Search result for

secret ancien [...] message are r

(1 entries)
(0.0487 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secret ancien [...] message are r-, *secret ancien [...] message are r*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไทยนับสาม[N] secret ancient Thai code, See also: secret ancient Siamese code in which only the third and fifth letters of the message are r, Syn. ไทยนับหัว, Thai definition: วิธีเขียนหนังสือลับอย่างโบราณ เมื่ออ่านจะต้องนับอ่านตัวที่ 3 หรือที่ 5

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

secret ( S IY1 K R AH0 T) ancient ( EY1 N CH AH0 N T, EY1 N SH AH0 N T) Siamese ( S AY2 AH0 M IY1 Z) code ( K OW1 D) in ( AH0 N, IH1 N) which ( W IH1 CH, HH W IH1 CH) only ( OW1 N L IY0) the ( DH AH0, DH AH1, DH IY0) third ( TH ER1 D) and ( AE1 N D, AH0 N D) fifth ( F IH1 F TH, F IH1 TH) letters ( L EH1 T ER0 Z) of ( AH1 V, AH0 V) the ( DH AH0, DH AH1, DH IY0) message ( M EH1 S AH0 JH) are ( AA1 R, ER0) r ( AA1 R)

 


  

 
secret
 • เป็นความลับ: ซ่อนเร้น, ปิดบัง, ลึกลับ, แอบซ่อน, หลบ [Lex2]
 • ความลับ: ความใน [Lex2]
 • เคล็ดลับ: ตำราลับ, กลวิธีลับ [Lex2]
 • (ซี\'คริท) adj.เป็นความลับ,เร้นลับ,ลึกลับ,ลับเฉพาะ,ปิดบัง,อำพราง,ปิดปาก. n. สิ่งที่เป็นความลับ,สิ่งที่อำพราง,ความลับ,ความลึกลับ,วิธีการลึกลับ,ตำราลับ, -Phr. (in secret เป็นความลับ,ลึกลับ,เป็นการส่วนตัว) ###SW. secretly adv. secretness n. [Hope]
 • (adj) ลับเฉพาะ,ลับ,เป็นความลับ,ปกปิด,ปิดบัง,อำพราง [Nontri]
 • (n) สิ่งที่ปิดบัง,ความลับ,ความลับเฉพาะ [Nontri]
 • /S IY1 K R AH0 T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
ancient
 • เก่า: เก่าแก่ [Lex2]
 • คนสมัยโบราณ: คนเก่าแก่ [Lex2]
 • โบราณ: เก่าแก่, โบราณกาล, อดีต [Lex2]
 • ผู้ที่ชรามาก[Lex2]
 • (เอน\' เชินทฺ) adj. โบราณ, เก่าแก่. -n. คนสมัยโบราณ,คนชรามาก,ผู้ถือธง, ธง,แบบ [Hope]
 • (adj) เก่าแก่,โบราณ [Nontri]
 • /EY1 N CH AH0 N T/ [CMU]
 • /EY1 N SH AH0 N T/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
Siamese
 • เกี่ยวกับไทย[Lex2]
 • คนไทย[Lex2]
 • ภาษาไทย[Lex2]
 • (ไซมะมีซ\',-มีส\') adj.,n. (เกี่ยวกับ) ประเทศไทย,คนไทย,ภาษาไทย,วัฒนธรรมไทย,ฝาแฝด,มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด,เหมือนกัน,แมวไทย [Hope]
 • (adj) ของสยาม,ของประเทศไทย [Nontri]
 • (n) ชาวสยาม,ชาวไทย,ภาษาไทย [Nontri]
 • /S AY2 AH0 M IY1 Z/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
code
 • เข้ารหัส: ใส่รหัส, ป้อนรหัส [Lex2]
 • เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์[Lex2]
 • ถอดรหัสพันธุกรรม[Lex2]
 • ประมวลกฎหมาย[Lex2]
 • มาตรการ: กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์ [Lex2]
 • รหัส: เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, ระบบสัญลักษณ์ [Lex2]
 • (โคด) {coded,coding,codes} n. ประมวลกฎหมาย,หลักเกณฑ์,รหัส,เครื่องหมาย. vt. ถอดรหัส,จัดเป็นรหัส ###S. rules [Hope]
 • (n) ประมวลกฎหมาย,อักษรลับ,สัญญาณลับ,รหัส [Nontri]
 • /K OW1 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
which
 • สิ่งที่: อันที่, อันซึ่ง [Lex2]
 • อันไหน: สิ่งไหน [Lex2]
 • (วิชฺ) pron. อันไหน,อันซึ่ง,ส่วนไหน,ที่ซึ่ง,adj. อันไหน,ส่วนไหน,ที่กล่าวถึงมาก่อน [Hope]
 • (adj) อันไหน,ซึ่ง,อันที่,ที่,อันซึ่ง,ไหน,คนไหน [Nontri]
 • (pro) อันไหน,ซึ่ง,อันที่,ที่,อันซึ่ง,ส่วนไหน [Nontri]
 • /W IH1 CH/ [CMU]
 • /HH W IH1 CH/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
only
 • เพียงแค่: เพียงแต่, เพียงแต่ … เท่านั้น [Lex2]
 • เท่านั้น: ไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้ [Lex2]
 • เพิ่งจะ: ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ [Lex2]
 • ที่เป็นคนหรือสิ่งเดียว[Lex2]
 • ที่เป็นลูกโทน[Lex2]
 • แต่: เพียงแต่ว่า [Lex2]
 • (โอน\'ลี) adv.,adj. เท่านั้น,เพียงแต่,สิ่งเดียว conj. เพียงแต่,ยกเว้นว่า,แต่ทว่า -Phr. (only too ความจริงแล้ว,อย่างยิ่ง,มาก ๆ) ###S. solely,alone [Hope]
 • (adj) เท่านั้น,เพียงคนเดียว,เดี่ยว,เอก,เดียว [Nontri]
 • (adv) เท่านั้น,อย่างเดียวเท่านั้น,เพียงแต่,เดียว,เพิ่ง [Nontri]
 • (con) เพียงแต่,เว้นเสียแต่ว่า,แต่ทว่า [Nontri]
 • /OW1 N L IY0/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
third
 • เศษหนึ่งส่วนสาม: หนึ่งในสาม [Lex2]
 • อันดับที่สาม: ที่สาม, ชิ้นที่สาม, สิ่งที่สาม [Lex2]
 • เกียร์สาม: อัตราความเร็วที่สาม [Lex2]
 • บันไดเสียงที่สาม: เสียงระดับสาม [Lex2]
 • ซึ่งเป็นลำดับที่สาม: ซึ่งเป็นอันดับที่สาม [Lex2]
 • ที่สาม[Lex2]
 • (เธิร์ด) adj.,adv.,n. ที่สาม,-Phr. (third class ชั้นที่สาม,ชั้นถูกที่สุด) (ของรถไฟ,เครื่องบินหรืออื่น ๆ) [Hope]
 • (adj) ที่สาม [Nontri]
 • (n) 1 ใน 3,วันที่สาม [Nontri]
 • /TH ER1 D/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) // [OALD]
fifth
 • ลำดับที่ห้า: อันที่ห้า [Lex2]
 • (ฟิฟธฺ) adj.,n. ที่ 5 ###SW. fifthly adv. [Hope]
 • (adj) ที่ห้า [Nontri]
 • (n) 1 ใน 5,วันที่ 5,อันดับที่ 5 [Nontri]
 • /F IH1 F TH/ [CMU]
 • /F IH1 TH/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
letters
 • (n) อักษรศาสตร์,วรรณคดี,การประพันธ์ [Nontri]
 • /L EH1 T ER0 Z/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
  [letter]
 • เขียนตัวอักษร: เขียนตัวหนังสือ [Lex2]
 • เขียนตัวอักษร[Lex2]
 • จดหมาย: สาร, หนังสือราชการ, เอกสาร, หนังสือ [Lex2]
 • ตัวอักษร: ตัวหนังสือ [Lex2]
 • (เลท\'เทอะ) n. จดหมาย,อักษร,ตัวหนังสือ,ตัวพยัญชนะ,แบบ,ตัวพิมพ์,ตัวเรียงพิมพ์,ศัพท์,สาส์น,หนังสือ,หนังอนุญาต ###SW. letters n. วรรณคดี,อาชีพนักประพันธ์,ความรู้ เครื่องหมาย [Hope]
 • (n) จดหมาย,ตัวอักษร,ตัวหนังสือ,เอกสาร,หนังสือ,ตัวพิมพ์ [Nontri]
 • (vt) เขียนหนังสือ,ร่างหนังสือ [Nontri]
 • /L EH1 T ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
message
 • ข่าวสาร: ข่าวคราว, ข้อความ, สาร [Lex2]
 • ประเด็น: เนื้อความ, เนื้อหา, ความหมาย [Lex2]
 • (เมส\'ซิจฺ) n. สาร,ข่าวสาร,ข่าวคราว,จุดหมายหรือคำพูดที่ฝากไปให้บุคคลอื่น,ความหมาย,ถ้อยคำ (โทรเลขหรือโทรศัพท์) [Hope]
 • (n) ข่าวสาร,ความหมาย,ถ้อยคำ [Nontri]
 • /M EH1 S AH0 JH/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Sekret, SerNet, Dekret, Seren, Sextett, Sexte, Socket, sechst, Serbe, Serie, Esche, See, Seher, Seite, Seuche, Sperre, Ecke, Ehre, sehr, Sechsen, Beere, Genre, Lehre, Sache, Seele, Seide, Seife, Socke, Spore, Suche, Säcke, Säure, Zeche, sechs, selbe, Betreten, betreten, getreten andient, andienen Simse, Same, Sims, Siemens, James, Limes, Kirmes Code, Codec, Codes, Codex, Ode, Mode, Tode, rode, Podest * wich, weich, weichen NL, Pony, Sony, Dolly, Andy, Oslo, okay, online, Unlust Theo, He, Ehe, Tee, ehe, tue, Themen, Test Thors, Thor, Herd, Hirn, wird, Thron, irden Andy, AMD, ans, ad, an, Band, Hand, Land, Rand, Sand, Tand, Wand, band, fand, wand, ARD, BND, und, Angst, angst, Ahnden, ahnden Gift, ficht, fit, Fürth, Gifte, Gifts, gifte, Fiat, Lift, Finte, Fisch, Lifte, Lifts, fitte, lifte, giften, liften, fichtst Letters, Letter, Leiters, Lettern, Retters, Vetters, Wetters ORF, oft, f, o, Hof, FF, OS, ob, oh, Öfen, offen, Obst, Omen Theo, He, Ehe, Tee, ehe, tue, Themen, Test Massage, Messe, messe, Massagen, Messrate, messbare, weissage, besage, Aussage, Passage, aussage, massige, Messen, Messer, messen, Messdaten, Weissagen, weissagen, Messias, Messing, besagen, Essay, Essig, Mensa, Versagen, aussagen, Dessau, massig Arie, Arme, arge, arme, arte, Ar, Ware, bare, gare, rare, ARD, Arm, Art, Aue, Ire, ade, arg, arm, Arenen, Arrest, Bern, Kern, fern, gern, Rest *

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top