerte. Sona (2007)
"Bueno suerte"?"Bueno suerte"? Sona (2007)
"Bueno suerte," what's that mean?"Bueno suerte" ... was heißt das? Sona (2007)
We could try and figure out which houses they were planning on robbing.Wir könnten versuchen herauszufinden welche Häsuer sie ausräumen wollen. Christmas Joy (2008)
Buena suerte.Buena suerte. Crawl Space (2011)
Buena suerte.Buena suerte. Una Venta (2011)
Tengo suerte.Tengo suerte. Cabin Fever 3: Patient Zero (2014)
- Tengo suerta!- Tengo suerta! Cabin Fever 3: Patient Zero (2014)
Suerte.- Suerte. Cabin Fever 3: Patient Zero (2014)
- Tengo Suerte.- Suerte. Cabin Fever 3: Patient Zero (2014)
Buena suerte.Buena suerte. Bed Bugs and Beyond (2015)
Good luck, Capitán.Buena suerte. The Captain's Paradise (1953)
Buena suerte until I see you.Buena suerte bis wir uns wieder sehen. Pat Garrett & Billy the Kid (1973)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหงื่อออก[v.] (ngeūa øk) EN: sweat ; perspire   FR: transpirer ; suer

CMU English Pronouncing Dictionary
ISSUER    IH1 SH UW0 ER0
LESUER    L EH0 S UW1 ER0
ISSUERS    IH1 SH UW0 ER0 Z
PURSUER    P ER0 S UW1 ER0
ISSUER'S    IH1 SH UW0 ER0 Z
ISSUERS'    IH1 S UW0 R Z
PURSUERS    P ER0 S UW1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pursuer    (n) (p @1 s y uu1 @ r)
pursuers    (n) (p @1 s y uu1 @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
据える[すえる, sueru] Thai: ติดตั้ง
据える[すえる, sueru] Thai: ก่อตั้ง English: to lay (foundation)
据える[すえる, sueru] Thai: เก็บปืน English: to place (gun)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgeber {m}issuer [Add to Longdo]
Aussteller {m}issuers [Add to Longdo]
Emittent {m}issuer [Add to Longdo]
Verfolger {m}; Verfolgerin {f} | Verfolger {pl}pursuer | pursuers [Add to Longdo]
gegenüber {prp; +Dativ} | gegenüber dem Haus; dem Haus gegenüber | seinem Kind gegenüber streng sein; gegenüber seinem Kind streng sein | jdm. gegenüber freundlich sein; gegenüber jdm. freundlich sein | mir gegenüber; gegenüber uns | gegenüber der Lage vor 20 Jahren | gegenüber dem Verfolger im Vorteil seinopposite; to; with; compared with; over | opposite the house | to be strict with one's child | to be kind to sb. | with me; with us | compared with the situation 20 years ago | to have an advantage over the pursuer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL [Add to Longdo]
BSL[ビーエスエル, bi-esueru] (n) (See バイオセーフティーレベル) biosafety level; BSL [Add to Longdo]
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL [Add to Longdo]
SDSL[エスディーエスエル, esudei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) symmetric digital subscriber line; SDSL [Add to Longdo]
SL[エスエル, esueru] (n) steam locomotive [Add to Longdo]
SLBM[エスエルビーエム, esuerubi-emu] (n) (See 潜水艦発射弾道ミサイル) submarine-launched ballistic missile; SLBM [Add to Longdo]
SLE[エスエルイー, esuerui-] (n) (See 全身性エリテマトーデス) systemic lupus erythematosus; SLE [Add to Longdo]
SSL[エスエスエル, esuesueru] (n) secure socket layer; SSL [Add to Longdo]
TSL[ティーエスエル, tei-esueru] (n) (See テクノスーパーライナー) techno-superliner (high-speed Japanese cargo ship); TSL [Add to Longdo]
VDSL[ブイディーエスエル, buidei-esueru] (n) (See xDSL) very-high-bit-rate digital subscriber line; VDSL [Add to Longdo]
xDSL[エックスディーエスエル, ekkusudei-esueru] (n) {comp} x digital subscriber line; xDSL [Add to Longdo]
みこしを据える;御輿を据える[みこしをすえる, mikoshiwosueru] (exp,v1) to ensconce oneself (e.g. in a chair); to settle oneself down; to plant oneself [Add to Longdo]
ウィンナーシュニッツェル[, uinna-shunittsueru] (n) Wiener schnitzel [Add to Longdo]
エックスディエスエル[, ekkusudeiesueru] (n) {comp} xDSL [Add to Longdo]
コンツェルン[, kontsuerun] (n) group of companies (ger [Add to Longdo]
サービスエリア[, sa-bisueria] (n) service area (usu. an area off a highway to buy gasoline, etc. for vehicles); (P) [Add to Longdo]
サルスエラ[, sarusuera] (n) zarzuela (spa [Add to Longdo]
シンタックスエラー[, shintakkusuera-] (n) {comp} syntax error [Add to Longdo]
テニスエルボー[, tenisuerubo-] (n) (See テニス肘) tennis elbow [Add to Longdo]
バスエラー[, basuera-] (n) {comp} bus error [Add to Longdo]
ピテカントロプスエレクトゥス[, pitekantoropusuerekutousu] (n) Pithecanthropus erectus [Add to Longdo]
プレッツェル[, purettsueru] (n) pretzel [Add to Longdo]
引き据える;引据える[ひきすえる, hikisueru] (v1) to (physically) force someone to sit down [Add to Longdo]
肝を据える[きもをすえる, kimowosueru] (exp,v1) to do with determination [Add to Longdo]
飢える(P);餓える;饑える[うえる(P);かつえる(飢える;餓える), ueru (P); katsueru ( ue ru ; katsue ru )] (v1,vi) to starve; to thirst; to be hungry; (P) [Add to Longdo]
灸を据える;灸をすえる[きゅうをすえる, kyuuwosueru] (exp,v1) (1) to scold; to chastise; (2) to burn moxa on the skin [Add to Longdo]
見据える;見すえる[みすえる, misueru] (v1,vt) to gaze at; to stare at; to focus on; to make sure of [Add to Longdo]
後釜に据える;後釜にすえる[あとがまにすえる, atogamanisueru] (exp,v1) to install (a person) in (someone's) place [Add to Longdo]
腰を据える[こしをすえる, koshiwosueru] (exp,v1) to settle oneself (in a place) [Add to Longdo]
上座に据える[かみざにすえる, kamizanisueru] (exp,v1) to give (a guest) the seat of honor (honour) [Add to Longdo]
尻を据える[しりをすえる, shiriwosueru] (exp,v1) to sit down [Add to Longdo]
据える[すえる, sueru] (v1,vt) (1) to place (in position); to fix; to set (e.g. table); to lay (foundation); (2) (See 上座に据える) to install; to seat (someone); (3) to settle (upon something); to fix (e.g. one's gaze); (4) to apply (moxa); (P) [Add to Longdo]
切り据える[きりすえる, kirisueru] (v1) to cut down an enemy [Add to Longdo]
打ち据える[うちすえる, uchisueru] (v1,vt) to place firmly; to hit very hard [Add to Longdo]
探求者[たんきゅうしゃ, tankyuusha] (n) searcher; pursuer [Add to Longdo]
追い手[おいて, oite] (n) pursuer [Add to Longdo]
追っ手;追手[おって, otte] (n) pursuer; pursuing party; posse [Add to Longdo]
追跡者[ついせきしゃ, tsuisekisha] (n) pursuer [Add to Longdo]
度胸を据える[どきょうをすえる, dokyouwosueru] (exp,v1) (obsc) (See 覚悟を決める) to muster one's courage; to resolve oneself; to ready oneself for what is to come [Add to Longdo]
腹を据える[はらをすえる, harawosueru] (exp,v1) to make up one's mind [Add to Longdo]
饐える[すえる, sueru] (v1,vi) to go bad; to turn sour [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闪过[shǎn guò, ㄕㄢˇ ㄍㄨㄛˋ, / ] to flash through (one's mind); to dodge (away from pursuers), #12,677 [Add to Longdo]
发行人[fā xíng rén, ㄈㄚ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] publisher; issuer, #15,050 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シンタックスエラー[しんたっくすえらー, shintakkusuera-] syntax error [Add to Longdo]
エーディーエスエル[えーでいーえすえる, e-dei-esueru] ADSL [Add to Longdo]
エスエスエル[えすえすえる, esuesueru] SSL [Add to Longdo]
エックスディエスエル[えっくすでいえすえる, ekkusudeiesueru] xDSL [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
据える[すえる, sueru] -setzen, -stellen, -legen [Add to Longdo]
腹を据える[はらをすえる, harawosueru] sich_entschliessen, sich_fest_entschliessen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top