ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

royal'

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -royal'-, *royal'*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา royal' มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *royal'*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mrs. Barker, how did Francisco seem to you at Royal's last appointment?คุณนายบาร์เคอร์คะ ฟรานซิสโกมีท่าทางอย่างไร ตอนพารอยัลไปพบคุณฃ์ครั้งสุดท้าย? An Embarrassment of Bitches (2012)
He wants a sit-down, tomorrow, the Royale, three o'clock.Er möchte sich mit Ihnen treffen. Morgen, im 'Royal', 15 Uhr. Criminal Activities (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
ROYAL'S R OY1 AH0 L Z

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Royal \Roy"al\, a. [OE. roial, riall, real, OF. roial. reial, F.
   royal, fr. L. regalis, fr. rex, regis, king. See {Rich}, and
   cf. {regal}, {real} a coin, {Rial}.]
   1. Kingly; pertaining to the crown or the sovereign; suitable
    for a king or queen; regal; as, royal power or
    prerogative; royal domains; the royal family; royal state.
    [1913 Webster]
 
   2. Noble; generous; magnificent; princely.
    [1913 Webster]
 
       How doth that royal merchant, good Antonio? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Under the patronage of royality; holding a charter granted
    by the sovereign; as, the Royal Academy of Arts; the Royal
    Society.
    [1913 Webster]
 
   {Battle royal}. See under {Battle}.
 
   {Royal bay} (Bot.), the classic laurel ({Laurus nobilis}.)
 
   {Royal eagle}. (Zool.) See {Golden eagle}, under {Golden}.
 
   {Royal fern} (Bot.), the handsome fern {Osmunda regalis}. See
    {Osmund}.
 
   {Royal mast} (Naut.), the mast next above the topgallant mast
    and usually the highest on a square-rigged vessel. The
    royal yard and royal sail are attached to the royal mast.
    
 
   {Royal metal}, an old name for gold.
 
   {Royal palm} (Bot.), a magnificent West Indian palm tree
    ({Oreodoxa regia}), lately discovered also in Florida.
 
   {Royal pheasant}. See {Curassow}.
 
   {Royal purple}, an intense violet color, verging toward blue.
    
 
   {Royal tern} (Zool.), a large, crested American tern ({Sterna
    maxima}).
 
   {Royal tiger}. (Zool.) See {Tiger}.
 
   {Royal touch}, the touching of a diseased person by the hand
    of a king, with the view of restoring to health; --
    formerly extensively practiced, particularly for the
    scrofula, or king's evil.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Kingly; regal; monarchical; imperial; kinglike;
     princely; august; majestic; superb; splendid;
     illustrious; noble; magnanimous.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Royal \Roy"al\, n.
   1. Printing and writing papers of particular sizes. See under
    {paper}, n.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) A small sail immediately above the topgallant
    sail. --Totten.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) One of the upper or distal branches of an antler,
    as the third and fourth tynes of the antlers of a stag.
    [1913 Webster]
 
   4. (Gun.) A small mortar.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mil.) One of the soldiers of the first regiment of foot
    of the British army, formerly called the Royals, and
    supposed to be the oldest regular corps in Europe; -- now
    called the Royal Scots.
    [1913 Webster]
 
   6. An old English coin. See {Rial}.
    [1913 Webster]
 
   7. (Auction Bridge) A royal spade.
    [Webster 1913 Suppl.]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 royal /ʀwajal/ 
  regal; royal

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top