Search result for

schlamms

(95 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schlamms-, *schlamms*, schlamm
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา schlamms มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *schlamms*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Scum, slime, menace to the golfing industry!Dreck, Schlamm, Plage der Golfindustrie! Caddyshack (1980)
Mud, flood, hell or high water.Schlamm, Flut, Hölle oder Hochwasser. Coal Miner's Daughter (1980)
I'm gonna need it to get out of this slimy mud-hole.Ich brauche sie, um aus diesem miesen Schlammloch herauszukommen. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Mud-hole?Schlammloch? Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
- Goddamn ball went right in the swamp.- Der Ball ist im Schlamm gelandet. Heaven's Gate (1980)
Private told me to tell you it was the swamp, Frank.Ich soll ausrichten, der Ball ist im Schlamm, Frank. Heaven's Gate (1980)
No, this is from this round here.- Aus einer anderen Stadt. - Ich war im Schlammbad. The Young Master (1980)
No, you must not be from round here, since you fell into the quicksand.- Schlamm soll ja Heilkräfte haben. - Fango heißt das, oder? The Young Master (1980)
It's a secret formula called mud.Das ist eine geheime Formel, nennt sich SchlammThe Last Ten Days (1981)
Well, I took a wrong turn, went right into the mud.Ich bin falsch abgebogen und genau in den Schlamm gefahren. The Threshold (1981)
The gun-carriers' wheels are in water, the hot meals never arrive.Die Räder versinken im Schlamm. Es gibt kein warmes Essen. Rasputin (1981)
Caught in the mud.Er blieb im Schlamm stecken. Deadly Blessing (1981)
My foot was stuck in mud and when I pulled it out my shoe came off.Mein Fuß steckte im Schlamm, und als ich ihn rauszog, blieb der Schuh stecken. Deadly Blessing (1981)
There is no mud on the shoe you have.An deinem anderen Schuh ist aber kein SchlammDeadly Blessing (1981)
We must take our flag and lift it high as an example... To all Italians.Wir müssen unsere Fahne vom Schlamm aufheben, in den sie gefallen ist und sie hoch halten, als Beispiel für alle Italiener. The Skin (1981)
But our soup is creamy, like mud.Zuerst eine Bouillon, aber unsere Bohnensuppe kommt in einer Suppentasse wie Schlamm daher! The Skin (1981)
You know these women wrestling in an arena of mud, with their hands locked at each other's throats.Wie diese Frauen, die in einem Schlammring kämpfen, und sich gegenseitig die Kehlen würgen. Possession (1981)
I think I'm gonna call the office.Ich hab hier 'ne Schlammcatcherin, falls Sie interessiert sind. Your Steele the One for Me (1982)
Right in the mud!Mitten in den SchlammThe Dark Crystal (1982)
Think of chickens, dogs, birds, cows, little Cocker Spaniel puppies... living in a muddy swamp.Stell dir Hühner, Hunde, Vögel, Kühe, Cocker Spaniel-Welpen in einem schlammigen Sumpf vor. Diner (1982)
We'll make a mud pack for her.Wir machen ihr eine Schlammpackung. Gandhi (1982)
Mud packs.SchlammGandhi (1982)
Phew, it's muddy here!Da ist es so schlammig. Po nás potopa (1983)
Talking about teamwork, one of them throws the others into a mud pool, while the other takes it easy somewhere in hospital.Teamarbeit. Der eine verschleppt uns in den Teichschlamm, der andere lungert im Krankenhaus. Und dann Sie. Stane se zítra (1983)
They left all this mud on the stairs.Richtige Schlammbrocken von unten bis oben. Stane se zítra (1983)
When I saw that those poor things were suffocating in the swamp, I said, word for word, I swear, such precious creatures... - must be saved for the community.Als ich dort hinkam und sie im Schlamm zappeln sah, da habe ich gesagt, das sind Werte, die für die Allgemeinheit gerettet werden müssen. Stane se zítra (1983)
You better dig your cannons out of the mud, 'cause you're running out of time.Sie sollten Ihre Kanonen aus dem Schlamm buddeln, weil Ihnen die Zeit davonläuft. Mexican Slayride (1983)
Mud and cement.Schlamm und Zement. My Fair Steele (1983)
This is a bay in a million. The only one where the silt's deep enough to take the foundation piles.Das hier ist eine von vielen Buchten, aber die einzige an der Westküste, wo der Schlamm tief genug ist für die Grundpfeiler. Local Hero (1983)
Into the mud, scum queen.In den Schlamm, Königin des Abschaums! The Man with Two Brains (1983)
A man saves another who was sinking into a slimy pond... thereby risking his own life.Ein Mann rettet einen anderen Mann, der in einem schlammigen Teich versank... und riskiert dabei sein eigenes Leben. Nostalgia (1983)
Now stepping into the mud, her challenger.Ihre Herausforderin betritt den SchlammDouble Agent (1984)
I am talking about dark corners, mud...Ich meine dunkle Ecken, SchlammDouble Agent (1984)
Here's Mud in Your Eye.Hier im "Schlamm im Gesicht". Double Agent (1984)
Do I have mud on my face?AMANDA: Habe ich Schlamm im Gesicht? Double Agent (1984)
-At a mud-wrestling bar?- In einer Schlammschlacht-Bar? Double Agent (1984)
A mud-wrestling bar?In einer Schlammschlacht-Bar? Double Agent (1984)
And then a crack, and a muffled plop like... Like a ripe melon falling in the mud. And then nothing but the rain.Und dann ein Knacken und ein dumpfes Plop, als wenn eine reife Melone in den Schlamm fällt, und dann nur noch der Regen. Maria's Lovers (1984)
I'm lying on my mat in the mud and I think I hear something. I look and I see it's a rat.Und wie ich da so auf meiner Matte im Schlamm liege, da höre ich plötzlich ein Geräusch. Maria's Lovers (1984)
Crazy.- Dann sitze ich wieder in meinem Schlammloch. Back in the World (1985)
Then I'm back in this mud hole.Es gab da nur Schlammlöcher. Back in the World (1985)
Philip, you still have your muddy feet on that newspaper I put down for you?Philip, steht dein Schlammschuh immer noch auf der Zeitung? Car Wars (1985)
I think you should've stuck with the mud wrestling bar. Ah.Du hättest doch beim Schlammcatchen bleiben sollen. DOA: Delirious on Arrival (1985)
He might be real interested to take a look at your mudwrestling losses of last year.Deine Verluste beim Schlammcatchen letztes Jahr könnten sehr interessant sein. DOA: Delirious on Arrival (1985)
You won't let them put him in the mud, will you?Du wirst dafür sorgen, dass sie ihn nicht einfach im Schlamm vergraben, oder? Flesh+Blood (1985)
Do you want me to fall in that boiling mud? You numskull.Willst du, dass ich in den kochenden Schlamm falle, du Dummkopf? Red Sonja (1985)
Look where it's got you. You're probably being raped and tortured by a bunch of bandits when all that's mine could've been yours.Hör mal, du bist wahrscheinlich von einer Horde Banditen in einem Schlammloch vergewaltigt worden. Water (1985)
Ooze, slime, murk...Schlamm, Schleim, Dunkelheit. A Zed & Two Noughts (1985)
I've slept in the mud for four years. I've eaten slop day after day.Seit 4 Jahren schlafe ich jetzt im SchlammDecember 1864 - February 1865 (1986)
All right, but it's rather obvious...- Gut, aber dass wir keine Holzfäller in einem schlammverkrusteten Out of the Woods (1986)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlammigoozy [Add to Longdo]
Aktivschlamm {m}activated sludge [Add to Longdo]
schlammiger Bodensatz {m}sludge [Add to Longdo]
Dünnschlamm {m}thin mud [Add to Longdo]
Elutriation {f}; Schlammspülung {f}elutriation [Add to Longdo]
Fangopackung {f}; Schlammpackung {f} [med.]mud pack [Add to Longdo]
Faulschlamm {m}digested sludge [Add to Longdo]
Klärschlamm {m}sludge [Add to Longdo]
Mörtelschlamm {m}grout [Add to Longdo]
Mure {f}; Schlammrutsch {m}; Schlammlawine {f}mudflow; mudslide [Add to Longdo]
Ölschlamm {m}sludge [Add to Longdo]
Rinne {f}; Abzugskanal {m}; Senkloch {n}; Schlammfang {m}; Gully {m} | Rinnen {pl}gully | gullies [Add to Longdo]
Schlamm {m}; Schmutz {m} | mit Schlamm bedeckt | mit nassem Schmutz bedecktmud | plastered with mud | caked with mud and wet [Add to Longdo]
Schlamm {m}ooze [Add to Longdo]
Schlamm {m}silt [Add to Longdo]
Schlamm {m}slime [Add to Longdo]
Schlamm {m}; Schlammablagerung {f}; Schlick {m}warp [Add to Longdo]
(feiner) Schlamm {m}; Aufschlämmung {f}; Schlicker {m}; dünner Breislurry [Add to Longdo]
Schlammbad {n}mud bath [Add to Longdo]
Schlammlawine {f}mudflow [Add to Longdo]
Schlick {m}; Schlicker {m}; Schlamm {m}sludge [Add to Longdo]
Sumpf {m}; Morast {m}; Moor {n} | Sümpfe {pl} | im Sumpf versenken | im Sumpf (Schlamm) versinken; stecken bleiben; steckenbleiben [alt]; sich festfahrenbog | bogs | to bog | to bog down [Add to Longdo]
Verschlammung {f}accumulation of mud [Add to Longdo]
mit Schlamm düngento warp [Add to Longdo]
macht schlammigmuddies [Add to Longdo]
machte schlammigmuddied [Add to Longdo]
schlammig {adv}muddily [Add to Longdo]
schlammigmuddy [Add to Longdo]
schlammig {adv}slimily [Add to Longdo]
schlammig {adj}slimy [Add to Longdo]
schlammig werdendmuddying [Add to Longdo]
schlammig {adv}oozily [Add to Longdo]
schlammig; morastig; sumpfig {adj} | schlammiger; morastiger; sumpfiger | am schlammigsten; am morastigsten; am sumpfigstenmiry | mirier | miriest [Add to Longdo]
schlammig; matschig {adj} | schlammiger; matschiger | am schlammigsten; am matschigstensludgy | sludgier | sludgiest [Add to Longdo]
verschlammento silt; to warp [Add to Longdo]
verschlammt {adj}silty [Add to Longdo]
Großer Schlammläufer {m} [ornith.]Long-billed Dowitcher (Limnodromus scolopaceus) [Add to Longdo]
Kleiner Schlammläufer {m} [ornith.]Short-billed Dowitcher (Limnodromus griseus) [Add to Longdo]
Schlammstelzer {m} [ornith.]Banded Stilt [Add to Longdo]
Schlammtreter {m} [ornith.]Willet [Add to Longdo]
Steppenschlammläufer {m} [ornith.]Asiatic Dowitcher [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
沼田[ぬまた, numata] sumpfiges_Feld, schlammiges_Feld [Add to Longdo]
[どろ, doro] -Schlamm, -Kot, -Schmutz, -Dreck [Add to Longdo]
濁流[だくりゅう, dakuryuu] schlammiger_Fluss, truebe_Stroemung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top