Search result for

skulptur

(58 entries)
(0.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skulptur-, *skulptur*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา skulptur มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *skulptur*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's the first time one of your works has given me a feeling like that.Von all deinen Skulpturen gibt mir nur diese so ein Gefühl. Nightmare City (1980)
This is a plaster cast of him, at present on display at the Crostic Art Gallery.Das ist ein Gips-Skulptur von ihm, die momentan in der Crostic Art Gallery zu sehen ist. Scanners (1981)
- Remarkable sculptor that Rodin.- Bemerkenswerte Skulptur, dieser Rodin. Thou Shalt Not Steele (1982)
And now, with John's help, I sculpt. Wow!Jetzt mache ich nur noch Skulpturen. Blind Spot (1983)
Also writes books on the Renaissance. Renaissance paintings, Renaissance sculptures.Schreibt Bücher über die Renaissance, Gemälde und Skulpturen. A Steele at Any Price (1983)
And the fingerprints on the sculpture in Spriggs... will no doubt prove equally revealing.Die Fingerabdrücke auf der Skulptur bei Spriggs werden Sie überführen. Steele Among the Living (1983)
- The Lovers is a sculpture I've been working on. - Oh."Die Liebenden" sind eine Skulptur, an der ich arbeite. Steele Among the Living (1983)
I like for my sculptures to be felt and not just looked at.- Meine Skulpturen sollen gefühlt... und nicht nur angeschaut werden. The Man Who Loved Women (1983)
- Paintings, sculpture.- Oh, verstehe. - Bilder, Skulpturen. The Artful Dodger (1984)
Just one of my sculptures.Eine meiner Skulpturen. The Monster: Part 1 (1985)
Oh, this is the one from your place.Das ist eine von Ihren Skulpturen. The Monster: Part 1 (1985)
And there in that cave in the woods, he smashed all the statues which he had made.In seiner Höhle in den Wäldern zertrümmerte er seine eigenen Skulpturen. The Monster: Part 2 (1985)
The ones who took your sculpture and your TV set.Die deine Skulptur und deinen Fernseher mitgenommen haben. After Hours (1985)
How did you get ahold of my sculpture?Wie kommst du zu meiner SkulpturAfter Hours (1985)
It's my sculpture!Meine SkulpturAfter Hours (1985)
On jewellery, on sculptures.Auf Schmuck und Skulpturen. Young Sherlock Holmes (1985)
Victor hated that sculpture.Victor hat die Skulptur gehasst. Legal Eagles (1986)
He has a talk show With kooks and wierdos on.Sie hat sogar eine Skulptur aus Kartoffelbrei von der Kreatur gemacht. Take a Look at Me Now (1987)
Actually, it's a big, wet lawn sculpture.Oder besser eine nasse GartenskulpturThe Big Three-O (1987)
Jesse, just think of little D.J.'s face when she goes into the kitchen and sees a turkey ice sculpture in the oven.Jesse, stell dir vor, was D.J. für ein Gesicht macht, wenn sie in der Küche eine Truthahn-Eisskulptur im Ofen findet. The Miracle of Thanksgiving (1987)
Everything else is in darkness. There's a sculpture... It's by a altar.Achte auf die Skulptur neben dem Altar. Doorway to Hell (1988)
That's my sculpture.Meine SkulpturBeetlejuice (1988)
Why are there only three sculptures?Wieso nur drei Skulpturen? Beetlejuice (1988)
Where's the fourth sculpture?Wo ist die vierte SkulpturBeetlejuice (1988)
If you insist on frightening people, do it with your sculpture.Wenn Sie Leute erschrecken wollen, tun Sie's mit ihren Skulpturen. Beetlejuice (1988)
A sculpture takes time.Eine Skulptur braucht Zeit. Camille Claudel (1988)
She doesn't like sculpture...Sie mag keine Skulpturen. Camille Claudel (1988)
I do the business, you do the sculpting.Ich besorge das Geschäftliche. Sie machen Skulpturen. Camille Claudel (1988)
You're a sculptor, Rodin, not a sculpture.Du bist ein Bildhauer, Rodin, keine SkulpturCamille Claudel (1988)
You told me you would take my sculpture with three characters for the Universal Exhibition, right?Sie haben mir gesagt, dass meine Skulptur an die Weltausstellung ginge. Camille Claudel (1988)
They try to force me to sculpt here. They don't succeed, so they make trouble for me.Man wollte mich zwingen, Skulpturen zu machen und da es nicht gelang, machen Sie mir alle möglichen Schwierigkeiten. Camille Claudel (1988)
It's true that is a sculpture of a naked woman, and I can appreciate that.Die Skulptur einer nackten Frau weiß ich allerdings zu schätzen. Dirty Rotten Scoundrels (1988)
Sculptures, modern art.skulpturen, Kunst. Short Circuit 2 (1988)
Is that an ice sculpture?Eine EisskulpturK-9 (1989)
The next item up for bid is an exquisite Japanese carving, circa 1700.Das nächste Stück ist eine erlesene japanische Skulptur von circa 1700. The War of the Roses (1989)
That the sculptures he made were already there, before he started, hidden in the marble.Dass die Skulpturen, die er schuf, bereits da waren, bevor er anfing, verborgen im Marmor. Brothers (1990)
Furthermore his work, the garden sculptures, hairstyles and so forth indicate that he's a highly imaginative character.Und seine Arbeit, die Skulpturen, die Frisuren und all das zeigen, dass er sehr fantasievoll ist. Edward Scissorhands (1990)
But they were melting the ice sculptures, so they had to go.Aber die Eisskulpturen schmolzen. Father of the Bride (1991)
You know the public sculpture story?Wissen Sie über die Skulptur Bescheid? He Said, She Said (1991)
- So, public sculpture, for or against?- Für oder gegen die SkulpturHe Said, She Said (1991)
You've both been following this public sculpture thing?Wissen Sie über die Skulptur Bescheid? He Said, She Said (1991)
The paintings, the sculptures ...Die Gemälde, die Skulpturen... Hudson Hawk (1991)
Is it water? Is it wine? Oh, my gosh, it's turpentineAls Jim die Storyboards anfertigte... mit den ganzen Künstlern und ihren Skulpturen von Burns... malte er eins mit Matt als einen der Künstler. Brush with Greatness (1991)
He created huge, breathtaking metal sculptures.Er schuf riesige, atemberaubende Metallskulpturen. The Host (1991)
With your paintings, your sculptures...Deine Gemälde, deine Skulpturen. Hellraiser III: Hell on Earth (1992)
Remember what sculpture you were drawing'?Weißt du noch, welche Skulptur du gerade zeichnetest? Dream of Light (1992)
I knew everything there was to know about comics so, well, I chose... I started drawing a sculpture, I can,t remember its name.Ich kam ja aus der Comic-Szene, also habe ich angefangen, eine Skulptur zu zeichnen, ich weiß den Namen nicht mehr, aber es ist ein... Dream of Light (1992)
The vaults contained unimaginably beautiful artefacts made of jevonite, a rare, breathtaking stone.Die Gräber enthielten unvorstellbar schöne Skulpturen aus Jevonit, ein seltener, atemberaubender Stein. Chain of Command: Part II (1992)
Did you know he could ice sculpt?Wussten Sie, dass er Eisskulpturen macht? Groundhog Day (1993)
Not like sculpture.Keine Skulpturen. Killing Zoe (1993)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sand-Skulpturen-Künstler {m}; Sand-Skulpturen-Künstlerin {f}; Carver {m}carver [Add to Longdo]
Skulptur {f} | Skulpturen {pl}sculpture | sculptures [Add to Longdo]
bildhauerisch darstellen; skulpturierento sculpture [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
彫刻[ちょうこく, choukoku] Bildhauerei, Schnitzerei, Skulptur [Add to Longdo]
群像[ぐんぞう, gunzou] Gruppe_von_Menschen (in Malerei,Skulptur) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

  skulptur
     sculpture
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Skulptur [skulptuːr] (n) , s.(f )
     sculpture
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top