Search result for

séries

(59 entries)
(0.033 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -séries-, *séries*, série , séry
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
series[N] อนุกรม, See also: ลำดับ, สิ่งที่ต่อเนื่องกัน, Syn. file, line, row
series[N] ชุดของสิ่งของ, See also: กลุ่มของสิ่งของ, Syn. set, list
series[N] ลำดับในวิชาคณิตศาสตร์, See also: อนุกรมเลขหมาย
series[N] สิ่งตีพิมพ์ที่ออกเป็นวาระ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
series(เซีย'รีซ) n.,adj. (ซึ่งเป็น) อนุกรม,ลำดับ,สิ่งที่ต่อเนื่องกัน,ชุด,อนุกรมเลขหมาย.
actinide series(แอค' ทิไนดฺ) chem. อนุกรมของธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เริ่มจากธาตุ Actinium จนถึงธาตุ Lawrencium
alkene series chem.อนุกรมของ saturated aliphatic hydrocarbons, Syn. methane series. paraffin series
geometric seriesอนุกรมค่าเรขาคณิต, Syn. geometric series
world seriesn. การแข่งขันเบสบอลประจำปีในฤดูใบไม้ร่วง ระหว่างทีมเบสบอลที่มีชัย2ทีม
world's seriesn. การแข่งขันเบสบอลประจำปีในฤดูใบไม้ร่วง ระหว่างทีมเบสบอลที่มีชัย2ทีม

English-Thai: Nontri Dictionary
series(n) ชุด,ตอน,ลำดับ,อนุกรม,สิ่งที่ต่อเนื่องกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seriesอนุกรม, ชุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
seriesชุด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
seriesหินสมัย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seriesอนุกรม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
series arc weldingการเชื่อมอาร์กอนุกรม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
series spot weldingการเชื่อมจุดอนุกรม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
series, expansion ofการกระจายอนุกรม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seriesอนุกรม [TU Subject Heading]
seriesอนุกรม, การแสดงผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของลำดับ a1, a2, a3,..., an   โดยเขียนในรูป a1 + a2 + a3 + ... + an + ... [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
series connectionการต่อแบบอนุกรม, การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า (เช่นตัวต้านทาน) หลาย ๆ อันเข้ากับวงจร โดยต่อปลายของอุปกรณ์เรียงกันไป  กระแสไฟฟ้าที่ผ่านอุปกรณ์แต่ละอันจะมีค่าเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Series titleชื่อชุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Series, Infiniteอนุกรมอนันต์ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละครทีวี[N] series on TV, See also: soap opera, Syn. ละครโทรทัศน์, ละครจอแก้ว, Example: เธอติดละครทีวีตอนเย็นมาก พอเลิกงานก็รีบกลับบ้านทันที, Count unit: เรื่อง, ตอน, Thai definition: ละครที่แสดงทางโทรทัศน์มีหลายตอนจบเป็นต้น
ตับเพลง[N] series of Thai classical song, See also: sets of classical Thai songs, large groups of Thai songs, Syn. ตับเพลงโหมโรง, Example: ตับเพลงที่ฉันรู้จักมีไม่มาก, Count unit: ชุด, ตับ, Thai definition: เพลงที่จัดไว้เป็นชุดๆ หนึ่งประมาณ 5 เพลง
ตะพัก[N] ledge, See also: series of over-ganging rocks, shelves or ledges, which can afford protection or shelter, Syn. กระพัก, Example: หล่อนนั่งอยู่ที่ตะพักริมตลิ่ง, Count unit: แห่ง, Thai definition: โขดหินที่หยักลดต่ำลงเป็นขั้นๆ คล้ายบันได
ตับเพลง[N] series of Thai classical song, See also: sets of classical Thai songs, large groups of Thai songs, Syn. ตับเพลงโหมโรง, Example: ตับเพลงที่ฉันรู้จักมีไม่มาก, Count unit: ชุด, ตับ, Thai definition: เพลงที่จัดไว้เป็นชุดๆ หนึ่งประมาณ 5 เพลง
เถา[N] series of traditional Thai songs, Syn. เพลงเถา, Example: หลวงวิจิตรวาทการนำเพลง ”รักเมืองไทย” มาแต่งเป็นเพลงเถาให้พวกลูกศิษย์บรรเลง, Thai definition: เพลงมโหรีปี่พาทย์ซึ่งเป็นเพลงเดียวกัน แต่มีอัตราลดหลั่นกันลงไปเป็นลำดับไม่ต่ำกว่า 3 ขั้น และบรรเลงติดต่อกันไปไม่ขาดระยะจนจบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันดับ[n.] (andap) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series   FR: rang [m] ; position [f] ; ordre [m] ; place [f]
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: alphabetical list ; alphabetical order ; sequence ; series ; order   FR: liste alphabétique [f] ; ordre alphabétique [m] ; série [f]
อนุกรมอนันต์[n. exp.] (anukrom anan) EN: infinite series   
อนุกรมไดเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom daiwoējēn) EN: divergent series   
อนุกรมจำกัด[n. exp.] (anukrom jamkat) EN: finite series   
อนุกรมคอนเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom khønwoējēn) EN: convergent series   
อนุกรมเลขคณิต [n. exp.] (anukrom lēkkhanit) EN: arithmetic series ; arithmetical series   FR: série arithmétique [f]
อนุกรมเรขาคณิต[n. exp.] (anukrom rēkhākhanit) EN: geometric series   
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite   FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; jeu [m] ; équipe [f] ; suite [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SERIES    S IH1 R IY0 Z
SERIES'    S IH1 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
series    (n) (s i@1 r ii z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクチニウム系列[アクチニウムけいれつ, akuchiniumu keiretsu] (n) actinium series; Actinides [Add to Longdo]
ウラン系列[ウランけいれつ, uran keiretsu] (n) uranium series [Add to Longdo]
クィディッチ[, kuideicchi] (n) quidditch (fictional sport from Harry Potter series) [Add to Longdo]
サブウェーシリーズ[, sabuue-shiri-zu] (n) Subway Series [Add to Longdo]
シーリーズ[, shi-ri-zu] (n) series [Add to Longdo]
シスプリ[, shisupuri] (n) (abbr) Sister Princess (manga, game, TV series) [Add to Longdo]
シリーズ[, shiri-zu] (n,n-suf) series; (P) [Add to Longdo]
シリーズレギュレータ[, shiri-zuregyure-ta] (n) {comp} series regulator [Add to Longdo]
スペクトル系列[スペクトルけいれつ, supekutoru keiretsu] (n) spectral series [Add to Longdo]
ツークール[, tsu-ku-ru] (n) (See クール) two runs of a television series (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灾害链[zāi hài liàn, ㄗㄞ ㄏㄞˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] series of calamities; disaster following on disaster [Add to Longdo]
系列[xì liè, ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ, ] series [Add to Longdo]
系列放大器[xì liè fàng dà qì, ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄤˋ ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ, ] series amplifier [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シリーズ[しりーず, shiri-zu] series [Add to Longdo]
フィボネッチ数列[フィボネッチすうれつ, fibonecchi suuretsu] Fibonacci series [Add to Longdo]
時系列分析[じけいれつぶんせき, jikeiretsubunseki] time series analysis [Add to Longdo]
無限級数[むげんきゅうすう, mugenkyuusuu] infinite series [Add to Longdo]
級数[きゅうすう, kyuusuu] series [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top