Search result for

salzt

(39 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salzt-, *salzt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา salzt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *salzt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's Misha who makes them.Mischa salzt sie selber. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
You're not in love, you use little salt.Du bist nicht verliebt, du salzt zu wenig. It's Better to Be Wealthy and Healthy Than Poor and Ill (1992)
You pollute the soup.Du versalzt mir die Suppe. The Lacquered Box (1993)
Well, anything that's been in seawater needs to be desalinated.Alles, was sich in Meereswasser lag, muss entsalzt werden. Treasure of the Mind (1993)
- It's the water, Trondheim.Es ist das entsalzte Wasser. Død Kalm (1995)
It's desalinising the sea water and storing it for the whole city.Hier wird das Meerwasser entsalzt und für die ganze Stadt gespeichert. Hide and Seek (2004)
And out of his mind. We upped his saline drip.Wir haben die Kochsalztropfdosis erhöht. Acceptance (2005)
Did you know she only salts popcorn on the right side, never on the left?Wussten Sie, dass sie Popcorn nur auf der rechten Seite salztThe Last Temptation of Christy (2006)
What about Morey's salty nuts?Was ist mit Moreys gesalzten Nüssen? Hay Bale Maze (2007)
Oh, and save room for homemade potato chips.Man schneidet die Kartoffeln sehr dünn, verreibt Limone und Knoblauch auf den Seiten, erhitzt sie in einer eisernen Pfanne und salzt nach Gefühl. He Smelled the Ham, He Got Excited (2008)
I did Blustering Drunkard Bekir, I did the Dwarf.Ich habe den ungesalzten verrückten Bekir, den Baby-Ruhi vorgetragen. Yahsi Bati (2009)
Everybody take another salt pill.Jeder noch eine Salztablette schlucken! Peleliu Landing (2010)
Don't you forget and put salt twice into my meal, Feriþ.Nicht das du es wieder vergisst und mein Essen zweimal salzt, Feriþ. Cinar Agaci (2011)
I'm more of a smelling salts kind of guy.Ich bin eher der Riechsalztyp. One Week (2011)
See them cleaned of blood and salted, to hold rot at length.Sieh zu, dass man sie von Blut säubert und salzt, damit die Verwesung in die Länge gezogen wird. Blood Brothers (2013)
Overcook, over-salt.Verkocht, versalztCan't Fix Crazy (2013)
Yeah, he salts everything.Ja salzt alles. Steaks on a Plane (2014)
Desalinized seawater flows through the intake, in the power plant.Entsalztes Meerwasser fließt durch den Zulauf ins Kraftwerk. Mission: Impossible - Rogue Nation (2015)
I salted the waters where I knew he'd be fishing.Ich salzte das Wasser dort, wo ich wusste, dass er fischen wird. Bassholes (2015)
I swear it by the Salt Throne.Ich schwöre es beim Salzthron. Home (2016)
The Salt Throne is not yours to swear upon, not unless the kingsmoot chooses you.Der Salzthron gehört Euch nicht, so dass Ihr drauf schwören könntet, nicht bis Euch der Königsthing dazu erwählt. Home (2016)
I claim the Salt Throne.Ich beanspruche den Salzthron. The Door (2016)
He murdered our father and took the Salt Throne from Yara.Er tötete unseren Vater und stahl Yara den Salzthron. Battle of the Bastards (2016)
So I decide who sets the fire and who salts the meat.Ich entscheide also, wer das Feuer macht und das Fleisch salztEl Candidato (2016)
Its waters will be desalinated and used to irrigate the Sahara Desert, creating millions of hectares of farmland to feed a hungry continent.Das Wasser wird entsalzt und zur Bewässerung der Sahara genutzt. So schaffen wir riesige Agrarflächen und ernähren einen hungernden Kontinent. Travelers (2016)
I had the Thallium in a salt packet hidden in my pocket.Das Thallium war versteckt in einer Salztüte in meiner Tasche. The Blueprint (2016)
He murdered our father, and took the Salt Throne from Yara.Er ermordete unseren Vater und nahm den Salzthron von Yara. Dragonstone (2017)
You did ask him about more salt tablets?Salz. Du hast sie doch um weitere Salztabletten gebeten? The Man Trap (1966)
Salt tablets.Salztabletten. The Man Trap (1966)
And by coincidence, both you and Mrs Crater requested salt tablets.Und zufällig fragten sowohl Sie als auch Mrs. Crater nach Salztabletten. The Man Trap (1966)
And your esteemed physician cannot explain our need for salt tablets?Und der werte Herr Doktor weiß nicht, wozu wir Salztabletten brauchen? The Man Trap (1966)
In case of excessive activities salt tablets prevent drying out.Und bei exzessiven Umgang sollte er Salztabletten dabei haben, um dem Austrocknen vorzubeugen. Celestine, Maid at Your Service (1974)
Salt tablets!Salztabletten! Celestine, Maid at Your Service (1974)
Go beg the Germans for salt!Damit man euch im Jenseits einsalztThey Fought for Their Country (1975)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entsalzen | entsalzend | entsalzt | entsalzt | entsalzteto desalinate | desalinating | desalinated | desalinates | desalinated [Add to Longdo]
entsalzen | entsalzend | entsalzt | entsalzt | entsalzteto desalt | desalting | desalted | desalts | desalted [Add to Longdo]
salzen; einpökeln | salzend; einpökelnd | gesalzen; eingepökelt | er/sie salzt | ich/er/sie salzte | er/sie hat/hatte gesalzen | es ist/war gesalzento salt | salting | salted | he/she salts | I/he/she salted | he/she has/had salted | it is/was salted [Add to Longdo]
versalzen | versalzend | versalzt; versalzen | versalzt | versalzteto oversalt | oversalting | oversalted | oversalts | oversalted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  salzt [zaltst]
     salts
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top