ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scoff

S K AO1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scoff-, *scoff*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scoff(vi) พูดเยาะเย้ย, See also: ล้อเลียน, เสียดสี, Syn. deride, jeer, mock
scoff(vt) พูดเยาะเย้ย, See also: ล้อเลียน, เสียดสี, Syn. deride, jeer, mock
scoff(n) การพูดเยาะเย้ย, See also: การล้อเลียน, การเสียดสี, สิ่งที่เยาะเย้ย, Syn. sneer
scoff(vi) กินอย่างตะกละ (คำสแลง), See also: กินอย่างมูมมาม, Syn. gobble, wolf
scoff(vt) กินอย่างตะกละ (คำสแลง), See also: กินอย่างมูมมาม, Syn. gobble, wolf
scoff(n) อาหารประเภทปลา (คำสแลง), See also: ผลิตภัณฑ์อาหารปลา
scoffer(n) ผู้เยาะเย้ย
scoff at(phrv) หัวเราะเยาะ, See also: เยาะเย้ย, Syn. laugh at
scoff at(phrv) คิดว่า (บางสิ่ง) ไม่มีค่า
scofflaw(n) ผู้เย้ยกฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scoff(สคอฟ) vi., n. (การ) พูดเยาะเย้ย, การล้อเลียน, เสียดสี, See also: scoffer n. scoffingly adv., Syn. sneer, jeer, fleer

English-Thai: Nontri Dictionary
scoff(n) การเยาะเย้ย, การหัวเราะเยาะ, การเสียดสี, การถากถาง
scoff(vi) เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะ, พูดเสียดสี, พูดถากถาง
scoffer(n) ผู้เสียดสี, ผู้เยาะเย้ย, ผู้ถากถาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Scoffs ] Don't be tellin' me about foot massages.[ Scoffs ] อย่า tellin 'ฉันเกี่ยวกับการนวดเท้า Pulp Fiction (1994)
Sick of those who scoff at the suffering of others.ผมเกลียดทุกคนที่เย้ยหยันในความทุกข์ทรมานของคนอื่น Saw (2004)
( scoffs )(เหอะ) Pilot (2004)
- [ Scoffs ] - [ Coins Clinking ]- [ Scoffs ] - [ Coins Clinking ] City of Ember (2008)
[ Scoffs ] miracles?ปาฏิหาริย์น่ะเหรอ? Death Takes a Holiday (2009)
[ scoffs ] okay. fine.โอเค ได้ Free to Be You and Me (2009)
[ scoffs ]. Free to Be You and Me (2009)
[ scoffs ] so, what -- you think if you find this dude, แล้วไง? นายคิดว่าถ้าหาเพื่อนคนนี้เจอ Free to Be You and Me (2009)
[ scoffs ]. Free to Be You and Me (2009)
[ scoffs ] okay.โอเค Free to Be You and Me (2009)
[ scoffs ]. Free to Be You and Me (2009)
[ scoffs ] so do you.นายก็ด้วย Free to Be You and Me (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scoffThe irreligious scoffed at the bishop's interpretation.
scoffThey scoffed at our efforts.
scoffTo our surprise, he scoffed the lot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเย้ยหยัน(n) jeering, See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery, Syn. การเยาะเย้ย, การเหยียดหยาม, การหยัน, การถากถาง, การค่อนขอด, การเหน็บแนม, Example: การเย้ยหยันของคู่ต่อสู้ทำให้เขาฮึดสู้อีกครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยิ้มเยาะ[yimyǿ] (v) EN: smirk ; smile smugly ; scoff (at)  FR: ricaner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SCOFF S K AO1 F
SCOFFS S K AO1 F S
SCOFFED S K AO1 F T
SCOFFIELD S K AO1 F IY2 L D
SCOFFLAWS S K AA1 F L AO2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scoff (v) skˈɒf (s k o1 f)
scoffs (v) skˈɒfs (s k o1 f s)
scoffed (v) skˈɒft (s k o1 f t)
scoffer (n) skˈɒfər (s k o1 f @ r)
scoffers (n) skˈɒfəz (s k o1 f @ z)
scoffing (v) skˈɒfɪŋ (s k o1 f i ng)
scoffingly (a) skˈɒfɪŋliː (s k o1 f i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
小ばかにする;小馬鹿にする[こばかにする, kobakanisuru] (exp, vi) (1) to scoff; (vt) (2) to downplay; to treat someone disparagingly; to treat someone with contempt [Add to Longdo]
冷罵[れいば, reiba] (n, vs) sneer; scoffing; abuse [Add to Longdo]
弄する[ろうする, rousuru] (vs-s) (1) to play with; to joke; to use (esp. trick, sophistry, etc.); (2) to deride; to scoff at; to make fun of [Add to Longdo]
嘲る(P);嘲ける(io)[あざける, azakeru] (v5r, vt) (uk) to scoff; to laugh at; to make fun of; to ridicule; to jeer at; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scoff \Scoff\, v. i. [imp. & p. p. {Scoffed} (?; 115); p. pr. &
   vb. n. {Scoffing}.] [Cf. Dan. skuffe to deceive, delude,
   Icel. skopa to scoff, OD. schoppen. See {Scoff}, n.]
   To show insolent ridicule or mockery; to manifest contempt by
   derisive acts or language; -- often with at.
   [1913 Webster]
 
      Truth from his lips prevailed with double sway,
      And fools who came to scoff, remained to pray.
                          --Goldsmith.
   [1913 Webster]
 
      God's better gift they scoff at and refuse. --Cowper.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To sneer; mock; gibe; jeer. See {Sneer}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scoff \Scoff\, v. t.
   To treat or address with derision; to assail scornfully; to
   mock at.
   [1913 Webster]
 
      To scoff religion is ridiculously proud and immodest.
                          --Glanvill.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scoff \Scoff\ (?; 115), n. [OE. scof; akin to OFries. schof,
   OHG. scoph, Icel. skaup, and perh. to E. shove.]
   1. Derision; ridicule; mockery; derisive or mocking
    expression of scorn, contempt, or reproach.
    [1913 Webster]
 
       With scoffs, and scorns, and contumelious taunts.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An object of scorn, mockery, or derision.
    [1913 Webster]
 
       The scoff of withered age and beardless youth.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scoff
   n 1: showing your contempt by derision [syn: {jeer}, {jeering},
      {mockery}, {scoff}, {scoffing}]
   v 1: laugh at with contempt and derision; "The crowd jeered at
      the speaker" [syn: {jeer}, {scoff}, {flout}, {barrack},
      {gibe}]
   2: treat with contemptuous disregard; "flout the rules" [syn:
     {scoff}, {flout}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top