Search result for

spendier

(57 entries)
(1.77 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spendier-, *spendier*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spendier มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spendier*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I'll buy you a nice meal.Ich spendiere ein üppiges Essen. Wunderbar. Knockabout (1979)
I'll buy you a cup of coffee.Ich spendiere euch einen Kaffee. The Blues Brothers (1980)
I'll buy you a cup of coffee.Ich spendiere dir einen Kaffee. Fame (1980)
I'm suspending you from all duties.Sie sind ab sofort von allen Aufgaben suspendiert. Nightmare City (1980)
It's Friday night. I'll buy you a drink.Ich spendiere dir einen Drink. Neighbors (1981)
Come on, I'll buy you a cup of tea and a bromo.Ich spendiere Ihnen eine Tasse Tee und einen Magenbitter. The Postman Always Rings Twice (1981)
I bought him a drink and it all came tumbling out.Ich habe ihm einen Drink spendiert, und dann kam die Wahrheit ans Licht. Rich and Famous (1981)
You bought him a drink?Du hast ihm einen Drink spendiert? Rich and Famous (1981)
The Russians would just have to buy her dinner.Die Russen müssten ihr nur ein Abendessen spendieren. Stripes (1981)
They must have thrown in a lobotomy at no extra charge.Die müssen ihr eine Lobotomie umsonst spendiert haben. Steele Trap (1982)
Then we could fill it with booze brought in from the Embassy.Und da kommt der Schnaps rein, den unser Botschafter uns spendieren wird. The Moral Dimension (1982)
Suspension, review board.Suspendierung. 48 Hrs. (1982)
Mr. Norris, it should be you.Ich sollte Sie suspendieren. Class of 1984 (1982)
Mr. Spicoli has been kind enough to bring us a snack.Mr. Spicoli war so freundlich, uns einen Imbiss zu spendieren. Fast Times at Ridgemont High (1982)
Can you buy me something?Spendieren Sie mir etwas? La passante du Sans-Souci (1982)
We'll treat you to a Joe's famous and original sloppy joe.Wir spendieren Ihnen eins von Joes berühmt schlabberigen Sandwichs. Knight Moves (1983)
If I'm not in the office in an hour, I'm going on suspension!Wenn ich in einer Stunde nicht im Büro bin, werde ich suspendiert. Steele Away with Me: Part 1 (1983)
- And what? - Stood you up.Kann ich dir derweil 'nen Kaffee im Studentenwerk spendieren? Steele Crazy After All These Years (1983)
We require a thorough annual physical of all our people and what with Walt's little tantrum Internal Affairs is determined to enforce this rule and I'm talking about on pain of suspension, old boy.Wir verlangen eine jährliche Untersuchung unserer Leute und dank Walts Amoklauf wird die Abteilung für Innere Angelegenheiten diese Regel durchsetzen und zwar unter Androhung einer Suspendierung. If Thoughts Could Kill (1983)
From this moment, Lee Stetson is suspended, and you'd better find him.Ab sofort ist Lee Stetson suspendiert, und Sie finden ihn besser. Saved by the Bells (1983)
According to my information, Scarecrow is suspended.Laut meinen Informationen ist Scarecrow suspendiert. Saved by the Bells (1983)
[O VER PHONE] No, Stetson, I will not call the postmaster because agents under suspension have no business going through other people's mail.(AM TELEFON) Nein, Stetson, ich werde den Postamtsvorstehenden nicht anrufen. Denn suspendierte Agenten sollten nicht in der Post von anderen Leuten herumwühlen. The First Time (1983)
Gee, Billy, you're not saying I'm suspended.Billy, das heißt doch nicht, dass ich suspendiert bin? The First Time (1983)
- You're suspended?- Sie sind suspendiert? The First Time (1983)
Are you saying that I am still suspended?Heißt das, ich bin immer noch suspendiert? The First Time (1983)
I just want to tell you that next time I'm suspended, so's my fucking beeper!Wenn Sie mich wieder suspendieren, gilt das auch für meinen Dreckspieper! Blue Thunder (1983)
Isabelle.Auf dem Revier spendiere ich 1 Sandwich. The ComDads (1983)
I can't even remember him buying me a drink and he just walks out, leaves me.Nicht mal einen Drink hat er mir je spendiert. Jetzt haut er einfach ab! The Dresser (1983)
That is the kind of attitude that tempts me to suspend you, 007!Wegen dieser Haltung bin ich versucht, Sie zu suspendieren, 007! Never Say Never Again (1983)
Compliments of Pancho's, Scotty.Spendiert von Pancho. The Right Stuff (1983)
Suspension, five days. They kicked him out of Future Enterprisers, too.Er wurde für fünf Tage suspendiert und... aus der Unternehmer-Klasse geworfen. Risky Business (1983)
- You start at Cleveland next Monday. You're suspended till then.- Ab Montag bist du in Cleveland und suspendiert. Rumble Fish (1983)
You're suspending me?Sie suspendieren mich, Sir? Sudden Impact (1983)
- Want to buy me a drink?- Spendierst du mir 'nen Drink? Sudden Impact (1983)
Buy me a beer, and we'll call it even.Spendieren Sie mir ein Bier und wir sind quitt. Sudden Impact (1983)
I Will tell you everything for a beer.Spendieren Sie mir ein Bier, dann unterhalten wir uns. Revenge of the Dead (1983)
HANNIBAL: I'd buy you some coffee, only I'd probably spill it all over you.Ich würde ja einen Kaffee spendieren, aber nachher landet der auf Ihnen. The Maltese Cow (1984)
Well, I was thinking, uh, five grand... or maybe 1 0 if you're feeling generous.ich bräuchte etwas Startkapital. Ich dachte an 5.000. Oder 10.000, wenn du die Spendierhosen anhast. Elementary Steele (1984)
He used to buy me drinks after the show.Er spendierte mir Drinks nach der Show. Elementary Steele (1984)
Bernard will give you a drink in the press office.Gut, Bernard spendiert Ihnen im Presseamt einen Drink. Party Games (1984)
-A football player buy you a couple tacos and a beer.- Dass Ihnen Football-Spieler jede Menge Getränke spendieren. Against All Odds (1984)
Really. Come on, I'll buy you a drink.Komm, ich spendier' dir einen Drink. Body Double (1984)
- May I buy you a drink?Darf ich dir einen Drink spendieren? Cannonball Run II (1984)
Pretty soon, they'd start buying us beers.Und kurz danach fingen sie an, uns Bier zu spendieren. Footloose (1984)
They're buying you guys beers? - Oh, yeah.- Sie spendierten euch Bier? Footloose (1984)
You can spare one for the sheriff's station.Du könntest einen für den Sheriff spendieren. Gremlins (1984)
You can spare one for the sheriff's station.Du könntest einen für den Sheriff spendieren. Gremlins (1984)
Do you know what it's like for a father to only spoil his child once a week, an ice-cream hurriedly bought, that'd melt more often than not.Du weißt ja nicht, wie das ist, wenn man seine Tochter nur einmal pro Woche sieht, um ihr dann auf die Schnelle ein armseliges Eis zu spendieren, das meistens sofort zerfloss. Happy Easter (1984)
I'll buy you a drink, no problem. Hey, Bob!Ich spendier was zu trinken, kein Problem. Maria's Lovers (1984)
- Buy me a drink, handsome?- Spendierst du mir einen Drink? Missing in Action (1984)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beurlaubung {f}; Suspendierung {f} | zeitweise Beurlaubung {f}suspension | administrative suspension [Add to Longdo]
Suspendierung {f} (von)suspension (from) [Add to Longdo]
beurlaubend; suspendierendsuspending [Add to Longdo]
beurlaubt; suspendiertsuspended [Add to Longdo]
jdn. (zeitweilig) des Amtes entheben; suspendierento suspend [Add to Longdo]
jdm. etw. spendierento treat someone to sth. [Add to Longdo]
ein Bier spendieren; ein Bier ausgebento stand a beer; to buy a beer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top