Search result for

search/comput [...] architecture

(0 entries)
(0.8304 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -search/comput [...] architecture-, *search/comput [...] architecture*.

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

search ( S ER1 CH)/computer architecture ( K AH0 M P Y UW1 T ER0 AA1 R K AH0 T EH2 K CH ER0); architecture ( AA1 R K AH0 T EH2 K CH ER0)

 


  

 
search
 • ค้นหา: สืบเสาะ, ตรวจหา, ตรวจค้น, ตรวจสอบ, มองหา [Lex2]
 • สืบค้นข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์): เสาะหาข้อมูล, ค้นคว้าข้อมูล [Lex2]
 • การค้นหา: การตรวจสอบ, การเสาะหา, การแสวงหา, การตรวจค้น, การตรวจจับ [Lex2]
 • การสืบค้นข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์): การหาข้อมูล, ค้นคว้า [Lex2]
 • (เซิร์ชฺ) vt.,vi. ค้น,หา,ตรวจสอบ,สอดส่อง,สอบถาม,สืบหา,สืบสวน,พินิจพิเคราะห์ -Phr. (search me คำอุทานแสดงการปฎิเสธ) n. การค้น,การหา,การตรวจสอบ,การสืบสวน,การสอบสวน. ###SW. searchable adj. searchness ###S. probe [Hope]
 • (vt) สืบหา,ค้นหา,สอบถาม,ตรวจค้น,สืบสวน [Nontri]
 • /S ER1 CH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
computer architecture
 • หมายถึง ระบบโครงสร้าง อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ในบางกรณี อาจหมายถึงการออกแบบระบบการสื่อสารติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน ว่ากันว่า บริษัทไอบีเอ็มมีการออกแบบโครงสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าใจง่ายกว่ายี่ห้ออื่น ทำให้มีการสร้างเครื่องเลียนแบบ (compatibles) ไอบีเอ็มขายเต็มตลาดได้ในขณะนี้ [Hope]
architecture
 • สถาปัตยกรรม: งานสถาปัตยกรรม [Lex2]
 • (อาร์คิเทค\'เชอะ) n. สถาปัตยกรรม,วิชาการก่อสร้าง,รูปแบบการก่อสร้าง,สิ่งปลูก สร้าง,ผลงานทางสถาปัตยกรรม, โครงสร้าง. [Hope]
 • (n) สถาปัตยกรรม [Nontri]
 • /AA1 R K AH0 T EH2 K CH ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo
 • Go to Top