Search result for

soi

(125 entries)
(0.0274 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soi-, *soi*
Possible hiragana form: そい
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soil[N] ดิน, See also: พื้นดิน, การทำให้เปื้อน, Syn. dirt, clay, earth
soil[VT] ทำให้เปื้อน, See also: ทำให้สกปรก, ทำให้มัวหมอง, Syn. stain, spoil, pollute, contaminate, Ant. clean, cleanse
soiree[N] งานเลี้ยงสังสรรค์ตอนเย็น (โดยเฉพาะที่บ้านของคนใดคนหนึ่ง)
soilage[N] หญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์
soilure[N] รอยเปื้อน (ทางวรรณคดี), See also: ความมัวหมอง, รอยมลทิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soi-disant(สวะดี'ซาน') adj. เรียกตัวเอง,ขนานนามตัวเอง,แสร้งทำ,กำมะลอ,อุปโลกน์
soil(ซอลย์) n. ดิน,พื้นดิน,ดินชนิดใดชนิดหนึ่ง,ที่ดิน,ดินแดน,ที่ทีเหมาะสำหรับเจริญเติบโต,ประเทศ,ภูมิลำเนา,ปิตุภูมิ,เกษตรกรรม,ชีวิตเกษตรกร vt.,vi.,n. (การ) สกปรก,้เปื้อน,ด่างพร้อย,มีมลทิน,มัวหมอง.,รอยเปื้อน,รอยสกปรก,ด่างพร้อย,มลทิน,ความสกปรก,ความโสโครก,ปุ๋ย.
soiree(สวาเร') n. งานราตรีสังคม
alkali soiln. ดินที่มีความด่างสูงหรือมีเปอร์เซนต์ของโซเดียมสูง
assoil(อะซอยล') vt. ยกโทษให้, อภัยให้,ชดเชย, ไถ่ (absolve; acquit; pardon)
caucasoid(คอ'คะซอยดฺ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) คนเผ่าพันธุที่มีแหล่งดั้งเดิมในยุโรป/มีผิวหนังขาวจนถึงดำ/ริมผีปากบาง จมูกโด่ง
cirsoid(เซอ'ซอยดฺ) adj. โป่งขด, See also: cissoidal adj. โป่งขด
ellipsoidn. รูปแข็งกลมที่ผิวราบทุกส่วนเป็นรูปกลมไข่หรือวงกลม
free-soiladj. เกี่ยวกับดินแดนที่ไร้ทาส
sinusoidsเป็นเส้นเลือดที่คล้ายเส้นเลือดฝอย จะพบอยู่ในอวัยวะ เช่นตับม้าม เป็นส่วนต่อระหว่างปลายของเส้นเลือดชนิดเดียวกัน หรือระหว่างปลายของ arteries และ veins

English-Thai: Nontri Dictionary
soil(n) ดิน,มลทิน,รอยเปื้อน
soil(vi,vt) สกปรก,เปื้อน,มีมลทิน,ด่างพร้อย,มัวหมอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
soilดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
soil classificationการจำแนกดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
soil conservationการอนุรักษ์ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
soil creepดินคืบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
soil erosionการกร่อนของดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
soil flow; sludging; soil fluction; solifluctionการไหลลงของดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
soil flow; sludging; soil fluction; solifluctionการไหลของดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
soil fluction; sludging; soil flow; solifluctionการไหลลงของดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
soil fluction; sludging; soil flow; solifluctionการไหลของดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
soil horizonชั้นดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soilดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Soil ดิน
หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง 1) วัตถุที่ทับถมปกคลุมเป็นชั้นบางๆ อยู่บนส่วนใหญ่ของพื้นผิวโลก ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุและอนินทรีย์วัตถุต่างๆ ปะปนกัน ในสภาพของของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ผสมผสานกัน มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพืช ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์อีกต่อหนึ่ง ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันไปในที่ต่างๆ ของโลก ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ที่สำคัญ คือ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ชนิดของหินเปลือกโลกที่ให้กำเนิดดินและระยะเวลาที่ดินนั้นมีวิวัฒนาการ 2) คือ เทหวัตถุธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นบนพื้นผิวโลก เป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของต้นไม้ ประกอบด้วยแร่ธาตุและอินทรียวัตถุต่างๆ และมีลักษณะชั้นแตกต่างกัน ซึ่งแต่ละชั้นที่อยู่ต่อเนื่องกันจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตามขบวนการ กำเนิดดินที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำร่วมกันของภมิอากาศ พืชพรรณ วัตถุต้นกำเนิดดิน ตลอดทั้งระยะเวลาและความต่างระดับของพื้นที่ในบริเวณนั้น
หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง วัสดุธรรมชาติที่ประกอบเป็นเปลือกโลก เช่น หิน กรวด ทราย ดินเหนียว เป็นต้น
[สิ่งแวดล้อม]
soilดิน, เป็นวัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  เกิดจากส่วนผสมของแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงและสลายตัวของเปลือกโลกกับอินทรียวัตถุที่เน่าเปื่อยผุพังอยู่รวมกันเป็นชั้น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Soil absorption and adsorptionการดูดซับของดิน [TU Subject Heading]
Soil acidficationความเป็นกรดของดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Soil Aeration การถ่ายเทอากาศของดิน [สิ่งแวดล้อม]
Soil Alkalinity ความเป็นด่างของดิน [สิ่งแวดล้อม]
Soil amendmentsการปรับปรุงดิน [TU Subject Heading]
Soil biochemistryชีวเคมีของดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Soil biodiversityความหลากหลายทางชีวภาพของดิน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
soil degradation (n ) การเสื่อมโทรมของดิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think I'm gonna pass on tonight's little soiree.หนูคิดว่า หนูคงต้องไปงานสังสรรค์คืนนี้ Chuck in Real Life (2008)
Perhaps there is something in the soil or water that can explain it.บางที มันมีบางอย่างในดินหรือน้ำ ที่จะสามารถอธิบายได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
I'll take some of the soil here so that Gil Dong can look at it.ข้าจะเอาดินที่นี่ไปด้วย หากกิลดง ได้เห็นมันแล้ว จะได้นึกถึง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
That's the soil on your mother's grave.ก็ดินจากหลุมศพแม่ของเจ้าไงหล่ะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
KGB on American soil? Who is that woman?เคจีบีเข้าอเมริกาเหรอ/ ผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You see, over time, water erodes the earth's soil, carving deeper...ดูซิ? ... เวลาผ่านไป กัดเซาะดิน ทำให้มันลึกลงไป The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
So that people won't have to dig the frozen soil for me.เพื่อ, คนอื่นๆจะได้ ไม่ต้องขุดดิน ที่เป็นน้ำแข็งสำหรับฉัน Episode #1.7 (2008)
I was born as a coal miner's son on this soil.ผมเกิดมาเป็นลูกชายของคนงาน เหมืองถ่านหิน บนพื้นแผ่นดินนี้ Episode #1.7 (2008)
SoIenz.SoIenz. 24: Redemption (2008)
They cut down the trees, then act surprised when the water and the soil wash out to seaพวกเค้าตัดไม้ทำลายป่า แล้วทำหน้าแปลกใจตอนเห็นน้ำกับหน้าดิน ไหลลงทะเล Quantum of Solace (2008)
I do not understand that Fixed Bolivian soil.ผมไม่เข้าใจ Quantum of Solace (2008)
They're salting the soilที่พวกมันโปรย น่าจะเป็นเกลือ The Ruins (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soiPlants take in water from the soil.
soiAcid soil is neutralised by ash.
soiHe soiled his white shirt when he changed the ink cartridge.
soiThat soil is rich in humus.
soiFertile soil is indispensable for agriculture.
soiRich soil yields good crops.
soiNothing seems to grow in this soil.
soiWorms are sometimes beneficial to soil.
soiShe put new soil in the flower pot.
soiDoes the soil suit vegetables?
soiIn order to get the soil ready for planting you must plow it.
soiAgriculture is defined as the cultivation of soil for growing crops.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลอะ[ADJ] dirty, See also: soiled, unclean, filthy, stained, foul, grubby, messy, mucky, Syn. เปื้อน, เปรอะ, เลอะเทอะ, Example: แม่สั่งไม่ให้เอาเสื้อตัวที่เลอะไปซักรวมกับเสื้อตัวอื่น, Thai definition: ที่เปรอะไปด้วยสิ่งเปียกๆ แฉะๆ มีลักษณะเละ
มอม[V] soil, See also: dirty, blacken, smirch, foul, defile, Example: เขามอมหน้าของเขาด้วยถ่านให้ดูเหมือนพวกนิโกร, Thai definition: ทำให้สกปรกเปรอะเปื้อน
พสุธา[N] earth, See also: soil, ground, land, Syn. แผ่นดิน, ผืนแผ่นดิน, ปฐพี, พื้นดิน, ธรณี, พื้นพสุธา, Example: กระบวนคชพยุหสงครามมีเสียงเท้าพลและเท้าช้างสะเทื้อนดังพสุธาจะทรุด, Count unit: ผืน, Thai definition: ผู้ทรงไว้ซึ่งทรัพย์ คือ แผ่นดิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แปดเปื้อน[V] sully, See also: soil, smear, be soiled, be sullied, smirch, tarnish, Syn. เปื้อน, ด่างพร้อย, มัวหมอง, มีมลทิน, มีราคี, Ant. ให้สะอาด, บริสุทธิ์, เบิกบาน, Example: เขาตั้งใจจะถือเพศพรหมจรย์ไปจนตลอดชีวิตโดยจะไม่ยอมให้ความชั่วร้ายความผิดบาปมาแปดเปื้อนเขาได้
แปดเปื้อน[V] contaminate, See also: soil, dirty, sullied, stain, tarnish, smear, smirch, Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, โสโครก, เปื้อน, ด่างพร้อย, มัวหมอง, Ant. ้สะอาด, บริสุทธิ์, Example: เขาตั้งใจจะถือเพศพรหมจรย์ไปจนตลอดชีวิตโดยจะไม่ยอมให้ความชั่วร้ายมาแปดเปื้อนเขาได้, Thai definition: ติดสิ่งที่ทำให้เกิดสกปรกหรือน่ารังเกียจ
โสโครก[ADJ] dirty, See also: soiled, unclean, Syn. สกปรก, เปรอะเปื้อน, มอมแมม, Ant. สะอาด, Example: พวกเราต้องหลับนอน, อาบน้ำและแต่งตัวกันภายในห้องเพียงสองหรือสามห้องที่แสนจะโสโครกและก็อับชื้นให้เกินไป, Thai definition: เปรอะเปื้อนน่ารังเกียจ
โสมม[ADJ] dirty, See also: soiled, unclean, filthy, Syn. โสโครก, สกปรก, Example: ผู้อ่านคอลัมน์นี้จะได้ทราบเบื้องหน้าเบื้องหลังอันโสมมมีการหลอกลวงเงินทองของผู้ศรัทธาบุกรุกยึดครองป่าสงวน, Thai definition: น่าขยะแขยง
ที่ดิน[N] earth, See also: soil, Thai definition: พื้นที่ดินทั่วไป และหมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย, Notes: (กฎหมาย)
ดิน[N] soil, See also: ground, Example: มะเกลือเป็นไม้ที่ขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิด, Thai definition: ชื่อธาตุอย่างหนึ่งในธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม, วัตถุธาตุของพื้นโลกที่ใช้สำหรับปลูกพืชผลหรือปั้นสิ่งต่างๆ เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect   FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious   FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อภิบาล[v.] (aphibān) EN: protect ; guard ; take care of ; look after   FR: protéger ; défendre ; prendre soin
อะไรก็ตาม[pr.] (arai køtām) EN: anything ; whatever   FR: quoi que ce soit
อัตคัดเงิน[v. exp.] (attakhat ngoen) EN: be short of money ; be hard up   FR: être dans le besoin ; manquer d'argent
ใบมีดโกน[n. exp.] (bai mītkōn) EN: razor blade ; blade   FR: lame de rasoir [f]
บ้าคลั่ง[adj.] (bākhlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged   FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy   FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
บรรจง[v.] (banjong) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate   FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
บรรจง[adj.] (banjong) EN: careful ; delicate ; fine ; regular   FR: soigneux ; délicat

CMU English Pronouncing Dictionary
SOIL    S OY1 L
SOIR    S OY1 R
SOILS    S OY1 L Z
SOIFER    S OY1 F ER0
SOIREE    S W AA0 R EY1
SOILED    S OY1 L D
SOIL'S    S OY1 L Z
SOILEAU    S OY2 L OW1
SOIFFER    S OY1 F ER0
SOISSON    S OY1 Z S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soil    (v) (s oi1 l)
soils    (v) (s oi1 l z)
soiled    (v) (s oi1 l d)
soign_e    (j) (s w aa1 n y ei)
soignee    (j) (s w aa1 n y ei)
soiling    (v) (s oi1 l i ng)
soir_ee    (n) (s w aa1 r ei)
soir_ees    (n) (s w aa1 r ei z)
soil-pipe    (n) - (s oi1 l - p ai p)
soil-pipes    (n) - (s oi1 l - p ai p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Soiree {f}; Abendgesellschaft {f} | Siorees {pl}; Abendgesellschaften {pl}soiree; soirée | soirees; soirées [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
soin(n) |m| การดูแล การเอาใจใส่ เช่น soin de la beauté การดูแลเรื่องความสวยความงาม
soir(n) |m| ช่วงเย็น, ตอนเย็น, เวลาพลบค่ำ เช่น du matin au soir ตั้งแต่เช้าถึงเย็น, See also: A. matin
soixante(numéro) หกสิบ, 60
soixante-dix(numéro) เจ็ดสิบ, 70
Bonsoir!สวัสดี ใช้ตอนเย็นถึงดึก
avoir besoin de(phrase) มีความต้องการ Il a besoin d'une nouvelle voiture. = เขาต้องการรถคันใหม่

Japanese-English: EDICT Dictionary
いそいそ[, isoiso] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) cheerfully; excitedly; (P) [Add to Longdo]
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble [Add to Longdo]
くすみ[, kusumi] (n,adj-no) dullness (esp. of the skin); lack of luster; dirt; soil; contamination [Add to Longdo]
ぼくぼく[, bokuboku] (adv,adv-to,vs) (1) (arch) (of soil, etc.) soft, dry and crumbly; (2) sound of quiet walking [Add to Longdo]
よそ行き(P);余所行き[よそゆき(P);よそいき, yosoyuki (P); yosoiki] (adj-no) (1) going out; (2) one's best (clothes, looks, manners, behaviour, etc.); (3) formal behaviour (manners, speech, etc.); (P) [Add to Longdo]
アクセソワリスト[, akusesowarisuto] (n) accessoiriste (fre [Add to Longdo]
クロソイド[, kurosoido] (n) clothoid [Add to Longdo]
コーカサス人種[コーカサスじんしゅ, ko-kasasu jinshu] (n) (See コーカソイド) Caucasoid [Add to Longdo]
コーカソイド[, ko-kasoido] (n) Caucasoid [Add to Longdo]
サイン曲線[サインきょくせん, sain kyokusen] (n) sinusoid; sine curve [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土壤[tǔ rǎng, ㄊㄨˇ ㄖㄤˇ, ] soil [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] soil with large clay content [Add to Longdo]
[rǎng, ㄖㄤˇ, ] soil; earth [Add to Longdo]
水土保持[shuǐ tǔ bǎo chí, ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨˇ ㄅㄠˇ ㄔˊ, ] soil conservation [Add to Longdo]
[lǚ, ㄌㄩˇ, / ] soiled; tattered [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
要素位置[ようそいち, yousoichi] element position [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  SOI
         Silicon-On-Insulator [technology/wafer] (IC, IBM)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top