Search result for

satyres

(69 entries)
(1.8003 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -satyres-, *satyres*, satyre
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา satyres มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *satyres*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
satyr[N] เทพารักษ์ที่อยู่ในป่ามีรูปร่างกึ่งคนกึ่งแพะ, Syn. deity, faun, sylvan
satyr[N] ชายหมกมุ่นในตัณหาราคะ, Syn. libertine, rake, lech
satyriasis[N] การที่ผู้ชายมีตัณหาราคะมากผิดปกติ, Syn. lewdness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
satyr(เซ'เทอะ) n. เทพารักษ์ที่อยู่ในป่า,มีรูปร่างกึ่งคนกึ่งแพะ ชอบหมุกมุ่นในตัณหาราคะ,ผู้ชอบหมกมุ่นในตัณหาราคะ,, See also: satyric,satyrical adj., Syn. lecher

English-Thai: Nontri Dictionary
satyr(n) เทพารักษ์,คนตัณหาจัด,คนราคะจัด,คนลามก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
satyr playละครปิดท้ายคลายเครียด, ละครตลกแซเทอร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
satyriasisอาการใคร่ไม่รู้อิ่มของชาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Satyr (n ) ซาไทร์ (เทพปกรณัมกรีก)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ah, too well to be discussed with one as boorish as a satyr.อ้า ดีจังที่ได้สนทนากับ .. ใครบางคนที่ เอ่อ หยาบคายราวกับซาไทร์ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Put it in the correct term, it's satyr.ถ้าจะเรียกให้ถูกคือเซเทอร์ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
- Satyrs ...เซเทอร์... Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
- Great, I smell goat. - You're a satyr.เยี่ยม ฉันได้กลิ่นแพะแล้ว นายเป็นเซเทอร์ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
I haven't had a satyr... visit before.ฉันไม่เคยได้เซเทอร์ เป็นแขกมาก่อน Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
I have a good friend. He is a satyr named Grover.ผมมีเพื่อนสนิท เค้าเป็นเซเทอร์ ชื่อโกรเวอร์ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
- It was also a Satyr.- มันเคยเป็นซาไทร์ The Kenzi Scale (2013)
You prefer nymphs to satyrs?Was hast du lieber? Nymphen oder Satyre? Caligula (1979)
And she has them believing that poor old ape with a twisted foot is a satyr.Und diesen armen alten Affen mit dem verdrehten Fuss verkauft sie als SatyrThe Last Unicorn (1982)
So loving to my mother that he might not beteem the winds of heaven... visit her face too roughly.der neben diesem Apoll bei einem Satyr; so meine Mutter liebend, dass er des Himmels Winde nicht zu rau ihr Antlitz ließ berühren. Hamlet (1990)
The two lovers are surrounded by young horned satyrs-- the male counterparts to the nymphs.Die zwei Liebenden werden umgeben von jungen gehörnten Satyren-- den männlichen Gegenstücken zu den Nymphen. Embrace of the Vampire (1995)
These satyrs carry a rod which points...Diese Satyren tragen einen Stab welcher zeigt... Embrace of the Vampire (1995)
So excellent a king, that was to this Hyperion to a satyr so loving to my mother that he might not beteem the winds of heaven visit her face too roughly.Solch trefflicher Monarch, verglichen diesem, Apoll bei einem Satyr! So meine Mutter liebend, dass er des Himmels Winde nicht zu rau ihr Antlitz ließ berühren. Hamlet (1996)
You never seen a satyr before? Uh, no.Noch nie 'nen Satyr gesehen? Hercules (1997)
But you need an advisor A satyr, but wiserNun steh' ich parat hier, dein Trainer und SatyrHercules (1997)
However, there are some people, it is called satyriasis in men, nymphomania in women, who engage in it compulsively and without joy.Sex macht Spaß. Aber es gibt Leute, bei Männern heißt Satyriasis, bei Frauen Nymphomanie... die agieren nur unter Zwang und ohne Freude. The Big Lebowski (1998)
Hyperion to a satyr.So trefflich als König, gegen diesen wie Apoll gegen einen SatyrHamlet (2000)
Well, it could be some form of succubi, or a satyr's prank.Nun, es könnte ein Succubus oder ein Satyrstreich sein. Where the Wild Things Are (2000)
- I told you I'd find you again, satyr.- Ich sagte dir, ich finde dich, SatyrNymphs Just Wanna Have Fun (2003)
Unless, of course, you want to end up like your poor satyr here.Ansonsten wirst du wie dein armer Satyr enden. Nymphs Just Wanna Have Fun (2003)
Yeah, frolicking little tree sprites, protectors of the forest, always in the company of a satyr.Ja, herumtollende kleine Waldgeister. Beschützer des Waldes, immer in Begleitung eines Satyrs. Nymphs Just Wanna Have Fun (2003)
- He must be our new satyr.- Das muss unser neuer Satyr sein. Nymphs Just Wanna Have Fun (2003)
How many times have I told you, Tull, only a satyr can master that thing.Tull, wie oft habe ich dir schon gesagt, dass nur ein Satyr dieses Ding beherrscht. Nymphs Just Wanna Have Fun (2003)
But we need to be outside to find our new satyr.Wir müssen draußen sein, um unseren neuen Satyr zu finden. Nymphs Just Wanna Have Fun (2003)
Still, without her, we may not find our new satyr.Nur ohne sie finden wir den neuen Satyr vielleicht nicht. Nymphs Just Wanna Have Fun (2003)
See, if you guys protect this spring, what do you need a satyr for?Wenn ihr diese Quelle beschützt, wofür braucht ihr einen SatyrNymphs Just Wanna Have Fun (2003)
We need to frolic. We need to find our satyr.Wir müssen herumtollen und unseren Satyr finden. Nymphs Just Wanna Have Fun (2003)
You'll never trick them into thinking you're their new satyr.Sie werden nie glauben, dass du ihr neuer Satyr bist. Nymphs Just Wanna Have Fun (2003)
The one to help us find our new satyr.Die, die uns hilft, unseren neuen Satyr zu finden. Nymphs Just Wanna Have Fun (2003)
We really need to be out looking for our new satyr, Paige.Wir müssen nach unserem neuen Satyr suchen, Paige. Nymphs Just Wanna Have Fun (2003)
I can't leave till I find my satyr.Ich muss meinen Satyr finden. Nymphs Just Wanna Have Fun (2003)
Her satyr?Ihren SatyrNymphs Just Wanna Have Fun (2003)
- To our new satyr.- Zu unserem neuen SatyrNymphs Just Wanna Have Fun (2003)
How did you know we needed a new satyr?Woher wusstest du, dass wir einen neuen Satyr brauchen? Nymphs Just Wanna Have Fun (2003)
Shouldn't we be worried about the demon that killed the last satyr?Was ist mit dem Dämon, der den letzten Satyr getötet hat? Nymphs Just Wanna Have Fun (2003)
We protect and nourish the forest while caring for our satyr.Wir beschützen den Wald und sorgen für unseren SatyrNymphs Just Wanna Have Fun (2003)
Satyr, we should leave now.Satyr, wir sollten jetzt gehen. Nymphs Just Wanna Have Fun (2003)
Your satyr is dead, nymph.Euer Satyr ist tot, Nymphen. Nymphs Just Wanna Have Fun (2003)
Don't be afraid. You don't need a satyr to tell you what to do anymore.Ihr braucht keinen Satyr, der euch sagt, was ihr tun müsst. Nymphs Just Wanna Have Fun (2003)
Told you you didn't need a satyr.Ich hab euch doch gesagt, ihr braucht keinen SatyrNymphs Just Wanna Have Fun (2003)
LIVE THE SATYR LIFE!Das Leben eines SatyrReefer Madness: The Movie Musical (2005)
My name's Pan... but I prefer Satyr. I like it that way!Ich heiße Pan, aber ich ziehe Satyr vor und bin froh, ein Lüstling zu sein. His Majesty Minor (2007)
But he prefers to be called Satyr.Pan passt gut, aber er will lieber Satyr heißen. His Majesty Minor (2007)
- Satyr?Satyr... His Majesty Minor (2007)
You're right. You're right, Satyr!Du hast recht, Satyr, du hast recht! His Majesty Minor (2007)
You're right, Satyr!Du hast ja so recht, SatyrHis Majesty Minor (2007)
Satyr, I need to talk to you.Satyr! Ich muss mit dir reden. His Majesty Minor (2007)
Satyr, let's go!- Kommst du, SatyrHis Majesty Minor (2007)
I chose the name Frost when I entered Satyricon and became a member of the band.Ich nannte mich Frost, als ich zu Satyricon kam und Bandmitglied wurde. Until the Light Takes Us (2008)
Ah, too well to be discussed with one as boorish as a satyr.Zu gut, um es jemandem zu schildern, der ungehobelt wie ein Satyr ist. The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้ากาม[ADJ] lecherous, See also: lustful, satyric, nymphomaniacal, Syn. บ้าตัณหา, ตัณหาจัด, Example: โจรบ้ากามก่อคดีปล้นแล้วข่มขืน, Thai definition: มักมากในกาม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
satyr    (n) (s a1 t @ r)
satyrs    (n) (s a1 t @ z)
satyric    (j) (s @1 t i1 r i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschlechtstrieb {m} | abnormer Geschlechtstrieb des Mannessexual instinct | satyriasis [Add to Longdo]
Satyr {m}satyr [Add to Longdo]
satyrartig {adj}satyric [Add to Longdo]
Satyrtragopan {m} [ornith.]Satyr Tragopan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サテュロス[, sateyurosu] (n,adj-no) satyr (gre [Add to Longdo]
蛇の目蝶;蛇目蝶[じゃのめちょう;ジャノメチョウ, janomechou ; janomechou] (n) (uk) satyrid (any butterfly of subfamily Satyrinae, esp. the dryad, Minois dryas); grayling [Add to Longdo]
半獣神[はんじゅうしん, hanjuushin] (n) goat-god; satyr; Pan; Faunus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top