Search result for

spießen

(60 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spießen-, *spießen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spießen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spießen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What delays thee, page?Knappe! Ich lasse dich aufspießenUnidentified Flying Oddball (1979)
It brings them up to the surface where I can spear them.Er bringt sie an die Oberfläche, wo ich sie aufspießen kann. The Blue Lagoon (1980)
"...where I can spear them.""wo ich sie aufspießen kann." The Blue Lagoon (1980)
I'll spear you.Ich werde dich aufspießenThe Blue Lagoon (1980)
Or better still, impaled on the spires of the main gateOder auf die Zaunpfähle spießenCity of Women (1980)
Oh, yeah, watch those weenie roasters too, yeah?Ach ja, und pass mit den Grillspießen auf. The Indiscretion (1981)
Like sticking my thumb with its needle.Wie, z.B., meinen Daumen mit der Nadel aufzuspießenThe Revel (1981)
I thought I might... help you skewer a while.Ich könnte dir beim Aufspießen zur Hand gehen. The Border (1982)
It's the first time in two days that I haven't skewered something to a stick and hung it over a campfire.Das ist das erste Mal in 2 Tagen, dass ich etwas nicht aufspießen und über ein Lagerfeuer halten muss. Weekend (1984)
But a fish is going to spear you.Der Fisch wird dich aufspießenThe Emerald Forest (1985)
What I wanted to know about was the spike machine.Ich möchte etwas über das Gerüst mit den Spießen wissen. Deadly Knightshade (1986)
Well now, ain't this guy just the Wizard of Oz? I believe.Mann, wir sind Schaschliks auf unseren eigenen SpießenDown for the Count: Part II (1987)
Card pinning.Nein, Karten aufspießenThey Call Me Renegade (1987)
- What is that?- Karten aufspießenThey Call Me Renegade (1987)
Impale me on a fence?Aufspießen auf 'nem Zaun? Just Married... with Children (1988)
That's very fοrmal fοr a man yοu almοst skewered. Where I cοme frοm, skewering is mοre persοnal.Wenn schon aufspießen, hätte ich es gerne persönlicher. Miss Marple: A Caribbean Mystery (1989)
your naked infants spitted upon pikes... whiles the mad mothers with their howls confused... do break the clouds!Die nackten Kinderleiber auf Lanzen aufspießen, während ihre Mütter im Wahnsinn rasen und ihr Geheul zum Himmel sich erhebt, werden die Wolken vor Entsetzen fliehen! Henry V (1989)
The Yanks will take Dante, put him on a spit and have a barbecue.Die Amis würden Dante aufspießen und genüsslich rösten. The Russia House (1990)
You want me to sharpen it and have him stab the food?Soll ich es anspitzen, damit er das Essen aufspießen kann? Frankie and Johnny (1991)
One day that woman's gonna cut herself on her own tongue and bleed to death.Eines Tages wird sie sich noch mit der eigenen Zunge aufspießen und verbluten. The Man in the Moon (1991)
I'm glad her expertise doesn't end with jumja sticks.Schön, dass sie sich nicht nur mit Jumja-Spießen auskennt. In the Hands of the Prophets (1993)
Must have been like spearing kandippers.War bestimmt so, wie Brathähnchen aufzuspießenProgress (1993)
I only remember bits and pieces of it but he... the jist of it was that he was going to... impale me with hisIch weiß nicht mehr genau, ich kann mich nur bruchstückhaft erinnern, aber er wollte mich kurz und bündig gesagt... aufspießen mit seinem... The Last Seduction (1994)
What's to stop him coming here and skewering us when we're in bed?Was sollte ihn daran hindern uns im Schlaf aufzuspießenMary Reilly (1996)
We wants the map, and we'll skewer anybody who gets in the way!Wir wollen die Karte und spießen jeden auf, der uns aufhalten will. Muppet Treasure Island (1996)
maim you after my meeting.Pech und Schwefel nach dem Meeting aufspießenHercules (1997)
I'm gonna hook you!Ich werde dich auf meinen Haken spießenI Know What You Did Last Summer (1997)
Now, let's begin with the quarterstaff, which incidentally will require countless hours of vigorous training.Fangen wir mit den Spießen an,... ..deren Handhabung übrigens stundenlanges Training bedarf. Angel (1997)
I could kill a guy with these things.Mit den Dingern kann ich ja jemanden aufspießenPleasantville (1998)
They have lollipops, they have fudgesicles,... ..they have popsicles,... ..but they don't have any other meat on sticks.Es gibt Lollies, Karamellen Wassereis am Stiel aber es gibt kein anderes Fleisch auf SpießenThere's Something About Mary (1998)
Concentrate! Focus and then stab it!Erst konzentrieren, dann fokusieren und anschließend aufspießenChinese Torture Chamber Story 2 (1998)
Let's see, killing zombies, torching sewer monsters and...Nun, da hätten wir Zombies-Töten, Monster-AufspießenRevelations (1998)
As in kicking, punching and stabbing?Treten, Boxen, AufspießenRevelations (1998)
That'd be tragic, taking the fun out of slaying, stabbing, beheading.Oh ja, den ganzen Spaß am Töten, Köpfen, Aufspießen... Bad Girls (1999)
Tell me that, if you don't get in a good slaying, you start itching for some vamp to show up so you can give him a good...Wenn du lange nicht auf der Jagd warst,... ..wirst du nicht kribbelig nach einem Vampir, den du aufspießen kannst? Bad Girls (1999)
If you are at a disadvantage jump to the side.Unsere Pfeile werden ihn aufspießenOut Live (2000)
They had to get in and stick you with something.Sie mussten rein und einen mit etwas aufspießenMel Gibson's 'Braveheart': A Filmmaker's Passion (2000)
They've even stuck things on their bayonets!Sie spießen es auf ihre Bajonette! La guerre et la paix (2000)
Maybe I could have decapitated entire village and put their heads on plate. Got a knife, cut open their spleens and drink their fluids.Ich könnte ein ganzes Dorf köpfen lassen und ihre Köpfe aufspießen, ihre Milz mit dem Messer aufschlitzen und ihre Säfte trinken. Shrek (2001)
Once this unravels Rohan'll have our heads staked.Wenn die Bombe erst platzt... wird Rohan unsere Köpfe aufspießenThe Affair of the Necklace (2001)
I mean, there we are, sticking our forks into the food... and hacking it up with our knives.Wir spießen immer das Essen mit unseren Gabeln auf und zerstückeln es mit unseren Messern. Kiss of the Dragon (2001)
I'd happily stick a hat pin in her, or whatever.Ich würde sie gerne mit einer Hutnadel oder etwas anderem aufspießenEvil Under the Sun (2001)
-Give me some of them fish cakes.Ich hätte gerne welche von den FischspießenMy Wife Is a Gangster (2001)
And for this I must beg the indulgence of my former assistant in matters of impalement.- Tu's nicht! Doch dafür brauche ich die freundliche Unterstützung einer ehemaligen Hilfskraft im blutigen Geschäft des Aufspießens, des Butchers wahren Fleischerlehrlings! Gangs of New York (2002)
I'm trying to have this motherfucker's head in the middle ofthe project... throwing darts at it. Feel me?Den Kopf dieses Wichsers möchte ich aufspießen... und mit Darts durchlöchern, verstehste? Empire (2002)
- Don't let them impale me.- Nicht aufspießenIce Age (2002)
Don't spear me.Nicht aufspießenIce Age (2002)
Checking the dead enemies for documents I found this on the guy who tried to bayonet you.Ich habe das bei dem gefunden, der Sie aufspießen wollte! We Were Soldiers (2002)
Shouldn't we stab him in the chest?Warum spießen wir ihn nicht auf? Never Leave Me (2002)
I would say they'd probably impale you on a pole for shacking up with their prince.Ich denke, dich spießen sie auf einen Pfahl... weil du mit Ihrem Prinzen herumspielst. A Prefect Murder (2002)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufspießen | aufspießendto impale | impaling [Add to Longdo]
aufspießento spike [Add to Longdo]
(Fleisch) aufspießento skewer; to spit [Add to Longdo]
aufspießendgoring [Add to Longdo]
durchbohren; durchdringen; aufspießen | durchbohrend; durchdringend; aufspießend | durchbohrt; durchdrungen; aufgespießt | durchbohrt | durchbohrt; durchdringtto pierce | piercing | pierced | pierces | pierces [Add to Longdo]
spießen; aufspießen; durchbohrento spear [Add to Longdo]
Spießente {f} [ornith.]Northern Pintail (Anas acuta) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  spießen /ʃpiːsən/
   to spear

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top