Search result for

statü

(117 entries)
(0.0369 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -statü-, *statü*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
status quo (n from Latin :stātu quō ) The state of things; the way things are, as opposed to the way they could be; the existing state of affairs.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
statue[N] รูปปั้น, See also: รูปหล่อ, รูปแกะสลัก, Syn. model, sculpture
status[N] สถานภาพ, See also: สภาพ, สถานะ
stature[N] ความสูง (ของร่างกาย), See also: ส่วนสูง, ความสูงของสิ่งของ, Syn. height, tallness
stature[N] ระดับการประสบความสำเร็จ, See also: ความมีชื่อเสียง, ความเจริญเติบโต, Syn. development, growth, reputation
statute[N] รัฐบัญญัติ, See also: พระราชบัญญัติ, Syn. enactment, law
statute[N] กฎ, See also: ข้อบังคับ, ระเบียบ, Syn. rule, regulation
statuary[N] รูปปั้น
statuette[N] รูปปั้นเล็ก
statutory[ADJ] ตามกฎหมาย, Syn. lawful, rightful, sanctioned
status quo[N] สถานภาพปัจจุบัน, See also: สถานภาพที่เป็นอยู่, ฐานะที่เป็นอยู่, สภานการณ์ที่เป็นอยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
statue(สแทช'ชุ) n. รูปปั้น,รูปสลัก,รูปแกะสลัก,รูปหล่อ,ผลงานศิลปะสามมิติที่จำลองรูปคนหรือสัตว์, Syn. sculpture,figure
statue of libertyn. อนุสาวรีย์เทพธิดาแห่งเสรีภาพบนเกาะ Liberty ในอ่าวท่าเรือนิวยอร์ค
stature(สแทช'เชอะ) n. ความสูงของสัตว์ (โดยเฉพาะของคน) ,ความสูงของสิ่งของ,ปริมาณการเจริญเติบโต,ระดับความสำเร็จ., Syn. tallness,size
status(สเท'ทัส,สแทท'ทัส) n. ฐานะ,สภาพ,สภาพการณ์,ภาวะ,ตำแหน่ง,ยศ, Syn. position,
status in quon. ฐานะที่เป็นอยู่,สภาพที่เป็นอยู่,สภาพการณ์ที่เป็นอยู่
status quon. ฐานะที่เป็นอยู่,สภาพที่เป็นอยู่,สภาพการณ์ที่เป็นอยู่
statute(สแทช'ชูท) n. บทบัญญัติ,พระราช-บัญญัติ,กฎ,ข้อบังคับ,ระเบียบ,ลายลักษณ์อักษร
statute bookn. หนังสือกฎหมาย (5280 ฟุต)
statute of limitationsn. อายุความ,กฎหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับตามกฎหมาย
in statu quo(อินสเท'ทู โคว) L. ในสภาวะซึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
statuary(n) รูปปั้น,รูปหล่อ,รูปแกะสลัก,งานประติมากรรม
statue(n) รูปปั้น,รูปหล่อ,รูปแกะสลัก,งานประติมากรรม
statuesque(adj) งดงาม,สง่างาม,เหมือนรูปปั้น
statuette(n) รูปหล่อเล็กๆ,รูปปั้นเล็กๆ
stature(n) ส่วนสูง,ความสูง,ขนาด,ภูมิรู้
status(n) ฐานะ,สถานะ,สภาพ,ภาวะ,สถานการณ์,ยศ,ตำแหน่ง
STATUS status quo(n) รูปการปัจจุบัน,สภาพที่เป็นอยู่
statute(n) พระราชบัญญัติ,มาตรา,ข้อบังคับ,กฎ,ระเบียบ
statutory(adj) ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติ,ชอบด้วยกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
statue of fraudsบัญญัติหนังสือสัญญา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stature; height; tallnessความสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
statusสถานภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
statusสถานภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statusสถานภาพ, สถานะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
status animarumสถานภาพบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
status barแถบสถานภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
status barแถบสถานภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
status in employmentสถานภาพการจ้างงาน [ดู employment status] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
status quo (L.)สถานะเดิม, ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Statusสถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ), สถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ)
เช่น แสดงถึงว่ากำลังรอคอยการพิจารณา การสิ้นสุดสิทธิ หรืออยู่ในความคุ้มครองอยู่ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Status (Laws)สถานภาพ (กฏหมาย) [TU Subject Heading]
Status epilepticus ภาวะชักแบบต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
Statute of fraudบทกฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อฉล [เศรษฐศาสตร์]
Statutesพระราชบัญญัติ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานภาพ[N] status
ศักดิ์[N] rank, See also: status, prestige, Syn. ฐานะ, สถานภาพ, Example: ในกรุงเทพฯ ทุกคนต้องแย่งกันทำมาหากิน แย่งกันมีหน้ามีตา มียศ มีศักดิ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศักดินา[N] status in terms of land, counted in rai, See also: right to the possession of farmland, Example: ข้าราชการชั้นขุนนาง คือ ข้าราชการที่ถือศักดินาตั้งแต่ 400 ไร่ขึ้นไป, Thai definition: อำนาจปกครองที่นา ซึ่งเป็นเครื่องแสดงขั้นสูงต่ำของพลเมืองสมัยก่อน
สถาน[N] status, See also: state, situation, Syn. สถานะ, Example: ผู้อยู่ในวัยเรียนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับสถานและสภาพของตน
รูปปั้น[N] statue, See also: sculpture, molded figure, Example: รูปปั้นไม่มีทางเหมือนคนได้เลย เพราะมันเป็นซากไม่มีชีวิต, Count unit: รูป, Thai definition: รูปที่ปั้นขึ้น
สถานภาพ[N] status, Example: ชนบทบาทและสถานภาพของหญิงสูงขึ้น ทั้งในระดับครอบครัวและระดับสังคม, Count unit: สถานภาพ, Thai definition: ฐานะ, ตำแหน่งหรือเกียรติยศของบุคคลที่ปรากฏในสังคม
ความสูงต่ำ[N] height, See also: stature, Example: มีผู้ให้ข้อสังเกตไว้ว่าเรื่องของความสูงต่ำอ้วนผอมของร่างกายนี้มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโภชนาการเป็นอย่างมาก
พระบรมรูป[N] statue of a king, Syn. พระรูป, Example: กลุ่มเกษตรกรภาคอีสานชุมนุมกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้า, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: รูปปั้นของราชา, Notes: (ราชา)
พระพุทธรูป[N] image of Buddha, See also: Statue of Buddha, Buddha image, Syn. พุทธรูป, Example: เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ แบบท่าทางของพระพุทธรูปจึงมีลักษณะเป็นปางต่างๆ ตามพุทธประวัติ, Count unit: องค์, Thai definition: รูปหล่อจำลองพระพุทธเจ้า, รูปปั้นพระพุทธเจ้า
ศักดิ[N] status, See also: rank, Syn. ฐานะ, ตำแหน่ง, ศักดิ์, Example: เขามีศักดิเป็นอาของฉัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ[n. prop.] (Anusāwarī Thēphī Sērīphāp) EN: Statue of Liberty   
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation   FR: prescription [f]
ดำรงฐานะ[v. exp.] (damrong thāna) EN: maintain one's status ; sustain ; hold ; bear ; lead   
หัวนอนปลายตีน[n.] (hūanønplāitīn) EN: background ; origin ; family and status ; antecedents ; person's back ground   
การประชุมก่อตั้งบริษัท[n. exp.] (kān prachum køtang børisat) EN: statutory meeting   
คาดอายุความ[n. exp.] (khāt āyukhwām) EN: statute-barred ; barred by the statute of limitations   
ข้อบังคับ[n.] (khøbangkhap) EN: regulation ; rule ; principle ; by-law   FR: règlement [m] ; règle [f] ; statut [m]
เครื่องหมาย[n.] (khreūangmāi) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker   FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]
ความสูงต่ำ[n. exp.] (khwāmsūng tam) EN: height ; stature   
กฎ[n.] (kot) EN: law ; rule ; regulation ; edict ; enactment ; ordinance ; decree ; statute ; principle   FR: loi [f] ; arrêté [m] ; règle [f] ; règlement [m] ; décret [m] ; principe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STATUE    S T AE1 CH UW2
STATUS    S T EY1 T AH0 S
STATUS    S T AE1 T AH0 S
STATUM    S T AE1 T AH0 M
STATUTE    S T AE1 CH UW0 T
STATUES    S T AE1 CH UW2 Z
STATURE    S T AE1 CH ER0
STATUTES    S T AE1 CH UW0 T S
STATUARY    S T AE1 CH UW0 EH2 R IY0
STATUTORY    S T AE1 CH AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
statue    (n) (s t a1 ch uu)
status    (n) (s t ei1 t @ s)
statues    (n) (s t a1 ch uu z)
stature    (n) (s t a1 ch @ r)
statute    (n) (s t a1 ch uu t)
statuary    (n) (s t a1 ch u@ r ii)
statutes    (n) (s t a1 ch uu t s)
statuette    (n) (s t a2 ch u e1 t)
statutory    (j) (s t a1 ch u t r ii)
statuesque    (j) (s t a2 ch u e1 s k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
身材[shēn cái, ㄕㄣ ㄘㄞˊ, ] stature; build (height and weight); figure, #3,585 [Add to Longdo]
雕像[diāo xiàng, ㄉㄧㄠ ㄒㄧㄤˋ, ] statue, #16,510 [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] statute; constitution, #18,369 [Add to Longdo]
塑像[sù xiàng, ㄙㄨˋ ㄒㄧㄤˋ, ] statue, #23,577 [Add to Longdo]
成文法[chéng wén fǎ, ㄔㄥˊ ㄨㄣˊ ㄈㄚˇ, ] statute, #75,163 [Add to Longdo]
自由神像[Zì yóu shén xiàng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄤˋ, ] Statue of Liberty [Add to Longdo]
身才[shēn cái, ㄕㄣ ㄘㄞˊ, ] stature; build (height and weight); figure [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Tastatur(n) |die, pl. Tastaturen| แป้นพิมพ์ (ของเครื่องพิมพ์ดีด หรือ คอมพิวเตอร์)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お互い様;御互い様;お互いさま[おたがいさま, otagaisama] (adj-na,n) we are of equal status in this regard [Add to Longdo]
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn,adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P) [Add to Longdo]
お目にかかる;お目に掛かる;御目にかかる;御目に掛かる[おめにかかる, omenikakaru] (exp,v5r) (1) (hum) (See 会う,目にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed [Add to Longdo]
お目に留まる;お目にとまる;御目に留まる[おめにとまる, omenitomaru] (exp,v5r) to be recognized (by someone of higher status); to be noticed; to get attention [Add to Longdo]
しいさあ;シーサー[, shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil [Add to Longdo]
だてらに[, daterani] (suf,prt) a mere (status or characteristic); implies activity unsuited to (status or characteristic); (P) [Add to Longdo]
にして置く[にしておく, nishiteoku] (exp,v5k) (uk) (See にする・1,にする・2,にする・3,にする・4) to leave as; to view as; to maintain the status quo [Add to Longdo]
インド孔雀[インドくじゃく;インドクジャク, indo kujaku ; indokujaku] (n) (uk) Indian peafowl; common peafowl (Pavo cristatus) [Add to Longdo]
ウェストミンスター憲章[ウェストミンスターけんしょう, uesutominsuta-kenshou] (n) Statute of Westminster (1931) [Add to Longdo]
エントリ状況[エントリじょうきょう, entori joukyou] (n) {comp} entry-status [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エントリ状況[エントリじょうきょう, entori joukyou] entry-status [Add to Longdo]
スイッチ状態条件[すいっちじょうたいじょうけん, suicchijoutaijouken] switch-status condition [Add to Longdo]
ステータス[すてーたす, sute-tasu] status [Add to Longdo]
ステータスインジケータ[すてーたすいんじけーた, sute-tasuinjike-ta] status indicater [Add to Longdo]
ステータス行[ステータスぎょう, sute-tasu gyou] status line [Add to Longdo]
チャネルステータスワード[ちゃねるすてーたすわーど, chanerusute-tasuwa-do] channel status word [Add to Longdo]
チャネル状態語[チャネルじょうたいご, chaneru joutaigo] channel status word [Add to Longdo]
プログラム状態語[プログラムじょうたいご, puroguramu joutaigo] program status word (PSW) [Add to Longdo]
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section [Add to Longdo]
基本状態[きほんじょうたい, kihonjoutai] basic state, basic status [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たけ, take] Statur, Groesse, Koerpergroesse [Add to Longdo]
[ぞう, zou] STATUE, -BILD [Add to Longdo]
彫像[ちょうぞう, chouzou] Statue, Standbild [Add to Longdo]
[かく, kaku] STATUS, RANG, RICHTMASS, REGEL, -FALL [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top