Search result for

samten

(61 entries)
(0.0311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -samten-, *samten*
Possible hiragana form: さんてん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา samten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *samten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
...the Senate and the people of Rome.Des Senates und des gesamten Volkes von Rom! Caligula (1979)
Follow for all the imperial bungalow and better make your choice of the... finest treasure of the Empire.Tretet ein in das Staatsbordell. Das feinste Fleisch des gesamten Reiches in einmaliger Auswahl! Caligula (1979)
It's not often you get the entire population of a continent's women to choose from:Es kommt nicht oft vor, dass man sich aus der gesamten Bevölkerung Frauen aussuchen kann. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
You could spend your furlough answering them.Du könntest deinen gesamten Urlaub fürs Antworten verwenden. The Furlough (1980)
Very well, but if you cause any more trouble I will keep you in after school the entire month of June.Gut. Aber störst du noch mal, lasse ich dich den gesamten Juni über nachsitzen. The Valediction (1980)
Well, not directly, no. but as an example to the whole public service incalculable.- Direkt sicher nicht, aber durch unser Beispiel für den gesamten Staatsdienst unkalkulierbar viel. The Economy Drive (1980)
We need traffic below us cleared and priority landing in Chicago.Räumen Sie den gesamten Flugverkehr unter uns und geben Sie uns Anflug- und Landepriorität in Chicago. Airplane! (1980)
And if I win you keep your men away from my father's restaurant Or any place in the neighborhoodIch verlange, dass Sie Ihre Leute aus unserem gesamten Viertel weghalten. Battle Creek Brawl (1980)
Barricade coming up. Clear the area!Den gesamten Bereich räumen! The Final Countdown (1980)
However, the power still remains the brain. A lesion to the nerve centers can produce paralysis. The procedure stops the complex entirely.Verletzungen des zentralen Nervensystems erzeugen Lähmung, was zur Blockade des gesamten Organismus führt. Nightmare City (1980)
A cocktail here so we can clog the marina, then off down the river so they can see the scope of the whole project.Hier trinken wir einen Cocktail, um den Hafen zu zeigen und dann den Fluss runter, damit sie den Umfang des gesamten Projekts sehen können. The Long Good Friday (1980)
The explosion took the oxygen out of the air.Die Explosion verbrauchte den gesamten Sauerstoff. When Time Ran Out... (1980)
Throughout the history of the war in the Pacific there have been numerous, isolated instances of Japanese captors killing their prisoners when faced with defeat.Während des gesamten Krieges im Pazifik gab es zahlreiche isolierte Fälle, bei denen Japaner ihre Gefangenen umbrachten, wenn sie vor der Niederlage standen. The Last Ten Days (1981)
I've spoken to Mr Rhodes, authorof this invaluable book, and he'll head an independent enquiry into the field of administration, starting with my department.Und ich sprach auch mit Malcolm Rhodes, dem Autor dieses unschätzbaren Buches, der bereit ist, eine unabhängige externe Untersuchung des gesamten Bereiches der Regierungsverwaltung durchzuführen. Zuerst in meinem Ministerium. A Question of Loyalty (1981)
If he applied it to your department, the contagion would spread! Every department!Angenommen, er macht es in Ihrem Ministerium wahr, diese Seuche würde sich im gesamten Kabinett ausbreiten. Doing the Honours (1981)
You will be roasted alive by the national press.Sie werden lebendig geröstet, von der gesamten englischen Presse. The Quality of Life (1981)
The Red Army has scored huge successes against the Germans, striking back with tanks and troops along the Eastern Front.Die Rote Armee erzielte riesige Erfolge gegen die Deutschen mit Gegenangriffen entlang der gesamten Ostfront. Eye of the Needle (1981)
Then I give you the whole case.Dann übergebe ich Ihnen den gesamten Fall. Prince of the City (1981)
I could buy everything you own.Ich könnte deinen gesamten Besitz aufkaufen. Tarzan the Ape Man (1981)
If you promote women just because they're the best person, you will create a lot of resentment throughout the Civil Service!- Minister, wenn Sie Frauen nur befördern, weil sie die Besten für eine Aufgabe sind, lösen Sie tiefste Ressentiments in der gesamten Verwaltung aus. Equal Opportunities (1982)
I need a reduction in costs.Aber man möchte, dass ich die gesamten Kosten reduziere. The Bed of Nails (1982)
But they couldn't do anything about it because they'd spent the entire civil defence budget for three whole years on the trip!Hier aber konnte man keinen Bunker bauen, man hatte nämlich den gesamten Zivilschutzetat für drei Jahre auf der Reise verpulvert. The Challenge (1982)
Then I recovered with a marvellous story about some councillors who went to California to look at shelters and spent three entire years of the civil defence budget on the jaunt!Ich habe mich mit einer wunderbaren Geschichte über ein paar Gemeinderäte gerettet. Die waren in Kalifornien, um sich Atombunker anzusehen und haben den gesamten Zivilschutzetat für drei Jahre am Pazifik verpulvert. Das muss man sich mal vorstellen! The Challenge (1982)
- All 300 pounds of it!- Und zwar die gesamten 1 35 kg! Grease 2 (1982)
Thus the money he just collected is spent just as swiftly. The old man had been betting, and he'd won.Aber der alte Drchlík übernahm plötzlich die gesamten Kosen. Návrat do budoucnosti (1983)
Even if you'd never used such a device before, you could still see clearly that the highest mark on its scale is 42. And not 43 or 44 degrees.Sofern Sie ein solches Instrument noch nie in der Hand hatten, werden Sie feststellen können, dass der Höchstwert der gesamten Skala 42 ist und nicht 43 oder 44. Stav nouze (1983)
This man could single-handedly save... the entire population of Los Angeles.Dieser Mann könnte mit einer Hand die gesamten Bewohner von Los Angeles retten. Steel (1983)
And so one night in Innsbruck, before the entire Norwegian ski team, he proposed a toast.Und dann eines Nachts in Innsbruck vor dem gesamten norwegischen Ski-Team brachte er einen Toast aus. Goliath: Part 1 (1983)
Of course, I suppose if there were any others I wouldn't know about it, but...Ich glaube, aus meiner gesamten Abiturklasse, bin ich die Einzige, die Spionin geworden ist. Always Look a Gift Horse in the Mouth (1983)
This hospital experience has isolated the whole reason.Die Krankenhauserfahrung hat den gesamten Grund isoliert. If Thoughts Could Kill (1983)
Desmoulins and the rest are condemned to death.Das Urteil wird binnen 24 Stunden auf dem Revolutionsplatz vollstreckt und in der gesamten Republik bekannt gemacht. Danton (1983)
The survey teams found the only suitable bay on the coast.Unsere Experten fanden nur eine einzige geeignete Bucht an der gesamten Küste. Local Hero (1983)
I'm working on a biological profile of the whole area.Ich arbeite an einem biologischen Profil der gesamten Gegend hier. Local Hero (1983)
See, I've devised a machine that can transfer the entire contents of one brain into another brain.Ich habe eine Maschine erfunden, die den gesamten Inhalt eines Gehirns in ein anderes Gehirn übertragen kann. The Man with Two Brains (1983)
A 100 miles an hour chase through the streets of Paris!Eine Verfolgungsjagd, durch den gesamten 18. Bezirk, mit fast 150 Sachen! Le marginal (1983)
See, throughout history, there have been certain men and women who've tried to find the solution to the mysteries of existence.Sehen Sie, während der gesamten Geschichte gab es Männer und Frauen, die versuchten, Lösungen für die Geheimnisse des Seins zu finden. The Meaning of Life (1983)
The eyes of all mankind are looking at the pit into which we are plunging.Die Augen der gesamten Menschheit starren auf den Abgrund, auf den wir zutaumeln, alle miteinander. Nostalgia (1983)
Whatever actions the americans Took at the end of the war, It was for the welfare Of the world at large.Sämtliche Maßnahmen, die Amerika bei Kriegsende traf, hatten bloß die Absicht, zum Wohl der gesamten Welt beizutragen. The Osterman Weekend (1983)
My life savings.Meine gesamten Ersparnisse. Trading Places (1983)
You're going to Learn the entire Talmud by heart overnight?Willst du den gesamten Talmud in einer Nacht auswendig lernen? Yentl (1983)
This could change the entire complexion of the war.Das könnte den Ausgang des gesamten Krieges beeinflussen. Part One (1984)
You got a map that covers the entire county?Haben Sie eine Karte von der gesamten Gegend? Curtain Call (1984)
Enough to kill every living thing in an entire community.Genug, um alles Leben einer gesamten Stadt auszulöschen. I Am Not Now, nor Have I Ever Been... a Spy (1984)
Enough for Presidente Polo de Gregorio to destroy every living thing in an entire community.Genug für Presidente Polo de Gregorio, um alles Leben einer gesamten Stadt auszulöschen. I Am Not Now, nor Have I Ever Been... a Spy (1984)
The state didn't have the full agenda. They're gonna know more this afternoon.Den gesamten Terminplan erfahren wir erst heute Nachmittag. I Am Not Now, nor Have I Ever Been... a Spy (1984)
Security plan for the entire complex.Sicherheitspläne für den gesamten Komplex. The Artful Dodger (1984)
Yeah. And so is the one lead we had as to who's ripping off our entire missile-defense system.Und damit die einzige Spur, die wir hatten, was den Diebstahl des gesamten Raketenabwehrsystems betrifft. The Artful Dodger (1984)
Dr. Parrish has been with me all afternoon.Dr. Parrish war den gesamten Nachmittag bei mir. The Sanction (1984)
All across the nationIm gesamten Land Beat Street (1984)
I want an opening through the entire shield wall.Ich will eine Lücke durch den gesamten Schildwall schlagen. Dune (1984)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
採算点[さいさんてん, saisanten] (n ) จุดคุ้มทุน

German-Thai: Longdo Dictionary
gesamten(adj) , See also: gesamt

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bezahlung {f}; Vergütung {f}; Bezahlen {n} | Bezahlung der gesamten Summepayment | payment in full [Add to Longdo]
Gesamtenergiebilanz {f}total energy balance [Add to Longdo]
Gesamtentschädigung {f}total compensation [Add to Longdo]
samtig; samtartig; samten; samtweich {adj}velvety; velvet [Add to Longdo]
ungehorsam; ungeraten {adj} | ungehorsamer; ungeratener | am ungehorsamten; am ungeratenstenundutiful | more undutiful | most undutiful [Add to Longdo]
mit der gesamten Besatzung untergehento be lost with all hands [Add to Longdo]
Samtente {f} [ornith.]Velvet Scoter (Melanitta fusca) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top