ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

small arms

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -small arms-, *small arms*, small arm
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
small arms[N] อาวุธขนาดเล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
small armsn. อาวุธเบา,อาวุธถือมือเดียวหรือสองมือขณะยิง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
small armsอาวุธขนาดเล็ก หมายถึง อาวุธที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดปากกระบอกปืนต่ำกว่า 100 มิลลิเมตร และสามารถพกพาไปใช้ได้โดยคนคนเดียว [การทูต]
Small Arms and Light Weaponsอาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบา [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're receiving small arms and indirect fire from hostile troops. Break.เราถูกจู่โจมแบบจากกองกำลังศุตรู Shooter (2007)
Small arms are the only weapons used in 99 percent of the world's conflicts and no one has the capacity to manufacture them faster and cheaper than China.อาวุธขนาดเบา ใช้กันแพร่หลายกว่า ใน 99 เปอร์เซนต์ของความขัดแย้งทั่วโลก แล้วก็ไม่มีใครช่ำชองกับของพวกนี้ The International (2009)
What Skarssen is attempting to do is to make the IBBC the exclusive broker of Chinese small arms to the Third World.สิ่งที่สการ์สเซ่นตั้งใจก็คือ ทำให้IBBCกลายเป็นนายหน้ารายใหญ่ ขายอาวุธของจีน ให้กับประเทศอื่น The International (2009)
The rest got caught in small arms fire.ที่เหลือโดนจับได้ Buried (2010)
Taking rocket and small arms fire...จากจรวดแล้วยังมีปืนกลมือ... Pilot (2010)
The ATF suspects Winslow is using his club as a front to move small arms to the city's gangs.เอทีเอฟสงสัยว่า วินส์โลว์ใช้คลับนั้น บังหน้า เพื่อขนอาวุธขนาดเล็ก ส่งให้กับแด็งค์ในเมือง Backstopped (2011)
Small arms gunfire, 200 yards.ปืนแขนขนาดเล็ก, 200 หลา. RED 2 (2013)
One of my deployments in Iraq, um... my unit helped rescue a captured soldier from insurgents after her company had been killed by small arms fire.ครั้งหนึ่งที่ผมทำงานที่อิรัก เอ่อ... หน่วยกู้ภัย Blue on Blue (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
銃(P);砲[じゅう, juu] (n) gun; rifle; small arms; (P) [Add to Longdo]
銃器[じゅうき, juuki] (n) small arms; (P) [Add to Longdo]
小火器[しょうかき, shoukaki] (n) small arms [Add to Longdo]
小型武器[こがたぶき, kogatabuki] (n) small arms; light weapons [Add to Longdo]
小銃[しょうじゅう, shoujuu] (n) rifle; small arms; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gun \Gun\ (g[u^]n), n. [OE. gonne, gunne; of uncertain origin;
   cf. Ir., Gael., & LL. gunna, W. gum; possibly (like cannon)
   fr. L. canna reed, tube; or abbreviated fr. OF. mangonnel, E.
   mangonel, a machine for hurling stones.]
   1. A weapon which throws or propels a missile to a distance;
    any firearm or instrument for throwing projectiles,
    consisting of a tube or barrel closed at one end, in which
    the projectile is placed, with an explosive charge (such
    as guncotton or gunpowder) behind, which is ignited by
    various means. Pistols, rifles, carbines, muskets, and
    fowling pieces are smaller guns, for hand use, and are
    called {small arms}. Larger guns are called {cannon},
    {ordnance}, {fieldpieces}, {carronades}, {howitzers}, etc.
    See these terms in the Vocabulary.
    [1913 Webster]
 
       As swift as a pellet out of a gunne
       When fire is in the powder runne.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The word gun was in use in England for an engine to
       cast a thing from a man long before there was any
       gunpowder found out.         --Selden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) A piece of heavy ordnance; in a restricted sense, a
    cannon.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. (Naut.) Violent blasts of wind.
    [1913 Webster]
 
   Note: Guns are classified, according to their construction or
      manner of loading as {rifled} or {smoothbore},
      {breech-loading} or {muzzle-loading}, {cast} or
      {built-up guns}; or according to their use, as {field},
      {mountain}, {prairie}, {seacoast}, and {siege guns}.
      [1913 Webster]
 
   {Armstrong gun}, a wrought iron breech-loading cannon named
    after its English inventor, Sir William Armstrong.
 
   {Big gun} or {Great gun}, a piece of heavy ordnance; hence
    (Fig.), a person superior in any way; as, bring in the big
    guns to tackle the problem.
 
   {Gun barrel}, the barrel or tube of a gun.
 
   {Gun carriage}, the carriage on which a gun is mounted or
    moved.
 
   {Gun cotton} (Chem.), a general name for a series of
    explosive nitric ethers of cellulose, obtained by steeping
    cotton in nitric and sulphuric acids. Although there are
    formed substances containing nitric acid radicals, yet the
    results exactly resemble ordinary cotton in appearance. It
    burns without ash, with explosion if confined, but quietly
    and harmlessly if free and open, and in small quantity.
    Specifically, the lower nitrates of cellulose which are
    insoluble in ether and alcohol in distinction from the
    highest (pyroxylin) which is soluble. See {Pyroxylin}, and
    cf. {Xyloidin}. The gun cottons are used for blasting and
    somewhat in gunnery: for making celluloid when compounded
    with camphor; and the soluble variety (pyroxylin) for
    making collodion. See {Celluloid}, and {Collodion}. Gun
    cotton is frequenty but improperly called
    {nitrocellulose}. It is not a nitro compound, but an ester
    of nitric acid.
 
   {Gun deck}. See under {Deck}.
 
   {Gun fire}, the time at which the morning or the evening gun
    is fired.
 
   {Gun metal}, a bronze, ordinarily composed of nine parts of
    copper and one of tin, used for cannon, etc. The name is
    also given to certain strong mixtures of cast iron.
 
   {Gun port} (Naut.), an opening in a ship through which a
    cannon's muzzle is run out for firing.
 
   {Gun tackle} (Naut.), the blocks and pulleys affixed to the
    side of a ship, by which a gun carriage is run to and from
    the gun port.
 
   {Gun tackle purchase} (Naut.), a tackle composed of two
    single blocks and a fall. --Totten.
 
   {Krupp gun}, a wrought steel breech-loading cannon, named
    after its German inventor, Herr Krupp.
 
   {Machine gun}, a breech-loading gun or a group of such guns,
    mounted on a carriage or other holder, and having a
    reservoir containing cartridges which are loaded into the
    gun or guns and fired in rapid succession. In earlier
    models, such as the {Gatling gun}, the cartridges were
    loaded by machinery operated by turning a crank. In modern
    versions the loading of cartidges is accomplished by
    levers operated by the recoil of the explosion driving the
    bullet, or by the pressure of gas within the barrel.
    Several hundred shots can be fired in a minute by such
    weapons, with accurate aim. The {Gatling gun}, {Gardner
    gun}, {Hotchkiss gun}, and {Nordenfelt gun}, named for
    their inventors, and the French {mitrailleuse}, are
    machine guns.
 
   {To blow great guns} (Naut.), to blow a gale. See {Gun}, n.,
    3.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Small \Small\ (sm[add]l), a. [Compar. {Smaller}
   (sm[add]l"[~e]r); superl. {Smallest}.] [OE. small, AS. smael;
   akin to D. smal narrow, OS. & OHG. smal small, G. schmal
   narrow, Dan. & Sw. smal, Goth. smals small, Icel. smali small
   cattle, sheep, or goats; cf. Gr. mh^lon a sheep or goat.]
   1. Having little size, compared with other things of the same
    kind; little in quantity or degree; diminutive; not large
    or extended in dimension; not great; not much;
    inconsiderable; as, a small man; a small river.
    [1913 Webster]
 
       To compare
       Great things with small.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Being of slight consequence; feeble in influence or
    importance; unimportant; trivial; insignificant; as, a
    small fault; a small business.
    [1913 Webster]
 
   3. Envincing little worth or ability; not large-minded; --
    sometimes, in reproach, paltry; mean.
    [1913 Webster]
 
       A true delineation of the smallest man is capable of
       interesting the greatest man.     --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
   4. Not prolonged in duration; not extended in time; short;
    as, after a small space. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Weak; slender; fine; gentle; soft; not loud. "A still,
    small voice." --1 Kings xix. 12.
    [1913 Webster]
 
   {Great and small},of all ranks or degrees; -- used especially
    of persons. "His quests, great and small." --Chaucer.
 
   {Small arms}, muskets, rifles, pistols, etc., in distinction
    from cannon.
 
   {Small beer}. See under {Beer}.
 
   {Small coal}.
    (a) Little coals of wood formerly used to light fires.
      --Gay.
    (b) Coal about the size of a hazelnut, separated from the
      coarser parts by screening.
 
   {Small craft} (Naut.), a vessel, or vessels in general, of a
    small size.
 
   {Small fruits}. See under {Fruit}.
 
   {Small hand}, a certain size of paper. See under {Paper}.
 
   {Small hours}. See under {Hour}.
 
   {Small letter}. (Print.), a lower-case letter. See
    {Lower-case}, and {Capital letter}, under {Capital}, a.
 
   {Small piece}, a Scotch coin worth about 21/4d. sterling, or
    about 41/2cents.
 
   {Small register}. See the Note under 1st {Register}, 7.
 
   {Small stuff} (Naut.), spun yarn, marline, and the smallest
    kinds of rope. --R. H. Dana, Jr.
 
   {Small talk}, light or trifling conversation; chitchat.
 
   {Small wares} (Com.), various small textile articles, as
    tapes, braid, tringe, and the like. --M`Culloch.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arms \Arms\, n. pl. [OE. armes, F. arme, pl. armes, fr. L. arma,
   pl., arms, orig. fittings, akin to armus shoulder, and E.
   arm. See {Arm}, n.]
   1. Instruments or weapons of offense or defense.
    [1913 Webster]
 
       He lays down his arms, but not his wiles. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Three horses and three goodly suits of arms.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. The deeds or exploits of war; military service or science.
    "Arms and the man I sing." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) Anything which a man takes in his hand in anger, to
    strike or assault another with; an aggressive weapon.
    --Cowell. Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   4. (Her.) The ensigns armorial of a family, consisting of
    figures and colors borne in shields, banners, etc., as
    marks of dignity and distinction, and descending from
    father to son.
    [1913 Webster]
 
   5. (Falconry) The legs of a hawk from the thigh to the foot.
    --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   {Bred to arms}, educated to the profession of a soldier.
 
   {In arms}, armed for war; in a state of hostility.
 
   {Small arms}, portable firearms known as muskets, rifles,
    carbines, pistols, etc.
 
   {A stand of arms}, a complete set for one soldier, as a
    musket, bayonet, cartridge box and belt; frequently, the
    musket and bayonet alone.
 
   {To arms}! a summons to war or battle.
 
   {Under arms}, armed and equipped and in readiness for battle,
    or for a military parade.
    [1913 Webster]
 
   {Arm's end},
 
   {Arm's length},
 
   {Arm's reach}. See under {Arm}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top