Search result for

spieße

(62 entries)
(0.0234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spieße-, *spieße*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spieße มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spieße*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What delays thee, page?Knappe! Ich lasse dich aufspießen! Unidentified Flying Oddball (1979)
You know, here in Jerkville, where these yokels... is busy flicking dandruff off their mail-order suits... they forget awful quick that it was men like you that made it... safe and possible for them to lead out their dull little lives.Wissen Sie, hier in diesem Kaff, wo sich diese Provinzler die Kopfschuppen von ihren Kataloganzügen schnippen, vergisst man verdammt schnell, dass es Männer wie Sie waren, denen sie ihr kleines Spießerleben hier in Sicherheit verdanken. Tom Horn (1980)
Then I'll spear him.Dann spieße ich ihn auf. The Blue Lagoon (1980)
It brings them up to the surface where I can spear them.Er bringt sie an die Oberfläche, wo ich sie aufspießen kann. The Blue Lagoon (1980)
"...where I can spear them.""wo ich sie aufspießen kann." The Blue Lagoon (1980)
I'll spear you.Ich werde dich aufspießen. The Blue Lagoon (1980)
Don't be such an old woman, Duane.Sei kein Spießer, Duane. Brubaker (1980)
- He gets bored with bourgeoises like you.Er dachte, mit solchen Spießern wie euch könnte man keine Feste feiern. House on the Edge of the Park (1980)
Or better still, impaled on the spires of the main gateOder auf die Zaunpfähle spießen! City of Women (1980)
There are some kebabs.Ah, da vorne gibt's FleischspießeOn a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Oh, yeah, watch those weenie roasters too, yeah?Ach ja, und pass mit den Grillspießen auf. The Indiscretion (1981)
Like sticking my thumb with its needle.Wie, z.B., meinen Daumen mit der Nadel aufzuspießen. The Revel (1981)
# To be sharpening the skewer again #Würz die Spieße mit Pfeffer und Salz! Time Bandits (1981)
Just to shock? No...Nur um als Spießerschreck zu wirken, nein. Egon Schiele: Excess and Punishment (1980)
Well, they are all bourgeois.Na ja, Spießer sind sie halt alle. Egon Schiele: Excess and Punishment (1980)
Kitchen knives and greasy spits shall be your weapons, boy.Küchenmesser und Bratspieße werden deinen Waffen sein. Excalibur (1981)
I thought I might... help you skewer a while.Ich könnte dir beim Aufspießen zur Hand gehen. The Border (1982)
Petite bourgeois you'll be eaten by your children you'll be eaten aliveDie Spießer werden euch die Kinder auffressen. Sie werden euch fressen bei lebendigem Leib. Dracula of Exarcheia (1983)
Petites bourgeois you'll be eaten by your children ... they'll eat you aliveDie Spießer werden euch die Kinder auffressen. Sie werden euch auffressen bei lebendigem Leib! Dracula of Exarcheia (1983)
- Bourgeois bitch.- Hau ab, du Spießerin. du dreckige Spießerin. So Long, Stooge (1983)
- Why are you still here? Just go.- Hau doch endlich ab, du Spießerin! So Long, Stooge (1983)
I... I went out into the world of worsteds and attaché cases and I was introduced around as the resident freak.Ich ging in die Welt der Spießer mit ihren Aktenkoffern, und wurde als eine Art Freak vorgestellt. Daddy's Gone a Hunt'n (1984)
It's the first time in two days that I haven't skewered something to a stick and hung it over a campfire.Das ist das erste Mal in 2 Tagen, dass ich etwas nicht aufspießen und über ein Lagerfeuer halten muss. Weekend (1984)
Oh, on the contrary. The last consular official I did business with... was a stuffy, older gentleman with a monocle and cane.Der letzte Konsul, mit dem ich verhandelte, war ein Spießer mit Monokel und Stock. Knight Sting (1985)
The way things are going, it'll be chicken-on-a-stick tomorrow.Wenn das so weitergeht, gibt's morgen Abend HühnchenspießeA Lovely Little Affair (1985)
Everybody says goodbye in person.Jeder Spießer verabschiedet sich persönlich. Desperately Seeking Susan (1985)
But a fish is going to spear you.Der Fisch wird dich aufspießen. The Emerald Forest (1985)
Rich women like to fuck blacks, not go out with them.Die Spießerfrauen mögen Schwarze nur zum Sex. Tea in the Harem (1985)
The Amazing Templeton will have exactly three minutes to escape... before it burns through the rope... and the spikes plummet onto the table.Der überragende Templeton wird exakt drei Minuten haben, um zu entfliehen, bevor sie das Seil durchbrennt und die Spieße auf den Tisch hinabfallen. Deadly Knightshade (1986)
What I wanted to know about was the spike machine.Ich möchte etwas über das Gerüst mit den Spießen wissen. Deadly Knightshade (1986)
If it's specially constructed so that Templeton stays inside... or can he get out and then come back in... after the spikes are withdrawn?Ob es eine spezielle Konstruktion ist, ob Templeton hinaus und wieder zurück kann, wenn die Spieße im Holz stecken? - Sie sind nicht der Erste, der das fragt. Deadly Knightshade (1986)
- I've got 200 Viking spears on ice-- - Hold it.- Ich habe 200 Wikingerspieße auf Eis... Dead Men Leave No Trails (1986)
- Viking spears.- WikingerspießeDead Men Leave No Trails (1986)
You're not monk material. Yes, i am. They showed me the qualifications.Bilde ich mir das ein, oder ist das ein Haufen Spießer? Wedding Bell Blues (1987)
Well now, ain't this guy just the Wizard of Oz? I believe.Mann, wir sind Schaschliks auf unseren eigenen Spießen. Down for the Count: Part II (1987)
Didn't go down too well with the lvy League stiffos.Ist nicht so gut angekommen bei den Spießern der Ivy League. Angel Heart (1987)
If you don't come with me, l'll tie you up like a goat and carry you off to the mountains.Wenn Sie nicht mitkommen... spieße ich Sie auf wie eine Ziege und bringe Sie in die Berge. The Sicilian (1987)
Card pinning.Nein, Karten aufspießen. They Call Me Renegade (1987)
- What is that?- Karten aufspießen? They Call Me Renegade (1987)
And when they figure out the trick, they turn us to the dogs.Ich spieße die Karte auf. Also was Einfaches. Wenn sie den Trick durchschauen, gibt es Ärger. They Call Me Renegade (1987)
Impale me on a fence?Aufspießen auf 'nem Zaun? Just Married... with Children (1988)
But he's a prig.Aber er ist ein Spießer. Another Woman (1988)
Art, you keep bringing in them stiffs from Oyster Bay and not one got a dime for a tip.Art, du bringst die Spießer von Oyster Bay her, und keiner von denen gibt Trinkgeld. Bird (1988)
Sandrine, bring your ma!Ich ziehe aus! - Sandrine und meine Spießerin, kommt mal! Sound and Fury (1988)
It ain't loud, fuzzball.Das ist doch nicht laut, du Spießer. The Silent Bell (1989)
That's very fοrmal fοr a man yοu almοst skewered. Where I cοme frοm, skewering is mοre persοnal.Wenn schon aufspießen, hätte ich es gerne persönlicher. Miss Marple: A Caribbean Mystery (1989)
The War Department decided to issue them pikes rather than guns.Dann entschloss sich der Kriegsrat, ihnen Spieße statt Gewehre zu geben. Glory (1989)
your naked infants spitted upon pikes... whiles the mad mothers with their howls confused... do break the clouds!Die nackten Kinderleiber auf Lanzen aufspießen, während ihre Mütter im Wahnsinn rasen und ihr Geheul zum Himmel sich erhebt, werden die Wolken vor Entsetzen fliehen! Henry V (1989)
There's no sense in wasting good pot on amateurs. I didn't realize your friends were so square.Ich wusste gar nicht, dass deine Freunde solche Spießer sind. Last Exit to Brooklyn (1989)
- Loosen up, tight ass.- Mach dich locker, du Spießer. Mo' Better Blues (1990)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bürger {m}; Spießer {m}bourgeois [Add to Longdo]
Spießbürger {m}; selbstzufriedener SpießerBabbitt [Am.] [Add to Longdo]
Spießbürger {m}; Spießer {m}Philistine [Add to Longdo]
aufspießen | aufspießendto impale | impaling [Add to Longdo]
aufspießento spike [Add to Longdo]
(Fleisch) aufspießento skewer; to spit [Add to Longdo]
aufspießendgoring [Add to Longdo]
durchbohren; durchdringen; aufspießen | durchbohrend; durchdringend; aufspießend | durchbohrt; durchdrungen; aufgespießt | durchbohrt | durchbohrt; durchdringtto pierce | piercing | pierced | pierces | pierces [Add to Longdo]
spießen; aufspießen; durchbohrento spear [Add to Longdo]
Spießente {f} [ornith.]Northern Pintail (Anas acuta) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top