Search result for

ruht

(57 entries)
(1.2079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruht-, *ruht*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ruht มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ruht*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's all get some sleep now.Ruht euch bis dahin aus. Pirates of the 20th Century (1980)
I am rested and sweetly refreshed:Gerastet hab' ich und süß geruht Die Walküre (1980)
However, I must admit that a great deal of the responsibility from the board of education does fall on my shoulders.Aber ich muss zugeben, dass ein Großteil der Verantwortung der Schulbehörde auf meinen Schultern ruhtThe Idol (1980)
And so it was to my father whose strength had always been an unquestioned source of assurance that the pain of doubt and uncertainty would come.Und so traf es auch meinen Vater, ihn, dessen Selbstvertrauen auf seiner Kraft beruht hatte, plagten nun Zweifel und Unsicherheit. The Last Straw (1980)
He's taking a rest.Er ruht sich aus. The Outrage: Part 1 (1980)
- You look rested. - Oh!- Du siehst ausgeruht aus. The Premonition (1980)
He reminded us back in June of 1944 that the eyes of the world were upon us.Damals, im Juni 1944, erinnerte er uns, dass die Augen der Welt auf uns ruhten. The Triumph (1980)
"Hacker tired and emotional after Embassy reception"."Hacker ruht müde lächelnd vor französischer Botschaft" The Economy Drive (1980)
- When he conducts it's as if he were questioning me' giving me time to consider.Ich sage dir, worauf das beruht. Er fragt gleichsam und Iäßt miir Zeit für eine Antwort. The Conductor (1980)
- Relax.- Ruht euch aus. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
HERE LIES MY BELOVED WIFE.Hier ruht meine geliebte Gattin The King and the Mockingbird (1980)
They´ll poison the air in there.Wenn Marion sich ausruht, soll sie nicht vergiftet werden. The Last Metro (1980)
Castel achieved his significant personalised flight by a prodigious mastery of technique and by the use of new materials.Castels unverwechselbare, personifizierte Flugtechnik beruhte auf Know-how und der Verwendung neuer Materialien. The Falls (1980)
His former feelings on the VUE were prompted both by sibling rivalry, his brother being a celebrated, if censored, enthusiast for the Theory of the Responsibility of Birds, and by his mild symptoms, slight ornith-a-graffiti, a containable petagium fellitis and a preference for travel in spring and autumn.Vassians frühere Gefühle für das GUE beruhten zweifellos auf Futterneid, sein Bruder war ein gefeierter, wenn auch umstrittener Verfechter der Vogel-Verantwortungs-Theorie, und der Milde seiner Symptome, einer leichten Ornith-a-graffiti, einer harmlosen Petagium fellitis und einer Vorliebe für Reisen im Frühjahr und Herbst. The Falls (1980)
Vassian's conversion relied on two fortuitous events, a visit to the Boulder Orchard and a present of a facsimile edition of the Havell Double Elephant Folio of Audubon's Birds of America.Vassians Meinungsänderung beruhte auf zwei Zufällen, einem Besuch des Obstgartens und einem Geschenk, einem Exemplar von Havells Doppelten-Elefanten-Bands von Audubons Vögel von Amerika. The Falls (1980)
"Entombed at the Pantheon between Victor Hugo and Antoine Lemercier."Ruht im Parthenon zwischen Victor Hugo und Antoine Lemercier. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
God will always blessGottes ewiger Segen ruht auf Popeye (1980)
God will always blessGottes ewiger Segen ruht auf Popeye (1980)
God will always blessGottes ewiger Segen ruht auf Popeye (1980)
She's gone to rest.Sie ruht sich jetzt gerade aus. The Prodigal Daughter (1981)
That way we'll be fresh for the big strike, huh?Dann sind wir ausgeruht für den großen Fund. The Lumberjack (1981)
Well, it's fast becoming mutual.Das beruht so langsam auf Gegenseitigkeit. The Tempest (1981)
I recommend we set up a committee with broad terms of reference, so we're in a position to think through the various implications and decide based on long-term considerations rather than rush prematurely into precipitate and ill-conceived actions which might have unforeseen repercussions.- Und deswegen empfehle ich ein interministerielles Gremium mit weit abgesteckten Aufgabenbereichen einzusetzen, was uns die Möglichkeit gäbe, Auswirkungsvariationen abzuklopfen und zu einer Entscheidung zu kommen, die auf Perspektivüberlegungen beruht, anstatt uns übereilt in womöglich kaum durchdachte Aktionen zu begeben, die durchaus unvorhersehbare Folgen haben könnten. Doing the Honours (1981)
He's resting.Er ruht sich aus. Arthur (1981)
Oh, he's at home, resting.Er ruht sich zu Hause aus. Blow Out (1981)
Inspector! Since our rapport is based on mutual trust... ... I wouldbe gratefulifyoucould take care of one small formality.Herr Kommissar, da unsere Beziehung auf gegenseitigem Vertrauen beruht, wär ich Ihnen dankbar, wenn Sie selbst eine letzte Formalität erledigten. Diva (1981)
"Who rests for 150 years at Roskilde.""Die seit anderthalb hundert Jahren zu Roskilde ruht." Egon Schiele: Excess and Punishment (1980)
five long years he's been dormant.fünf lange Jahre ruht er jetzt. Friday the 13th Part 2 (1981)
There is underneath a phreatic layer... there's nothing like it in the whole region...Hier unten ruht ein Grundwasserspiegel, wie es keinen zweiten gibt. The Cabbage Soup (1981)
I know I'm speaking for the entire platoon when I say... this run should be postponed until this platoon is better rested.Ich spreche im Namen von allen hier, wenn ich sage... dass dieser Lauf verschoben werden sollte, bis alle besser ausgeruht sind. Stripes (1981)
All your faith is based on this?Darauf beruht dein ganzer Glaube? Tarzan the Ape Man (1981)
Well, sir, the whole thing depends on the fact that some of the goons don't patrol when we're havin' a shower.Nun, Sir, das Ganze beruht darauf, dass einige Deutsche nicht Patrouille gehen, wenn wir duschen. Victory (1981)
The feeling is mutual. - Thank you.Das beruht auf Gegenseitigkeit. Just My Bill (1982)
Fight on!Genug ausgeruht! Kommt her, Jungs! Bomber (1982)
Come rest your weary feet.Ruht eure müden Füße aus. Diner (1982)
Miss Elsa Bergius was ill in bed.Fräulein Elsa Bergius, schon seit Langem bettlägerig, ruhte. Fanny and Alexander (1982)
The man is resting.Er ruht sich aus. Hanky Panky (1982)
Rest now. I'll leave you.Ruht Euch aus. ich verlasse Euch. Ivanhoe (1982)
Rest now. Rest.Ruht Euch jetzt aus. Ivanhoe (1982)
Rest easy, Ivanhoe.Ruht Euch aus, lvanhoe. Ivanhoe (1982)
Rest today.Ruht heute. Ivanhoe (1982)
Rest a moment.Ruht Euch aus. Ivanhoe (1982)
She's resting.Sie ruht sich aus. The Last American Virgin (1982)
You do everything out of some bullshit code of ethics.Alles, was du tust, beruht auf diesem Scheiß-Ehrenkodex deiner Familie. An Officer and a Gentleman (1982)
Ah, sure I believe she's resting just now.Ah, ich glaube, sie hat sich schlafen gelegt und ruht sich aus. Halloween III: Season of the Witch (1982)
Why don't you go to sleep and get a good night's rest, okay?Aber jetzt leg dich lieber schlafen, damit du morgen ausgeruht bist. The King of Comedy (1982)
If the starting point is the well-known basic formula, then in this case Einstein's theory of relativity is valid, which is based on the well-known Lorenz transformation.Gehen wir zunächst von der Grundformel aus und betrachten die Einsteinsche Relativitätstheorie, die auf den Lorentzschen Transformationen beruht, die ja bekannt sein dürften... Prozrazení (1983)
Expedition Adam 84.Die Hoffnung der bedrohten Menschheit ruht auf der Expedition Adam/84. Výprava do minula (1983)
- Now that B.A.'s all rested, I'll take him with me and Miss Allen.- Jetzt da B.A. voll ausgeruht ist... kommt er mit Miss Allen und mir mit. Mexican Slayride (1983)
I want this unit rested.Ihr müsst ausgeruht sein. Recipe for Heavy Bread (1983)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgeruht; ruhte sich ausrested [Add to Longdo]
ausruhen; ruhen; bleiben | ausruhend; ruhend; bleibend | ausgeruht; geruht; geblieben | ruht aus; ruht; bleibtto rest | resting | rested | rests [Add to Longdo]
beruhen auf | beruhend auf | es beruhtto be based on | being based on | it is based on [Add to Longdo]
sich herablassen, etw. zu tun; geruhen, etw. zu tun | geruhend | geruht | geruht | geruhteto condescend to do sth.; to deign to do sth. | condescending; deigning | condescended; deigned | condescends; deigns | condescended; deigned [Add to Longdo]
ruhen | ruhend | ruht | ruhteto repose | reposing | reposes | reposed [Add to Longdo]
Er ruht sich auf seinen Lorbeeren aus.He rests on his laurels. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  ruht [ruːt]
     reposes; rests
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top