Search result for

schlagues

(64 entries)
(0.0327 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schlagues-, *schlagues*, schlague
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา schlagues มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *schlagues*)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Druckbeaufschlagung {f} (n) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ เพิ่ม หรือ ลด ความดัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"I swear having only been an unconscious instrument"Ich war nur ein unbewusstes Werkzeug der Unterschlagungen The Lady Banker (1980)
Stealing heritage items carries the maximum sentence.Das nennt man Unterschlagung von Allgemeingut. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Speculation, corruption, wasting of public funds were rampant.Es gediehen Spekulation, Korruption, Unterschlagung. Rasputin (1981)
Put those pictures down, or I'll have you arrested for withholding evidence.Legen Sie die Fotos hin oder ich verhafte Sie wegen Unterschlagung von Beweisen. Blow Out (1981)
All right, I own you now, Miss Holt- aiding and abetting... withholding evidence, obstruction of an officer.Sie gehören mir: Beihilfe, Beweisunterschlagung, Amtsbehinderung. Steele Framed (1983)
Serving three years of an eight-year term for a bank embezzling scheme.Saß drei von acht Jahren wegen Unterschlagung ab. Steele Framed (1983)
They're charging you with embezzlement.Dir wird Unterschlagung vorgeworfen. Trading Places (1983)
Embezzlement?Unterschlagung? Trading Places (1983)
We caught him pilfering at our club, embezzling funds, selling drugs.Wir erwischten ihn beim Klauen im Club, bei der Unterschlagung von Fonds, beim Dealen. Trading Places (1983)
We're talking about embezzlement, at the very least.Es geht um Unterschlagung. Oder mehr. A Pocketful of Steele (1984)
Apparently he's under investigation for embezzling... close to $1 0 million of his company funds.Es wird wegen Unterschlagung von 10 Millionen Dollar gegen ihn ermittelt. Steele Sweet on You (1984)
I wonder what's stopping me from throwing you in the slammer, for withholding evidence and obstruction of justice.Ich frage mich, warum ich Sie nicht einloche wegen Unterschlagung von Beweismaterial und Strafvereitelung. Polar (1984)
The NSC dismissed him...Die NSC entließ ihn, als man ihn der Unterschlagung verdächtigte. Sky Knight (1985)
- Maybe some sort of embezzling ring.- Vielleicht eine Art Unterschlagungsring. The Triumvirate (1986)
It's a lot more than embezzlement.Es ist wesentlich mehr als nur Unterschlagung. The Triumvirate (1986)
Oh, yes. You'll sue us, and we'll expose your embezzlement and adultery.Sicher. verklagen Sie uns, und wir werden Ihre Unterschlagung... und Ihren Ehebruch enthüllen. Female Inquisitor (1987)
Thirty million dollar lawsuit for misappropriation of property, and a 50 million dollar lawsuit on Nevin's violation— civil rights.Eine 30-Millionen-Dollar-Klage wegen Unterschlagung von Eigentum und eine 50-Millionen-Dollar-Klage wegen Verletzung von Nevins Rechten. The Big Thaw (1987)
Probably all embezzlers, too.Wahrscheinlich alle durch Unterschlagung. Midnight Run (1988)
We have committed grand larceny here... and fraud and God knows what else.Wir haben schwere Unterschlagung begangen, und Betrug und Gott weiß noch was. Wir müssen versuchen, den Anschein der Normalität zu waren? Two Evil Eyes (1990)
- about the embezzlement.- über die Unterschlagung wusste. F/X2 (1991)
I say we make Charlie Luciano head of our national commission.Siegel war am ersten Casino in Vegas beteiligt. 1947 erfuhr die Kommission von Unterschlagungen, und Siegel wurde erschossen. Mobsters (1991)
But a lie of omission is still a lie.Aber auch eine Unterschlagung ist eine Lüge. The First Duty (1992)
Forgery, embezzlement, two drug convictions plus jumping parole.Fälschung, Unterschlagung, 2 Drogen-Vorstrafen sowie flucht aus der Bewährung. Hackers (1995)
That's embezzlement.Das ist Unterschlagung. Les grands ducs (1996)
- Or embezzlement... We will find it.- Oder Unterschlagungen... sind wir gnadenlos. Sgt. Bilko (1996)
Jury tampering, tax evasion, money skimming... - I'm real nervous.Geschworenenbeeinflussung, Steuerhinterziehung, Unterschlagung... The Rainmaker (1997)
It implicates Leslie in a multimillion-dollar embezzlement scheme.LOIS: Sie beschuldigt Leslie der Unterschlagung in Millionenhöhe. Faster Than a Speeding Vixen (1997)
However, I hardly wish to make my father's embezzlement a police matter.Dennoch: Diese Unterschlagung muß unter uns bleiben. The Big Lebowski (1998)
Gang fight victims. Serve them right Cut the trap, save them first!Gestern endete die Zerschlagung des Hungerstreikes auf dem Platz des Himmlischen Friedens mit einem Massaker des Militärs an der Bevölkerung. Young & Dangerous: The Prequel (1998)
Two of his investors were suing him for embezzlement.Zwei seiner Investoren verklagten ihn wegen Unterschlagung. Double Jeopardy (1999)
As is being an accessory to bribery, embezzlement, tax evasion and racketeering.Genauso wie Mittäterschaft bei Bestechung, Unterschlagung, Steuerhinterziehung... Me, Myself & Irene (2000)
A massive manhunt has been launched to find the escapee, a man by the name of Bane Jessup who was awaiting trial for racketeering, money laundering and embezzlement.Eine riesiges Polizeiaufgebot ist auf der Suche nach dem Entflohenen, einem Mann namens Bane Jessup, der auf seine Verhandlung wegen organisierten Verbrechens, Geldwäscherei und Unterschlagung wartete. Give Me a Sign (2000)
Destruction of private property, concealment of a deadly weapon.Zerstörung öffentlichen Eigentums, Unterschlagung einer tödlichen Waffe. A Cock and Balls Story (2000)
Suppression of evidence, unlawful methods...Unterschlagung von Beweismitteln. Lammbock (2001)
You can't move to suppress.Du kannst nicht Unterschlagung fordern. Home Again (2001)
Served two years for embezzlement.Hat zwei Jahre wegen Unterschlagung gesessen. Dead End (2001)
Because now Father and the Council have decreed an acceleration in the crackdown on offenders.Weil jetzt Vater und der Rat beschlossen haben, die Niederschlagung der Täter zu beschleunigen. Equilibrium (2002)
Murder, complicity in murder receiving, armed robbery, pimping illegal firearms.- Bewaffneter Überfall, Mord. Unterschlagung, Zuhälterei, Waffenbesitz, reicht Ihnen das? Gangsters (2002)
Fuck!Mann, so eine Scheiße ...die Ermittlungsbehörden der Vereinigten Staaten suchen ihn bereits wegen Unterschlagung. A Kind of America (2002)
- That's withholding ex...- Das ist Unterschlagung von... Bringing Down the House (2003)
But... You doing three to six for embezzlement?- Sie sitzen wegen Unterschlagung? Bad Santa (2003)
[Harm to workers: Union busting]Zerschlagung von Gewerkschaften The Corporation (2003)
Mr. President, and I take great pride in calling you that I must object because of the overwhelming evidence of misconduct, deliberate fraud and an attempt to suppress voter...Mr. President, und ich bin stolz darauf, Sie so zu nennen, ich muss Einspruch erheben wegen des bewiesenen Fehlverhaltens der Behörden und vorsätzlichen Betrugs und Unterschlagung... Fahrenheit 9/11 (2004)
The struggle can only end with their complete and permanent destruction.Der Kampf kann nur mit ihrer völligen und dauerhaften Zerschlagung enden. Fahrenheit 9/11 (2004)
Withholding evidence, obstruction of justice.Beweisunterschlagung, Justizbehinderung. Day 3: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2004)
Embezzlement.Wegen Unterschlagung. Mr. Monk Goes to Jail (2004)
Now, who else knew about withholding evidence?Wer weiß von Ihrer Unterschlagung? Doppelgänger: Part 2 (2004)
Apart from the HK Police Interpol agents sent from HK, China, America and England who will help to prosecute Panther Duen have come to give evidence that provides the key to destroy Duen's illegal businessesEs sind außer der Hongkonger Polizei noch weitere Interpol-Agenten... aus aller Welt angereist. Sie haben zahlreiche Beweise zusammengetragen, die der Schlüssel bei der Zerschlagung von Duens illegalen Geschäften sein werden. Dragon Squad (2005)
Our job is to smash or marginally disrupt organized crime in this city by enhanced cooperation with the FBI represented here today by Agent Frank Lazio.Unsere Aufgabe ist die Zerschlagung oder zumindest geringfügige Störung des organisierten Verbrechens in der Stadt in enger Zusammenarbeit mit dem FBI, heute hier vertreten durch Agent Frank Lazio. The Departed (2006)
It's the D, A, 's best result in 10 years of work,Bei der Zerschlagung der drei Drogenbanden wurde ein großer Fang gemacht. Bloody Tie (2006)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beaufschlagung {f}; Anschlag {m}impact [Add to Longdo]
Beaufschlagung {f}admission flow [Add to Longdo]
Besteuerung {f}; Steuerveranschlagung {f} | Besteuerungen {pl}taxation | taxations [Add to Longdo]
Druckbeaufschlagung {f}pressurisation [Add to Longdo]
Niederschlagung {f} (eines Verfahrens) [jur.]dismissal [Add to Longdo]
Schlaguhr {f} | Schlaguhren {pl}striking clock | striking clocks [Add to Longdo]
Unterschlagung {f} | Unterschlagungen {pl}defalcation | defalcations [Add to Longdo]
Unterschlagung {f} | Unterschlagungen {pl}embezzlement | embezzlements [Add to Longdo]
Unterschlagung {f}misappropriation [Add to Longdo]
Unterschlagung {f}peculation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
横領[おうりょう, ouryou] widerrechtliche_Aneignung, Unterschlagung [Add to Longdo]
着服[ちゃくふく, chakufuku] Unterschlagung, Veruntreuung [Add to Longdo]
評価[ひょうか, hyouka] Veranschlagung, Schaetzung, Wuerdigung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top