Search result for

souks

(159 entries)
(0.1187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -souks-, *souks*, souk
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา souks มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *souks*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
souk[N] ตลาดนัดกลางแจ้งในแอฟริกาและตะวันออกกลาง, Syn. sook

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He sells fake Cartier watches out of the souks in Damascus.เขาขายนาฬิกาคาร์เทียร์ปลอม นอกตลาดนัดในดามัสกัส WarGames: The Dead Code (2008)
Who's up for a morning trip to the souk in Old Abu Dhabi?ใครสนใจมอร์นิ่ง ทริป ไปเที่ยวศุขในอาบูดาบีเก่าบ้าง Sex and the City 2 (2010)
What's a souk?ศุขคืออะไร Sex and the City 2 (2010)
It's a market where you can buy gold, spices, textiles and souk things.ตลาดขายทองคำ เครื่องเทศ ผ้าผ่อน และของศุขๆ Sex and the City 2 (2010)
I'm in. One sip then souk.ฉันไป จิบนึงแล้วศุข Sex and the City 2 (2010)
But seeing Aidan at a spice souk in the Middle East means nothing.ฉันเจอเอแดนในตลาดตะวันออกกลาง กลับไม่มีความหมายเลยเหรอ Sex and the City 2 (2010)
It's okay. I have to go back to the souk.- ไม่ ฉันต้องกลับไปที่ศุข Sex and the City 2 (2010)
Mitsouki.Mitsouki. Scent of a Woman (1992)
I read an article by him.Der heißt Soukaz. Ich habe was von ihm gelesen. The School of Flesh (1998)
- Sucking every dick in the bazaar?- Spielst du Souk-Nutte? The School of Flesh (1998)
Anywhere you like, except the bazaar!Wohin Sie wollen, Laurence. Nur keine Souks. The School of Flesh (1998)
I'm not Soukaz.Ich bin nicht Soukaz. The School of Flesh (1998)
In 15 minutes I am leaving here for the Dominion base on Soukara.In 15 Minuten breche ich in Richtung des Dominion-Stützpunkts auf Soukara auf. Change of Heart (1998)
Soukara is inside Dominion space.Soukara liegt innerhalb des Dominion-Raumes. Change of Heart (1998)
Transporter scramblers protect Soukara so you can't beam me aboard.Transporterscrambler schützen Soukara, deshalb können Sie mich nicht an Bord beamen. Change of Heart (1998)
- We are approaching Soukara.- Wir nähern uns Soukara. Change of Heart (1998)
Starfleet intercepted a transmission saying he had been killed trying to re-enter Soukara.Die Sternenflotte hat erfahren, dass er beim Versuch getötet wurde, wieder nach Soukara zu gelangen. Change of Heart (1998)
How? Ten days from now Senator Vreenak will be making a trip to Soukara for a diplomatic meeting with Weyoun.In zehn Tagen reist Vreenak zu einem Treffen mit Weyoun nach Soukara. In the Pale Moonlight (1998)
He was returning to Romulus from a diplomatic mission to Soukara when his shuttle exploded.Er war auf dem Weg nach Romulus von Soukara, als sein Shuttle explodierte. In the Pale Moonlight (1998)
That Vreenak obtained the rod on Soukara and that the Dominion killed him to prevent him from returning to Romulus with it.Dass Vreenak das Stäbchen auf Soukara erhalten hat. Dass das Dominion verhindern wollte, dass er damit nach Romulus zurückkehrt. In the Pale Moonlight (1998)
Hatori Genosouke.Hatori Genosouke. The Blind Swordsman: Zatoichi (2003)
Things are not always what they seem too be, Inosouke.Die Dinge sind nicht immer so wie scheinen,Inosouke. The Blind Swordsman: Zatoichi (2003)
Inosouke, where are you heading at?Inosouke,wo willst du hin? The Blind Swordsman: Zatoichi (2003)
- That's a nice haircut, Masuoka.- Nette Frisur, Masouka. Dexter (2006)
What did we hear the other day? When Madame Souko had the nerve to say she could read a balance sheet, they called her an upstart!Wir haben es von der Verteidigung gehört, als Frau Souko die "Frechheit" besaß, zu sagen, sie kann eine Bilanz lesen. Bamako (2006)
I like fries, zouk and dancehall music.Ich mag Fritten, Souk und Dancehall. The Class (2008)
Merchants orange ... Jaffa oranges ... gathered at Souk Al Salani.Die Orangenhändler... die Orangen aus Jaffa... trafen sich am Souk Al Salani. Salt of This Sea (2008)
Jason Martel and Giorgio Tsoukalos, demonstrated just how the Baghdad battery could generate electricity. using a modern mock up of the device.Jason Martel und Giorgio Tsoukalos, demonstrieren, wie die Bagdad-Batterie Elektrizität erzeugen konnte, durch die Benutzung einer modernen Nachbildung des Geräts. Chariots, Gods and Beyond (2009)
If only I could convey to you the true wonder of the souq.Könnte ich dir doch nur die Herrlichkeit der Souks vermitteln! Bel Ami (2012)
I keep thinking about Suki.Meine Gedanken kreisen immerzu um Souki. Episode #1.4 (2012)
- Suki!(hysterisch) Souki! Episode #1.4 (2012)
Miss Whisset and I parted company somewhat earlier in the evening. Because you had a drink? Or before you had a drink?Jedes Mal, wenn ich das Bügeleisen daraufstelle, bekomme ich einen Schwall von ihrem "Mitsouko". Somewhere Over the Rainbow (2012)
Order me five pounds.Mitsouko. - Selbst als ich fort war? Somewhere Over the Rainbow (2012)
"Girls against guys Dancing the zoukMädels gegen Typen Und tanzen Souk Big Sisters Gang (2012)
Head to the Marrakech souk.Gehen Sie in Richtung Marrakesch SoukHang on to Yourself (2012)
Yeah, he did, but, um, Simon's late for our meeting, and I was tailed in the souk by the two German tourists we saw earlier. They had guns.Ja, hat er, aber Simon kommt zu unserem Treffen zu spät, und ich wurde auf dem Souk von den... beiden deutschen Touristen verfolgt, die wir vorhin gesehen hatten. Hang on to Yourself (2012)
We did 14 miles away from here, in the souk, to buy souvenirs.Wir wollten in den Souk, 14 Meilen von hier entfernt, um Souvenirs zu kaufen. Piégé (2014)
Muhammed Ag Elgimit, from Kel Essouk tribe, in Lere.Mohamed Ag Elgimit vom Stamm Kel Assouk, aus Lere. Timbuktu (2014)
Oh it's just something I found in a souk.- Ich habe sie im Souk entdeckt. Queen of the Desert (2015)
Soukaina.Soukaina. Much Loved (2015)
Soukaina.Soukaina. Much Loved (2015)
Soukaina. --"Suck" what?Wir werden ficken. Souka... Wie? Much Loved (2015)
--Soukaina!- Soukaina. Much Loved (2015)
Hey, guys... "Suckaina"!Hey, Jungs. Soukaina. Much Loved (2015)
--Soukaina, I can't live without you...Und dir? Soukaina, ich kann nicht ohne dich leben. Much Loved (2015)
Soukaina!Soukaina! Much Loved (2015)
Soukaina!Soukaina! Much Loved (2015)
If I can get to Athens-- And I think I can-- only you and Father Matsoukis know about the rectory.Wenn ich nach Athen komme, glaube ich, kann ich es schaffen... nur du und Vater Matsoukis wissen von dem Pfarrhaus. The Flag House (2017)
- They can sell them at the souk.Im Souk gibt es gutes Geld dafür. La fiancée de la mort ()
Sukiyaki with teppanyaki followed by sashimi and shabu shabu, all skips and somersaults before your very eyes, then, miraculously lands in your plate.Vom Soukiyaki über das Chochimi... und dem Chanou Chanou oder so springt und wirbelt und flattert alles, um Sekunden später unsichtbar für den Gast auf seinem Teller zu landen. The Wing or The Thigh? (1976)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตลาด[n.] (talāt) EN: market ; market ; bazaar ; marketplace ; mart   FR: marché [m] ; bazar [m] ; halle [f] ; souk [m] ; bourse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOUK    S UW1 K
SOUKUP    S AW1 K AH0 P

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
送金[そうきん, soukin] (vt) โอนเงิน,ส่งเงิน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Yamoussoukro (Hauptstadt von Cote d'Ivoire)Yamoussoukro (capital of Cote d'Ivoire) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おおすみ型輸送艦[おおすみがたゆそうかん, oosumigatayusoukan] (n) Osumi class vehicle transport ship [Add to Longdo]
そうか(P);そっか[, souka (P); sokka] (exp) is that so? (generally rhetorical); (P) [Add to Longdo]
そうかと言って[そうかといって, soukatoitte] (conj) but still [Add to Longdo]
そうかもしれない;そうかもしれません[, soukamoshirenai ; soukamoshiremasen] (exp) you could say that [Add to Longdo]
そう来なくっちゃ[そうこなくっちゃ, soukonakuccha] (exp) (col) I thought so; I suspected as much; Just as I thought; Now you are talking [Add to Longdo]
それはそうかもしれない[, sorehasoukamoshirenai] (exp) that may be true; that might be the case [Add to Longdo]
それはそうかもしれません[, sorehasoukamoshiremasen] (exp) (pol) (See それはそうかもしれない) that may be true; that might be the case [Add to Longdo]
やえやま型掃海艦[やえやまがたそうかいかん, yaeyamagatasoukaikan] (n) Yaeyama class minesweeper [Add to Longdo]
イギリス放送協会[イギリスほうそうきょうかい, igirisu housoukyoukai] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
オトギリソウ科;弟切草科[オトギリソウか(オトギリソウ科);おとぎりそうか(弟切草科), otogirisou ka ( otogirisou ka ); otogirisouka ( otogirisou ka )] (n) Clusiaceae (family of plants including St. John's worts and mangosteens); Guttiferae [Add to Longdo]
ジャズ演奏家[ジャズえんそうか, jazu ensouka] (n) jazz musician; jazzman [Add to Longdo]
データ伝送回線[データでんそうかいせん, de-ta densoukaisen] (n) {comp} data transmission circuit [Add to Longdo]
ベンケイソウ科;弁慶草科[ベンケイソウか(ベンケイソウ科);べんけいそうか(弁慶草科), benkeisou ka ( benkeisou ka ); benkeisouka ( benkei kusa ka )] (n) Crassulaceae (plant family) [Add to Longdo]
メッセージ転送機能体[メッセージてんそうきのうたい, messe-ji tensoukinoutai] (n) {comp} Message Transfer Agent; MTA [Add to Longdo]
ヨーロッパ放送協会[ヨーロッパほうそうきょうかい, yo-roppa housoukyoukai] (n) {comp} European Broadcasting Union; EBU [Add to Longdo]
亜成層圏[あせいそうけん, aseisouken] (n,adj-no) substratosphere [Add to Longdo]
悪送球[あくそうきゅう, akusoukyuu] (n,vs) throwing error (baseball) [Add to Longdo]
位相幾何学[いそうきかがく, isoukikagaku] (n,adj-no) {math} topology [Add to Longdo]
位相空間[いそうくうかん, isoukuukan] (n) (1) phase space (physics); (2) {math} topological space [Add to Longdo]
衣類乾燥機[いるいかんそうき, iruikansouki] (n) clothes dryer; clothes drier [Add to Longdo]
医療輸送機[いりょうゆそうき, iryouyusouki] (n) medical transport (plane) [Add to Longdo]
運送契約[うんそうけいやく, unsoukeiyaku] (n) freight or carriage contract [Add to Longdo]
演奏家[えんそうか, ensouka] (n) performing musician [Add to Longdo]
演奏会[えんそうかい, ensoukai] (n) concert [Add to Longdo]
演奏曲目[えんそうきょくもく, ensoukyokumoku] (n) musical program; musical programme [Add to Longdo]
下層階級[かそうかいきゅう, kasoukaikyuu] (n,adj-no) proletariat; lower classes [Add to Longdo]
仮想化[かそうか, kasouka] (n,vs) virtualization [Add to Longdo]
仮想回線[かそうかいせん, kasoukaisen] (n) {comp} virtual circuit; VC [Add to Longdo]
仮想回路[かそうかいろ, kasoukairo] (n) {comp} virtual circuit; VC [Add to Longdo]
仮想企業[かそうきぎょう, kasoukigyou] (n) {comp} virtual corporation; VC [Add to Longdo]
仮想機械[かそうきかい, kasoukikai] (n) {comp} virtual machine; VM [Add to Longdo]
仮想記憶[かそうきおく, kasoukioku] (n) virtual memory; virtual storage [Add to Longdo]
仮想記憶システム[かそうきおくシステム, kasoukioku shisutemu] (n) {comp} virtual storage system [Add to Longdo]
仮想記憶装置[かそうきおくそうち, kasoukiokusouchi] (n) {comp} virtual storage [Add to Longdo]
仮想局[かそうきょく, kasoukyoku] (n) {comp} virtual (switching) office [Add to Longdo]
仮想空間[かそうくうかん, kasoukuukan] (n) {comp} virtual space (e.g. in computer graphics) [Add to Longdo]
仮想計算機[かそうけいさんき, kasoukeisanki] (n) {comp} Virtual Machine; VM [Add to Longdo]
仮想工場[かそうこうじょう, kasoukoujou] (n) {comp} virtual factory [Add to Longdo]
科捜研[かそうけん, kasouken] (n) (abbr) (See 科学捜査研究) forensic researcher; crime scene investigator [Add to Longdo]
回想記[かいそうき, kaisouki] (n) memoir [Add to Longdo]
開創器[かいそうき, kaisouki] (n) retractor [Add to Longdo]
階層化[かいそうか, kaisouka] (n) {comp} stratification; classification [Add to Longdo]
階層化ディレクトリ[かいそうかディレクトリ, kaisouka deirekutori] (n) {comp} hierarchical directory [Add to Longdo]
階層化メニュー[かいそうかメニュー, kaisouka menyu-] (n) {comp} hierarchical menu [Add to Longdo]
階層関係[かいそうかんけい, kaisoukankei] (n) {comp} hierarchical relation [Add to Longdo]
階層記憶制御[かいそうきおくせいぎょ, kaisoukiokuseigyo] (n) {comp} HARC; Hierarchical Storage Archive and Retrieve Controller [Add to Longdo]
階層型ディレクトリ[かいそうかたディレクトリ, kaisoukata deirekutori] (n) {comp} hierarchical directory [Add to Longdo]
階層型メニュー[かいそうかたメニュー, kaisoukata menyu-] (n) {comp} hierarchical menu [Add to Longdo]
階層構造[かいそうこうぞう, kaisoukouzou] (n) {comp} layered structure [Add to Longdo]
階層木構造[かいそうきこうぞう, kaisoukikouzou] (n) {comp} hierarchical tree structure [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚穆苏克罗[Yà mù sū kè luó, ㄧㄚˋ ㄇㄨˋ ㄙㄨ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄛˊ, / ] Yamoussoukro (city in the Ivory Coast) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ伝送回線[データでんそうかいせん, de-ta densoukaisen] data transmission circuit [Add to Longdo]
メッセージ転送機能体[メッセージてんそうきのうたい, messe-ji tensoukinoutai] Message Transfer Agent, MTA [Add to Longdo]
仮想記憶[かそうきおく, kasoukioku] virtual storage [Add to Longdo]
仮想記憶システム[かそうきおくシステム, kasoukioku shisutemu] virtual storage system [Add to Longdo]
仮想記憶装置[かそうきおくそうち, kasoukiokusouchi] virtual storage [Add to Longdo]
仮想局[かそうきょく, kasoukyoku] virtual (switching) office [Add to Longdo]
仮想空間[かそうくうかん, kasoukuukan] virtual space (e.g. in computer graphics) [Add to Longdo]
仮想計算機[かそうけいさんき, kasoukeisanki] Virtual Machine, VM [Add to Longdo]
階層化[かいそうか, kaisouka] stratification, classification [Add to Longdo]
階層関係[かいそうかんけい, kaisoukankei] hierarchical relation [Add to Longdo]
階層記憶制御[かいそうきおいくせいぎょ, kaisoukioikuseigyo] HARC, Hierarchical Storage Archive and Retrieve Controller [Add to Longdo]
階層構造[かいそうこうぞう, kaisoukouzou] layered structure [Add to Longdo]
階層木構造[かいそうきこうぞう, kaisoukikouzou] hierarchical tree structure [Add to Longdo]
最大許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] maximum allowable common mode overvoltage [Add to Longdo]
層管理[そうかんり, soukanri] layer-management [Add to Longdo]
相関[そうかん, soukan] correlation [Add to Longdo]
相関係数[そうかんけいすう, soukankeisuu] correlation coefficient [Add to Longdo]
相互相関[そうごうそうかん, sougousoukan] cross-correlation [Add to Longdo]
総括票[そうかつひょう, soukatsuhyou] batch-header document [Add to Longdo]
走行[そうこう, soukou] (job, program) run [Add to Longdo]
走行の流れ[そうこうのながれ, soukounonagare] job stream, run stream, input stream [Add to Longdo]
多重仮想記憶方式[たじゅうかそうきおくほうしき, tajuukasoukiokuhoushiki] multiple virtual storage [Add to Longdo]
着信転送機能[ちゃくしんてんそうきのう, chakushintensoukinou] call forwarding [Add to Longdo]
転送構文[てんそうこうぶん, tensoukoubun] transfer syntax [Add to Longdo]
転送構文名[てんそうこうぶんめい, tensoukoubunmei] transfer syntax name [Add to Longdo]
伝送経路遅延[でんそうけいろちえん, densoukeirochien] transmission path delay, one-way propagation time [Add to Longdo]
伝送故障[でんそうこしょう, densoukoshou] transmission fault [Add to Longdo]
物理的回送許可[ぶつりてきかいそうきょか, butsuritekikaisoukyoka] physical forwarding allowed, PD PR [Add to Longdo]
物理的回送禁止[ぶつりてきかいそうきんし, butsuritekikaisoukinshi] physical forwarding prohibited, PD PR [Add to Longdo]
放送形式[ほうそうけいしき, housoukeishiki] broadcast format (TV) [Add to Longdo]
連想関係[れんそうかんけい, rensoukankei] associative relation [Add to Longdo]
連想記憶装置[れんそうきおくそうち, rensoukiokusouchi] associative storage, content addressable storage [Add to Longdo]
連想検索[れんそうけんさく, rensoukensaku] associative retrieval [Add to Longdo]
総計[そうけい, soukei] sum [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乾燥器[かんそうき, kansouki] Trockenapparat, Trockner [Add to Longdo]
倉庫[そうこ, souko] Speicher, Magazin, Lagerhaus [Add to Longdo]
創価学会[そうかがっかい, soukagakkai] (buddhistische_Sekte) [Add to Longdo]
双肩[そうけん, souken] Schultern [Add to Longdo]
壮健[そうけん, souken] gesund, kraeftig, ruestig [Add to Longdo]
宗家[そうけ, souke] Hauptfamilie, Stammfamilie [Add to Longdo]
株主総会[かぶぬしそうかい, kabunushisoukai] Aktionaersversammlung [Add to Longdo]
法曹界[ほうそうかい, housoukai] juristische_Kreise [Add to Longdo]
演奏会[えんそうかい, ensoukai] Konzert [Add to Longdo]
総会[そうかい, soukai] Generalversammlung, Vollversammlung [Add to Longdo]
総括[そうかつ, soukatsu] Zusammenfassung [Add to Longdo]
総監[そうかん, soukan] Oberaufseher, Generalinspektor [Add to Longdo]
総計[そうけい, soukei] Gesamtsumme, Gesamtbetrag [Add to Longdo]
草稿[そうこう, soukou] Entwurf, Konzept [Add to Longdo]
誇大妄想狂[こだいもうそうきょう, kodaimousoukyou] Groessenwahn [Add to Longdo]
走行時間[そうこうじかん, soukoujikan] Fahrzeit [Add to Longdo]
送金[そうきん, soukin] Geldsendung, Ueberweisung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top