ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strictly

S T R IH1 K T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strictly-, *strictly*, strict
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strictly(adv) อย่างเคร่งครัด, See also: อย่างเข้มงวด, Syn. severely, sternly
strictly(adv) อย่างแท้จริง, See also: อย่างแน่นอน, Syn. exactly, precisely

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strictly decreasing functionฟังก์ชันลดโดยแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
strictly increasing functionฟังก์ชันเพิ่มโดยแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
strictly personalเป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
strictly positiveบวกโดยแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
strictly private(n, name) thai

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's not personal, Sonny. It's strictly business.มันไม่ใช่ส่วนบุคคลของซันนี่ เป็นธุรกิจอย่างเคร่งครัด The Godfather (1972)
Dr Jones, you must understand that this is all strictly confidential.ดร.โจนส์, ตอนนี้, คุณต้องเข้าใจ ว่าเรื่องนี้เป็นความลับสุดยอด, อ้า? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Strictly speaking, he slipped up. You're lucky to be breathing!อย่างเคร่งครัดพูด เขาทำผิด คุณโชคดีที่จะยังหายใจ ! First Blood (1982)
Look, our relationship is strictly business!นี่! ความสัมพันธ์ระหว่างเราน่ะ มันแค่เรื่องธุรกิจเท่านั้นนะ! Mannequin (1987)
- I'm commercial. Strictly commercial.- ฉันในเชิงพาณิชย์ การค้าอย่างเคร่งครัด The Russia House (1990)
- In-In a strictly platonic way?- ผมหมายถึงเพื่อนจริง ๆ Rushmore (1998)
And he means that in a strictly non-prison movie type of way.เขาหมายถึง ไม่เหมือนในหนังคุกเกย์ๆนะ 10 Things I Hate About You (1999)
Strictly speaking, you'll feel nothing.ถ้าจะพูดให้ชัดคือ คุณจะไม่รู้สึกอะไรเลย Bicentennial Man (1999)
The first years, please note that the Dark Forest is strictly forbidden to all students.พวกปีหนึ่ง โปรดจำไว้ว่า ป่าดาร์กฟอร์เรสท์ เป็นเขตหวงห้ามสำหรับนักเรียนทุกคน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Our relationship is strictly professional.ความสัมพันธ์ของเราน่ะ เฉพาะเรื่องงานเท่านั้น Inspector Gadget 2 (2003)
Strictly professional.ในหน้าที่เท่านั้น Inspector Gadget 2 (2003)
-Some are strictly affairs?- บางคู่ก็เป็นแค่คู่นอน Mona Lisa Smile (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strictlyBrian intends to strictly limit the money he uses.
strictlyBut today smoking in public places is forbidden or strictly restricted.
strictlyFrom a strictly scientific point of view, history cannot be called a science.
strictlyIf we speak strictly, Chinese consists of hundreds of dialects.
strictlyIt was strictly a family affair for Sam Jones.
strictlyMy interest in politics is strictly academic.
strictlyPrices were strictly regulated during the war.
strictlySmoking is strictly forbidden here.
strictlySmoking is strictly prohibited.
strictlySpeaking strictly, your opinion is different from mine.
strictlyStrictly speaking, a tomato is a fruit.
strictlyStrictly speaking, he is not qualified for the job.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างเคร่งครัด(adv) strictly, See also: rigidly, conscientiously, Example: ทุกคนควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
อย่างเด็ดขาด(adv) strictly, See also: completely, absolutely, without leniency, Syn. โดยเด็ดขาด, Example: ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงในบริเวณแห่งนี้อย่างเด็ดขาด
เคร่งเครียด(adv) seriously, See also: strictly, tensely, strainedly, sternly, earnestly, Example: ในภาวะเช่นนี้เราอาจจะเห็นบางคนหัวเราะอย่างขมขื่นหรือหัวเราะอย่างเคร่งเครียด
เคร่งครัด(adv) strictly, See also: seriously, stiffly, rigorously, stringently, austerely, Example: นายทหารใหม่ทำงานเคร่งครัดเกินไปไม่ใช้วิธีผ่อนสั้นผ่อนยาวจึงกลายเป็นเข้ากับเพื่อนฝูงไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ดขาด[detkhāt] (adv) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively  FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
โดยเด็ดขาด[dōi detkhāt] (adv) EN: strictly
ห้ามเด็ดขาด[hām detkhāt] (v, exp) EN: be strictly prohibited (to)
ถือเคร่ง[theū khreng] (v, exp) EN: observe strictly ; be strict  FR: observer strictement
อย่างเด็ดขาด[yāng detkhāt] (adv) EN: strictly  FR: absolument

CMU English Pronouncing Dictionary
STRICTLY S T R IH1 K T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strictly (a) strˈɪkliː (s t r i1 k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
严禁[yán jìn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] strictly prohibit, #8,840 [Add to Longdo]
严格来说[yán gé lái shuō, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] strictly speaking [Add to Longdo]
严格来讲[yán gé lái jiǎng, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ ㄌㄞˊ ㄐㄧㄤˇ, / ] strictly speaking [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
genaugenommenstrictly speaking [Add to Longdo]
streng {adv} | streng genommenstrictly | strictly speaking [Add to Longdo]
strenggenommenstrictly speaking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
みっちり[micchiri] (adv) (1) severely; strictly; fully; (2) earnestly; diligently [Add to Longdo]
厳として[げんとして, gentoshite] (exp,adv) strictly; solemnly [Add to Longdo]
厳に[げんに, genni] (adv,vs) strictly; severely; rigidly; fortify; strengthen; secure [Add to Longdo]
厳密に言うと;厳密にいうと[げんみつにいうと, genmitsuniiuto] (exp) (See 厳密に言えば) strictly speaking [Add to Longdo]
厳密に言えば;厳密にいえば[げんみつにいえば, genmitsuniieba] (exp) (See 厳密に言うと) strictly speaking [Add to Longdo]
御法度[ごはっと, gohatto] (n) contraband; taboo; strictly forbidden [Add to Longdo]
持戒[じかい, jikai] (n) strictly adhering to Buddhist precepts [Add to Longdo]
土足厳禁[どそくげんきん, dosokugenkin] (exp) shoes strictly prohibited [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strictly \Strict"ly\, adv.
   In a strict manner; closely; precisely.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strictly
   adv 1: restricted to something; "we talked strictly business"
       [syn: {strictly}, {purely}]
   2: in a stringent manner; "the laws are stringently enforced";
     "stringently controlled" [syn: {strictly}, {stringently}]
   3: in a rigorous manner; "he had been trained rigorously by the
     monks" [syn: {rigorously}, {strictly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top