ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

süß

   
159 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -süß-, *süß*
English-Thai: Longdo Dictionary
sustainable(adj) ยั่งยืน, ถาวร เช่น sustainable agriculture
alcohol misuseการดื่มสุรามากเกินไป, การดื่มสุราอย่างไม่เหมาะสม, S. alcoholism,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suss[SL] เข้าใจ, See also: รู้
sushi[N] ข้าวหน้าปลาดิบของญี่ปุ่น, See also: ซูชิ
sussed[SL] ค้นพบ, Syn. sussed out
sussed[SL] คำพูดที่ใช้เมื่อผู้อื่นทำในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยกับเราและสิ่งนั้นผิดพลาด, Syn. sadly sussed
suspect[VT] สงสัย, See also: ระแวง, สงสัยว่ามีความผิด, Syn. doubt, distrust, mistrust
suspect[VT] คาดว่าจริง, See also: คิดว่าจริง, สงสัยว่าอาจเป็นไปได้, Syn. believe, presume, surmise, suppose
suspect[N] ผู้ต้องสงสัย, See also: ผู้ถูกกล่าวหา, ผู้ถูกสงสัย, จำเลย, Syn. defendant, the accused
suspect[ADJ] น่าสงสัย, See also: เป็นที่ข้องใจ, ไม่น่าไว้ใจ, น่ากังขา, Syn. suspicious, dubious, questionable
suspend[VT] แขวน, See also: ห้อย, Syn. hang, dangle
suspend[VT] ยกเลิกชั่วคราว, See also: ระงับชั่วคราว, งดชั่วคราว, พักไว้ก่อน, Syn. pause, wait awhile, intermit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
susceptibility(ซะเซพทะบิล'ลิที) n. ความรู้สึกไว,ความอ่อนแอทางใจ,การถูกกระทบกระเทือนทางใจได้ง่าย,อัตราการเป็นแม่เหล็ก, Syn. sensibility,vulnerability
susceptible(ซะเซพ'ทะเบิล) adj. รู้สึกไว,มีจิตใจอ่อนแอ,สะเทือนใจง่าย,หวั่นไหวง่าย,ประทับใจได้ง่าย., See also: susceptibleness n. susceptibly adv., Syn. sensitive,vulnerable ###A. resistant
suspect(ซัสเพคทฺ') vt.,vi.,adj. สงสัย,ข้องใจ,กังขา,คาดคิด,คาดคะเน. n. (ซัส'เพคทฺ) ผู้ต้องหา,ผู้ถูกสงสัย., See also: suspecter n. suspectible adj., Syn. mistrust
suspend(ซัสเพนดฺ') vt. แขวน,ลอยตัว,เลื่อน,หยุด,งด,ยกเลิกชั่วคราว,ให้พักงาน,ทำให้กังวลใจ. vi. หยุดชั่วคราว,หยุดชำระหนี้,ลอยตัว,แขวนอยู่., See also: suspendibility n. suspendible adj., Syn. hang,banish,defer,swing ###A. reinstate
suspense(ซัสเพนซฺ') n. ภาวะจิตที่ไม่แน่นอน,ความใจจดใจจ่อ,ความไม่แน่นอนใจ,การไม่กล้าตัดสินใจ,ภาวะที่คาราคาซังอยู่., See also: suspenseful adj., Syn. anticipation,stress
suspension(ซัสเพน'เชิน) n. การแขวน,การลอยตัว,ความสงสัย,ความใจจดใจจ่อ,ความไม่แน่นอนใจ,การหยุดชั่วคราว,การงดการชำระ-หนี้,การให้พักงาน,การพักตำแหน่ง,สิ่งที่แขวนอยู่,สิ่งที่ลอยตัวอยู่,เครื่องแขวน,เครื่องลอยตัว
suspicion(ซัสพิช'เชิน) n. ความสงสัย,ความกังขา,ความระแวง,ร่องรอย,นัย vt. สง-สัย., Syn. doubt,distrust ###A. trust
suspicious(ซัสพิช'เชิส) adj. น่าสงสัย,เต็มไปด้วยความสงสัย,ขี้สงสัย,ขี้ระแวง, See also: suspiciousness n., Syn. doubtful,dubious
sustain(ซัสเทน') vt. สนับสนุน,ค้ำจุน,ประคองไว้,รับภาระ,รักษาไว้,ยังชีพ,ผดุงไว้,ช่วยเหลือ,ทำต่อไป,ยืนยัน., See also: sustainable adj. sustainedly adv. sustainingly adv. sustainment n., Syn. support,maintain
sustained releaseยาที่ออกฤทธิ์เนิ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
susceptibility(n) ความรู้สึกไว,ความอ่อนไหว,ความอ่อนแอทางใจ
susceptible(adj) อ่อนแอ,หวั่นไหวง่าย,สะเทือนใจง่าย
suspect(vt) ระแวง,สงสัย,ข้องใจ
suspend(vt) เลื่อนไป,แขวน,หยุดชั่วคราว,งด
suspenders(n) หนังดึงถุงเท้า,สายโยงกางเกง,สายแขวน
suspense(n) ความใจจดใจจ่อ,ความกระวนกระวาย,ความอยากรู้อยากเห็น
suspension(n) ความสงสัย,การพักชั่วคราว,ความใจจดใจจ่อ,การลอยตัว
suspicion(n) ข้อพิรุธ,ความสงสัย,ความระแวง,ร่องรอย
suspicious(adj) ขี้ระแวง,ขี้สงสัย,มีพิรุธ
suspire(vi) หายใจออก,ถอนหายใจยาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
susceptibilityภูมิไวรับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
susceptibleไวรับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suscitateเร่งเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suscitationการเร่งเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suspected personผู้ต้องสงสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suspendพักไว้, รอไว้, งดไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suspendedแขวน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
suspended sentenceคำพิพากษารอการลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suspended sentence; sentence, suspendedคำพิพากษารอการลงอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suspending clauseบทเฉพาะกาล [ดู transitory provision] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Susceptibility to Spontaneous Heating ความร้อนสะสมต่อเนื่อง
เป็นคุณสมบัติของสารที่บอกให้ทราบว่า สารนั้นจะเกิดการสันดาป แล้วเกิดความร้อนออกมาอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ซึ่งเป็นสมบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการระเบิด ทั้งนี้เพราะสมบัติของสารประการหนึ่งที่สะสมความร้อนไว้ได้ ถ้าไม่มีการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้น ก็อาจจะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้ อันเนื่องมาจากความร้อนที่สะสมเอาไว้นั่นเอง [สิ่งแวดล้อม]
Suspended Load ปริมาณสารแขวนลอย
ตะกอนที่แแขวนลอยในน้ำ ซึ่งถูกพาไปด้วยการไหลของน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
suspended loadsuspended load, ตะกอนแขวนลอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Suspended Matter สารแขวนลอย
ของแข็งที่แขวนลอยในน้ำ น้ำเสีย หรือน้ำทิ้ง; ของแข็งที่แขวนลอยซึ่งสามารถกำจัดได้ง่ายโดยวิธีกรองแบบมาตรฐานในห้องทดลอง, ดู Suspended Solids (Suspended Solids หมายถึง ของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในน้ำหรือน้ำเสียและ สามารถกำจัดได้โดยการกรอง, ดู suspended matter; ใน Standard Methods for the Examination of Water and wastewater หมายถึงของเหลือที่ไม่ผ่านกรอง (nonfilterable residues) ) [สิ่งแวดล้อม]
Suspended sedimentตะกอนแขวนลอย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Suspended sedimentsตะกอนแขวน [TU Subject Heading]
Suspended Solids ของแข็งแขวนลอย
ของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในน้ำหรือน้ำเสียและ สามารถกำจัดได้โดยการกรอง, ดู suspended matter; ใน Standard Methods for the Examination of Water and wastewater หมายถึงของเหลือที่ไม่ผ่านกรอง (nonfilterable residues) [สิ่งแวดล้อม]
Suspense accountบัญชีพัก [การบัญชี]
Suspensionเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว
ย่อมาจาก suspension เป็นเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดเป็นการชั่วคราวเมื่อ 1. บริษัทนั้นฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 2. ปรากฏข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างรุนแรง โดยที่ข่าวสารนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชนผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรืออยู่ระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์กำลังรอการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่สอบถามไป หรือกำ ลังรอการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพราะรายงานที่ได้รับยังไม่ครบถ้วนชัดเจนเพียงพอ 3. บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทเนื่องจากมีข่าวหรือข้อมูลสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่อยู่บน special board (กระดานพิเศษ) ซึ่งเป็นส่วนของระบบ ARMS ที่ใช้วิธีซื้อขายแบบ Put Through เพื่อรองรับการซื้อขายตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละรายการซื้อขายจะต้องต่ำกว่า 1 ล้านหุ้น หรือมีมูลค่าต่ำกว่า 3 ล้านบาท(การซื้อขายตราสาร หนี้จำนวนมากดังกล่าวหรือมากกว่า จะต้องกระทำบน Big-Lot Board) การซื้อขายบนกระดานนี้ไม่นำเรื่อง Floor Price และ Ceiling Price มาใช้บังคับ [ตลาดทุน]
Suspensionการให้พักงาน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
susceptance (n) n. Electronics. The imaginary part of the complex representation of admittance. [(electric) suscept(ibility), a measure of the ease of polarization of a dielectric
sustainable developmentการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประคองตัว[V] sustain oneself, See also: come through, support oneself, lift oneself up by (his) footstraps, Example: รัฐบาลพยามประคองตัวให้ผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ, Thai definition: ประคองสถานการณ์บ้านเมืองไว้ให้ดี
อ่อนไหว[ADJ] sensible, See also: susceptible, receptive, responsive, changeable, Example: ลายกนกสะบัดปลายบิดไปมาราวกับธรรมชาติของเถาไม้และใบไม้ที่อ่อนไหว
แฟ้มแขวน[N] suspension file, Thai definition: แฟ้มแบบแขวน
สงสัย[V] doubt, See also: suspect, to be suspicious
หวาดระแวง[ADV] suspiciously, See also: doubtfully, Syn. เคลือบแคลง, ระแวง, แคลงใจ, สงสัย, Ant. วางใจ, เชื่อใจ, ไว้ใจ, Example: ทุกคนเห็นผมเป็นตัวประหลาด สายตาของพวกเขามองดูผมอย่างหวาดระแวง, Thai definition: หวั่นเกรงสงสัย
แหนง[V] suspect, See also: be suspicious of, doubt, distrust, Syn. หมาง, ระแวง, Ant. ไว้ใจ, Example: โปรดอย่าแหนงดิฉันเลย ดิฉันทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์นะ
ห้อย[V] hang, See also: suspend, Syn. แขวน, Example: ชาวมอญมักจะห้อยผลมะพร้าวไว้ที่ข้างเรือนทางทิศใต้, Thai definition: แขวนติดอยู่, ปล่อยหรือหย่อนให้แขวนติดอยู่
ฉงนใจ[V] doubt, See also: suspect, be skeptical, be suspicious of, be doubtful, be uncertain, be unsure, wonder, Syn. เอะใจ, คลางแคลงใจ, สงสัย, Example: นางเริ่มฉงนใจที่เขาทำทุกอย่างให้เธอเกินความพอดี, Thai definition: เกิดความสงสัยหรือไม่แน่ใจ, รู้สึกแคลงใจ
ขี้สงสัย[ADJ] suspicious, See also: dubious, doubtful, skeptical, Example: เขาบอกว่าเด็กขี้สงสัยมักจะเป็นเด็กที่ฉลาด, Thai definition: ที่ไม่แน่ใจหรือลังเลในข้อเท็จจริง
ขี้ระแวง[ADJ] suspicious, See also: distrustful, doubtful, Syn. หวาดระแวง, ระแวง, Example: ผู้มีสุขภาพจิตไม่ดีส่วนใหญ่มีนิสัยขี้ระแวงไม่ไว้วางใจแม้แต่ตนเอง, Thai definition: ที่มีความสงสัยหรือเกิดแคลงใจขึ้นมา

CMU English Pronouncing Dictionary
SUS    S AH1 S
SUSA    S UW1 S AH0
SUSY    S UW1 Z IY0
SUSI    S UW1 S IY0
SUSS    S AH1 S
SUSKO    S AH1 S K OW0
SUSIE    S UW1 Z IY0
SUSHI    S UW1 SH IY0
SUSKI    S AH1 S K IY0
SUSAN    S UW1 Z AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suss    (v) sˈʌs (s uh1 s)
Susan    (n) sˈuːzn (s uu1 z n)
Susie    (n) sˈuziː (s u1 z ii)
Sussex    (n) sˈʌsɪks (s uh1 s i k s)
sussed    (v) sˈʌst (s uh1 s t)
susses    (v) sˈʌsɪz (s uh1 s i z)
Susanna    (n) sˈuːzˈænə (s uu1 z a1 n @)
suspect    (n) sˈʌspɛkt (s uh1 s p e k t)
suspect    (v) sˈəspˈɛkt (s @1 s p e1 k t)
suspend    (v) sˈəspˈɛnd (s @1 s p e1 n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暂停[zàn tíng, ㄗㄢˋ ㄊㄧㄥˊ, / ] suspend, #5,182 [Add to Longdo]
可疑[kě yí, ㄎㄜˇ ㄧˊ, ] suspicious; dubious, #8,820 [Add to Longdo]
嫌疑[xián yí, ㄒㄧㄢˊ ㄧˊ, ] suspicion; (be) suspected (of), #8,969 [Add to Longdo]
悬念[xuán niàn, ㄒㄩㄢˊ ㄋㄧㄢˋ, / ] suspense in a movie, play etc; concern for sb's welfare, #9,304 [Add to Longdo]
寿司[shòu sī, ㄕㄡˋ ㄙ, 寿 / ] sushi, #12,465 [Add to Longdo]
悬浮[xuán fú, ㄒㄩㄢˊ ㄈㄨˊ, / ] suspend; to float suspended; suspension, #19,972 [Add to Longdo]
悬疑[xuán yí, ㄒㄩㄢˊ ㄧˊ, / ] suspense, #22,001 [Add to Longdo]
疑心[yí xīn, ㄧˊ ㄒㄧㄣ, ] suspicion, #24,904 [Add to Longdo]
狐疑[hú yí, ㄏㄨˊ ㄧˊ, ] suspicious; in doubt, #36,055 [Add to Longdo]
苏珊[Sū shān, ㄙㄨ ㄕㄢ, / ] Susan (from the Narnia chronicles), #37,394 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
進む[すすむ, susumu] (vt) ก้าวหน้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
サリンダ[Sarinda, Sarinda] ร่าเริงสดใสมีเสน่ห์ในตัวเอง
世界遺産[sekai isan, sekai isan] (n ) มรดกโลก
洗浄の際[Senjo no sai, Senjo no sai] Cleaning time , See also: S. 掃除,
進捗[shinchoku, shinchoku] (n) ความคืบหน้า
しつこい[shitsukoi, shitsukoi] (adj ) ดื้อดึง, เซ้าซี้, เข้มข้น
注ぎ口[Sosogiguchi, Sosogiguchi] พวยกา
スッペシャル[suppesharu, suppesharu] (adj) เฉพาะ เจาะจง พิเศษ , See also: R. special
スタ[suta, suta] สตูดิโอ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
薦める[すすめる, susumeru] Thai: แนะนำ(สนับสนุน) English: to recommend
進める[すすめる, susumeru] Thai: ต่อให้คืบหน้า English: to advance (vt)
進める[すすめる, susumeru] Thai: สนับสนุนให้เลื่อนตำแหน่ง English: to promote
進める[すすめる, susumeru] Thai: เร่งให้เร็วขึ้น English: to hasten
勧める[すすめる, susumeru] Thai: แนะนำ English: to recommend
勧める[すすめる, susumeru] Thai: ชี้แนะ English: to advise
勧める[すすめる, susumeru] Thai: คะยั้นคะยอ English: to offer
進む[すすむ, susumu] Thai: คืบหน้า English: to make progress (vi)
進む[すすむ, susumu] Thai: เดินเร็ว
進む[すすむ, susumu] Thai: พัฒนาขึ้น

German-Thai: Longdo Dictionary
süß(adj) น่ารัก(ท่าทางกิริยา การพูด), See also: hübsch
süß(adj) หวาน (รสชาติ กลิ่น)
Süßwaren(n) |die, pl.| ขนมหวาน
Süßwasser(n) |das| น้ำจืด
Schlaf süß!นอนหลับฝันดีจ้ะ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Süße {f}chickadee [Add to Longdo]
Süße {f} (Freundin; Mädchen)weenie; sweetie; poppet; honey [Add to Longdo]
Süßigkeit {f} | Süßigkeiten {pl}sweetness | sweets; candies [Add to Longdo]
Süßkartoffel {f}sweetpotato [Add to Longdo]
Süßkartoffel {f} | Süßkartoffeln {pl}yam | yams [Add to Longdo]
Süßlichkeit {f}mawkishness [Add to Longdo]
Süßspeise {f} [cook.]sweet dessert [Add to Longdo]
Süßstoff {m}; Sacharin {m}saccharin [Add to Longdo]
Süßstoff {m} | Süßstoffe {pl}sweetener | sweeteners [Add to Longdo]
Süßungsmittel {n}sweetening [Add to Longdo]
Süßwarengeschäft {n} | Süßwarengeschäfte {pl}sweet shop | sweet shops [Add to Longdo]
Süßwarenladen {m}; Süßwarengeschäft {n}candy store [Am.] [Add to Longdo]
Süßwasser {n}fresh water; freshwater [Add to Longdo]
süß {adj}sweet [Add to Longdo]
süß {adv}sweetly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
POSシステム[ポスシステム;ピーオーエスシステム, posushisutemu ; pi-o-esushisutemu] (n) point of sales system; POS system [Add to Longdo]
Rh因子[アールエッチいんし, a-ruecchi inshi] (n) Rh factor (Rhesus factor) [Add to Longdo]
SLE[エスエルイー, esuerui-] (n) (See 全身性エリテマトーデス) systemic lupus erythematosus; SLE [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
VS[ブイエス, buiesu] (conj) (See 対・たい) versus (vs, v.) [Add to Longdo]
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
うっ血性心不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF [Add to Longdo]
うながっぱ[, unagappa] (n) type of maki sushi typically made from eel and cucumber [Add to Longdo]
お稲荷さん;御稲荷さん[おいなりさん, oinarisan] (n) (1) (hon) (See 稲荷・1) Inari (god of harvests, wealth, fertility, etc.); (2) (hon) (See 稲荷・2) Inari shrine; (3) (pol) (See 稲荷鮨) Inari-zushi (sushi wrapped in fried tofu) [Add to Longdo]
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch [Add to Longdo]
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed [Add to Longdo]
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening [Add to Longdo]
アンチウィルスソフト[あんちういるすそふと, anchiuirususofuto] anti-virus software [Add to Longdo]
オブジェクト記述子型[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] object descriptor type [Add to Longdo]
オブジェクト識別子[オブジェクトしきべつし, obujiekuto shikibetsushi] object identifier [Add to Longdo]
オブジェクト識別子型[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] object identifier type [Add to Longdo]
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] connection traffic descriptor [Add to Longdo]
コネクション識別子[コネクションしきべつし, konekushon shikibetsushi] connection identifier [Add to Longdo]
サービスセンター[さーびすせんたー, sa-bisusenta-] service center [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勧める[すすめる, susumeru] empfehlen, -raten, ermutigen, anbieten [Add to Longdo]
寿司[すし, sushi] mit_Fisch_belegte_Reisbaellchen [Add to Longdo]
薦める[すすめる, susumeru] empfehlen, -raten, anbieten [Add to Longdo]
進む[すすむ, susumu] vorwaertsgehen, fortschreiten [Add to Longdo]
進める[すすめる, susumeru] befoerdern, foerdern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  süß /zyːs/
   sugary; sweet; sweetly

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top