หรือคุณหมายถึง soüs?
Search result for

soues

(909 entries)
(0.0563 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soues-, *soues*, soue
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา soues มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *soues*)
English-Thai: Longdo Dictionary
source(n) แหล่งข่าว, สาย เช่น You have a source inside the company.
financial resource(n phrase ) เงินที่ธุรกิจมีสำหรับใช้จ่ายในรูปของเงินสด สภาพคล่องหลักทรัพย์และวงเงินสินเชื่อ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sou[N] เหรียญบรอนซ์ของฝรั่งเศส
souk[N] ตลาดนัดกลางแจ้งในแอฟริกาและตะวันออกกลาง, Syn. sook
soul[N] วิญญาณ (ทางศาสนา), Syn. phantom, ghost, spirit
soul[N] ความคิด, See also: จิตใจ, Syn. intellect, thought, mind
soul[N] มนุษย์, See also: คน, Syn. human being, man, woman
soup[N] น้ำแกง, See also: ซุป, Syn. stew
sour[ADJ] เปรี้ยว, See also: มีรสเปรี้ยว, Syn. acid, Ant. sweet
sour[ADJ] บูด, See also: เสีย, เหม็นบูด, Syn. rancid
sour[ADJ] ขุ่นเคือง, See also: บูดบึ้ง, Syn. ill-natured, grouchy
sour[VI] เปรี้ยว
sour[VT] ทำให้เปรี้ยว, Syn. ferment, acidify
sour[N] ความเปรี้ยว
sough[VI] เกิดเสียงซู่ เหมือนเสียงลมพัดต้นไม้, Syn. moan, sigh, wail
sound[N] เสียง, Syn. noise, resonance, tone
sound[N] ระยะที่ได้ยินได้
sound[VI] ดูเหมือนว่า, Syn. appear, appear to be, seem
sound[VI] ้เกิดเสียง, Syn. echo, resound
sound[VT] ทำให้เกิดเสียง, Syn. echo, resound
sound[ADJ] ที่ไม่เสียหาย, See also: ซึ่งไม่บุบสลาย, ซึ่งอยู่ในสภาพดี, Syn. unimpaired, flawless
sound[ADJ] แข็งแรง, Syn. well, healthy
sound[VI] วัดความลึกด้วยคลื่นเสียง, Syn. fathom, gauge, mark
sound[VT] วัดความลึกด้วยคลื่นเสียง, Syn. fathom, gauge, mark
soupy[ADJ] คล้ายซุป
souse[VT] ดอง, Syn. pickle, marinate
south[N] ทิศใต้, Syn. southern, southland
south[ADJ] ทางใต้, Syn. southern, southward
south[ADV] ทางใต้, Syn. southerly
sought[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ seek
sought[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ seek
source[N] ต้นกำเนิด, See also: ที่มา, แหล่งกำเนิด, Syn. beginning, root
source[N] แหล่งข้อมูล, See also: ผู้ให้ข้อมูล, Syn. expert, specialist
no soup[SL] ไม่
resound[VI] ดังก้อง, See also: ดังไปทั่ว, Syn. resonate, reverberate
resound[VT] ส่งเสียงสะท้อน (ห้อง, สถานที่), See also: ส่งเสียงก้อง, Syn. echo, ring
resound[VI] เลื่องลือ (ชื่อเสียง, เหตุการณ์), See also: ลือกระฉ่อน, Syn. be well-known
souffle[N] เสียงปอดที่ฟังได้ผ่านหูฟังของแพทย์
soulful[ADJ] เต็มไปด้วยความรู้สึก, Syn. sensitive, eloquent
sounder[N] สิ่งที่ทำให้เกิดเสียง, See also: ผู้ทำให้เกิดเสียง
sounder[N] เครื่องรับสัญญาณโทรเลข
sounder[N] เครื่องวัดความลึก, See also: ผู้วัดความลึก
soundly[ADV] โดยสมบูรณ์, See also: อย่างสมบูรณ์, เต็มที่, Syn. firmly
soup up[PHRV] เพิ่มกำลังและความเร็วของ (เครื่องจักร)(คำไม่เป็นทางการ)
sourish[ADJ] เปรี้ยว, See also: มีรสเปรี้ยว, Syn. sour
souther[N] ลมที่พัดจากทิศใต้
unsound[ADJ] ไม่เป็นที่ยอมรับ, Syn. unacceptable, Ant. acceptable
unsound[ADJ] ไม่น่าเชื่อถือ, See also: ไม่น่าไว้ใจ, Syn. unreliable, Ant. reliable
unsound[ADJ] ไม่มั่นคง (อาคาร), Syn. unstable, Ant. sound
besought[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ beseech
go south[SL] ตกฮวบ, See also: ตกลงมา
Missouri[N] รัฐมิซซูรีของสหรัฐอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
all souls' dayวันสวดมนต์สำหรับคนตายทั้งหมดมักเป็น วันที่ 2 พฤศจิกายน
besought(บิซอทฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ beseech
high-soundingadj. โอ้อวด,ฟังดูใหญ่โต
pea soupn. ซุปถั่ว,น้ำแกงถั่ว,หมอกหนาสีเหลือง
re-sound(รีเซาดฺ') vt.,vt. ทำให้เกิดเสียงอีก
resound(รีเซาดฺ') vi. ดังก้อง,สะท้อนกลับ,ทำให้เสียงก้อง,ทำให้กังวาน,มีชื่อเสียง vt. ทำให้ดังก้อง,ร้องเสียงดัง,ประกาศด้วยเสียงอันดัง, Syn. reverberate
resounding(รีเซา'ดิง) adj. ดังก้อง,สะท้อนกลับ,กังวาน,ดังมาก,สั่นสะเทือน,มีกำลัง,รุนแรง,ชัดแจ้ง,ยิ่งใหญ่, Syn. echoing,clear,vibrating
resource(รีซอร์ส') n. แหล่งที่มา,หนทาง,วิธีการ,ทรัพย์สมบัติ,ทรัพยากร, See also: resources n. ทรัพยากรของประเทศ,กำลังเงิน,กำลังวัตถุ,ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ resourceless adj., Syn. resort,means
resourecful(รีซอร์ส'ฟูล) adj. สามารถรับมือสถานการณ์ได้ดี,มีความชำนาญดี,มีสติปัญญาดี,เจ้าความคิด,หัวดี,อุดมสมบูรณ์, See also: resourecfulness n.
souffle(ซูเฟล',ซู'เฟล) adj. (อาหาร) ตีให้เป็นฟอง,ตีไข่และน้ำนมให้เป็นฟอง. n. อาหารตีให้เข้ากัน,ไข่ทอดฟู, Syn. puffed up
sough(เซา,ซัฟ) vi. เกิดเสียงซู่ซ่า,ทำเสียงอุบ-อิบ,ทำเสียงน้ำไหลในลำธาร. n. เสียงดังกล่าว., See also: fully adv.
sought(ซอท) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ seek
soul(โซล) n. วิญญาณ,จิตวิญญาณ,พลังจิต,มนุษย์,บุคคล,ส่วนที่สำคัญ,แก่นสาร,แบบฉบับ, Soul พระผู้เป็นเจ้า. adj. เกี่ยวกับนิโกร,เป็นลักษณะของนิโกร,คุ้นเคยกับนิโกร,เห็นอกเห็นใจนิโกร, Syn. spirit,basis,essence,person
soul brothern. ชาวนิโกร (ในอเมริกา)
soul kissn. การจูบโดยใช้ลิ้นดุนกัน
soul maten. คู่รัก,คนที่รักกันมาก
soul-destroying(โซลดิสทรอย'อิง) adj. บั่นทอนจิตใจ,ทำลายวิญญาณ,ทำลายหัวใจ
soulless(โซล'ลิส) adj. ไม่มีจิตวิญญาณ,ไม่มีจิตใจ,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความปรานี,ชั่วช้า, See also: soullessness n.
sound(เซาน์ดฺ) n. เสียง vi.,vt. ทำให้เกิดเสียง,ปล่อยเสียง,ได้ยิน,ประกาศ,ปรากฎ,ประกาศ,ออกเสียง,ใช้เครื่องตรวจฟังเสียง,adj. แข็งแรง,มีสุขภาพดี,สมบูรณ์,ไม่มีโรค,มีฐานะการเงินดี,มีความสามารถ,ไม่มีข้อบกพร่อง,ชอบด้วยกฎหมาย,ไม่ถูกขัดขวาง,ไม่ถูกรบกวน,ถ้วนทั่ว,ตลอด vt.
sound cardแผ่นวงจรเสียงหมายถึง แผ่นวงจรที่สามารถเพิ่มเข้าไปในฮาร์ดแวร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถมีเสียงได้
sounding balloonn. ลูกบอลลูนตรวจสอบอากาศที่สูง
sounding leadn. ตะกั่วหรือเครื่องถ่วงอื่น ๆ ที่ติดกับสายเชือกหรือลวดเพื่อหยั่งความลึก
sounding linen. สายเชือกหรือลวดที่ผูกตะกั่วหรือเครื่องถ่วงตอนปลายเพื่อหยั่งความลึก
soundless(เซานดฺ'ลิส) adj. ไม่มีเสียง,ปลอดเสียง,เงียบ,สงบ,ลึกมาก,สุดที่จะหยั่งถึง,ล้ำลึก., See also: soundlessness n., Syn. silent
soundproofadj. เสียงไม่สามารถผ่านได้,กันเสียง.vt. ทำให้กันเสียง,ไม่ให้เสียงผ่าน, See also: soundproofing n.
soup(ซูพ) n. ซุป,น้ำแกง,สิ่งที่เหมือนน้ำแกง,หมอกหนา,กำลังเสริม (โดยเฉพาะกำลังม้า)
sour(เซา'เออะ) adj. เปรี้ยว,บูดบึ้ง,บูด,ฟูขึ้น,ไม่สมใจ,ไม่มีรสชาด,เลว,มีอารมณ์บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง n. สิ่งที่เปรี้ยว vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นเปรี้ยว,หมัก,หมักฟู,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน, (ดิน) เป็นกรดมากเกินไป,ทำให้เน่า,ทำให้ขมขื่น,ทำให้ขุ่นเคือง.
sour grapesn. รังเกียจสิ่งที่ตัวเองไม่มีหรือไม่สามารถมีได้,องุ่นเปรี้ยว
source(ซอร์ส) n. แหล่ง,แหล่งที่มา, Syn. fountain,origin
source codeรหัสต้นฉบับรหัสต้นทางหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่เป็นตัวต้นฉบับของโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง พูดง่าย ๆ ก็คือเป็นโปรแกรมที่เครื่องแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เรียบร้อยแล้ว
source disketteจานบันทึกต้นแบบหมายถึง จานบันทึกแผ่นที่เป็นแบบที่จะใช้คัดลอก ถ้าเป็นจานบันทึกแผ่นที่จะคัดลอกลง เรียกว่า target disketteดู target diskette เปรียบเทียบ
souse(เซาซฺ) vt.,vi.,n. (การ) จุ่ม,แช่,กดน้ำ,สาดน้ำ,จิ้ม,ลวก,ชง,โกรก,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,น้ำจิ้ม,ขี้เมา., Syn. ret,steep,drench
south(เซาธฺ) n.,adj.,adv. ทิศใต้,ใต้,ภายใต้vi. หันไปทางทิศใต้
south seasn. ทะเลที่อยู่ทางใต้ของเส้นศูนย์สูตร
southeast(เซาธฺอีสทฺ') n.,adv. (ไปหรือมาจาก) ทิศตะวันออกเฉียงใต้,อาคเนย์,ภาคอาคเนย์,, See also: southeastern adj. southeasternmost adj.
southeast asian. เอเซียอาคเนย์,ประเทศและดินแดนในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเซีย (ได้แก่บรูไน,พม่า,เขมร,อินโดนีเซีย,ลาว,ไทย,มาเลเซีย,ฟิลิปปินส์,ตีมอร์,สิงคโปร,เวียดนาม) . -Sountheast Asian
southeaster(เซาธอีส'เทอะ) n. ลมหรือพายุจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้, Syn. wind
souther(เซา'เธอะ) n. ลมหรือพายุจากทางใต้
southerly(เซา'เธอลี) adj.,adv. ทางทิศใต้, See also: southerliness n.
southern(เซา'เธิร์น) adj. ไปยังทิศใต้ n. ชาวใต้,ชาวปักษ์ใต้,ภาษาปักษ์ใต้
southern hemispheren. ซีกโลกใต้ระหว่างขั้วโลกใต้กับเส้นศูนย์สูตร
southernern. ชาวปักษ์ใต้,ประชาชนที่อยู่ในภาคใต้,
southernlyadj. =southerly (ดู)
southernmostadj. ใต้สุด
southpaw(เซาธฺ'พอ) n. บุคคลผู้ถนัดมือซ้าย adj. มือซ้าย,ถนัดซ้าย
southwardadj.,adv.,n. ไปทางใต้,ภาคใต้
southwardlyadj.,adv. ไปทางใต้
southwardsadv. ไปทางใต้
southwestn. ทิศตะวันตกเฉียงใต้,บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้,, See also: southwestern adj. southwesterner n.
southwestern. ลมหรือพายุ

English-Thai: Nontri Dictionary
besought(vt) pt และ pp ของ beseech
resound(vi) สะท้อนกลับ,ส่งเสียงก้อง,ดังกังวาน
resource(n) ทรัพยากร,วิธการ,แหล่งที่มา,หนทาง
resourceful(adj) เจ้าความคิด,เจ้าปัญญา,อุดมสมบูรณ์,มั่งคั่ง
sought(vt) pt และ pp ของ seek
soul(n) จิตใจ,วิญญาณ,คน,บุคคล,แก่นสาร,แบบฉบับ
soulful(adj) เต็มไปด้วยอารมณ์,ดูดดื่ม,แสลงใจ
soulless(adj) ไม่รู้สึกผิดชอบ,ไม่มีวิญญาณ,ไม่ปรานี
sound(adj) ถูกต้อง,แข็งแรง,หลับสนิท,สมบูรณ์
sound(n) เสียง,อ่าว
sound(vi) เปล่งเสียง,มีเสียง,สอบถาม,ประกาศ
sound(vt) ออกเสียง,เป่าแตร,หยั่งดู,ตรวจสอบ,วัด
sounder(n) เครื่องวัดความลึกของน้ำ,ผู้ส่งเสียง
soundless(adj) ลึกจนหยั่งไม่ได้,เงียบ,สงบ,ไม่มีเสียง
soundly(adv) อย่างละเอียดลออ,อย่างถูกต้อง,อย่างถาวร,อย่างมั่นคง
soundness(n) ความถูกต้อง,ความมีอนามัยดี,ความสมบูรณ์,ความมั่นคง
soup(n) น้ำแกง,แกงจืด,ซุป
sour(adj) ไม่มีรสชาติ,เปรี้ยว,ไม่พอใจ,บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง
sour(vi) บูด,เปรี้ยว,หมัก,เป็นกรดมาก
source(n) แหล่งกำเนิด,ต้นเค้า,ที่มา,ราก,ต้นแม่น้ำ,แหล่ง
souse(n) ผักดอง,น้ำสำหรับดอง,อาหารแช่เกลือ,น้ำจิ้ม
souse(vt) จุ่ม,แช่น้ำ,ดอง,จิ้ม,ลวก,ทำให้เปียกชุ่ม
south(adj,adv) ทางทิศใต้,อยู่ทางใต้
south(n) ภาคใต้,ทิศใต้,ปักษ์ใต้,ทักษิณ
southeast(adj,adv) ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
southeast(n) ทิศอาคเนย์,ทิศตะวันออกเฉียงใต้
southeasterly(adj,adv) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
southeastward(adj) ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้,ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
southerly(adj) ไปทางใต้,ไปทางทิศใต้,จากทิศใต้
southern(adj) ทางใต้,ทางทิศใต้,อยู่ทางใต้
southward(adj,adv) ไปทางทิศใต้,อยู่ทางใต้,ไปทางใต้
southwards(adj,adv) ไปทางทิศใต้,อยู่ทางใต้,ไปทางใต้
southwest(adj,adv) ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
southwest(n) ทิศหรดี,ทิศตะวันตกเฉียงใต้
southwester(n) หมวกกันน้ำของกะลาสี,ลมตะวันตกเฉียงใต้
southwesterly(adj) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
southwestern(adj) อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
souvenir(n) ของที่ระลึก
unsound(adj) ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,ไว้ใจไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plosive; plosive soundเสียงระเบิด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
plosive sound; plosiveเสียงระเบิด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
pharyngal; pharyngal sound; pharyngeal; pharyngeal soundเสียงจากช่องคอ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
pharyngal sound; pharyngal; pharyngeal; pharyngeal soundเสียงจากช่องคอ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
placental souffleเสียงฟู่ในรก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parent rock; source rockหินต้นกำเนิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
palatal; palatal soundเสียงจากเพดานแข็ง, ตาลุชะ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
palatal sound; palatalเสียงจากเพดานแข็ง, ตาลุชะ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
person of unsound mindผู้มีจิตวิปลาส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
palato-alveolar; palato-alveolar soundเสียงจากปุ่มเหงือกเพดานแข็ง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
palato-alveolar sound; palato-alveolarเสียงจากปุ่มเหงือกเพดานแข็ง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
pharyngeal; pharyngal; pharyngal sound; pharyngeal soundเสียงจากช่องคอ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
pharyngeal sound; pharyngal; pharyngal sound; pharyngealเสียงจากช่องคอ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
lateral sound; lateralเสียงข้างลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
lamino-dental sound; lamino-dentalเสียงจากฟันกับปลายลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
laminal; laminal soundเสียงใช้ปลายลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
laminal sound; laminalเสียงใช้ปลายลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
labio-dental; labio-dental soundเสียงจากริมฝีปากกับฟัน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
labio-dental sound; labio-dentalเสียงจากริมฝีปากกับฟัน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
lateral; lateral soundเสียงข้างลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
lateral approximant; lateral approximant soundเสียงเปิดข้างลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
lateral approximant sound; lateral approximantเสียงเปิดข้างลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
lateral fricative; lateral fricative soundเสียงเสียดแทรกข้างลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
lateral fricative sound; lateral fricativeเสียงเสียดแทรกข้างลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
law, sources of theที่มาแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lamino-alveolar; lamino-alveolar soundเสียงจากปุ่มเหงือกกับปลายลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
lamino-alveolar sound; lamino-alveolarเสียงจากปุ่มเหงือกกับปลายลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
lamino-dental; lamino-dental soundเสียงจากฟันกับปลายลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
labial; bilabial; bilabial sound; labial soundเสียงจากริมฝีปาก, โอษฐชะ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
labial sound; bilabial; bilabial sound; labialเสียงจากริมฝีปาก, โอษฐชะ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
resourceทรัพยากร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
retroflex; retroflex soundเสียงปลายลิ้นม้วน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
retroflex sound; retroflexเสียงปลายลิ้นม้วน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
rugitus; borborygmus; sound, gurglingเสียงท้องร้อง, เสียงลำไส้บีบตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resourceทรัพยากร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resource managementการจัดการทรัพยากร [ใช้ในโอเอส] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
resourcesทรัพยากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
resources mobilizationการระดมทรัพยากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resources, administrativeทรัพยากรทางการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resources, naturalทรัพยากรธรรมชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
roll; roll sound; trill; trill soundเสียงรัว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
roll sound; roll; trill; trill soundเสียงรัว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
succussion sound; sound, hippocratic; sound, shaking; sound, splashingเสียงกระฉอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
slit fricative; slit fricative soundเสียงเสียดแทรกแบบราบ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
slit fricative sound; slit fricativeเสียงเสียดแทรกแบบราบ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
sound valueมูลค่าไม่เสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sound, flapping๑. เสียงสะบัด, เสียงกระพือ๒. เสียงสะบัดปิด (ลิ้นหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sound, frictionเสียงเสียดถู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sound, gurgling; borborygmus; rugitusเสียงท้องร้อง, เสียงลำไส้บีบตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sound, hippocratic; sound, shaking; sound, splashing; sound, succussionเสียงกระฉอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tertiary sourceเอกสารตติยภูมิ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Open source softwareโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Primary sourceแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information resourceแหล่งสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information resources manegementการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Chief source of informationแหล่งข้อมูลที่กำหนด
ในการลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือ บรรณารักษ์จะต้องทราบว่า จะสามารถหาข้อมูลได้จากแหล่งที่ได้มีการกำหนดร่วมกันซึ่งเป็นหลักการของการลงรายการ ซึ่งหมายถึง แหล่งสำคัญของข้อมูล สำหรับเอกสารตีพิมพ์นั้น แหล่งสำคัญของข้อมูล คือ หน้าปกใน ถ้าไม่มีหน้าปกใน ให้ใช้แหล่งในตัวเล่มซึ่งใช้แทนหน้าปกใน สำหรับเอกสารตีพิมพ์ออกมาโดยไม่มีหน้าปกใน หรือไม่มีหน้าปกในที่ให้รายละเอียดได้ทั้งหมด ให้ใช้ส่วนอื่นของเล่มที่ให้ข้อมูลสมบูรณ์ที่สุด ไม่ว่าส่วนนั้นจะเป็นหน้าปก (ไม่่รวมใบหุ้มปกที่แยกต่างหากออกจากตัวเล่ม) หน้าชื่อเรื่อง (half title page) ชื่อนำเนื้อเรื่อง (caption) การแจ้งตอนท้ายเล่มซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ปีที่พิมพ์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือรายอย่างและอาจจะรวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ด้วย ชื่อเรื่องประจำหน้า (running titole) หรือส่วนอื่น ถ้าไม่มีส่วนใดในตัวเล่มให้ข้อมูลที่จะสามารถใช้เป็นหลักในการลงรายการ ให้ใช้ข้อมูลที่จำเป็นจากแหล่งอื่นที่มี ถ้าข้อมูลที่ควรจะปรากฏอยู่ในหน้าปกในไปปรากฏอยู่ในหน้าติดกัน (facing pages) หรือในหน้าถัดๆ ไป จะซ้ำักันหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าหน้าเหล่านี้เป็นหน้าปกใน ให้ใช้การแจ้งตอนท้ายเล่ม (colophon)เป็นแหล่งสำคัญของข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Congress of Southeast Asian Librarians การประชุมบรรณารักษ์เอเชียอาคเนย์
HTML Online Editor Sample

CONSAL : Congress of Southeast Asian Librarians

การประชุมสภาบรรณารักษ์เอชียอาคเนย์ หรือ การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อความร่วมมือในระหว่างประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ในการพัฒนาห้องสมุดของแต่ละประเทศ

สมาชิก CONSAL คือ หอสมุดแห่งชาติ ของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ คือ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย

การประชุมสภาบรรณรักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำหนดจัดทุก 3 ปี โดยสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ หมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ โดยที่ผ่านมาครั้งล่าสุด เป็นการประชุมครั้งที่ 15 วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2555 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเชีย ในหัวข้อเรื่อง Preserving and Disseminating National Heritage และการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 16 ปี 2558 ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมอีกครั้ง ซึ่งประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม CONSAL แล้ว จำนวน 2 ครั้ง ในปี 2521 และ 2536

ประวัติของการรวมกลุ่มสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการประชุมครั้งแรกในปี 2513 ที่ประเทศสิงคโปร์ รายละเอียดหัวข้อการประชุม วันเวลา และประเทศเจ้าภาพการประชุม CONSAL ทั้งหมดที่ผ่านมา รวม 15 ครั้ง ดังนี้

 1. New prospects for Southeast Asians Cooperation วันที่ 14-16 สิงหาคม 2513 ประเทศสิงคโปร์
 2. Education and Training for Librarianship วันที่ 10-14 ธันวาคม 2516 ประเทศฟิลิปปินส์
 3. Integrated Library and Documentation Services within the Framework or NATIS วันที่ 1-5 ธันวาคม 2518 ประเทศอินโดนีเซีย
 4. Regional Cooperation for the Development of National Information Services วันที่ 5-9 มิถุนายน 2521 ประเทศไทย
 5. Access to Information วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2524 ประเทศมาเลเซีย
 6. The Library in the Information Revolution วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2526 ประเทศสิงคโปร์
 7. Libraries for Countryside Development in Southeast Asia วันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2530 ประเทศฟิลิปปินส์
 8. New Challenges in Library Services in the Developing World วันที่ 11-14 มิถุนายน 2533 ประเทศอินโดนีเซีย
 9. Future Dimensions and Library Development วันที่ 2-7 พฤษภาคม 2536 ประเทศไทย
 10. Libraries in National Development วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2539 ประเทศมาเลเซีย
 11. Stepping into the New Millennium: Challenges for Library and Information Professionals วันที่ 26-28 เมษายน 2543 ประเทศสิงคโปร์
 12. Information Empowerment: Enhancing Knowledge Heritage วันที่ 20-23 ตุลาคม 2546 ประเทศบรูไน
 13. CONSAL at the Crossroads: Challenges for greater regional cooperation วันที่ 25-30 มีนาคม 2549 ประเทศฟิลิปปินส์
 14. Towards Dynamic Libraries and Information Services in Southeast Asian Countries วันที่ 20-23 เวียดนาม 2552 ประเทศเวียดนาม
 15. Preserving and Disseminating National Heritage วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2555 ประเทศอินโดนีเชีย

สนใจกิจกรรมการประชุม CONSAL เข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ www.consal.org

consal

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information resourceทรัพยากรสารสนเทศ

ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อหรือวัสดุที่ใช้ในการบันทึกสารสนเทศและความรู้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. ทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ์ (Printed materials) 2. ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตีพิมพ์ (Non-printed materials) และ 3. ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic materials)

1. ทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ์ (Printed materials) หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่ผลิตเป็นสิ่งพิมพ์ โดยผ่านกระบวนการตีพิมพ์ เช่น ตำรา หนังสืออ้างอิง รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ นวนิยายและเรื่องสั้น นิตยสารและวารสาร และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

2. ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตีพิมพ์ (Non-printed materials) หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่นำเสนอความรู้ผ่านประสาทสัมผัสทางหูและตาเป็นหลัก ซึ่งไม่ผ่านกระบวนการตีพิมพ์ แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ โสตทัศนวัสดุ และวัสดุย่อส่วน

3. ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic materials) หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องใช้ระบบแสงเลเซอร์ หรือคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการอ่านหรือฟัง โดยมีชุดคำสั่งระบบจัดการฐานข้อมูล ทำหน้าที่ควบคุมการจัดการและการใช้ฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลซีดี-รอม และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Open source softwareโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Primary sourceแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ

แหล่งข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ ตติยภูมิ

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary source หรือ Primary data) หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมหรือบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรง เป็นข้อมูลที่เก็บจากต้นแหล่งแท้ครั้งแรก ซึ่งอาจจะได้มาจากหลากหลายวิธี เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสำรวจ การทดลองในห้องทดลอง หรือการจดบันทึก

ข้อมูลปฐมภูมิ ยังรวมถึง งานต้นฉบับ ผลงานศิลปะ สถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้าง การแกะสลัก การเขียนบันทึกตัวหนังสือ รูปภาพ เรื่องราวลงบนวัตถุต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยโบราณ

ข้อมูลปฐมภูมิที่สำคัญ คือ ผลงานวิจัยต้นฉบับที่ตีพิมพ์ในวารสาร ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเอกสารประเภทสิทธิบัตร รายงานประชุม เอกสารต่าง ๆ ของทางราชการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Tertiary sourceเอกสารตติยภูมิ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information resources managementการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer network resourcesทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
open source softwareซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Renewable energy sourcesแหล่งพลังงานทดแทน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biological resourcesทรัพยากรชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer sound processingการประมวลผลเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sound archiveจดหมายเหตุเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Germplasm resourcesเชื้อพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Germplasm resources, Plantเชื้อพันธุ์พืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Germmplasm resources, Animalเชื้อพันธุ์สัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Universal resource locatorยูอาร์แอล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sound recording libraryห้องสมุดเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Light sourceแหล่งกำเนิดแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sour Gasก๊าซธรรมชาติที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์
ก๊าซธรรมชาติที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์ปนอยู่ในปริมาณมากเกินเกณฑ์มาตรฐานการซื้อขาย ซึ่งจะให้มีได้ประมาณ 0.25 กรัม/100 ลูกบาศก์ฟุต หรือ 4 ppm sour gas จะมีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่าและมีสภาพเป็นกรด ซึ่งเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์การเจาะและการผลิต โดยทั่วไปจะใช้สาร alkanolamine เพื่อกำจัดธาตุกำมะถันก่อนที่จะนำก๊าซมาใช้หรือก่อนการขนส่ง [ปิโตรเลี่ยม]
Sour Oilน้ำมันดิบที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์
น้ำมันดิบที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์ปนอยู่ ซึ่งปริมาณขั้นต่ำของกำมะถันที่อนุญาตให้มีได้ในน้ำมัน จะแตกต่างกันไปแล้วแต่โรงกลั่นและกฎระเบียบของแต่ละประเทศ แต่โดยทั่วไปมากกว่า 1% โดยน้ำหนัก [ปิโตรเลี่ยม]
Source Rockหินต้นกำเนิดปิโตรเลียม
หินชั้นหรือหินตะกอน (Sedimentary rock) ที่มีสารอินทรีย์มาก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางธรณีวิทยา ภายใต้ความร้อนและความกดดัน สารอินทรีย์เหล่านี้ก็จะเปลี่ยนแปลงและสลายตัวให้ปิโตรเลียม หินต้นกำเนิดปิโตรเลียมจะต้องมีปริมาณของสารอินทรีย์อย่างน้อย 0.5% และโดยทั่วไปควรจะมากกว่า 1.5% สารอินทรีย์ชนิด Type II จะให้น้ำมันดิบ (crude oil) Type III จะให้ก๊าซ ปริมาณของไฮโดรเจนในสารอินทรีย์ควรจะมากกว่า 7% โดยน้ำหนัก สำหรับการเกิดน้ำมัน หินดินดานสีเทาดำหรือดำ และพวก reef limestone ส่วนใหญ่จะเป็นหินต้นกำเนิดปิโตรเลียมที่ดี [ปิโตรเลี่ยม]
Renewable Resourcesทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ , ทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวเองโดยธรรมชาติ เช่น ปลา ป่าไม้ เป็นต้น หรืออาจเกิดขึ้นและแพร่ขยายให้ได้ผลิตผลมากขึ้นโดยการกระทำของมนุษย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Agricultural resource ทรัพยากรการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Power resourceพลังงาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Alternative sources of financingทางเลือกแหล่งเงินทุน [เศรษฐศาสตร์]
Budgetary resourceแหล่งทรัพยากรของงบประมาณ [เศรษฐศาสตร์]
Domestic resourceทรัพยากรในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Domestic resources mobilizationการระดมทรัพยากรในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Economic resourcesทรัพยากรทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Resources mobilizationการเคลื่อนย้ายทรัพยากร [เศรษฐศาสตร์]
Resources utilizationการใช้ประโยชน์ทรัพยากร [เศรษฐศาสตร์]
Mineral resourcesทรัพยากรแร่ [เศรษฐศาสตร์]
North-South relationsความสัมพันธ์เหนือ-ใต้ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพัฒนากับประเทศกำลังพัฒนา) [เศรษฐศาสตร์]
North-South tradeการค้าเหนือ-ใต้ [เศรษฐศาสตร์]
Marine resources conservtionการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aquatic resources conservationการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Conservation of natural resourcesการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mineral resources conservationการอนุรักษ์แร่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sound wavesคลื่นเสียง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Southern oscillationความผันแปรของระบบอากาศบริเวณซีกโลกใต้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Unsealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึก, วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นไปตามคำนิยามของต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก เช่น วัสดุกัมมันตรังสีไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆ ที่ไม่ได้มีการบรรจุหรือห่อหุ้มปิดผนึกด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นใดอย่างมิดชิดถาวร การใช้ต้นกำเนิดรังสีชนิดนี้ อาจเกิดการแพร่กระจาย ฟุ้งกระจาย หกเปรอะเปื้อน ซึมรั่ว ออกจากภาชนะที่บรรจุได้ [นิวเคลียร์]
Spallation Neutron Sourceต้นกำเนิดนิวตรอนแบบสปอลเลชัน, เครื่องผลิตนิวตรอนชนิดหนึ่ง โดยการเร่งโปรตอนพลังงานสูงกว่า 100 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ เข้าชนเป้าซึ่งเป็นธาตุหนัก เช่น แทนทาลัม ทังสเตน หรือ ยูเรเนียม ทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่มีการปลดปล่อยนิวตรอนพลังงานเฉลี่ย 1 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ ต้นกำเนิดนิวตรอนแบบสปอลเลชันเครื่องแรกมีชื่อว่า KENS ตั้งอยู่ที่สถาบัน KEK (Ko Enerugi Kenkyujo) ประเทศญี่ปุ่น เริ่มใช้งานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2523 [นิวเคลียร์]
Sourceต้นกำเนิดรังสี, แหล่งกำเนิดรังสี, วัสดุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถแผ่รังสีชนิดก่อไอออนออกมา ไม่ว่าจะเป็นการแผ่รังสีด้วยการแปลงนิวเคลียสของตัวเองหรือด้วยวิธีอื่นๆ เช่น สารกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีชนิดต่างๆ [นิวเคลียร์]
Radiation sourceต้นกำเนิดรังสี, แหล่งกำเนิดรังสี, วัสดุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถแผ่รังสีชนิดก่อไอออนออกมา ไม่ว่าจะเป็นการแผ่รังสีด้วยการแปลงนิวเคลียสของตัวเองหรือด้วยวิธีอื่นๆ เช่น สารกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีชนิดต่างๆ
[นิวเคลียร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ASEAN meeting to focus on economy Delegates attending the Association of Southeast (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)
crowdsource (vt uniq ) เป็นการรวมกันของคำว่า Crowd + Outsourcing คือการกระจายปัญหาไปยังกลุ่มค้นเพื่อค้นหาคำตอบ และวิธีการในการแก้ปัญหาทางธุรกิจนั้นๆ บริษัทสามารถ broadcast คำถามหรือปัญหาที่ต้องการคำตอบไปยังกลุ่มคนขนาดใหญ่เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการใหม่ ๆ Crowd หรือ User ส่วนมากในการทำ Crowdsourcing เราจะหมายถึงกลุ่มชุมชน Online
Crowdsourcingการร่วมสร้างสรรค์ของกลุ่มคน (Crowd) เพื่อร่วมกันทำ หรือสร้างสิ่งต่างๆ รวมถึงแก้ไขปัญหาร่วมกัน จนกลายเป็นเทรนด์ฮิต ของการทำกิจกรรมในการตลาดออนไลน์ผ่าน Digital Campaign และการโฆษณาออนไลน์ Crowdsourcing ถอดออกมาเป็นคำว่า Crowd และ Outsourcing เป็นการกระจายปัญหาหรือวัตถุประสงค์บางอย่างเพื่อให้กลุ่มคนหรือชุมชนออนไลน์ มาร่วมกันแก้ปัญหาหรือทำอะไรตามวัตถุประสงค์นั้นๆ
cucumber soup (n ) อาจาด
duck soup[ดั๊ก ซุบ] (slang) เรื่องง่าย ๆ
resource person (n) วิทยากร, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้รู้
soulmate (n ) เนื้อคู่
sound (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) เสียง
spicy mixed vegetable soup (vi) แกงเลียง
spicy prawn soup (n ) ต้มยำกุ้ง
See also: S. Tom Yum Goong, R. ต้มยำกุ้ง
transcended the boundaries of modern Southeast Asian nations, representing larger patranscended the boundaries of modern Southeast Asian nations, representing larger patterns of influence. Scholars often resort to Indian terms to describe these influences, suggesting they existed as overlapping “mandalas.”

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Does that sound good?ดีมั้ย ? We're So Happy You're So Happy (2008)
Soup.- ซุป Virtual Reality Bites (2015)
Here--your one and only sourceที่นี่ - - แหล่งข่าวแหล่งเดียว New Haven Can Wait (2008)
Why does that name sound familiar?เค้าเป็นใครหรอ? New Haven Can Wait (2008)
You might not smile just at the coquettish sound of it.ฉันอาจไม่ยิ้มแย้มเหมือนกับกำลังยั่วยวนใครอยู่ New Haven Can Wait (2008)
Sounds great.ก็ดีนะ New Haven Can Wait (2008)
Your one and only sourceแหล่งข่าวแหล่งเดียว Chuck in Real Life (2008)
What are you talking about? According to my sources,เธอกำลังเรื่องอะไรหนะ จากแหล่งข่าวของฉัน Chuck in Real Life (2008)
It sounds perfect. Just one problem--i know you.มันฟังดูดี มีแค่ปัญหานึง ฉันรู้จักนิสัยคุณ Chuck in Real Life (2008)
Chill out, watch a movie, you know? Yeah, that sounds good.สบายๆ ดูหนังกัน เข้าใจใช่ไหม ใช่ ฟังดูดีนะ Chuck in Real Life (2008)
Sounds like a discussion between equals.ดูเหมือนว่าการคุยครั้งนี้มันเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรม Chuck in Real Life (2008)
Your one and only sourceแหล่งข่าวแหล่งเดียวของคุณ Pret-a-Poor-J (2008)
I think we found a new energy source. she's making me dizzy.ฉันคิดว่าเราเจอแหล่งพลังงานแล่งใหม่แล้วหล่ะ หล่อนทำให้ฉันเวียนหัว Pret-a-Poor-J (2008)
-I mean, it sounds awesome, but i -no, no, no. listen, sweetie,ฟังดูเหมือนจะดีนะ แต่ฉันไม่ดีกว่า - ฟังนะ เจนนี่ Pret-a-Poor-J (2008)
That sounds like a fast track to success.ฟังดูจะประสบผลสำเร็จเร็วมาก Pret-a-Poor-J (2008)
I know. um, it might sound crazy,ฉันรู้ มันอาจจะฟังดูบ้า ๆ หน่อย Pret-a-Poor-J (2008)
Your one and only source into the scandalous lives-แหล่งข่าวฉาวโฉ่หนึ่งเดียว There Might be Blood (2008)
I'll call you later." hey, that sounds like good news.- แล้วจะโทรกลับไป - เฮ้ ข่าวดีเลยเนี่ย - ดีเหรอ ? There Might be Blood (2008)
Yeah, sounds like a great idea.- ใช่ เป็นความคิดที่ดีเหมือนกัน There Might be Blood (2008)
It sounds like she put a lot of work into it.ดูเหมือนว่า น้องนาย เต็มที่กับมันมากๆ There Might be Blood (2008)
Sounds to me like you're being taken for a rideดูเหมือนว่าเธออยากไปซ้อนมอเตอร์ไซค์มากกว่า There Might be Blood (2008)
Sounds like you still like him.ฟังดูเหมือนเธอยังชอบเขาอยู่ There Might be Blood (2008)
When Chloe and I were little girls, we made a promise... neither of us would get married until we found our soul mates the one person in the whole wide world that we were destined to be with... which is why you can't take a 10-year-old on their word.เราจะไม่แต่งงานจนกว่าจะได้เจอกับเนื้อคู่ที่แท้จริง Ҩ觧ҹҨ͡Ѻͤԧ... ԢԵôŪѡ Committed (2008)
Look, Clark and Lana went south.ไม่รู้สิ Committed (2008)
Victor and Bart have been covering the entire Southern Hemisphere.วิคเตอร์และบาร์ทกำลังค้นหาซีกโลกด้านใต้ทั้งหมด Odyssey (2008)
Sounds like one of your parties.ถ้าทางของโปรดหน้าน่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Sounds like a date with Shen.เหมือนได้เดทกับ เชน Dead Space: Downfall (2008)
Get me a visual. Sound the alarm!ขอดูภาพหน่อยซิ ส่งสัญญาณเตือน Dead Space: Downfall (2008)
Show me the path to enlightenment as you alter my flesh and free my soul.ชี้เส้นทางแสงสว่าง ในยามที่ท่านเปลี่ยนเลือดเนื้อ และปลดปล่อยวิญญาณข้า Dead Space: Downfall (2008)
It sounds less creepy If you say shoes.ฟังดูประชดนะ Adverse Events (2008)
Sounds like a real fun group.ฟังดูเป็นกลุ่มที่น่าสนุกจริงๆ Adverse Events (2008)
As romantic as you make that sound,ดูโรแมนติกมากกว่าเสียงที่คุณทำนะ Adverse Events (2008)
Her messages sounded kind of urgent.จากเอกสารดูเหมือนว่าจะเป็นกรณีฉุกเฉิน Birthmarks (2008)
Well, that's the way women sound when their spouse of 50 years dies.ฟังเหมือนผู้หญิง\ ที่สามีที่อยู่ด้วยกันมา 50 ปีตาย Birthmarks (2008)
Ultrasound's fastest.อัลตราซาว เร็วที่สุด Birthmarks (2008)
And since I'm fastest with the ultrasound...ฉันตรวจอุลตราซาวด์ได้รวดเร็วสุด Birthmarks (2008)
House, let me do the ultrasound.เฮาส์ให้ฉันทำอัลตราซาว Birthmarks (2008)
- House did an ultrasound.เฮาส์ทำอุลตร้าซาวด์ Birthmarks (2008)
- that an ultrasound... - I don't buy House.ผมไม่ได้ซื้อบ้าน Birthmarks (2008)
Looks like an atrial maxoma, but the ultrasound images are a little grainy, so it's hard to tell.ดูเหมือน atrial myxoma\ แต่อุลตร้าซาวบอกมันเหมือนเมล็ดข้าว นั่นยากที่จะบอก Birthmarks (2008)
That sounds like a valid medical theory, doesn't it?นั่นดูไม่เหมือนไม่ใช่ทฤษฎีการรักษา Lucky Thirteen (2008)
Eye issue, brain issue, now a heart issue, sounds like a real case to me.ตา.. สมอง ตอนนี้หัวใจ Lucky Thirteen (2008)
Patient's dad had bypass surgery, means she's a candidate for atherosclerosis, she needs an ultrasound.พ่อคนไข้ ผ่าตัดบายพาส หมายความว่าเธอมีโอกาศเป็นโรคหัวใจขาดเลือด เธอต้องตรวจอุลตราซาวด์ Lucky Thirteen (2008)
Unless the ultrasound showed anything.อุลตราซาวด์ไร้ประโยชน์ Lucky Thirteen (2008)
Yeah, that sounds like a blast.ใช่ฟังดูเหมือนทำให้ห่อเหี่ยวนะ Lucky Thirteen (2008)
It sounds fun to me.ฉันสนุกกับมัน Lucky Thirteen (2008)
Breath sounds on both sides.เสียงลมหายใจมีทั้ง 2ข้าง Lucky Thirteen (2008)
Sounds good.ฟังดูดีจัง Lucky Thirteen (2008)
That's the sound we like to hearนั่นเสียงอะไร เราชอบเสียงนี้ Joy (2008)
If the confederacy had mosquitoes, we'd all have southern accents and I'd be paying Foreman less.ถ้ามีคนมารวมกัน มันก็มียุง เราพูดสำเนียงใต้เหมือนกัน และฉันเสียพนันให้โฟร์แมนนิดหน่อย The Itch (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
souI couldn't hear the sound well.
souThe one resource more precious than any other was land.
souApparently the iPod nano has good sound.
souYou are soul needs rescue.
souThere was a large sound when I was reading a book.
souAyano tutted, making a sour face.
souThis story might sound unbelievable but it is true.
souShe must be from the South.
souIs it true that chicken soup will cure a cold?
souLight travels much faster than sound.
souThe island is to the south of Japan.
souThe buzzer sounded.
souThe story didn't sound true.
souThe next morning, to our great relief, he returned home safe and sound.
souThis soup is too salty to eat.
souTheir Plan sounds interesting to me.
souIt is believed that the festival comes from the South Pacific islands.
souI heard a faint sound near by.
souThe soup needs more salt.
souThe sound grew fainter and fainter.
souA person who makes an easy matter sound difficult does not seem to be so smart.
souI wake up at the sound of the alarm.
souGive yourself to your work body and soul.
souHow does this soup taste?
souThe hunter was alert to every sound and movement.
souNo matter how learned one may be, he or she cannot be called a good person unless he or she has a sound mind.
souIt's a shame the way natural resources are wasted.
souDon't let the soup get cold.
souAt the sound of my voice, my dog pricked up his ears.
souCan't you hear the sound?
souThat sounds very tempting.
souI was roused by the sound of a bell.
souThey all sought for the lost child.
souHe gave body and soul to his job.
souThe trumpets sounded the retreat.
souThe province is relatively rich in mineral resources.
souThe siren sounded an emergency.
souQuito, Ecuador, is a little south of the equator.
souOur school is in the south of the city.
souThis soup need something to pick it up.
souYour explanation sounds plausible, but it just doesn't hold water.
souThough it is poor in natural resources, Japan has become an economic superpower thanks to international trade.
souHe glanced at the noisy child with a sour expression.
souThe lines of this field run between magnetic north and magnetic south at the two poles.
souHe is smelling the soup.
souThe important point concerning the complementary distribution is to specify the environment where the individual sounds occur.
souThe fowler's pipe sounds sweet till the bird is caught.
souThe soup-spoon is always on the extreme right.
souIs it sweet or sour?
souHis piano playing sounded fantastic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้มจืด[N] soup, See also: broth, Syn. แกงจืด, Example: เมื่อได้ที่นั่งตั้งวงเรียบร้อยสำรับกับข้าวเริ่มทยอยมามีทั้งแกงเผ็ด ต้มจืด ขนมจีน ผัดหมี่มากมายจนไม่รู้จะกินอะไรดี, Thai definition: กับข้าวที่ปรุงเป็นน้ำ รสไม่เผ็ด
ภาคใต้[N] the southern part, See also: the South, Ant. ภาคเหนือ, Example: ภาคใต้ตั้งอยู่ในระหว่างทะเลอันดามันในมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้ในมหาสมุทรแปซิฟิค, Thai definition: บริเวณที่อยู่ทางใต้ของประเทศ
แก๊ก[ADV] sound of door clicking, Example: ใครทำอะไรอยู่ในครัวเสียงดังแก๊ก, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น
ครืดคราด[ADJ] sound of dragging heavy things, Example: เสียงครืดคราดจากรถคันเก่าของพ่อทำให้หล่อนนอนไม่หลับ, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น
คลังสมอง[N] knowledge source, See also: library, Syn. ห้องสมุด, Example: ห้องสมุดเป็นคลังสมองที่รวบรวมความรู้ในทุกสาขาวิชา, Count unit: แห่ง, ที่
เปรี้ยงปร้าง[ADV] onomatopoeia from the sound of thunder or an explosion, Example: กระเบื้องหลังคาของศาลาใหญ่ร่วงกราวราวกับมีมือยักษ์ตะกุยหล่นแตกเปรี้ยงปร้างไปทั่ว, Thai definition: เสียงดังเปรี้ยง โดยปริยายหมายถึงกระทำรุนแรงให้เกิดเสียงเช่นนั้น เช่น ตบตีเป็นต้น
กทธ.[N] Department of Mineral Resources, Syn. กรมทรัพยากรธรณี
ซีเกมส์[N] Southeast Asia Games, See also: SEA GAMES, Syn. กีฬาซีเกมส์
อาเซียน[N] Association of Southeast Asian Nations, See also: ASEAN
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้[N] South-east Asia, See also: SEA
เสียงคำราม[N] roar, See also: long loud deep sounds, Example: เสียงคำรามของเสือนั้น ข้าพเจ้าไม่สามารถบรรยายได้ว่าเป็นอย่างไร, Thai definition: เสียงที่ทำเพื่อขู่หรือทำให้น่ากลัว
เสียงในฟิล์ม[N] soundtrack, See also: sound track, Example: เจ้าของนำกลับมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยใช้เสียงในฟิล์มเหมือนเดิม, Thai definition: เสียงพูดและเสียงต่างๆ ที่บันทึกลงในการถ่ายทำภาพยนตร์
สะท้อน[V] echo, See also: resound
แหล่ง[N] source, Syn. ถิ่น, ที่อยู่, ที่
แหล่งกำเนิด[N] source, Syn. บ่อเกิด, แหล่งเกิด, ที่เกิด, ต้นตอ
แหล่งข้อมูล[N] data source
แหล่งน้ำ[N] water resource
แหล่งพลังงาน[N] power resource
รับ[V] rhyme, See also: sound like, harmonize, Syn. คล้อง, Example: คำในกลอนที่เขาแต่งรับสัมผัสกันดีเหลือเกิน, Thai definition: คล้องจองกัน
หยั่ง[V] sound, See also: measure, Syn. วัด, Example: เครื่องกำลังหยั่งความลึกของท้องทะเลโดยแสดงผลเป็นตัวเลขขึ้นบนจอ, Thai definition: วัดดูเพื่อให้รู้ตื้นลึก
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้[N] Greenpeace Southeast Asia Foundation, Example: กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับเดอะ บอดี้ช็อปเปิดแถลงข่าวโครงการรณรงค์เพื่อยุติภาวะโลกร้อน, Thai definition: องค์กรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีสำนักงานอยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ถุงเงินถุงทอง[N] souvenir made of two bags, See also: one silver and one gold container of something, Example: เจ้าบ่าวเจ้าสาวแจกถุงเงินถุงทองเป็นของชำร่วยในงานแต่งงาน, Thai definition: ของชำร่วยทำเป็นรูปถุงเล็กๆ มีสีเงินและสีทอง ใช้แจกในงานมงคล
มูล[N] ground, See also: starting-point, source, Syn. เค้ามูล, มูลความ, มูลเหตุ, Example: เรื่องนี้คงมีมูลมาจากนักข่าวที่อาจฟังไม่รู้เรื่องแล้วเอาไปเขียนข่าว, Count unit: ข้อ, ประการ, เรื่อง, Thai definition: เค้าเดิมหรือต้นเหตุเดิมของเรื่องนั้น
เปรี้ยว[ADJ] sour, See also: acid, Example: อาหารรสเปรี้ยวช่วยขับเสมหะและกระตุ้นระบบขับถ่ายของร่างกายให้ทำงานได้ดี, Thai definition: รสอย่างหนึ่งอย่างรสมะนาว
แปลกหู[V] sound strange, See also: be unheard of, Syn. ผิดหู, Ant. คุ้นหู, Example: ฉันรู้สึกว่า เสียงของน้ำแปลกหูไปมาก ไม่รู้ว่ามีเรื่องไม่สบายใจอะไรอยู่, Thai definition: ไม่เหมือนกับที่เคยได้ยินมาก่อน
ทิศตะวันตกเฉียงใต้[N] southwest, Syn. ทิศหรดี, Ant. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, ทิศอีสาน, Example: ลมที่พัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือสู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เรียกว่า ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ, Thai definition: ทิศซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันตกกับทิศใต้
ทิศหรดี[N] southwest, Syn. ทิศตะวันตกเฉียงใต้, Ant. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, ทิศอีสาน, Example: ตามปกติในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ลมจะพัดมาทางทิศหรดี, Thai definition: ทิศซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันตกกับทิศใต้
ทิศอาคเนย์[N] southeast, Syn. ทิศตะวันออกเฉียงใต้, Ant. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ, ทิศพายัพ, Example: เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ลมจะพัดมาทางทิศอาคเนย์, Thai definition: ทิศซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศใต้
โภคทรัพย์[N] wealth, See also: property, resource, Example: ความเป็นอยู่ที่ดีงามจักต้องเป็นสังคมที่สงบสุข มั่นคง มีโภคทรัพย์ ปราศจากความยากจน และสามารถพึ่งตนเองได้, Thai definition: ทรัพย์สิ่งของที่ใช้อุปโภคบริโภค
มูลฐาน[N] origin, See also: source, original cause, basic cause, Syn. บ่อเกิด, Example: การให้กรรมสิทธิ์ที่ดินแก่คนทั่วไป ถือได้ว่าเป็นมูลฐานสำคัญที่ทำให้เกิดพวกนายทุนและพ่อค้าคนกลางขึ้น
ล่อง[ADJ] down (train), See also: southward, Example: ขบวนรถไฟขาล่องช้าไปสองชั่วโมง, Thai definition: อาการที่แล่นไปตามทางจากเหนือลงใต้, Notes: (ปาก)
เว้ย[INT] onomatopoeia from the sound of calling attention, expressing familiarity, Syn. โว้ย, Example: อย่าลืมกรอกรายการตามแบบฟอร์มเสียภาษีเงินได้นะเว้ย, Thai definition: คำลงท้ายของการร้องเรียก ถาม หรือขานรับเป็นต้น ใช้ในลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง
โว้ย[INT] onomatopoeia from the sound of calling attention, expressing familiarity, Example: อย่าทะเลาะกันนะโว้ย ย่าเตือน, Thai definition: คำลงท้ายของการร้องเรียก ถาม หรือขานรับเป็นต้น ใช้ในลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง
ส้ม[ADJ] sour, See also: acidic, tart, Syn. เปรี้ยว, Example: กับข้าวมื้อนี้มีแกงปลาดุกใส่หน่อไม้ซึ่งจะออกรสส้มเพราะเป็นหน่อไม้ดอง
สวบ[ADV] sound of treading on soft ground or dry leaves, Example: เท้าเปล่าสองคู่ย่ำลงบนใบไม้ดังสวบ, Thai definition: เสียงคนหรือสัตว์ย่ำไปบนใบไม้หรือสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงเช่นนั้น
อนุสรณ์[N] remembrance, See also: commemoration, memory, recollection, recalling, souvenir, Syn. เครื่องระลึก, ที่ระลึก, Example: ทางสมาคมได้ตีพิมพ์หนังสือรวมเขียนจากนักวิชาการ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่าน, Notes: (บาลี)
เฮ้อ[INT] sound of a deep sigh expressing boredom or dissatisfaction, Example: เฮ้อ คราวนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนกันล่ะ, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความเบื่อหน่ายหรือไม่ถูกใจเป็นต้น
วิญญาณ[N] soul, See also: spirit, Example: เจ้าหน้าที่นำร่างที่ไร้วิญญาณของ นายเชาวลิตไปส่งที่โรงพยาบาล, Thai definition: สิ่งที่เชื่อกันว่ามีอยู่ในกายเมื่อมีชีวิต เมื่อตายจะออกจากกาย ล่องลอยไปหาที่เกิดใหม่
หน้าบูดบึ้ง[ADJ] sour, See also: sulky, sullen, Syn. บูดบึ้ง, หน้ามุ่ย, หน้าบูดหน้าบึ้ง, หน้าบึ้ง, ถมึงทึง, หน้าหงิก, Ant. หน้ายิ้ม, หน้ายิ้มแย้มแจ่มใส, หน้าชื่น, หน้าบาน, Example: โดยปกติหล่อนมักทำหน้ายิ้มอยู่เสมอ ไม่ค่อยเห็นว่าทำหน้าบูดบึ้งสักเท่าไหร่, Thai definition: ทำหน้าบึ้ง แสดงอาการไม่พอใจ
หวาดเสียว[V] be adventurous, See also: be soul-stirring, Example: การเดินทางไปยังกรุงพนมเปญคราวนี้ค่อนข้างจะหวาดเสียวพอควร, Thai definition: สยองภัย
หวาน[ADJ] sweet-sounding, See also: mellifluous, luscious, Syn. เสนาะ, Example: กลอนเพลงยาวเก่านั้นท่านว่า อ่านเทิ่งๆ ไป กลอนสุนทรภู่นั้นหวาน แต่กลอนเสภาและกลอนยุค น.ม.ส.นั้นเสียงอร่อยหูนัก, Thai definition: เพราะ
เหตุ[N] cause, See also: source, origin, root, ground, foundation, Syn. เค้ามูล, เรื่องราว, สาเหตุ, มูลเหตุ, Example: ความโลภเป็นเหตุแห่งความหายนะของเขา, Thai definition: สิ่งหรือเรื่องที่ทำให้เกิดผล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เหม็นบูด[ADJ] rancid, See also: foul, rotten, sour, strong-smelling, fetid, rank, stale, Syn. เหม็นเปรี้ยว, Example: อาหารเริ่มมีกลิ่นเหม็นบูดเพราะทิ้งไว้ในตู้เย็นเสียนาน, Thai definition: กลิ่นของที่บูด
แหล่งที่มา[N] source, See also: origin, root, derivation, base, Syn. ที่มา, มูลเหตุ, Example: ตำรวจกำลังสาวถึงแหล่งที่มาของสินบน 5 ล้านบาท
อก[N] soul, See also: spirit, Syn. ใจ, จิตใจ, Example: ความทุกข์สุมอยู่ในอกของเธอ
ออกเสียง[V] pronounce, See also: voice, sound, Syn. เปล่งเสียง, Example: ครูภาษาไทยสอนเด็กให้รัวลิ้นไว้เพื่อหัดออกเสียง ร
แนบเนียน[ADV] soundly, See also: properly, realistically, cleanly, neatly, tactfully, harmoniously, Syn. รัดกุม, Ant. หละหลวม, Example: ฆาตกรวางแผนการฆาตกรรมไว้อย่างแนบเนียน, Thai definition: อย่างสนิทและรัดกุมโดยไม่มีช่องโหว่
ดังลั่น[V] reverberate, See also: echo, resound, re-echo, Syn. ดังสนั่น, ดังอื้ออึง, ดังกระหึ่ม, Example: เสียงเพลงในงานดังลั่นไปทั้งซอย, Thai definition: บังเกิดเสียงกึกก้องสนั่นขึ้นอย่างแรง
ดังก้อง[V] resound, See also: resonate, re-echo, echo, ring, reverberate, Syn. ดังกังวาน, ดังกระหึ่ม, Example: เสียงสวดมนต์ดังก้องไปทั่วบริเวณอย่างน่าขนลุก, Thai definition: บังเกิดเสียงขึ้นอย่างแรง, ดังอย่างเสียงลั่นในที่จำกัด
แกงเลียง[N] spicy mixed vegetable soup, Example: แม่ที่เพิ่งคลอดลูกควรรับประทานแกงเลียงเพื่อช่วยให้น้ำนมมาก, Thai definition: ชื่อแกงผักอย่างหนึ่งไม่เผ็ด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
แอด = แอ๊ด[n.] (aēt) EN: creaking sound ; creak   
อาหารค่ำ [n.] (āhān kham) EN: dinner   FR: dîner [m] ; souper (Belg.) [m]
อาหารมื้อเย็น[n.] (āhān meū yen) EN: dinner ; supper   FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาหารเย็น[n.] (āhān yen) EN: dinner   FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาคเนย์[n.] (ākhanē) EN: southeast   FR: sud-est [m]
อเมริกาใต้[n. prop.] (Amērikā Tāi) EN: South America   FR: Amérique du Sud [f]
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
องุ่นเปรี้ยว[n. exp.] (a-ngun prīo) EN: sour grapes   
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true   FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
อนุ-[pref.] (anu-) EN: sub- , minor-, micro-, junior- (pref.)   FR: sous- , micro- , hypo-
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend   FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
อนุสรณ์[n.] (anusøn) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir   FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
เอาใจช่วย[v. exp.] (aojai chūay) EN: wish somebody success ; wish success to somebody   FR: soutenir ; encourager
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious   FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อัฟริกาใต้[n. prop.] (Apfarikā Tāi) EN: South Africa   FR: Afrique du Sud [f]
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty   FR: amnistier ; absoudre
อาเซียน [org.] (Asīen) EN: ASIAN (Association of Southeast Asian Nations)   
อธิป[n.] (athip) EN: king; monarch; sovereign   FR: souverain [m] ; roi [m]
อธิปไตย[n.] (athippatai = athipatai) EN: sovereignty   FR: souveraineté [f]
อธิปไตยของประเทศ[n. exp.] (athippatai khøng prathēt) FR: souveraineté nationale [f]
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack   FR: être sans ressource
บาดาล[adj.] (bādān) EN: underground ; subterranean ; groundwater   FR: souterrain
บ้าย[v.] (bāi) EN: smear ; daub   FR: barbouiller ; souiller
ใบประมูล[n.] (bai pramūn) EN: tender   FR: soumission (à un appel d'offres)
บะหมี่หมูแดง[n. exp.] (bamī mū daēng) EN: Chinese egg noodles with red pork in hot soup   
บะหมี่น้ำ[n. exp.] (bamī nām) FR: soupe de pâtes [f]
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce   FR: soulager ; apaiser ; diminuer
เบา[v.] (bao) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine   FR: se soulager ; uriner
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
บัดกรี[v.] (batkrī) EN: solder ; weld ; fuse together   FR: souder ; braser
เบื้องล่าง[adv.] (beūanglāng) EN: below ; under   FR: dessous ; sous
บีบแตร[v. exp.] (bīp traē) EN: sound the horn ; honk ; honk a horn ; blow a horn ; hoot   FR: klaxonner
บ่อย[X] (bǿi = bøi) EN: often ; frequently   FR: souvent ; fréquemment
บ่อย ๆ[X] (bǿi-bǿi) EN: frequently ; very often ; often   FR: très souvent ; fréquemment
บ่อยมาก[adv.] (bǿi māk) EN: so often   FR: si souvent ; tellement souvent ; très souvent
บ่อยไป[adv.] (bǿi pai) FR: trop souvent
บ่อเกิด[n.] (bøkoēt) EN: source ; origin ; fountain ; fountainhead   FR: source [f] ; origine [f]
บ่อน้ำแร่[n. exp.] (bø nāmraē) EN: mineral spring ; spa   FR: source minérale [f]
บ่อน้ำร้อน[n. exp.] (bø nām røn) EN: hot spring   FR: source d'eau chaude [f]
บวม[v.] (būam) EN: swell ; be swollen ; be inflamed   FR: enfler ; gonfler ; boursoufler
บุคคลวิกลจริต[n. exp.] (bukkhon wikonjarit) EN: mentally disturbed person ; person of unsound mind   
บุพทักษิณ[X] (bupphathaksin) EN: southeast   
บูด[v.] (būt) EN: go bad ; become putrid ; go sour   FR: putréfier ; rancir
บูด[adj.] (būt) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented   FR: rance ; putride ; putréfié
ชักพระ[n.] (chakphra) EN: name of an important custom in southern Thailand   
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd   FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
เฉลย[v.] (chaloēi) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret   FR:soudre ; apporter la réponse ; bien répondre

CMU English Pronouncing Dictionary
SOUR    S AW1 ER0
SOUP    S UW1 P
SOUR    S AW1 R
SOUK    S UW1 K
SOUL    S OW1 L
SOUS    S UW1 Z
SOUPS    S UW1 P S
SOUTO    S UW1 T OW0
SOURS    S AW1 ER0 Z
SOULS    S OW1 L Z
SOUZA    S UW1 Z AH0
SOUSA    S UW1 Z AH0
SOUND    S AW1 N D
SOUPY    S UW1 P IY0
SOUCY    S OW1 S IY0
SOULE    S AW1 L
SOURS    S AW1 R Z
SOUTH    S AW1 TH
SOUKUP    S AW1 K AH0 P
SOUGHT    S AO1 T
SOULES    S UW1 L Z
SOURIS    S UW1 R IH2 S
SOUP'S    S UW1 P S
SOUZAS    S UW1 Z AH0 Z
SOUCEK    S OW1 S IH0 K
SOUCIE    S OW1 K IY0
SOUDER    S AW1 D ER0
SOUERS    S AW1 ER0 Z
SOUPED    S UW1 P T
SOUNDS    S AW1 N D Z
SOUNDS    S AW1 N Z
DSOUZA    D AH0 S UW1 Z AH0
SOUTER    S UW1 T ER0
SOURED    S AW1 ER0 D
SOURBY    S AW1 R B IY0
SOUTER    S AW1 T ER0
SOUTHS    S AW1 TH S
MASOUD    M AH0 S UW1 D
SOURCE    S AO1 R S
SOUTAR    S UW0 T AA1 R
UNSOUND    AH0 N S AW1 N D
AMSOUTH    AE1 M S AW2 TH
RESOUND    R IY2 Z AW1 N D
D'SOUZA    D AH0 S UW1 Z AH0
SOUFFLE    S UW0 F L EY1
MONSOUR    M AA1 N S ER0
SOURING    S AW1 ER0 IH0 NG
SOUNDER    S AW1 N D ER0
D'SOUZA    D IY0 S UW1 Z AH0
SOURCES    S AO1 R S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sou    (n) (s uu1)
soul    (n) (s ou1 l)
soup    (v) (s uu1 p)
sour    (v) (s au1 @ r)
sous    (n) (s uu1 z)
sough    (v) (s uh1 f)
souls    (n) (s ou1 l z)
sound    (v) (s au1 n d)
soups    (v) (s uu1 p s)
sours    (v) (s au1 @ z)
souse    (v) (s au1 s)
south    (n) (s au1 th)
soughs    (v) (s uh1 f s)
sought    (v) (s oo1 t)
sounds    (v) (s au1 n d z)
souped    (v) (s uu1 p t)
source    (n) (s oo1 s)
soured    (v) (s au1 @ d)
sourly    (a) (s au1 @ l ii)
soused    (v) (s au1 s t)
souses    (v) (s au1 s i z)
Southam    (n) (s au1 th @ m)
resound    (v) (r i1 z au1 n d)
soughed    (v) (s uh1 f t)
soulful    (j) (s ou1 l f @ l)
sounded    (v) (s au1 n d i d)
soundly    (a) (s au1 n d l ii)
souping    (v) (s uu1 p i ng)
sources    (n) (s oo1 s i z)
souring    (v) (s au1 @ r i ng)
sousing    (v) (s au1 s i ng)
soutane    (n) (s uu1 t aa1 n)
unsound    (j) (uh2 n s au1 n d)
Missouri    (n) (m i1 z u@1 r ii)
besought    (v) (b i1 s oo1 t)
pea-soup    (n) - (p ii1 - s uu1 p)
resounds    (v) (r i1 z au1 n d z)
resource    (n) (r i1 z oo1 s)
souffl_e    (n) (s uu1 f l ei)
soughing    (v) (s uh1 f i ng)
soulless    (j) - (s ou1 l - l @ s)
soundbox    (n) (s au1 n d b o k s)
sounding    (v) (s au1 n d i ng)
soup    (n) (s uu1 p s o n)
sourness    (n) (s au1 @ n @ s)
soutanes    (n) (s uu1 t aa1 n z)
southern    (j) (s uh1 dh @ n)
southpaw    (n) (s au1 th p oo)
souvenir    (n) (s uu2 v @ n i@1 r)
BellSouth    (n) (b e1 l s au1 th)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
放送[ほうそう, housou] (vt) ออกอากาศ
送金[そうきん, soukin] (vt) โอนเงิน,ส่งเงิน
送電線[そうでんせん, soudensen] (n) สายส่งไฟฟ้า
高層ビル[こうそうびる, kousoubiru] (n) ตึกระฟ้า
予想[よそう, yosou] (vt) พยากรณ์,คาดการณ์
総裁[そうさい, sousai] (n) ประธาน,ผู้ว่าการ
内閣総理大臣[ないかくそうりだいじん, naikakusouridaijin] (n) นายกรัฐมนตรี, See also: 総理大臣,首相
総理大臣[そうりだいじん, souridaijin] (n) นายกรัฐมนตรี, See also: 首相
発送[はっそう, hassou] (n) การจัดส่ง, การส่งต่อ
転送[てんそう, tensou] (vt) ส่งต่อ
総武線[そうぶせん, soubusen] (n name) เส้นทางรถไฟสายโซบุของ JR (Japanese Railway) วิ่งระหว่างโตเกียวกับชิบะ สัญลักษณ์ใช้สีเหลือง (ข้อมูล พฤศจิกายน 2546)
総領事館[そうりょうじかん, souryoujikan] (n) สถานกงสุล
競争[きょうそう, kyousou] (n) การแข่งขัน
労働争議[ろうどうそうぎ, roudousougi] (n) ข้อพิพาทแรงงาน
送料[そうりょう, souryou] (n) ค่าขนส่ง
体操[たいそう, taisou] (n) กีฬายิมนาสติก
戦争[せんそう, sensou] (n) สงคราม
雑草[ざっそう, zassou] (n) วัชพืช
葬儀[そうぎ, sougi] (n) พิธีศพ
貯水槽[ちょすいそう, chosuisou] (n) ถังเก็บน้ำ, แท็งค์น้ำ
塗装[とそう, tosou] การเพ้นติ้ง โค้ดติ้ง
生放送[なまほうそう, namahousou] (n) ถ่ายทอดสด
清掃[せいそう, seisou] (n) การทำความสะอาด
騒音[そうおん, souon] (n) เสียงรบกวน
相似[そうじ, souji] (n) คล้ายคลึง เหมือนกัน
弦楽四重奏[げんがくしじゅうそう, gengakushijuusou] (n) วงดนตรีที่มีเครื่องสายสี่ชนิดด้วยกัน โดยมักจะประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 1 เครื่อง และ เชลโล 1 เครื่อง
創世記[そうせいき, souseiki] (n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า)
層別[そうべつ, soubetsu] (n) แยกตามระดับชั้น
総務[そうむ, soumu] (n) ธุรการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
送風機[そうふうき, soufuuki] (n) เครื่องส่งถ่ายอากาศ เช่น พัดลมขนาดใหญ่ที่ใช้ดูดอากาศจากภายนอก เข้าสู่ตัวอาคาร อุโมงค์ เหมือง ฯลฯ , See also: R. 換気扇、扇風機
総額[そうがく, sougaku] (n) ผลรวม, ยอดรวม , See also: R. 総計、合計
相関[そうかん, soukan] (n vt) ความเกี่ยวข้องกัน, ความเกี่ยวเนื่อง
株主総会[かぶぬしそうかい, kabunushisoukai] (n) ประชุมผู้ถือหุ้น
想定[そうてい, soutei] การสมมุติ, การทึกทัก
乾燥[かんそう, kansou] (n) ความแห้งแล้ง,ความแห้ง , See also: R. 乾く
操作[そうさ, sousa] (n) การควบคุม
理想[りそう, risou] อุดมคติ
送迎[そうげい, sougei] การรับส่ง
愛想[あいそう, aisou] 1.อัธยาศัย 2.ท่าทีเป็นมิตร 3.การต้อนรับขับสู้
僧侶[そうりょ, souryo] (n) พระ, นักบวช
送受信[そうじゅしん, soujushin] (name) รับส่ง
悲壮[ひそう, hisou] น่าสลดใจ, ซึ่งกระทบจิตใจ
別荘[べっそう, bessou] (n) บ้านพักตากอากาศ
双方[そうほう, souhou] (n pron.) ทั้งสองฝ่าย
奇想天外[きそうてんがい, kisoutengai] ประหลาด มหัศจรรย์
順送[じゅんそう, junsou] (n) เครื่องProgressive Press
草案[そうあん, souan] (n) เอกสารฉบับร่าง
草案[そうあん, souan] (n) เอกสารฉบับร่าง
一層[いっそう, issou] (adv) ยิ่งขึ้นไปอีก
感想[かんそう, kansou] (n) ความรู้สึก
葬式[そうしき, soushiki] (n) งานศพ
装置[そうち, souchi] (n vt ) การติดตั้ง(อุปกรณ์เครื่องมือ) อุปกรณ์ เครื่องมือ
総務部[そうむぶ, soumubu] (n ) ผู้จัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป
内閣総辞職[ないかくそうじしょく, naikakusoujishoku] (n ) การลาออกของคณะรัฐมตรีทั้งคณะ
進角装置[しんかくそうち, shinkakusouchi] (n ) ADVANCER
言い争う[いいあらそう, iiarasou] (vt ) ทะเลาะ
創業費[そうぎょうひ, sougyouhi] ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท
塑性[そうせい, sousei] (n ) Plasticity ความสามารถเปลี่ยนรูปได้
近親相姦[きんしんそうかん, kinshinsoukan] (n adj-no ) การร่วมประเวณีกับญาติสนิท
ほうれん草[ほうれんそう, hourensou] (n ) ผักขม
瞑想(P);冥想;めい想[めいそう, meisou] (n ) สมาธิ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
争う[あらそう, arasou] Thai: แข่งขัน English: to compete
争う[あらそう, arasou] Thai: โต้เถียง English: to dispute
沿う[そう, sou] Thai: (แล่น)ไปตาม English: to run along
沿う[そう, sou] Thai: ทำตาม English: to follow
響く[ひびく, hibiku] Thai: สะท้อน English: to resound
送信[そうしん, soushin] Thai: การส่งข้อมูลข่าวสารไปให้ผู้รับ English: transmission (vs)
出所[しゅっしょ, shussho] Thai: ตำบลแหล่งที่มา English: source
転送[てんそう, tensou] Thai: ส่งสารที่ได้รับไปให้ผู้อื่นต่อ English: to forward
競う[きそう, kisou] Thai: แข่งขันกับ English: to compete with
競う[きそう, kisou] Thai: แย่งชิง English: to emulate
鳴く[なく, naku] Thai: (สัตว์)ส่งเสียงร้อง English: to make sound (animal)
襲う[おそう, osou] Thai: เข้าโจมตี
総合[そうごう, sougou] Thai: ประกอบด้วยหลายส่วน English: synthesis (vs)
総合[そうごう, sougou] Thai: รวม English: coordination
相対[そうたい, soutai] Thai: ที่สัมพันธ์กัน English: relative
高僧[こうそう, kousou] Thai: พระที่มีสมณศักดิ์สูง English: virtuous priest
高僧[こうそう, kousou] Thai: พระชั้นสูง English: high priest
鳴らす[ならす, narasu] Thai: ทำให้เกิดเสียง English: to sound
総督[そうとく, soutoku] Thai: ผู้บัญชาการทหารสูงสุด English: governor-general
南アルプス[みなみあるぷす, minamiarupusu] Thai: เทือกเขาแอลป์ใต้(ในประเทศญี่ปุ่น) English: southern alps (of Japan)
相談[そうだん, soudan] Thai: การปรึกษา English: consultation (vs)
相談[そうだん, soudan] Thai: การเจรจา English: discussion
伝送先[でんそうさき, densousaki] Thai: ผู้รับสารปลายทาง English: destination (of transmission)
鳴る[なる, naru] Thai: ส่งเสียง English: to sound
鳴る[なる, naru] Thai: ดังสะท้อน English: to resound
読者層[どくしゃそう, dokushasou] Thai: กลุ่มผู้อ่าน English: class of readers
原因[げんいん, gen'in] Thai: มูลเหตุ English: source
夢想[むそう, musou] Thai: ความเพ้อฝัน English: dream
夢想[むそう, musou] Thai: การนึกเอาเองเป็นตุเป็นตะ English: reverie
放送[ほうそう, housou] Thai: การกระจายเสียง English: broadcast
移送[いそう, isou] Thai: ขนถ่าย English: transfer
移送[いそう, isou] Thai: ขนส่งไปที่อื่น English: transport
移送[いそう, isou] Thai: ย้ายออกไป English: removal
争議[そうぎ, sougi] Thai: การถกเถียง English: dispute
争議[そうぎ, sougi] Thai: ทะเลาะ English: quarrel
誘う[さそう, sasou] Thai: เชิญชวน English: to invite
誘う[さそう, sasou] Thai: ชวนไปข้างนอก English: to call out

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Souvernirladen (n ) ร้านขายของฝาก, ร้ายขายของที่ระลึก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aalsuppe {f} [cook.]eel soup [Add to Longdo]
Absenderkennung {f}source identifier [Add to Longdo]
Andenken {n}souvenir [Add to Longdo]
Andenken {n}souvenirs [Add to Longdo]
Andenkenladen {m}; Souvenirladen {m}souvenir shop [Add to Longdo]
Anlaut {m}initial sound [Add to Longdo]
Annona {f} [bot.]soursop fruit; annona; sugar apple [Add to Longdo]
Arbeitskräfte {pl}work force; labour force; human resources; workers [Add to Longdo]
Ast {m} (im Holz) | gesunder, verwachsener Ast (im Holz)knot | sound knot [Add to Longdo]
Auflauf {m}; Soufflé {n}soufflé; souffle [Add to Longdo]
Ausgangssprache {f}source language [Add to Longdo]
Ausgliederung {f}; Auslagerung {f}; Outsourcen {n}outsourcing [Add to Longdo]
Auslaut {m} | Auslaute {pl}final sound | final sounds [Add to Longdo]
Aussäuerung {f}souring [Add to Longdo]
Auswahl {f} von Mitarbeiternsourcing of staff [Add to Longdo]
Bauen {n} | resourcenschonendes Bauenconstructing; construction | sustainable construction [Add to Longdo]
Betriebsmittel {n}; Hilfsmittel {n}resource [Add to Longdo]
Betriebsmittel {n}operating resource; operating material [Add to Longdo]
Betriebsmittel {pl}resources; production facilities; operating funds; operating consumables [Add to Longdo]
Betriebspeilung {f}operational sounding [Add to Longdo]
Bezugspeilung {f}reference soundings [Add to Longdo]
Bezugsquelle {f}; Lieferquelle {f}source of supply [Add to Longdo]
Bezugsquelle {f}supllier; buying source [Add to Longdo]
Bodenschatz {m}; Hilfsquelle {f}resource [Add to Longdo]
Brandherd {m}source of fire [Add to Longdo]
Dentallaut {m}dental sound [Add to Longdo]
Diversifikation {f}; Diversifizierung {f}; Vervielfältigung {f} des Angebotes [econ.]diversification; diversification of supply; diversification of sources of supply [Add to Longdo]
Echolot {n}echo-sounder; sounding [Add to Longdo]
Eigeninitiative {f} | ohne jede Eigeninitiative seininitiative (of one's own) | to be completely unresourceful [Add to Longdo]
Eigenmittel {pl}one's own resources (funds; capital) [Add to Longdo]
Einkommensteuer {f}; Einkommenssteuer {f} | Einkommensteuer einbehalten | gestaffelte Einkommensteuerincome tax | to deduct income tax at source | graduated income tax [Add to Longdo]
Einnahmequelle {f} (des Staates)source of revenue [Add to Longdo]
Einnahmequelle {f}source of income [Add to Longdo]
Emission {f} | punktuelle Emissionen | diffuse Emissionenemission | point source emissions | non-point source emissions [Add to Longdo]
Energiequelle {f}energy source [Add to Longdo]
Energieträger {m}source of energy; energy carrier [Add to Longdo]
Erbsensuppe {f} [cook.]pea soup [Add to Longdo]
Ergiebigkeit {f}source function [Add to Longdo]
Erwerbsquelle {f} | Erwerbsquellen {pl}source of income | sources of income [Add to Longdo]
Esslöffel {m}; Suppenlöffel {m}soup spoon [Add to Longdo]
Fehlerquelle {f}source of error; source of trouble [Add to Longdo]
Filmmusik {f}film music; soundtrack; score [Add to Longdo]
Findigkeit {f}resourcefulness [Add to Longdo]
Fundgrube {f}rich source [Add to Longdo]
Gaumenlaut {m}palatal sound [Add to Longdo]
Geldquelle {f} | Geldquellen {pl}source of capital | sources of capital [Add to Longdo]
Gemüsesuppe {f}pottage; vegetable soup [Add to Longdo]
Geräuschlosigkeit {f}soundlessness [Add to Longdo]
Geräuschpegel {m}; Tonstärke {f}level of sound [Add to Longdo]
Gesundheit {f}soundness [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง
se souvenir(vt) |je me souviens, tu te souviens, il se souvient, nous nous souvenons, vous vous souvenez| จำได้, นึกออก เช่น Je ne me souviens pas de son nom.
sous(prep) ข้างบน หรือ สัมผัสกัน
soutenance d'une thèse(n) |f| การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
soutenir(vi vt) |je soutiens, tu soutiens, il soutient, nous soutenons, vous soutenez, ils soutiennent| ค้ำจุน สนับสนุน เช่น il soutient que ce n\'est pas possible. เขาสนับสนุนในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
soutenir une thèse(vt) แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
soupe(n) |f| ซุป น้ำซุป เช่น Cette soupe est très facile à faire et les croûtons sont délicieux, à refaire c’est sûr !

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN [Add to Longdo]
D層[ディーそう, dei-sou] (n) D layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
E層[イーそう, i-sou] (n) E layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
F層[エフそう, efu sou] (n) F layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
M走[メートルそう, me-toru sou] (suf) -meter race (after number) [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
[エス, esu] (n) (1) (abbr) letter "S" (abbr. for sister, south, steam, etc.); (2) (abbr) (ant [Add to Longdo]
SOS[エスオーエス, esuo-esu] (n) save our souls; SOS [Add to Longdo]
URL[ユーアールエル, yu-a-rueru] (n) uniform resouce locator; URL [Add to Longdo]
ああそうそう[, aasousou] (int) (1) (col) (See 然う然う) oh yes!; (2) I remember; Oh, now I remember [Add to Longdo]
いいとも[, iitomo] (exp) damn straight; no problem; sounds good; sure thing [Add to Longdo]
いごっそう[, igossou] (n) (tsb [Add to Longdo]
えんさかほい[, ensakahoi] (n) heave! (sound made while pulling a heavy vehicle) [Add to Longdo]
おおすみ型輸送艦[おおすみがたゆそうかん, oosumigatayusoukan] (n) Osumi class vehicle transport ship [Add to Longdo]
おとり捜査;囮捜査[おとりそうさ, otorisousa] (n) sting operation; undercover investigation [Add to Longdo]
おみ[, omi] (n) (1) (abbr) (col) (See 味噌) miso (usu. said by housewives); (2) miso soup [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お汁粉[おしるこ, oshiruko] (n) (See 汁粉) sweet red-bean soup [Add to Longdo]
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul [Add to Longdo]
お尋ね者[おたずねもの, otazunemono] (n) wanted man; person sought by the police [Add to Longdo]
お草々;お草草;御草々;御草草[おそうそう, osousou] (adj-na) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests) [Add to Longdo]
お草々様;お草草様;御草々様;御草草様[おそうそうさま, osousousama] (adj-na) (pol) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests) [Add to Longdo]
お土産(P);御土産[おみやげ, omiyage] (n) (pol) (See 土産・みやげ) present; souvenir; (P) [Add to Longdo]
かあかあ[, kaakaa] (adv) (1) (on-mim) caw-caw (the sound of a crow cawing); (n) (2) (sl) crow (childish term) [Add to Longdo]
かさかさ鳴る[かさかさなる, kasakasanaru] (v5r) to rustle; to make a rustling sound; to crinkle [Add to Longdo]
かしゃかしゃ[, kashakasha] (adv-to) (on-mim) click-clack; clickety-click; clicking sound; clattering sound [Add to Longdo]
かちっと[, kachitto] (adv,vs) (1) (on-mim) with a click (door sound); (2) with tenseness or firmness [Add to Longdo]
かん;くわん[, kan ; kuwan] (adv,adv-to) (on-mim) ding; chime (sound of a bell or a small gong) [Add to Longdo]
がさごそ[, gasagoso] (n,adj-f) rustling sound [Add to Longdo]
がさり[, gasari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) rustling sound; (n) (2) (obsc) (sl) (See がさる) search (esp. a home search by the police) [Add to Longdo]
がたっと[, gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.) [Add to Longdo]
がたぴし[, gatapishi] (n,vs) rattle; rattling sound [Add to Longdo]
がちんがちん[, gachingachin] (n) tick-tock; chipping (sound) [Add to Longdo]
がったんごっとん[, gattangotton] (n) clickety-clack (e.g. train sound) [Add to Longdo]
がましい[, gamashii] (suf) look like; sound like; savor of; smack of [Add to Longdo]
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [Add to Longdo]
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze [Add to Longdo]
ぎいぎい;ぎーぎー[, giigii ; gi-gi-] (n) creak; squeak; rasping sound [Add to Longdo]
ぎしぎし;ギシギシ[, gishigishi ; gishigishi] (n) creak; squeak; creaking sound [Add to Longdo]
ぎゅう[, gyuu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) squeezing something tightly; sound made by someone (or something) being squeezed; (2) criticizing someone severely; sound made by someone being criticized; (n) (3) (col) hug [Add to Longdo]
ぎりぎり(P);ギリギリ[, girigiri (P); girigiri] (adj-na,adv) (1) (on-mim) at the last moment; just barely; (2) grinding sound; (P) [Add to Longdo]
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity [Add to Longdo]
ぐうぐう[, guuguu] (adv) (on-mim) fast (asleep); snoring or grumbling sound [Add to Longdo]
ぐっすり[, gussuri] (adv,adv-to) (on-mim) sound asleep; fast asleep; (P) [Add to Longdo]
ぐぶぐぶ[, gubugubu] (n) sound of rinsing one's mouth [Add to Longdo]
けらけら[, kerakera] (adv) (on-mim) cackling (sound of shrill laughter) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[běn, ㄅㄣˇ, ] roots or stems of plants; origin; source; this; the current; root; foundation; basis; (classifier for books, periodicals, files etc), #107 [Add to Longdo]
哈哈[hā hā, ㄏㄚ ㄏㄚ, ] onomat. laughing sound, #285 [Add to Longdo]
上海[Shàng hǎi, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ, ] Shanghai; a municipality in southeast China, abbr. 滬|沪, #288 [Add to Longdo]
开发[kāi fā, ㄎㄞ ㄈㄚ, / ] exploit (a resource); open up (for development); to develop, #386 [Add to Longdo]
[shēng, ㄕㄥ, / ] sound; voice; tone; noise; classifier for sounds, #429 [Add to Longdo]
[Yuè, ㄩㄝˋ, ] generic word for peoples or states of south China or south Asia at different historical periods; abbr. for Vietnam 越南, #440 [Add to Longdo]
资源[zī yuán, ㄗ ㄩㄢˊ, / ] natural resource (such as water or minerals); resource (such as manpower or tourism), #592 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] former; original; primary; raw; level; cause; source, #721 [Add to Longdo]
[shén, ㄕㄣˊ, ] God; unusual; mysterious; soul; spirit; divine essence; lively; spiritual being, #743 [Add to Longdo]
广州[Guǎng zhōu, ㄍㄨㄤˇ ㄓㄡ, 广 / ] Guangzhou subprovincial city and capital of Guangdong province in south China; known historically as Canton; abbr. Suì 穗, #928 [Add to Longdo]
资料[zī liào, ㄗ ㄌㄧㄠˋ, / ] material; resources; data; information, #954 [Add to Longdo]
现代[xiàn dài, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] modern times; modern age; modern era; Hyundai, South Korean company, #1,017 [Add to Longdo]
韩国[Hán guó, ㄏㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] South Korea, #1,090 [Add to Longdo]
声音[shēng yīn, ㄕㄥ , / ] voice; sound, #1,091 [Add to Longdo]
[wā, ㄨㄚ, ] sound of child's crying, #1,165 [Add to Longdo]
[nán, ㄋㄢˊ, ] south, #1,173 [Add to Longdo]
来源[lái yuán, ㄌㄞˊ ㄩㄢˊ, / ] source (of information etc); origin, #1,255 [Add to Longdo]
[chǎn, ㄔㄢˇ, / ] to give birth; to reproduce; to produce; product; resource; estate; property, #1,545 [Add to Longdo]
发出[fā chū, ㄈㄚ ㄔㄨ, / ] to issue (an order, decree etc); to send out; to dispatch; to produce a sound; to let out (a laugh), #1,575 [Add to Longdo]
[Yún, ㄩㄣˊ, / ] cloud; abbr. for Yunnan 雲南|云南 province in southwest China; surname Yun, #1,631 [Add to Longdo]
广东[Guǎng dōng, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨㄥ, 广 / ] Guangdong province (Kwangtung) in south China, abbr. 粤, capital Guangzhou 廣州|广州, #1,704 [Add to Longdo]
杭州[Háng zhōu, ㄏㄤˊ ㄓㄡ, ] Hangzhou prefectural city and capital of Zhejiang province in southeast China, #1,753 [Add to Longdo]
[Hán, ㄏㄢˊ, / ] Korea, esp. Japan-annexed Korea and South Korea; Korean; surname Han, #1,822 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] root; source; origin, #1,900 [Add to Longdo]
能源[néng yuán, ㄋㄥˊ ㄩㄢˊ, ] energy; power source, #1,983 [Add to Longdo]
成都[Chéng dū, ㄔㄥˊ ㄉㄨ, ] Chengdu prefecture level city and capital of Sichuan province 四川 in southwest China, #1,992 [Add to Longdo]
[Chén, ㄔㄣˊ, / ] surname Chen; Chen of the Southern dynasties (557-589), #2,023 [Add to Longdo]
[yo, ㄧㄛ˙, / ] (interj) Oh, sound made when expressing surprise; (idiom) used at end of sentence as an exclamation, #2,038 [Add to Longdo]
[tāng, ㄊㄤ, / ] soup; surname Tang, #2,071 [Add to Longdo]
[gá, ㄍㄚˊ, ] phonetic ga (used in rendering Tibetan and Mongolian sounds); Tibetan Ge: language of Buddha; dialect final particle (esp. in Yunnan) similar to 了 le, #2,150 [Add to Longdo]
平安[píng ān, ㄆㄧㄥˊ ㄢ, ] safe and sound; well; without mishap, #2,291 [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, / ] alert; departed soul; efficacious; quick; effective; intelligence, #2,308 [Add to Longdo]
[yīn, , ] sound; noise; news, #2,350 [Add to Longdo]
四川[Sì chuān, ㄙˋ ㄔㄨㄢ, ] Sichuan province (Szechuan) in southwest China, abbr. 川 or 蜀, capital Chengdu 成都, #2,385 [Add to Longdo]
[jīng, ㄐㄧㄥ, ] refined (rice); the most refined; spirit; soul; vitality; energy; semen; sperm; mythical goblin spirit; highly perfected; elite; the pick of sth; proficient (refined ability); extremely (fine), #2,425 [Add to Longdo]
[zī, , / ] resources; capital; to provide; to supply; to support; money; expense, #2,594 [Add to Longdo]
[xiǎng, ㄒㄧㄤˇ, / ] to make a sound; to sound; to ring; loud; classifier for noises, #2,622 [Add to Longdo]
[ēn, , ] (a groaning sound), #2,655 [Add to Longdo]
[dā, ㄉㄚ, ] to put up; to build (scaffolding); to hang (clothes on a pole); to connect; to join; to arrange in pairs; to match; to add; to throw in (resources); to take (boat, train), #2,817 [Add to Longdo]
江苏[Jiāng sū, ㄐㄧㄤ ㄙㄨ, / ] Jiangsu province (Kiangsu) in southeast China, abbr. 蘇|苏, capital Nanjing 南京, #2,895 [Add to Longdo]
[suān, ㄙㄨㄢ, ] sour; sore; ache; acid, #2,935 [Add to Longdo]
[pū, ㄆㄨ, ] sound of escaping laughter; water, #2,987 [Add to Longdo]
湖南[Hú nán, ㄏㄨˊ ㄋㄢˊ, ] Hunan province in south central China, abbr. 湘, capital Changsha 長沙|长沙, #3,292 [Add to Longdo]
[sōu, ㄙㄡ, ] classifier for ships; Taiwan pr. sao1, #3,301 [Add to Longdo]
南方[nán fāng, ㄋㄢˊ ㄈㄤ, ] south; the southern part of the country; the South, #3,443 [Add to Longdo]
[chuān, ㄔㄨㄢ, ] river; creek; plain; an area of level country; abbr. for Sichuan 四川 province in southwest China, #3,450 [Add to Longdo]
云南[Yún nán, ㄩㄣˊ ㄋㄢˊ, / ] Yunnan province in southwest China, bordering on Vietnam, Laos and Myanmar, abbr. 滇 or 雲|云, capital Kunming 昆明, #3,559 [Add to Longdo]
贵州[Guì zhōu, ㄍㄨㄟˋ ㄓㄡ, / ] Guizhou province (Kweichow) in south central China, abbr. 黔 or 貴|贵, capital Guiyang 貴陽|贵阳, #3,629 [Add to Longdo]
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, / ] cool; cold; the five Liang of the Sixteen Kingdoms, namely Former Liang 前涼 (314-376), Later Liang 後涼 (386-403), Northern Liang 北涼 (398-439), Southern Liang 南涼 (397-414), Western Liang 西涼 (400-421), #3,664 [Add to Longdo]
搜索[sōu suǒ, ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ, ] to search; to look for sth; to scour (search meticulously); to look sth up; internet search; database search, #3,689 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
せん孔装置[せんこうそうち, senkousouchi] punch [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
アウトソーシング[あうとそーしんぐ, autoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer [Add to Longdo]
アナログ装置[アナログそうち, anarogu souchi] analog device [Add to Longdo]
アナログ伝送[アナログでんそう, anarogu densou] analog transmission [Add to Longdo]
アプリケーション層[アプリケーションそう, apurike-shon sou] application layer [Add to Longdo]
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor [Add to Longdo]
インクジェット印字装置[インクジェットいんじそうち, inkujietto injisouchi] ink jet printer [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device [Add to Longdo]
ウトソーシング[うとそーしんぐ, utoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
オンザフライ印字装置[おんざふらいいんじそうち, onzafuraiinjisouchi] on-the-fly printer [Add to Longdo]
カード穿孔装置[カードせんこうそうち, ka-do senkousouchi] card punch [Add to Longdo]
カード読み取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader [Add to Longdo]
カード読取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device [Add to Longdo]
クラス階層[クラスかいそう, kurasu kaisou] class hierarchy [Add to Longdo]
クロック供給源[クロックきょうきゅうげん, kurokku kyoukyuugen] clock source [Add to Longdo]
グラフィクス装置[グラフィクスそうち, gurafikusu souchi] graphics device [Add to Longdo]
グラフィック基本要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives [Add to Longdo]
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications) [Add to Longdo]
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] source module, compilation unit [Add to Longdo]
コンピュータ資源[コンピュータしげん, konpyu-ta shigen] computer resource [Add to Longdo]
サウスウエスタンベル[さうすうえすたんべる, sausuuesutanberu] Southwestern Bell [Add to Longdo]
サウンドカード[さうんどかーど, saundoka-do] sound card [Add to Longdo]
サウンドソース[さうんどそーす, saundoso-su] sound source [Add to Longdo]
サウンドトラック[さうんどとらっく, saundotorakku] soundtrack [Add to Longdo]
サウンドレンジ[さうんどれんじ, saundorenji] sound range [Add to Longdo]
サンプルホールド装置[サンプルホールドそうち, sanpuruho-rudo souchi] sample-and-hold device [Add to Longdo]
シグナリング層[シグナリングそう, shigunaringu sou] signalling layer [Add to Longdo]
システムリソース[しすてむりそーす, shisutemuriso-su] system resource [Add to Longdo]
システム管理操作[システムかんりそうさ, shisutemu kanrisousa] (systems management) operation [Add to Longdo]
システム資源[システムしげん, shisutemu shigen] system resource [Add to Longdo]
システム論理装置[システムろんりそうち, shisutemu ronrisouchi] system logical unit [Add to Longdo]
シリアル伝送[シリアルでんそう, shiriaru densou] serial transmission [Add to Longdo]
シングルソースサプライヤー[しんぐるそーすさぷらいやー, shinguruso-susapuraiya-] single source supplier [Add to Longdo]
ストローク入力装置[ストロークにゅうりょくそうち, sutoro-ku nyuuryokusouchi] stroke device [Add to Longdo]
スポット光源[すぽっとこうげん, supottokougen] spot light source [Add to Longdo]
ソース[そーす, so-su] source [Add to Longdo]
ソースイメージ[そーすいめーじ, so-suime-ji] source image [Add to Longdo]
ソースコード[そーすこーど, so-suko-do] source code [Add to Longdo]
ソーストラヒック[そーすとらひっく, so-sutorahikku] source traffic [Add to Longdo]
ソースドライブ[そーすどらいぶ, so-sudoraibu] source drive [Add to Longdo]
ソースプログラム[そーすぷろぐらむ, so-supuroguramu] source program [Add to Longdo]
ソースモジュール[そーすもじゅーる, so-sumoju-ru] source module [Add to Longdo]
ソースルーティング[そーするーていんぐ, so-suru-teingu] source routing [Add to Longdo]
ソースルート[そーするーと, so-suru-to] source route [Add to Longdo]
チェーン印字装置[チェーンいんじそうち, chie-n injisouchi] chain printer [Add to Longdo]
チャネル間結合装置[チャネルかんけつごうそうち, chaneru kanketsugousouchi] CTCA, Channel To Channel Adapter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一掃[いっそう, issou] wegfegen, beseitigen, ausrotten [Add to Longdo]
上層[じょうそう, jousou] obere_Schicht, obere_Stockwerke [Add to Longdo]
下相談[したそうだん, shitasoudan] Vorbesprechung [Add to Longdo]
中距離競走[ちゅうきょりきょうそう, chuukyorikyousou] Mittelstreckenlauf [Add to Longdo]
主権[しゅけん, shuken] Souveraenitaet, Oberhoheit [Add to Longdo]
乾燥[かんそう, kansou] -trocknen, austrocknen, trocken_werden [Add to Longdo]
乾燥器[かんそうき, kansouki] Trockenapparat, Trockner [Add to Longdo]
予想[よそう, yosou] Erwartung, Vermutung, Voraussicht [Add to Longdo]
争う[あらそう, arasou] (sich) streiten, um_etwas_kaempfen [Add to Longdo]
争奪[そうだつ, soudatsu] Wettstreit, Wettbewerb [Add to Longdo]
争奪戦[そうだつせん, soudatsusen] Wettstreit, Wettbewerb [Add to Longdo]
争点[そうてん, souten] Streitpunkt, strittiger_Punkt [Add to Longdo]
争議[そうぎ, sougi] Streit, Zwist [Add to Longdo]
二重奏[にじゅうそう, nijuusou] Duett [Add to Longdo]
仮装[かそう, kasou] Verkleidung, Maskierung [Add to Longdo]
伴奏[ばんそう, bansou] Begleitung [Add to Longdo]
体操[たいそう, taisou] das_Turnen, Leibesuebung(en), Gymnastik [Add to Longdo]
係争[けいそう, keisou] Streit [Add to Longdo]
倉庫[そうこ, souko] Speicher, Magazin, Lagerhaus [Add to Longdo]
[そうろう, sourou] JAHRESZEIT, WETTER [Add to Longdo]
[そうろう, sourou] (klassisches_Verb-Suffix) [Add to Longdo]
[そう, sou] BUDDHISTISCHER PRIESTER, BUDDHISTISCHER MOENCH [Add to Longdo]
僧服[そうふく, soufuku] Priestergewand [Add to Longdo]
僧正[そうじょう, soujou] hoher_buddistischer_Priester, Bischof [Add to Longdo]
僧院[そういん, souin] Kloster, Tempel [Add to Longdo]
別荘[べっそう, bessou] Wochenendhaus, Ferienhaus [Add to Longdo]
前奏[ぜんそう, zensou] Vorspiel [Add to Longdo]
副葬品[ふくそうひん, fukusouhin] Grabbeigaben [Add to Longdo]
[そう, sou] SCHOEPFUNG [Add to Longdo]
創作[そうさく, sousaku] Schoepfung, literarisch [Add to Longdo]
創価学会[そうかがっかい, soukagakkai] (buddhistische_Sekte) [Add to Longdo]
創立[そうりつ, souritsu] Gruendung, Stiftung [Add to Longdo]
創造[そうぞう, souzou] Schoepfung, Erschaffung [Add to Longdo]
卵巣[らんそう, ransou] Eierstock [Add to Longdo]
双方[そうほう, souhou] beide_Seiten, beide_Parteien [Add to Longdo]
双生児[そうせいじ, souseiji] Zwillinge [Add to Longdo]
双眼鏡[そうがんきょう, sougankyou] Fernglas, Feldstecher [Add to Longdo]
双肩[そうけん, souken] Schultern [Add to Longdo]
同窓生[どうそうせい, dousousei] Mitschueler, Kommilitone [Add to Longdo]
喪失[そうしつ, soushitsu] -Verlust [Add to Longdo]
回想[かいそう, kaisou] (Rueck)Erinnerung, Reminiszenz [Add to Longdo]
回送[かいそう, kaisou] Befoerderung, Verschickung, Versendung [Add to Longdo]
国民総生産[こくみんそうせいさん, kokuminsouseisan] Bruttosozialprodukt [Add to Longdo]
埋葬[まいそう, maisou] begraben, beerdigen [Add to Longdo]
[そう, sou] MAENNLICH, KRAFTVOLL [Add to Longdo]
壮健[そうけん, souken] gesund, kraeftig, ruestig [Add to Longdo]
壮大[そうだい, soudai] erhaben, grossartig, herrlich [Add to Longdo]
壮年[そうねん, sounen] bestes_Mannesalter, beste_Lebensjahre [Add to Longdo]
壮烈[そうれつ, souretsu] heroisch, heldenhaft [Add to Longdo]
多層[たそう, tasou] vielschichtig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top