Search result for

seilles

(90 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seilles-, *seilles*, seille
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา seilles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *seilles*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Marseilles[N] เมืองท่าทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส
marseilles[N] เพลงชาติฝรั่งเศส แต่งโดย Rouget de Lisle ในปี 1792
Marseilles[N] ผ้าฝ้ายหนามีต้นกำเนิดจากเมืองท่า Marseille ในประเทศฝรั่งเศส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marseilles(มาร์ซาลซู') n. ผ้าฝ้ายหนา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now they're talking about football. The game between Lazio and Marseille.ตอนนี้พวกเค้าคุยเกี่ยวกับฟุตบอลระหว่างลาซิโอกับมาแซลลี Taken (2008)
Dear Avis, we finished packing today, and tomorrow we leave beloved Paris for Marseilles.เอวิส เราเก็บของเสร็จวันนี้ และพรุ่งนี้เราต้องไปจากปารีสที่เรารัก Julie & Julia (2009)
The advantage of Marseilles is that it won't have the distractions of Paris.ข้อดีของมาร์เซ คือไม่มีมีสิ่งเร้าใจเหมือนปารีส Julie & Julia (2009)
I took a boy from his family in Marseilles.ฉันจับตัวเด็กชายจากครอบครัวเขา_BAR_ ในมาร์ไซล์เลส A Lonely Place to Die (2011)
It was an address in Marseille, where, it turns out, your asset was on vacation.มันเป็นที่อยู่แห่งหนึ่งใน มาร์เซย์ ที่ซึ่ง กลายเป็นว่า เป็นที่ๆคนของคุณไปพักผ่อน The Hard Drive (2012)
His name is Henri Leseuer, a businessman from marseilles...เขาชื่อเฮนรี่ เลอเซเออร์ นักธุรกิจจากมาร์กเซย์ One Angry Fuchsbau (2013)
So she pops it in, clamps her lips around it, and starts humming the bloody Marseillaise.แล้วเธอก็จับใส่ปาก แล้วใช้ริมฝีปากรัดไว้ และก็เริ่มฮัมเพลง มาร์เซเลส์อะไรนั่น The Imitation Game (2014)
Do any of you know the words to the Marseillaise?มีใครรู้เนื้อร้องเพลงชาติฝรั่งเศสมั้ย The Hundred-Foot Journey (2014)
He was attached to the Abwehr. In Marseille.เขาเคยอยู่หน่วยลับแอ็บเวห์ ที่มาร์แซย์ Allied (2016)
She went to it and waved La Marseillaise in front of all those Germans!เธอเดินไปนั่ง เล่นเพลงชาติฝรั่งเศส ต่อหน้าพวกนาซีเยอรมัน Allied (2016)
I want you to play La Marseillaise.เล่นเพลงชาติฝรั่งเศส Allied (2016)
Marianne Beauséjour played La Marseillaise in a café full of Germans in '41.มาริแอนน์ โบเซจัวร์ เล่นเพลงชาติฝรั่งเศส ในคาเฟ่ที่เยอรมันเต็มร้าน ปื 41 Allied (2016)
I'll have you interned in Marseille.แม่จะส่งแกไปฝึกงานที่มาร์แซย์ From the Land of the Moon (2016)
Then I'll go to Marseille.แล้วฉันจะไปมาร์แซย์ Wild Reeds (1994)
She's in Marseille. I don't know.แม่อยู่มาร์แซย์ ไม่รู้สิ Wild Reeds (1994)
They've done well in Marseille."พวกเขาดีกับแม่ ในมาร์แซย์ Wild Reeds (1994)
Coxswains from Marseille!เย็นน่า เดี๋ยวโปสการ์ด รูปควยนักพายเรือมาร์แซย์ไปให้ Wild Reeds (1994)
Yeah, I'm mature now. (Wedding March becomes La Marseillaise) (Chorus) Love, love, loveฉันโตแล้วน่าพวก รัก รัก รัก Love Actually (2003)
In Marseilles. Bus service is drastically reduced.ในมาเซลเลส รถประจำทางถูกลดจำนวนลง Swimming Pool (2003)
You've got good news marseille motorsคุณมีข่าวดีน่ะ MarseiIIe motors Paris ei yeonin (2004)
He shipped Jews from Marseille.หมอนี่ขับไล่คนยิวออกจาก MarseillHannibal Rising (2007)
There's a big mess in Marseille, some madman driving an Audi at impossible speed.มีเหตุไม่สงบที่มาร์กเซย์ มีคนขับออดี้ด้วยความเร็วสูง Transporter 3 (2008)
Inspector Tarconi, from Marseille.ผมนักสืบทารโคนี่ จาก MarseillTransporter 3 (2008)
Well, not exactly Marseille, but a small town.ที่จริงก็ไม่ใช่ใน Marseille แต่มาจากหมู่บ้านเล็กๆ Transporter 3 (2008)
The correct password is Marseilles.Das richtige Losungswort ist Marseilles. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
- She's from Marseille.- Sie kommt aus Marseille. The Lady Banker (1980)
Mr. Saray, from the Marseille committee is asked at the reception.Herr Saray aus Marseille wird im Empfangsbüro erwartet. The Lady Banker (1980)
Mr. Saray, from the Marseille committee, is asked at the reception.Herr Saray aus Marseille wird im Empfangsbüro erwartet. The Lady Banker (1980)
For the time being. We know he left the Grand Hotel in Marseilles... tookan Air France to Heathrow.Er war in Marseille und flog dann nach Heathrow. Hopscotch (1980)
He has worked for drug syndicates in Marseilles and Hong Kong.Hat für Drogensyndikate in Marseille und Hongkong gearbeitet. For Your Eyes Only (1981)
Marseilles, two days.Marseilles, 2 Tage. Prince of the City (1981)
You were working at the Agency...- Was Kurzfristiges in Marseille. In the Steele of the Night (1982)
I don't know... maybe a year?- Marseille. Marseille? In the Steele of the Night (1982)
Microscope is so good and it sings "La Marseillaise".Es ist so weit. Das Mikroskop singt die Marseillaise. The Party 2 (1982)
He's been flying into Moscow the last few months from his factory in Marseilles, selling our comrades a carburetor part for their outboard motors.In letzter Zeit flog er oft nach Moskau von seiner Fabrik in Marseille aus. Er verkauft Vergaserteile für Außenmotoren. Firefox (1982)
OSS, post-war Berlin Paris-Marseilles, 1953 to 1957, Prague, '61 Moscow, '64 as a news correspondent.OSS, Berlin nach dem Krieg, Paris-Marseilles, 1953 bis 1957, Prag, 1961, Moskau, 1964 als Nachrichtenkorrespondent. The Long Christmas Eve (1983)
It was Ruggieri who wanted to...Wir kamen aus Marseille, Ruggieri... Le battant (1983)
Sauvat called in a team from Marseille.Und Sauvat die Jungs aus Marseille. Le battant (1983)
DRUGS:- Paris schickt Kommissar Jordan nach MarseillLe marginal (1983)
The police in Paris has sent their ace cop down to Marseilles. He's not the kind of cop we're used to around here.Wenn Paris, einen Kommissar von diesem Kaliber, nach Marseille schickt, dann dürfte das nicht nur ein frischer Wind sonder ein neuer Kurs sein! Le marginal (1983)
Dominique! I want you to go to Marseilles with Cappa at once.Sie werden mit Maitre Cappa nach Marseille gehen. Le marginal (1983)
The beautiful city of Marseilles has one less idiot to deal with.Das schöne Marseille hat einen Idioten weniger. Le marginal (1983)
You're lucky you're still alive after your caper with that helicopter in Marseilles.Hier haben Sie das Glück, zu überleben! Vor allen Dingen, nach der Hubschraubergeschichte in Marseille! Le marginal (1983)
What if I began asking you about Marseilles and the dead body they left as a souvenir?Nun komm, ich spreche auch nicht von der Scheiße in Marseille, mit der Leiche in deinem Appartement! Le marginal (1983)
But I thought you in Marseilles.In Marseille, sind Sie folglich nicht mehr? ! Le marginal (1983)
No I left Marseilles.Ich bin nicht mehr in Marseille! Le marginal (1983)
You left Marseilles, Tonton left Marseilles.Du bist nicht mehr in Marseille, Tonton ist nicht mehr in Marseille! Le marginal (1983)
Pretty soon there won't be anybody left in Marseilles.Bald wird niemand mehr in Marseille sein! Le marginal (1983)
Don't you miss Marseilles?Vermisst Du Marseille überhaupt nicht? Le marginal (1983)
You know in Marseilles he almost killed someone.Weißt du, dass der in Marseille, einen totgeschlagen hat? Le marginal (1983)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seillOur ship touched at Marseilles.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpreuksā) EN: adviser ; counsellor   FR: conseiller [m]
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer   FR: conseiller du roi [m]
ชี้แนะ[v.] (chīnae) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel   FR: guider ; éclairer ; conseiller
เกด[n.] (kēt) EN: raisin ; currant   FR: raisin [m] ; groseille [f]
กระเจี๊ยบแดง[n. exp.] (krajīep daēng) EN: roselle   FR: bissap [m] ; oseille de Guinée [f] ; karkadé [m] ; hibiscus manihot [m] ; hibiscus soleil couchant [m]
กุนซือ[n.] (kunseū) EN: consultant ; advisor ; adviser ; manager ; strategist ; coach   FR: conseiller [m] ; manageur = manager [m] ; coach [m] (anglic.) ; mentor [m]
มะอึก[n.] (ma-euk) EN: Solanum ; Bolo maka ; coconilla ; tapirillo ; groseillier-diable ; groseille sauvage   
มาร์กเซย[TM] (Māksoēi) FR: Marseille ; Olympique de Marseille [m]
มะยม[X] (mayom) EN: Star Gooseberry   FR: groseille à maquereau [f]
มนตรี[n.] (montrī) EN: counselor ; adviser ; high government official ; senior government official   FR: conseiller [m] ; dignitaire de l'État [m]
แนะนำ[v.] (naenam) EN: suggest ; advise ; recommend ; counsel ; give advice ; guide   FR: recommander ; suggérer ; conseiller ; proposer
ผู้ให้คำปรึกษา[n. exp.] (phū hai khampreuksā) EN: consultant ; adviser   FR: conseiller [m] ; consultant [m] ; conseil [m]
ผู้แนะแนวอาชีพ[n. exp.] (phū naenaēo āchīp) EN: careers adviser   FR: conseiller en carrière [m]
โปรแกรมแนนำ[n. exp.] (prōkraēm naenam) FR: programme recommandé [m] ; programme conseillé [m]
เสนอแนะ[v.] (sanōenae) FR: conseiller ; recommander
ตักเตือน[v.] (takteūoen) EN: warn ; caution ; exort ; counsel ; advise ; remind ; admonish ; reprimand ; reprove ; rebuke ; reproach   FR: prévenir ; mettre en garde ; conseiller ; recommander ; exhorter
เตือน[v.] (teūoen) EN: advice ; counsel   FR: conseiller
ทนาย[n.] (thanāi) EN: lawyer ; attorney ; advocate ; counsel ; counsellor = counselor (Am.) ; barrister ; solicitor   FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; conseiller [m] ; conseillère [f] ; représentant [m]
เทศมนตรี[n.] (thēsamontrī) EN: municipal councillor ; member of a municipal council   FR: conseiller municipal [m] ; conseiller communal [m]
เทศมนตรี[n. exp.] (thētsamontrī = thētsamontrī) EN: municipal councillor   FR: conseiller municipal [m] ; conseiller communal [m]
ที่ปรึกษา[n.] (thīpreuksā) EN: adviser ; advisor ; consultant ; counselor   FR: conseiller [m] ; consultant [m] ; conseil [m]
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย[n. exp.] (thīpreuksā thāng kotmāi) EN: legal adviser   FR: conseiller juridique [m]
ที่ปรึกษาทางภาษีอากร[n. exp.] (thīpreuksā thāng phāsī-akøn) EN: tax consultant   FR: conseiller fiscal [m]
ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (thīpreuksā thāng sētthakit) EN: economic adviser   FR: conseiller économique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MARSEILLE    M AA0 R S AY1 L
MARSEILLES    M AA0 R S AY1 L AH0 S
MARSEILLES    M AA0 R S AY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Marseilles    (n) (m aa1 s ei1 l z)
Marseillaise    (n) (m aa2 s @ l ei1 z)
Marseillaises    (n) (m aa2 s @ l ei1 z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drahtseillitze {f}wire rope strand [Add to Longdo]
Marseille (Stadt in Frankreich)Marseille (city in France) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马赛[Mǎ sài, ㄇㄚˇ ㄙㄞˋ, / ] Marseille, city in south France; Basay, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
马赛曲[Mǎ sài qǔ, ㄇㄚˇ ㄙㄞˋ ㄑㄩˇ, / ] La Marseillaise [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top