Search result for

scannt

(50 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scannt-, *scannt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา scannt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *scannt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Excuse me for waking you. We scanned a Hawkman patrol 400 Mongo miles east.Wir scannten Falkenmänner 400 Mongo-Meilen östlich. Flash Gordon (1980)
I scanned him.Ich habe ihn gescanntScanners (1981)
Scan together.Scannt gemeinsam. Scanners (1981)
He's scanning it.Er scannt ihn. Scanners (1981)
I was scanned.Ich wurde gescanntScanners (1981)
She scanned you?Sie hat dich gescanntScanners (1981)
Her unborn child scanned me.Ihr ungeborenes Kind hat mich gescanntScanners (1981)
It will be scanning the airwaves, seeking out a complicated set of alternating frequencies coming from Mother 1.Es scannt die Funkfrequenzen und empfängt eine komplizierte Alternativfrequenz von Mother 1. Firefox (1982)
By the way, you run a scan on the data banks Bonnie added on Helios?Noch was, hast du die Datenbanken gescannt, die Bonnie über Helios einfügte? Ja, habe ich. Chariot of Gold (1983)
When I found Amanda's address in the book I was able to remember the names and addresses of all her neighbors because I saw them as I scanned.Als ich Amandas Adresse fand, konnte ich mir die Namen und Adressen all ihrer Nachbarn merken, denn ich scannte sie. No Thanks for the Memory (1986)
We are testing whether they are aware of our sensors probing them.Die Ligonier wissen nicht, dass sie von unseren Sensoren gescannt werden. Code of Honor (1987)
It has been charted only from long-range scans.Er wurde nur aus großer Entfernung gescanntThe Last Outpost (1987)
Sensors say we were just scanned.Laut Sensoren wurden wir gerade gescanntEncounter at Farpoint (1987)
Since you've already scanned it, you know I'm alone and empty, which is a rare occasion for a man of my charm and talent.Sie haben mich ja gescannt, ich bin allein und ohne Fracht. Eine ungewöhnliche Situation bei meinem Charme und Talent. The Outrageous Okona (1988)
- We've scanned the planet, sir.- Wir scannten den Planeten. We'll Always Have Paris (1988)
We're being scanned, sir.Wir werden gescannt, Sir. When the Bough Breaks (1988)
All decks being probed.Alle Decks werden gescanntWhen the Bough Breaks (1988)
Sir, similar incidents all decks,...Auf allen Decks wurde gescannt,... When the Bough Breaks (1988)
collins: How often is this room swept for bugs?Wie oft wird der Raum auf Wanzen gescanntFraternity of Thieves (1989)
The Enterprise did conduct an extensive scan of this vessel.Die Enterprise hat unser Schiff intensiv durchgescanntA Matter of Honor (1989)
But my logs indicate that the Enterprise directed an intense scanning beam at this specific area for a duration of two minutes.Meine Aufzeichnungen zeigen, dass die Enterprise intensiv speziell in der beschädigten Region gescannt hat, und zwar zwei Minuten lang. A Matter of Honor (1989)
The Enterprise has slowed to impulse speed and is making an intensive sweep.Die Enterprise hat auf Impuls verlangsamt und scannt das Gebiet ab. A Matter of Honor (1989)
There's a reference in Varley's log to a probe that scanned the Yamato.Laut Varleys Log wurde die Yamato von einer Sonde gescanntContagion (1989)
Its size and composition match the probe which scanned the Yamato.Ähnelt der Sonde, die die Yamato gescannt hat. Contagion (1989)
If that thing had managed to scan us, we'd have had no chance of saving the Enterprise.Hätte die Sonde uns gescannt, wäre es das Ende der Enterprise gewesen. Contagion (1989)
We weren't scanned by that probe.Die Sonde scannte uns nicht. Contagion (1989)
Why would the Romulans be having problems?Wieso? Die Romulaner wurden nicht gescanntContagion (1989)
We're being scanned. They've locked on.Wir werden vollständig gescanntPeak Performance (1989)
Captain, a search of the Ranian System has determined that the force that attacked this planet is no longer present.Captain, wir scannten das gesamte Rana-System. Der unbekannte Angreifer scheint nicht mehr da zu sein. The Survivors (1989)
- I think we're being probed.- Wir werden gescanntTime Squared (1989)
Scans on the planet detect no humans, Captain.Wir haben den Planeten gescannt- kein menschliches Leben. Who Watches the Watchers (1989)
We have a moon inexplicably falling out of orbit and just now the ship was probed with radiation.Es gibt einen Mond, der abzustürzen droht. Das Schiff wurde mit Berthold-Strahlen gescanntDéjà Q (1990)
I have scanned the entire ship, Captain.- Ich habe das ganze Schiff gescanntRemember Me (1990)
We've run the mass spectrometer on all particulates. We've scanned the EM spectrum in case there was a wave guide somehow leaking radiation.Wir haben das EM-Spektrum gescannt, falls an der Wellenführung Strahlung ausgetreten ist. Remember Me (1990)
The Borg ship is continuing scans, attempting to locate us.Das Borgschiff scannt ständig. Sie wollen uns lokalisieren. The Best of Both Worlds (1990)
I have completed another full scan, sir.Ich scannte den ganzen Bereich noch einmal. The Loss (1990)
They are scanning us, sir.Wir werden gescanntTransfigurations (1990)
We didn't pick up any other Federation ships.Wir scannten keine Schiffe im Sektor. Yesterday's Enterprise (1990)
We have scanned the stress patterns of your planet's crust.Wir scannten die tektonische Spannung der Planetenkruste. Devil's Due (1991)
We have continued to scan the capital, without success.Wir haben die gesamte Hauptstadt gescannt, leider ohne Erfolg. First Contact (1991)
A simulation would be limited to areas scanned by the recording.Eine Simulation wäre auf die gescannten Areale begrenzt. Identity Crisis (1991)
Doctor, have you ever scanned your samples for gamma radiation?Doktor, scannten Sie die Proben je nach Gammastrahlen? Silicon Avatar (1991)
The man who created me scanned the synaptic patterns of their temporal lobes and programmed them into my neural nets.Der Mann, der mich schuf, scannte auch synaptische Muster der Gehirnlappen der Kolonisten und programmierte sie in meine Neuralnetze. Silicon Avatar (1991)
This is the street where the scan of Spock and Pardek was taken, sir.Hier wurden Spock und Pardek gescanntUnification I (1991)
- We're being scanned.- Wir werden gescanntConundrum (1992)
Is it scanning us?Scannt sie uns? The Inner Light (1992)
The beam is scanning the shield's perimeter.Der Strahl scannt die Peripherie der Schilde. The Inner Light (1992)
The visor scans the spectrum from one hertz to 100,000 terahertz, converts it to usable frequencies and transmits that to my brain.Der Visor scannt zwischen 1 Hertz und 100.000 Terahertz, verwandelt es in nutzbare Frequenzen und übermittelt es in mein Gehirn. The Masterpiece Society (1992)
All agents are scanned by the sensors.Alle Ursachen werden von den Sensoren gescanntViolations (1992)
- Do the sensors scan for those?- Wurde auch danach gescanntViolations (1992)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top