Search result for

soft palate

(18 entries)
(0.0479 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soft palate-, *soft palate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soft palate[N] เพดานอ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soft palaten. เพดานอ่อนของช่องปาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
soft palate; palatum molleเพดานอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soft palate; palatum molleเพดานอ่อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
soft palate; velumเพดานอ่อน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
soft palateเพดานอ่อน, อวัยวะอยู่ในโพรงปากทางด้านบนเหนือโคนลิ้น มีลักษณะเป็นแผ่นเนื้อส่วนปลายโค้งลงมาทำหน้าที่เปิดให้อากาศจากจมูกผ่านเข้าสู่หลอดลมและจะปิดเมื่อกลืนอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look at the soft palate. What do you see?จ้องตรงเพดานปากสิ เห็นอะไรบ้างไหม? A New Day in the Old Town (2009)
My 3-D imaging suggests that a shaft shot from a speargun through the soft palate would've caused the wound.จากภาพสามมิติบ่งชี้ว่าด้ามยาวนี้ มาจากปืนฉมวก ทะลุผ่านเพดานปาก ที่เป็นสาเหตุ ให้เกิดบาดแผล Harbingers in a Fountain (2009)
Does anyone have any explanation for these red stripes extending from the soft palate down the esophagus?ใครพอจะอธิบาย แถบริ้วสีแดงพวกนี้ ที่ยื่นมาจากเพดานปาก ยาวลงตามหลอดอาหารได้บ้างมั้ย? The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Three puncture wounds in her soft palate.แผล 3 รูที่เพดานปากของเธอ The Man from the Other Side (2010)
Three puncture wounds to the soft palate.แผล 3 รูที่เพดานปาก The Man from the Other Side (2010)
Three punctures to his soft palate.มีแผล 3 รู ที่เพดานปาก The Man from the Other Side (2010)
I could name the hard and soft palate, the pharynx, epiglottis and esophagus, the stomach, the spleen, but it doesn't begin to touch on the fact that the gastro- intestinal system, which is your specialty, Dr. Wishniak,...หลอดอาหาร, กระเพาะ, ม้าม... แต่มันเทียบไม่ได้กับ ระบบย่อยอาหาร... Punchline (1988)

Japanese-English: EDICT Dictionary
軟口蓋[なんこうがい, nankougai] (n) soft palate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
软口盖[ruǎn kǒu gài, ㄖㄨㄢˇ ㄎㄡˇ ㄍㄞˋ, / ] soft palate; velum [Add to Longdo]
软齶[ruǎn è, ㄖㄨㄢˇ ㄜˋ, / ] soft palate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soft \Soft\ (s[o^]ft; 115), a. [Compar. {Softer}
   (s[o^]ft"[~e]r); superl. {Softest}.] [OE. softe, AS.
   s[=o]fte, properly adv. of s[=e]fte, adj.; akin to OS.
   s[=a]fto, adv., D. zacht, OHG. samfto, adv., semfti, adj., G.
   sanft, LG. sacht; of uncertain origin.]
   1. Easily yielding to pressure; easily impressed, molded, or
    cut; not firm in resisting; impressible; yielding; also,
    malleable; -- opposed to {hard}; as, a soft bed; a soft
    peach; soft earth; soft wood or metal.
    [1913 Webster]
 
   2. Not rough, rugged, or harsh to the touch; smooth;
    delicate; fine; as, soft silk; a soft skin.
    [1913 Webster]
 
       They that wear soft clothing are in king's houses.
                          --Matt. xi. 8.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, agreeable to feel, taste, or inhale; not irritating
    to the tissues; as, a soft liniment; soft wines. "The
    soft, delicious air." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Not harsh or offensive to the sight; not glaring; pleasing
    to the eye; not exciting by intensity of color or violent
    contrast; as, soft hues or tints.
    [1913 Webster]
 
       The sun, shining upon the upper part of the clouds .
       . . made the softest lights imaginable. --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   5. Not harsh or rough in sound; gentle and pleasing to the
    ear; flowing; as, soft whispers of music.
    [1913 Webster]
 
       Her voice was ever soft,
       Gentle, and low, -- an excellent thing in woman.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Soft were my numbers; who could take offense?
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. Easily yielding; susceptible to influence; flexible;
    gentle; kind.
    [1913 Webster]
 
       I would to God my heart were flint, like Edward's;
       Or Edward's soft and pitiful, like mine. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The meek or soft shall inherit the earth. --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
   7. Expressing gentleness, tenderness, or the like; mild;
    conciliatory; courteous; kind; as, soft eyes.
    [1913 Webster]
 
       A soft answer turneth away wrath.   --Prov. xv. 1.
    [1913 Webster]
 
       A face with gladness overspread,
       Soft smiles, by human kindness bred. --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   8. Effeminate; not courageous or manly, weak.
    [1913 Webster]
 
       A longing after sensual pleasures is a dissolution
       of the spirit of a man, and makes it loose, soft,
       and wandering.            --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   9. Gentle in action or motion; easy.
    [1913 Webster]
 
       On her soft axle, white she paces even,
       And bears thee soft with the smooth air along.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   10. Weak in character; impressible.
     [1913 Webster]
 
        The deceiver soon found this soft place of Adam's.
                          --Glanvill.
     [1913 Webster]
 
   11. Somewhat weak in intellect. [Colloq.]
     [1913 Webster]
 
        He made soft fellows stark noddies, and such as
        were foolish quite mad.       --Burton.
     [1913 Webster]
 
   12. Quiet; undisturbed; paceful; as, soft slumbers.
     [1913 Webster]
 
   13. Having, or consisting of, a gentle curve or curves; not
     angular or abrupt; as, soft outlines.
     [1913 Webster]
 
   14. Not tinged with mineral salts; adapted to decompose soap;
     as, soft water is the best for washing.
     [1913 Webster]
 
   15. (Phonetics)
     (a) Applied to a palatal, a sibilant, or a dental
       consonant (as g in gem, c in cent, etc.) as
       distinguished from a guttural mute (as g in go, c in
       cone, etc.); -- opposed to {hard}.
     (b) Belonging to the class of sonant elements as
       distinguished from the surd, and considered as
       involving less force in utterance; as, b, d, g, z, v,
       etc., in contrast with p, t, k, s, f, etc.
       [1913 Webster]
 
   {Soft clam} (Zool.), the common or long clam ({Mya
    arenaria}). See {Mya}.
 
   {Soft coal}, bituminous coal, as distinguished from
    anthracite, or hard, coal.
 
   {Soft crab} (Zool.), any crab which has recently shed its
    shell.
 
   {Soft dorsal} (Zool.), the posterior part of the dorsal fin
    of fishes when supported by soft rays.
 
   {Soft grass}. (Bot.) See {Velvet grass}.
 
   {Soft money}, paper money, as distinguished from coin, or
    hard money. [Colloq. U.S.]
 
   {Soft mute}. (Phonetics) See {Media}.
 
   {Soft palate}. See the Note under {Palate}.
 
   {Soft ray} (Zool.), a fin ray which is articulated and
    usually branched.
 
   {Soft soap}. See under {Soap}.
 
   {Soft-tack}, leavened bread, as distinguished from
    {hard-tack}, or {ship bread}.
 
   {Soft tortoise} (Zool.), any river tortoise of the genus
    Trionyx. See {Trionyx}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 soft palate
   n 1: a muscular flap that closes off the nasopharynx during
      swallowing or speaking [syn: {soft palate}, {velum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top