Search result for

strati

(90 entries)
(0.0314 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strati-, *strati*
English-Thai: Longdo Dictionary
defenestration(n) การโยนคนออกนอกหน้าต่าง
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stratify[VI] แบ่งเป็นชั้นๆ, See also: แยกเป็นชั้นๆ, Syn. laminate, zone
stratify[VT] แบ่งเป็นชั้นๆ, See also: แยกเป็นชั้นๆ, Syn. laminate, zone
stratify[VI] แบ่งเป็นชนชั้น, Syn. classify
stratify[VT] แบ่งเป็นชนชั้น, Syn. classify
stratify[VT] ใส่เมล็ดพันธุ์ตามชั้นดิน
stratification[N] การแบ่งเป็นชั้นๆ, Syn. delamination, tabular structure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stratification(สแทรททะฟิเค'เชิน) n. การแบ่งออกเป็นชั้น ๆ ,ลักษณะเป็นชั้น ๆ ,ชนชั้นของสังคม,การเกิดเป็นชั้น ๆ ,การจมทับถมกันเป็นชั้น
stratify(สแทรท'ทะไฟ) vt.,vi. เกิดเป็นชั้น ๆ ,แบ่งเป็นชั้น ๆ ,ใส่เมล็ดพืชตามชั้นของพื้นผิวดิน.
administrative(แอดมิน' นิสเทรทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหาร (managerial)
castration complexn. โรคกลัวสูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
defenestrationn. การโยนคนออกนอกหน้าต่าง
fenestration(ฟีเนสเทร' เชิน) n. การประกอบหน้าต่าง,รู,ช่อง,
frustration(ฟรัสเทร'เชิน) n. ความขัดข้องใจ,ความผิดหวัง,การพบอุปสรรค
illustration(อิลัสเทร'เชิน) n. ภาพประกอบ,ภาพอธิบาย,การอธิบายด้วยภาพประกอบ,การยกตัวอย่าง,ความชัดเจน., Syn. picture
illustrativeadj. มีภาพประกอบ,มีตัวอย่างประกอบ,เป็นการอธิบาย
ministration(มินนิสเทร'เชิน) n. การให้ความช่วยเหลือ,การทำหน้าที่เป็นพระ,การจัดการ., See also: ministrative adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
stratification(n) ชนชั้นสังคม,การแบ่งชั้น,กลุ่มสังคม
stratify(vt) แบ่งเป็นชั้นๆ,จัดเป็นชั้น
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการบริหาร
demonstration(n) การสาธิต,การทดลอง,การพิสูจน์,การเดินขบวน
demonstrative(adj) ชี้เฉพาะ,ซึ่งแสดงได้,เป็นการสาธิต,ซึ่งทดลองได้
frustration(n) ความไร้ผล,การทำลาย,ความขัดข้อง,การหักหลัง
illustration(n) การแสดง,ภาพประกอบ,อุทาหรณ์,การยกตัวอย่าง
illustrative(adj) ยกตัวอย่างประกอบ,เป็นการอธิบาย
ministration(n) การรับใช้,การปรนนิบัติ,การช่วยเหลือ,การให้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stratificationการปูตัวชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stratificationการซ้อนเป็นชั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stratificationการจัดชั้นภูมิ, การจัดช่วงชั้น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stratification, class๑. การจัดช่วงชั้นในสังคม๒. การจัดกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stratifiedเป็นชั้น ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stratified cambium; storied cambiumแคมเบียมเป็นชั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stratified chargeประจุไอดีเป็นชั้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stratified driftตะกอนธารน้ำแข็งแสดงชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stratified random samplingการสุ่มตัวอย่างตามชั้นภูมิ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stratified sampleตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stratification การแบ่งชั้น, การแยกชั้น [สิ่งแวดล้อม]
stratified samplingการเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้น, การเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นเหมาะที่จะใช้กับการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มที่สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ได้หลายขั้น โดยกำหนดให้เลือกตัวอย่างมาจากแต่ละขั้น ข้อดีของการเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นก็คือ ไม่จำเป็นต้องมีกรอบตัวอย่างที่สมบูรณ์ในทุก ๆ ขั้น ให้มีกรอบตัวอย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Stratiform cloudเมฆที่มีลักษณะเป็น แผ่น [อุตุนิยมวิทยา]
Stratiformisสเตรติฟอร์มิส (str) [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If by pebbles, you mean the rudaceous sedimentary stratified clast fragments, then yes.ถ้ากรวดหินคุณหมายถึง ฝุ่นตะกอนทรายรึ? หินที่แตกสลาย แยกเป็นชั้นๆ นั่นก็ใช่ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I found the rudaceous sedimentary stratified clast fragment mother lode.ผมเจอตะกอนหิน หินที่แตกสลายแยกเป็นชั้นๆ ตัวแม่เลย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Stratification.การแบ่งออกเป็นของโครงสร้าง Human (2010)
So stratigraphically, the oldest stuff I found was in the bedroom.ฉนั้น ตามลำดับชั้น ของที่เก่าที่สุดที่ฉันพบ อยู่ในห้องนอน และของที่เก่าที่สุด ในห้องนอน The Dig (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจบริหาร[n. exp.] (amnāt børihān) EN: executive power ; administrative power ; executive authority   FR: pouvoir exécutif [m]
อำนาจการปกครอง[n. exp.] (amnāt kān pokkhrøng) EN: administrative power   
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อาณา[n.] (ānā) EN: authority ; power ; administration   FR: juridiction [f]
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka   FR: onction sainte [f] ; lustration [f]
อธิบดี[n. exp.] (athibødī) EN: director-general (administration)   FR: directeur général (de l'administration) [m]
ใบทะเบียนบ้าน[n. exp.] (bai thabīen bān) EN: house registration   
บัตรผู้ป่วย[n. exp.] (bat phūpūay) EN: patient's registration card   FR: carte médicale [f]
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhapradit) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow   FR: prosternement à la chinoise [m]
บริหารศาสตร์[n. exp.] (børihānsāt) EN: administrative science   FR: sciences administratives [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
STRATIFY    S T R AE1 T AH0 F AY2
STRATIFIED    S T R AE1 T AH0 F AY2 D
STRATIGRAPHIC    S T R AE2 T AH0 G R AE1 F IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stratify    (v) (s t r a1 t i f ai)
stratified    (v) (s t r a1 t i f ai d)
stratifies    (v) (s t r a1 t i f ai z)
stratifying    (v) (s t r a1 t i f ai i ng)
stratification    (n) (s t r a2 t i f i k ei1 sh @ n)
stratifications    (n) (s t r a2 t i f i k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stratifizierung {f}stratification [Add to Longdo]
Stratigraphie {f}stratigraphy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR [Add to Longdo]
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]
UA能力の登録[ユーエーのうりょくのとうろく, yu-e-nouryokunotouroku] (n) {comp} UA capabilities registration [Add to Longdo]
うざっこい[, uzakkoi] (adj-i) jumbled up; confused; frustrating [Add to Longdo]
こそあど[, kosoado] (n) {ling} (See 指示語) Japanese ko-so-a-do demonstratives (e.g. pronouns [Add to Longdo]
それならそうと[, sorenarasouto] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
それならそれで[, sorenarasorede] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
アドミニストレーション[, adominisutore-shon] (n) {comp} administration [Add to Longdo]
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] (n) {comp} address administration [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地层学[dì céng xué, ㄉㄧˋ ㄘㄥˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] stratigraphy (geology) [Add to Longdo]
层状[céng zhuàng, ㄘㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] stratified (geol.) [Add to Longdo]
层理[céng lǐ, ㄘㄥˊ ㄌㄧˇ, / ] stratification [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration [Add to Longdo]
データ登録[データとうろく, de-ta touroku] data registration [Add to Longdo]
ネットワークアドミン[ねっとわーくあどみん, nettowa-kuadomin] network administration [Add to Longdo]
ネットワーク管理[ネットワークかんり, nettowa-ku kanri] network administration [Add to Longdo]
ユーザ登録[ユーザとうろく, yu-za touroku] user registration [Add to Longdo]
位置決め[いちぎめ, ichigime] registration [Add to Longdo]
階層化[かいそうか, kaisouka] stratification, classification [Add to Longdo]
管轄ポート[かんかつポート, kankatsu po-to] administration port [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top