Search result for

soûles

(202 entries)
(0.0596 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soûles-, *soûles*, soûle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา soûles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *soûles*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soul[N] วิญญาณ (ทางศาสนา), Syn. phantom, ghost, spirit
soul[N] ความคิด, See also: จิตใจ, Syn. intellect, thought, mind
soul[N] มนุษย์, See also: คน, Syn. human being, man, woman
soulful[ADJ] เต็มไปด้วยความรู้สึก, Syn. sensitive, eloquent
soulless[ADJ] ไร้วิญญาณ
soul kiss[N] การจูบแบบใช้ลิ้นพันกัน, Syn. French kiss
soul mate[N] คู่แท้, See also: คู่รัก
soul music[N] ดนตรีแนวป๊อบ
soul brother[N] นิโกร
heart and soul[ADV] ทั้งชีวิตจิตใจ, See also: ทั้งชีวิตและจิตใจ, ด้วยร่างกายและวิญญาณ, Syn. completely, devotedly, entirely
soul-searching[N] การพิจารณาจิตวิญญาณของตน
every living soul[IDM] ทุกคน
not a living soul[IDM] ไม่มีใคร (คำไม่เป็นทางการ)
keep body and soul together[IDM] มีอาหาร เสื้อผ้าและที่อยู่อาศัย
with all one's heart and soul[IDM] อย่างจริงใจมาก, See also: อย่างบริสุทธิ์ใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
all souls' dayวันสวดมนต์สำหรับคนตายทั้งหมดมักเป็น วันที่ 2 พฤศจิกายน
soul(โซล) n. วิญญาณ,จิตวิญญาณ,พลังจิต,มนุษย์,บุคคล,ส่วนที่สำคัญ,แก่นสาร,แบบฉบับ, Soul พระผู้เป็นเจ้า. adj. เกี่ยวกับนิโกร,เป็นลักษณะของนิโกร,คุ้นเคยกับนิโกร,เห็นอกเห็นใจนิโกร, Syn. spirit,basis,essence,person
soul brothern. ชาวนิโกร (ในอเมริกา)
soul kissn. การจูบโดยใช้ลิ้นดุนกัน
soul maten. คู่รัก,คนที่รักกันมาก
soul-destroying(โซลดิสทรอย'อิง) adj. บั่นทอนจิตใจ,ทำลายวิญญาณ,ทำลายหัวใจ
soulless(โซล'ลิส) adj. ไม่มีจิตวิญญาณ,ไม่มีจิตใจ,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความปรานี,ชั่วช้า, See also: soullessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
soul(n) จิตใจ,วิญญาณ,คน,บุคคล,แก่นสาร,แบบฉบับ
soulful(adj) เต็มไปด้วยอารมณ์,ดูดดื่ม,แสลงใจ
soulless(adj) ไม่รู้สึกผิดชอบ,ไม่มีวิญญาณ,ไม่ปรานี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
soulวิญญาณ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
soul, worldวิญญาณโลก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
transmigration of soulการเวียนว่ายตายเกิด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
world soulวิญญาณโลก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soulวิญญาณ [TU Subject Heading]
Soul (Buddhism)วิญญาณ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Soul matesคู่แท้ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
soulmate (n ) เนื้อคู่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิญญาณ[N] soul, See also: spirit, Example: เจ้าหน้าที่นำร่างที่ไร้วิญญาณของ นายเชาวลิตไปส่งที่โรงพยาบาล, Thai definition: สิ่งที่เชื่อกันว่ามีอยู่ในกายเมื่อมีชีวิต เมื่อตายจะออกจากกาย ล่องลอยไปหาที่เกิดใหม่
หวาดเสียว[V] be adventurous, See also: be soul-stirring, Example: การเดินทางไปยังกรุงพนมเปญคราวนี้ค่อนข้างจะหวาดเสียวพอควร, Thai definition: สยองภัย
อก[N] soul, See also: spirit, Syn. ใจ, จิตใจ, Example: ความทุกข์สุมอยู่ในอกของเธอ
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน[V] be of one heart and one mind, See also: be dedicated heart and soul to the same cause, be in unity, cohere, Syn. ปรองดอง, สามัคคี, เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน, Ant. แตกแยก, Example: ถ้าบุคลากรต่างๆ ภายในองค์กรสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะทำให้องค์กรเข้มแข็งสามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาตมัน[N] soul, See also: spirit, Example: อาตมันของคนเป็นส่วนหนึ่งที่อิสระจากร่างกาย และเป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณอันยิ่งใหญ่, Thai definition: อัตตา หรือดวงวิญญาณ ซึ่งศาสนาและปรัชญาฮินดูถือว่าเที่ยงแท้ถาวร, Notes: (สันสกฤต)
เจตภูต[N] spirit, See also: soul, ghost, phantom, Example: เขาทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวของเจตภูตและวิญญาณที่ล่องลอยอยู่ในที่ต่างๆ ว่ามีจริงหรือไม่, Thai definition: วิญญาณที่สิงอยู่ในตัวคน กล่าวกันว่าออกจากร่างได้ในเวลานอนหลับ
ชีวิตจิตใจ[N] heart and soul, Syn. ความรู้สึกนึกคิด, Example: มนุษย์แต่ละคนย่อมมีชีวิตจิตใจ มีอารมณ์ และมีความคิดอ่าน
กงเต๊ก[N] ceremony of releasing soul from purgatory, See also: Chinese funeral ritual, Example: บ้านนี้จัดพิธีกงเต๊กให้กับอาม่าที่ล่วงลับไปแล้ว, Thai definition: การทำบุญให้แก่ผู้ตายตามธรรมเนียมจีน
ขวัญหาย[N] scared, See also: soul loss, startled, fearful, Syn. ขวัญหนี, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญบิน, ตกใจ, ใจหาย, Example: ประชาชนทั่วไปต่างอกสั่นขวัญหายเมื่อทราบข่าวการปฏิวัติ
ดวงจิต[N] mind, See also: soul, Syn. จิตใจ, ดวงใจ, ใจ, Example: การทำสมาธิคือการรวบรวมดวงจิตให้มาอยู่ที่เดียวกัน, Count unit: ดวง
ดวงวิญญาณ[N] soul, Syn. วิญญาณ, ภูตผี, พราย, ผี, Example: พิธีกราบไหว้ผู้ที่ล่วงลับต่อหน้าสุสานฝังศพเป็นการระลึกถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษให้ช่วยมาปกป้องคุ้มครองภัย, Count unit: ดวง
แผ่ส่วนบุญ[V] consign merit to another's soul, Syn. แผ่ส่วนกุศล, แผ่ส่วนบุญส่วนกุศล, Thai definition: แบ่งบุญหรือคุณงามความดีให้ผู้อื่น
อนัตตา[ADJ] soulless, See also: non-self, Example: เรื่องอนัตตาเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เข้าใจได้ยาก, Thai definition: ไม่ใช่อัตตา, ไม่ใช่ตัวใช่ตน, Notes: (บาลี)
อินทรีย์[N] mind and soul, See also: body and spirit, Example: ท่านควรสำรวมอินทรีย์ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อการปฏิบัติธรรมขั้นสูงสุด, Thai definition: ร่างกายและจิตใจ
บุญทาย[ADJ] a match made in heaven, See also: soul mate, match, Thai definition: ที่ควรเป็นเนื้อคู่กัน, ที่มีลักษณะน่าจะเป็นเนื้อคู่กัน
เพลงปลุกใจ[N] soul-stirring song, See also: arousing song, stirring song, Example: ต้นกำเนิดชื่อเหล้า แม่โขง อันเลื่องลือมีเค้าความคิดมาจากเพลงปลุกใจสองเพลงในสมัยของจอมพลป.พิบูลสงคราม, Thai definition: เพลงที่มีเนื้อหาเร้าใจให้กล้าหาญหรือกระตือรือร้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce   FR: soulager ; apaiser ; diminuer
เบา[v.] (bao) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine   FR: se soulager ; uriner
ดวงจิต[n.] (dūangjit) EN: mind ; soul   FR: âme [f] ; esprit [m]
ดวงวิญญาณ[n.] (dūang winyān) EN: soul   FR: âme [f]
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition   FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
แก้[v.] (kaē) EN: alleviate ; dispel   FR: calmer ; soulager ; dissiper ; guérir
แก้ปวด[v. exp.] (kaē pūat) EN: alleviate pain   FR: soulager la douleur
การปฏิวัติ[n.] (kān patiwat) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion   FR: révolte [f] ; révolution [f] ; insurrection [f] ; soulèvement [m] ; émeute [f]
เกือก[n.] (keūak) EN: shoes ; footwear   FR: chaussure [f] ; soulier [m]
ขบถ[n.] (khabot) FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
ขบถ[v.] (khabot) EN: rebel ; revolt ; mutiny ; betray   FR: se révolter ; se rebeller ; s'insurger ; se soulever
ขี้[v.] (khī) EN: defecate ; go to the toilet ; shit ; go to stool ; loosen the bowels   FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
ขี้เมา[n.] (khīmao = khīmāo) EN: drunkard ; toper ; sot ; wine bibber   FR: ivrogne [m, f] ; alcoolique [m, f] ; buveur [m] ; buveuse [f] ; poivrot [m] (fam.) ; poivrote [f] (fam.) ; soûlard [m] (fam.) ; soûlarde [f] (fam.) ; soûlaud [m] (fam.) ; soûlaude [f] (fam.) ; soûlot [m] (fam.) ; soûlote [f] (fam.) ; pochard [m] (fam.) ;
ขีดเส้นใต้[v. exp.] (khītsen tāi) EN: underline ; underscore   FR: souligner
ขีดเส้นใต้คำ[v. exp.] (khītsen tāi kham) FR: souligner les mots
คลาย[v.] (khlāi) EN: relieve ; alleviate ; lighten ; assuage ; ease ; lessen ; relax   FR: détendre ; se détendre ; soulager
คลายใจ[v.] (khlāijai) EN: relieve ; alleviate ; lighten   FR: être rassuré ; être soulagé
เครื่องหมายสัญประกาศ [n. exp.] (khreūangmāi sanyaprakāt) EN: « _ » ; underscore   FR: « _ » ; soulignement [m]
คู่ครอง[n.] (khūkhrøng) EN: spouse ; partner ; mate ; soul mate ; husband and wife ; couple   FR: concubin [m] ; promis [m] (vx)
คู่สร้างคู่สม [n.] (khūsāng) EN: soul mate   
ขวัญหาย[adj.] (khwanhāi) EN: scared ; soul loss ; startled ; fearful   
โล่งใจ[v.] (lōngjai) EN: be relieved ; feel relieved ; be carefree ; be at ease ; be relaxed   FR: être soulagé ; être apaisé
เมา [v.] (mao = māo) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated   FR: être soûl = être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)
เมา [adj.] (mao = māo) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy   FR: ivre ; soûl ; saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมาเหล้า[adj.] (mao lao) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy   FR: ivre ; soûl = saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
มอมเหล้า[v. exp.] (møm lao) EN: make someone drunk ; inebriate ; ply someone with liquor   FR: soûler = saouler (vx) ; faire boire
เน้น[v.] (nēn) EN: emphasize ; stress ; underline ; underscore ; highlight ; urge ; attach importance to   FR: insister sur ; souligner ; accentuer ; accorder de l'importance à
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน[v. exp.] (pen nāmneung jaidīokan) EN: be of one heart and one mind ; be dedicated heart and soul to the same cause ; be in unity ; cohere   
เพลงปลุกใจ[n. exp.] (phlēng plukjai) EN: soul-stirring song ; arousing song ; stirring song   
ปลอบใจ[v.] (pløpjai) EN: comfort ; console ; appease   FR: réconforter ; consoler ; soulager ; tranquiliser ; apporter un réconfort ; rassurer
ระทึก[adj.] (ratheuk) EN: excited ; frightened ; hair-rising ; shocking ; soul-stirring   FR: palpitant ; émouvant
รองเท้า[n.] (røngthāo) EN: shoe   FR: chaussure [f] ; soulier [m] ; godasse [f] (fam.) ; pompe [f] (pop.) ; grolle = grole [f] (fam.) ; tatane [f] (fam.)
สังขาร[n.] (sangkhān) EN: body ; physique ; health ; life and soul ; constitution ; part of the body   FR: corps [m] ; constitution [f]
สร่างเมา [v. exp.] (sāng mao) FR: dessoûler
สะพาย[v.] (saphāi) EN: carry on the soulder ; hang over the shoulder ; sling over the shoulder   FR: porter sur l'épaule
ทำให้เมามาย[v. exp.] (thamhai maomāi) FR: enivrer ; soûler
หวาดเสียว[v.] (wātsīo) EN: be adventurous ; be soul-stirring   
วิญญาณ[n.] (winyān) EN: soul ; spirit   FR: âme [f] ; esprit [m]
ยก[v.] (yok) EN: carry ; lift ; lift up ; hold ; raise ; elevate   FR: porter ; soulever ; lever ; élever ; hisser
ยกด้วยแม่แรง[v. exp.] (yok dūay maēraēng) EN: jack up   FR: soulever avec un cric
ยกขึ้น[v.] (yokkheun) EN: elevate ; raise ; hoist ; heave ; levitate ; lift ; pick up ; hold up ; uplift   FR: soulever ; enlever

CMU English Pronouncing Dictionary
SOUL    S OW1 L
SOULS    S OW1 L Z
SOULE    S AW1 L
SOULES    S UW1 L Z
SOULJAH    S UW1 L JH AH0
SOULIER    S UW1 L IY0 ER0
SOULFUL    S OW1 L F AH0 L
MISSOULA    M IH2 Z UW1 L AH0
SOULLESS    S OW1 L L AH0 S
SOULLIERE    S UW1 L IY0 EH0 R
GONSOULIN    G AA1 N S AW0 L IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soul    (n) (s ou1 l)
souls    (n) (s ou1 l z)
soulful    (j) (s ou1 l f @ l)
soulless    (j) - (s ou1 l - l @ s)
soulfully    (a) (s ou1 l f @ l ii)
soullessly    (a) - (s ou1 l - l @ s l ii)
soul-stirring    (j) - (s ou1 l - s t @@ r i ng)
soul-destroying    (j) - (s ou1 l - d i s t r oi i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
SOS[エスオーエス, esuo-esu] (n) save our souls; SOS [Add to Longdo]
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul [Add to Longdo]
サザンソウル[, sazansouru] (n) southern soul [Add to Longdo]
ソール[, so-ru] (n) (1) sole; (2) soul [Add to Longdo]
ソウル[, souru] (n) (1) soul; (2) Seoul (in South Korea) [Add to Longdo]
ソウルジャズ[, sourujazu] (n) soul jazz [Add to Longdo]
ソウルフード[, sourufu-do] (n) (See 国民食) comfort food; soul food [Add to Longdo]
ソウルミュージック;ソールミュージック[, sourumyu-jikku ; so-rumyu-jikku] (n) soul music [Add to Longdo]
リズミックソウル[, rizumikkusouru] (n) rhythmic soul [Add to Longdo]
暗愚な人人;暗愚な人々[あんぐなひとびと, angunahitobito] (n) dark souls [Add to Longdo]
一意専心[いちいせんしん, ichiisenshin] (n-adv,adj-no) single-mindedly; wholeheartedly; with one's heart and soul [Add to Longdo]
一心同体[いっしんどうたい, isshindoutai] (n) being one in body and soul; of one flesh; two hearts beating as one [Add to Longdo]
一心不乱[いっしんふらん, isshinfuran] (adj-na,n) wholeheartedly; with heart and soul; intently; with undivided attention; with intense concentration; single-mindedly [Add to Longdo]
永代供養[えいたいくよう, eitaikuyou] (n) services performed in perpetuity by a Buddhist temple for the repose of a departed soul [Add to Longdo]
下手の長談義[へたのながだんぎ, hetanonagadangi] (exp) (id) Brevity is the soul of wit [Add to Longdo]
火の車[ひのくるま, hinokuruma] (n) (1) {Buddh} (See 火車・1) fiery chariot (which carries the souls of sinners into hell); (2) desperate financial situation; dire straits [Add to Longdo]
回向;廻向[えこう, ekou] (n,vs) Buddhist memorial service; prayers for the repose of the soul [Add to Longdo]
開眼供養[かいげんくよう, kaigenkuyou] (n) ceremony to consecrate a newly made Buddhist statue or image by inserting the eyes (thereby investing it with soul) [Add to Longdo]
気骨[きぼね, kibone] (n) (moral) backbone; spirit; soul; grit [Add to Longdo]
気迫(P);気魄[きはく, kihaku] (n) spirit; soul; drive; vigor; vigour; (P) [Add to Longdo]
疑団[ぎだん, gidan] (n) a doubt that lurks in one's soul and that cannot be resolved [Add to Longdo]
言霊;言魂;こと霊[ことだま, kotodama] (n) soul or power of language [Add to Longdo]
後を弔う[あとをとむらう, atowotomurau] (exp,v5u) to perform religious rites for the repose of a soul [Add to Longdo]
好き同士[すきどうし, sukidoushi] (n) lover; boyfriend; girlfriend; soul mate [Add to Longdo]
魂(P);魄;霊[たましい(魂;魄)(P);だましい(魂;魄);たま, tamashii ( tamashii ; haku )(P); damashii ( tamashii ; haku ); tama] (n) soul; spirit; (P) [Add to Longdo]
魂胆[こんたん, kontan] (n,vs) (1) soul; (2) ulterior motive; secret design; plot; intrigue; scheme; (P) [Add to Longdo]
魂不死説[たましいふしせつ, tamashiifushisetsu] (n) (obsc) (theory of) the immortality of the soul [Add to Longdo]
魂魄[こんぱく, konpaku] (n) soul; spirit; ghost [Add to Longdo]
死霊[しりょう;しれい, shiryou ; shirei] (n) spirit of a dead person; ghost; departed soul [Add to Longdo]
食えない[くえない, kuenai] (exp,adj-i) (1) shrewd; smart (and wide-awake); cunning; crafty; (2) inedible; uneatable; (3) unable to support oneself; unable to keep body and soul together [Add to Longdo]
心から[しんから(P);こころから(P), shinkara (P); kokorokara (P)] (adv) from the bottom of one's heart; heart and soul; by nature; (P) [Add to Longdo]
心の琴線[こころのきんせん, kokoronokinsen] (n) heartstrings; innermost soul [Add to Longdo]
心魂[しんこん, shinkon] (n) heart and soul; one's soul (heart) [Add to Longdo]
神髄(P);真髄(P);心髄[しんずい, shinzui] (n,adj-no) true meaning; mystery; essence; quintessence; soul; core; kernel; life blood; (P) [Add to Longdo]
人っ子ひとり;人っ子一人;人っ子1人[ひとっこひとり, hitokkohitori] (n) (in neg. sentences) (not) a soul; (not) a single person [Add to Longdo]
人魂[ひとだま, hitodama] (n) disembodied soul; supernatural fiery ball [Add to Longdo]
精魂[せいこん, seikon] (n) soul; spirit [Add to Longdo]
精魂を傾ける[せいこんをかたむける, seikonwokatamukeru] (exp,v1) to put one's heart and soul into something [Add to Longdo]
精魂を込める;精根を込める[せいこんをこめる, seikonwokomeru] (exp,v1) pour one's heart and soul into [Add to Longdo]
精神[せいしん, seishin] (n) mind; soul; heart; spirit; intention; (P) [Add to Longdo]
精神修養[せいしんしゅうよう, seishinshuuyou] (n,vs) moral (spiritual) improvement; practice mental training; cultivate one's mind (soul) [Add to Longdo]
精霊[せいれい, seirei] (n) spirit; soul; ghost [Add to Longdo]
聖母被昇天[せいぼひしょうてん, seibohishouten] (n) (See 聖母マリア) Assumption (of the body and soul of Mary into heaven) [Add to Longdo]
専心一意[せんしんいちい, senshin'ichii] (n-adv) single-mindedly; wholeheartedly; with one's heart and soul [Add to Longdo]
全身全霊[ぜんしんぜんれい, zenshinzenrei] (n) complete devotion; body and soul; one's best [Add to Longdo]
全霊[ぜんれい, zenrei] (n) one's whole soul [Add to Longdo]
祖先の霊を祭る[そせんのれいをまつる, sosennoreiwomatsuru] (exp,v5r) to perform religious services for the departed souls of one's ancestors [Add to Longdo]
鎮魂[ちんこん(P);ちんごん, chinkon (P); chingon] (n,vs) repose of souls; (P) [Add to Longdo]
鎮魂祭[ちんこんさい, chinkonsai] (n) mass or ceremony for the repose of a soul [Add to Longdo]
転生[てんせい;てんしょう, tensei ; tenshou] (n,vs,adj-no) {Buddh} transmigration of souls; reincarnation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shén, ㄕㄣˊ, ] God; unusual; mysterious; soul; spirit; divine essence; lively; spiritual being, #743 [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, / ] alert; departed soul; efficacious; quick; effective; intelligence, #2,308 [Add to Longdo]
[jīng, ㄐㄧㄥ, ] refined (rice); the most refined; spirit; soul; vitality; energy; semen; sperm; mythical goblin spirit; highly perfected; elite; the pick of sth; proficient (refined ability); extremely (fine), #2,425 [Add to Longdo]
好事[hǎo shì, ㄏㄠˇ ㄕˋ, ] good action, deed, thing or work (also sarcastic, "a fine thing indeed"); charity; happy occasion; Daoist or Buddhist ceremony for the souls of the dead, #3,925 [Add to Longdo]
灵魂[líng hún, ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨㄣˊ, / ] soul; spirit, #3,959 [Add to Longdo]
[hún, ㄏㄨㄣˊ, ] soul, #4,631 [Add to Longdo]
精华[jīng huá, ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, / ] best feature; most important part of an object; quintessence; essence; soul, #6,965 [Add to Longdo]
一心[yī xīn, ㄧ ㄒㄧㄣ, ] wholeheartedly; heart and soul, #8,886 [Add to Longdo]
反省[fǎn xǐng, ㄈㄢˇ ㄒㄧㄥˇ, ] to engage in introspection; soul-searching, #10,731 [Add to Longdo]
全心全意[quán xīn quán yì, ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄑㄩㄢˊ ㄧˋ, ] heart and soul; wholeheartedly, #11,880 [Add to Longdo]
无常[wú cháng, ˊ ㄔㄤˊ, / ] variable; changeable; fickle; impermanence (Sanskrit: anitya); ghost taking away the soul after death; to pass away; to die, #17,202 [Add to Longdo]
[pò, ㄆㄛˋ, ] soul, #22,605 [Add to Longdo]
常住[cháng zhù, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ, ] eternalism (permanence of soul, Sanskrit śāśvata-vāda); permanent residence, #26,129 [Add to Longdo]
魂魄[hún pò, ㄏㄨㄣˊ ㄆㄛˋ, ] soul, #28,657 [Add to Longdo]
自问[zì wèn, ㄗˋ ㄨㄣˋ, / ] to ask oneself; to search one's soul; to reach a conclusion after weighing a matter, #33,046 [Add to Longdo]
躯壳[qū qiào, ㄑㄩ ㄑㄧㄠˋ, / ] the body (housing the soul), #36,456 [Add to Longdo]
神魂颠倒[shén hún diān dǎo, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄣˊ ㄉㄧㄢ ㄉㄠˇ, / ] lit. spirit and soul upside-down (成语 saw); infatuated and head over heels in love; fascinated; captivated, #41,735 [Add to Longdo]
失魂落魄[shī hún luò pò, ㄕ ㄏㄨㄣˊ ㄌㄨㄛˋ ㄆㄛˋ, ] lit. lost soul, dropped spirit (成语 saw); driven to distraction; scared out of one's wits, #46,285 [Add to Longdo]
鬼火[guǐ huǒ, ㄍㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˇ, ] will-o'-the-wisp (mysterious lights due to phosphorescence from natural calcium phosphate 磷化鈣|磷化钙 CaPO3, or more probably caused by restless souls or demons feasting on corpses); Jack-o'-lantern, #50,379 [Add to Longdo]
赤胆忠心[chì dǎn zhōng xīn, ㄔˋ ㄉㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] lit. red-bellied devotion (成语 saw); whole-hearted loyalty; to serve sb with body and soul, #72,934 [Add to Longdo]
精魂[jīng hún, ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄣˊ, ] spirit; soul, #73,700 [Add to Longdo]
魂不附体[hún bù fù tǐ, ㄏㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ ㄊㄧˇ, / ] lit. body and soul separated (成语 saw); fig. scared out of one's wits; beside oneself, #80,682 [Add to Longdo]
三魂七魄[sān hún qī pò, ㄙㄢ ㄏㄨㄣˊ ㄑㄧ ㄆㄛˋ, ] three immortal souls and seven mortal forms in Daoism, contrasting the spiritual and carnal side of man, #113,849 [Add to Longdo]
高行健[Gāo Xíng jiàn, ㄍㄠ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄢˋ, ] Gao Xingjian (1940-), Chinese novelist and Nobel laureate, author of Soul Mountain 靈山|灵山, #145,592 [Add to Longdo]
丧魂失魄[sàng hún shī pò, ㄙㄤˋ ㄏㄨㄣˊ ㄕ ㄆㄛˋ, / ] lit. lost soul, vanished spirit (成语 saw); distraught (at a loss); heart-broken, #212,043 [Add to Longdo]
地藏[Dì zàng, ㄉㄧˋ ㄗㄤˋ, ] Kṣitigarbha, the Bodhisattva of the Great Vow (to save all souls before accepting Bodhi); also translated Earth Treasury, Earth Womb, or Earth Store Bodhisattva, #512,902 [Add to Longdo]
一灵真性[yī líng zhēn xìng, ㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄓㄣ ㄒㄧㄥˋ, / ] soul; spirit [Add to Longdo]
七魄[qī pò, ㄑㄧ ㄆㄛˋ, ] seven mortal forms in Daoism, representing carnal life and desires; contrasted with 三魂 three immortal souls [Add to Longdo]
三魂[sān hún, ㄙㄢ ㄏㄨㄣˊ, ] three immortal souls in Daoism, representing spirit and intellect; contrasted with 三魂 七魄 seven mortal forms [Add to Longdo]
仰屋著书[yǎng wū zhù shū, ㄧㄤˇ ㄓㄨˋ ㄕㄨ, / ] lit. to stare at the ceiling while writing a book (成语 saw); to put one's whole body and soul into a book [Add to Longdo]
地藏王菩萨[Dì zàng wáng Pú sà, ㄉㄧˋ ㄗㄤˋ ㄨㄤˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Kṣitigarbha Bodhisattva, the Bodhisattva of the Great Vow (to save all souls before accepting Bodhi); also translated Earth Treasury, Earth Womb, or Earth Store Bodhisattva [Add to Longdo]
地藏菩萨[Dì zàng Pú sà, ㄉㄧˋ ㄗㄤˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Kṣitigarbha Bodhisattva, the Bodhisattva of the Great Vow (to save all souls before accepting Bodhi); also translated Earth Treasury, Earth Womb, or Earth Store Bodhisattva [Add to Longdo]
大願地藏菩萨[Dà yuàn Dì zàng Pú sà, ㄉㄚˋ ㄩㄢˋ ㄉㄧˋ ㄗㄤˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Kṣitigarbha Bodhisattva, the Bodhisattva of the Great Vow (to save all souls before accepting Bodhi); also translated Earth Treasury, Earth Womb, or Earth Store Bodhisattva [Add to Longdo]
天前配[tiān qián pèi, ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ ㄆㄟˋ, ] soul mates; before heaven match [Add to Longdo]
岱宗[Dài zōng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄥ, ] another name for Mt Tai 泰山 in Shandong as principal or ancestor of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳; Mt Thai as resting place for departed souls [Add to Longdo]
常住论[cháng zhù lùn, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] eternalism (permanence of soul, Sanskrit śāśvata-vāda) [Add to Longdo]
形神[xíng shén, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄣˊ, ] body and soul; physical and spiritual; material form and internal spirit [Add to Longdo]
彭养鸥[Péng Yǎng ōu, ㄆㄥˊ ㄧㄤˇ ㄡ, / ] Peng Yangou, late Qing novelist, author of Black register of lost souls 黑籍冤魂 [Add to Longdo]
断灭[duàn miè, ㄉㄨㄢˋ ㄇㄧㄝˋ, / ] annihilation (of soul, Sanskrit uccheda) [Add to Longdo]
断灭论[duàn miè lùn, ㄉㄨㄢˋ ㄇㄧㄝˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] annihilation (of soul, Sanskrit uccheda) [Add to Longdo]
黑籍冤魂[hēi jí yuān hún, ㄏㄟ ㄐㄧˊ ㄩㄢ ㄏㄨㄣˊ, ] Black register of lost souls, long novel by Peng Yangou 彭養鷗|彭养鸥 about the destructive influence of opium, published in 1897 and 1909 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top